Ár40000 Ft
Adathordozó
Megjelenés2013. február 14.
A kiadványt megrendelheti az info@arcanum.hu címen.

Nagy múltú nemzeti közgyűjteményünk, a Magyar Nemzeti Múzeum két évkönyvsorozatát tartalmazza kiadványunk. Az 1939-ben indult, és manapság is megjelenő Folia Archeologica a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Múzeumának évkönyve. A kiadvány címe nem fedi a benne levő tartalmat, mert a Folia Archaeologica a múzeum minden gyűjteményét felöleli. 1972-ben a múzeum évkönyvét kettéosztották: helyesnek látták, ha két kötetre, régészetire és történetire bontják, és így a tisztább profil révén jobban bekapcsolódhatott a nemzetközi tudományos életbe. A Folia Archaeologica megmaradt a régészeti közlemények publikációjául, míg a történeti jellegű, közép- és újkori közlemények számára létrehozták a Folia Historica-t. Gróf Zichy István a Folia Archaeologica első számához írott előszavában így írt:

„A kelet nagy legelőterületei és Közép-Európa erdővidékei közt fekvő magyar föld gyakran játszott közvetítő szerepet a kelet és nyugat műveltségi áramlatai között; de központi helyzeténél fogva hazánk területén kereszteződtek Észak- és Dél-Európa kultúrái is. Ebből pedig az következik, hogy az európai műveltségek kialakulásának főbb kérdései csak a mi régészeti leleteink tüzetes ismertetésével oldhatók meg. Ez a közismert tény indított bennünket a FOLIA kiadására, amelynek legfőbb céljául a budapesti és a vidéki múzeumokban őrzött leletek közlését jelöltük ki. A FOLIA szerkesztőbizottsága kitűzött céljának biztosítása végett úgy határozott, hogy a közzétett dolgozatokat általában két részre tagolva adja. Az első résznek csakis a leletek pontos és tárgyilagos ismertetésével kell foglalkoznia. A második, rövidre szabott részben jöhet az ismertetett anyag régészeti vagy őstörténeti megvilágítása. Az általánosabb érdekű dolgozatokat teljes szövegű fordításban közöljük egyik európai világnyelven. … Vidéki közgyűjteményeink és tudományos intézeteink bekapcsolódásával pedig elértük azt, hogy a FOLIA lapjain a magyar kutatók összessége ismerteti időről-időre leleteinket.”

A Folia Historica kifejezetten a történeti kutatások fóruma, a régmúlt korok mellett az újkor történelmének, történeti emlékeinek vizsgálata, bemutatása is nagy súlyt kap lapjain. A Szerkesztőbizottság az induló kötetben így határozta meg az évkönyv feladatát: „Milyen célokat tűz új kiadványunk maga elé? Hálás dolog volna egyszerűen ide írni Vörösmarty mély gondolatát, amelyet a történeti állandó kiállítás bejáratánál olvashatunk: „A múltat tiszteld a jelenben s tartsd a jövőnek.” … A múltat csak akkor tisztelhetjük, ha nyíltan és őszintén feltárjuk. A magyar történettudomány ezt becsülettel meg is teszi. A Magyar Nemzeti Múzeum látogatóinak tekintélyes része fiatal, iskolás, ezért különös jelentősége van annak, amit kiállításainkon lát. Remélhetőleg nem hat szerénytelenségnek, ha azt mondjuk, kiállításaink – s köztük történeti állandó kiállításunk – a korszerű tudomány álláspontja szerint tárják fel nemzeti múltunk történetét. A kiállítások azonban csak jelezhetik a társadalmi fejlődés menetét és csak fő vonásaiban tartalmazhatják a történettudomány által feltárt törvényszerűségeket. Ez külön nehezíti a muzeológus helyzetét, aki jelzésekkel kénytelen közölni azt a sok tudnivalót, amelyet a közönségnek szán. S mivel jó, tudományos, meggyőző kiállítást csak a történeti fejlődés minden részletének ismeretében lehet rendezni, történész-muzeológusainknak a történelem, a társadalmi mozgások vizsgálásával állandóan foglalkozniuk kell. Az így leszűrt tapasztalatok, absztrahálások orgánumává kívánjuk tenni e folyóiratot.”