A dukafalvi és kucsini Duka-család.

Teljes szövegű keresés

A dukafalvi és kucsini Duka-család.
Száz éve annak, hogy dukafalvi és kucsini Duka Tivadar, a kiváló magyar tudós, Görgey fővezér titkára, később a keletindiai angol hadsereg főorvosa, a család ősi birtokán, Dukafalván, napvilágot látott. Orvosi működéséről, továbbá Keletindia ismertetéséről és Kőrösi-Csoma Sándorról megjelent munkái külföldön is ismertté tették nevét és dacára annak, hogy a szabadságharc leveretése után már állandóan külföldön tartózkodott és ott is fejezte be sokat hányatott és érdemekben gazdag életét, magyar maradt ő a szó legszorosabb értelmében, hazáját mindig legelőbbre helyezte, minek bizonyságául tudományos kutatásai és gyüjtésének legszebb anyagát hazájának, Magyarországnak küldötte. Születésének százéves évfordulója alkalmából időszerűnek találom, hogy e nagy magyar leszármazását és családjának történetét ismertessem, különös tekintettel arra, miként vált ketté e család az angol- és magyarországi ágakra.
A Duka-családról Nagy Iván is mint Sáros vármegye egyik legrégibb családjáról emlékezik meg, mely a nevet adó Dukafalva községnek 1884-ig birtokában volt.* A családról egyébként a XIV. századtól kezdve vannak már feljegyzéseink, leszármazását pedig a XIV. században élt Duka Fülöptől Sáros vármegye 1882-ben igazolta.*
Nagy Iván: Magyarország Családai XIII. 208. l.
Legrégibb eredeti nemesi levél a leleszi konventlevéltárában.
Duka Fülöpnek fiai voltak Tamás és Benedek, akik birtokaikból 1479-ben a leánynegyedet kifizették.* Tamásnak két fia volt: István, aki leszármazók nélkül halt el és György, aki egykorú okmányok szerint 1490-ben sárosvármegyei alispán és várkapitány volt. 1492-ben zálogba veszi Kálnássy Györgytől ennek a sárosmegyei Nagy- és Kisterenyén, Nagyfaluban, Tarnón és az abaujmegyei Baktán fekvő részbirtokait.* Ugyancsak ez a György ellentmond Csarnó beiktatásánál 1519-ben.* Ennek fiai voltak Ferenc és Simon, utóbbi 1503-ban Zaláncvár kapitánya. Ez az ág kihalt.
A család közlése.
Turul. 1905. 159.
1519. Zemplén m. levéltára.
Fülöp másik fiának Benedeknek fia volt Péter, aki nővéreivel Ilona, Bora és Zsófiával együtt Pozsonyban 1578 április 12-én Rudolf királytól újított címeres nemeslevelet kapnak. Ennek a D. Péternek öt községben 15 jobbágya van.* A család Pétertől és nejétől Körtvélyessy Erzsébettől terjedt tovább.
Adal. Zemplén m. tört. III. 298.
Az adományozott címer leírása a következő: zöld dombon oldalán fekvő kivont kard, mely fölött sárga udvarban – a dombon hegyével álló nyíl és íj között – lebegő sisakos szembenéző fő. A pajzs feletti sisak koronájából kinövő vörösruhás kar nyilat tart. Takarók: ezüst-vörös, arany-kék.
Az 1786-ban elhalt Duka Jánostól és feleségétől, Kükemezey Annától született János és István fiaikkal a család két ágra szakadt, melynek egyikéből – miként látni fogjuk – származnak az angolországi Dukák.
Duka Jánosnak Boros Zsuzsannával kötött házasságából született Ferenc (Pelejtén birtokos) és Sámuel sárosmegyei esküdt, akinek 1822-ből a címeres pecsétje is megmarad.* Sámuel 1830. VII. 26-án végrendelkezik Szepsiben.
Orsz. lt. Táblai osztály. Fasc. 160. No. 2591. de 1822.
Ferencnek ismét, kinek Szeghy Janka volta felesége, három fia született és pedig: Tivadar, Ferenc és Albert.
Duka Tivadar 1825 június 22-én Dukafalván született. 1844-ben táblai esküdt.* 1848-ban a magyar minisztérium tisztviselője, kit kiváló tehétségéért már Széchenyi István is nagyon dicsért. A szabadságharc idején Görgey tábornok mellett teljesített szolgálatot mint hadnagy. A budai ostrom sikerében neki is nagy része volt. A szabadságharc leveretése után külföldre kellett szöknie. Drezdába, majd Párisba s innen Londonba ment, ahol az orvosi egyetemre iratkozott be. Már fiatal korában kellett a sors kemény megpróbáltatásait végigszenvednie, sokszor mint egyszerű napszámos dolgozott, hogy mindennapi kenyerét megkereshesse, miglen letette orvosi szigorlatát, majd Keletindiában ezredorvossá nevezték ki. Hosszú éveket töltött itt és mindenütt ismertté vált nagyszerű gyógyító erejétől. Nevét hiressé is tette azzal a sok növényi gyógyszerrel, amelyet Európába is elküldött és amellyel sok-sok ember életét mentette meg, de szerénysége sohasem engedte, hogy valamely gyógyszert is a nevéről nevezzenek el. Amikor ezredesi ranggal nyugalomba ment, Európába tért vissza, majd Viktoria angol királynő magához hívta és udvari orvosává nevezte ki. A Magyar Tudományos Akadémiának levelező tagja, a londoni kir. egyletnek és még egyéb más társulatnak volt a tagja.
Orsz. lt. táblai osztály. Fasc. 204 No. 93 de 1844. ebből a korból a címeres pecsétje is megmaradt.
Tivadar Angliában vette nőül Taylor Annát, akitől két fia született: Ferenc és Albert. Mindketten Angliában nőttek fel, ott nősültek, előbbi feleségül vevén Tovey Mária Lujza (Lord Hamilton leánya), utóbbi pedig Storey Anny angol nőket.
Albertnek, aki katonaorvos Sidneyben, Storey Annyval való házasságából egy Róbert nevű fia született.
Mint látjuk tehát, a család egyik ága Duka Tivadar révén Angliába származott át, angol állampolgárságot is nyert, – így alapítván meg az angolországi Duka-családot.
Azonban térjünk át most arra, hogy mi maradt fenn a családból Magyarországon és miként terjedt ez tovább.
A fentemlített 1786-ban elhalt Duka Jánosnak második fia István volt. Ennek Láng Borbálával kötött házasságából származott József, aki Eperjesen főbíró és ügyvéd s itt veszi feleségül Jelenik Terézt, Jelenik István és Fekete Eleonóra leányát.
E házasságból négy gyermek származott és pedig: 1. Róbert huszárezredes, neje Laimer Marianne (Ausztriából), Laimer von Flachenberg ezredes és báró Arbter Lujza leánya, leányuk Emmy. 2. Ferdinánd, aki 1848-ban honvéd, később a közös hadsereg 19, 29ezredénél kapitány lett. Veronában nősült, hol Simeoni Angelika grófnőt vette feleségül. Gyermekük nem volt. 3. Kálmán, született 1839 június 8-án Eperjesen, meghalt mint nyug. cs. és kir, ezredes 1919 március 14-én Pozsonyban. 4. Malvine, férje szepesdaróczi Ujfalussy Ágost.
Az előbb említett Duka Kálmánnak Wolny Máriával kötött házasságából két gyermeke született: István és Mária. István 1880 október 18-án született Zágrábban, magtalanul halt el 1914 december 17-én Pozsonyban. Máriának pedig férje Zólyomi Árpád, akitől Norbert nevű fiuk született 1908 július 21-én Esztergomban.
Miután Kálmán egyetlen fiával Istvánnal a Duka-család magyarországi ága kihalt, Őfelsége I. Ferenc József 1916 április 25-én kelt legmagasabb elhatározásával megengedte, hogy Duka Kálmán, nevének és nemesi jogainak átruházásával, a Zólyomi-Duka kettős név használatával örökbefogadja vejét, Zólyomi Árpád cs. és kir. ezredest.
Így marad fenn a család Magyarországon a Zólyomy-Duka egyesített névvel.
Duka Fülöp; Tamás 1470; Benedek 1470; György 1490-ben sárosi alispán és várkapitány; István; Benedek 1470; Péter 1578 ~ Körtvélyessy Erzse; Ilona; Bora, Zsófia; János; Simon 1503-ban Zaláncvár kapitánya ~ Szalánczy Kornélia; Ferenc; György 1599 ~ Egry Zsuzsanna; Péter, István † 1631 zempléni alispán; József 1645 ~ 1. Viszmándy Judit ~ 2. Kökényessy Judit; Péter 1645–1654; János 1649; Mária ~ Ábrahám Ferenc; István, János 1731, György 1731; István;András; József; Ádám, János † 1786 Dukafalván ~ Kükemezey Anna; András; György; András; János 1773 –1822 ~ Boros Zsuzsanna; István 1818 ~ Láng Borbála; István Budaméren lelkész, Péter 1822 ~ Alsz Anna; Ferenc 1814 eperjesi kerületi táblán ~ Szeghy Janka; (angolországi ág); Sámuel sárosmegyei esküdt; József eperjesi főbíró ~ Jelenik Teréz; László ~ Rácsay Erzse; Péter ~ Szirmay Mária; István; Alfréd; Marcel ~ Jekelfalussy Berta; (magyarországi ág); Tivadar sz. 1825 jan. 23. Dukafalva, † 1908 Bournemouth 1844-ben táblai esküdt 1848-bari Görgey fővezér titkára a bengáliai angol hadsereg főorvosa majd Viktória angol királynő udvari orvosa ~ Taylor Anna; Ferenc ~ Duka Anna; Albert ~ Marsalkó Mária; Róbert huszárezredes flachenbergi ~ Laimer Marianne; Emmy; Ferdinánd 1848-ban honvéd majd a cs és kir. 19 ezrednél kapitány Veronában nősült ~ gróf Simeoni Angelika, Kálmán sz. 1839 jún. 8 † 1919 márc. 14 cs. és kir. ezredes ~ Wolny Mária; Malvine sz. 1840 aug. 15 † 1916 nov szepesdaróczi ~ Ujfalussy Ágost; Mária sz. 1870 jún. 11. Iglau esk. 1893 jan. 24. Pozsony ~ Zólyomi Árpád; István sz. 1880 okt. 18. Zágráb † 1914 dec. 17. Pozsony; Ferenc koronaügyész Londonban ~ Tovey Mária Lujza, Albert Sidneyben katonaorvos ~ Storey Anny; Róbert; Zólyomi-Duka Norbert sz. 1908 júl. 10. Esztergom
Dr. Ujfalussy Béla.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT