Adalékok a Pozsony vármegyei nemesek névsorához.

Teljes szövegű keresés

Adalékok a Pozsony vármegyei nemesek névsorához.
A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi országos könyvtárának levéltári osztálya az elmult évben többek között a Szögyény-Marich család levéltárát is megkapta, örök letéteménykép, mely jelenleg már rendezve áll a kutatók használatára. A 8630 darabot kitevő anyag 1 drb XIII. századi oklevelet, – 1291-ből – 11 drb XIV., 37 drb XV., 27 drb XVI. századi mohácsi vész előtti oklevelet tartalmaz, a többi a XVI–XIX. századi iratokra, az elenchusokra, genealogiai táblákra stb. esik. A levéltár anyaga a Szolgaegyházi Marich, Románfalvi Fehérváry, a Magyar-Szögyéni Szögyén és a velök rokon családokra vonatkozik. A középkori oklevelek egy része a XVI. század első felében kihalt Zuhodoli, továbbá a Gathalóczi családról szól. Bővebb adatokat találunk azonkivül, főleg a levéltár későbbi anyagában, a Kisvárdai családra is. Czimereslevelekből a levéltár öt darabot tartalmaz, köztük egy, eddig ismeretlen középkorit is. E czimereslevelek 1. II. Lajos királynak 1516 deczember 16-án, Budán, a Zuhodoli család részére adott armálisa, 2. II. Miksa czimeres levele 1568 márczius 28-áról Barbel’ máskép Kassos Pál részére, 3. Bocskay István czimereslevele 1606 május 5-ről Kisvárdai Chuta Miklós részére, 4. III. Ferdinand czimereslevele 1649 május 28-ról a Lepossa család részére, 5. Boroviczeny Sámuel czimerkérő folyamodványa, 1659 szeptember 13-án kelt engedélyezési záradékkal. E czimereslevelek közül az első négy a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára czimjegyzékének II. kötetében közöltetett, a Boroviczeny-féle czimerkérő folyamodvány, csak később kerülvén elő a levéltárból, a czimjegyzékbe már nem volt felvehető és annak közlése a pótkötetre maradt. A Zuhodoli család czimerét alkalmunk lesz e folyóirat olvasóinak szines hasonmásban is bemutatni, a mikor is a levéltár oklevelei alapján a család történetét is vázolni fogjuk.
A levéltár XVII. századi anyagában két füzetben Pozsony vármegye jegyzőkönyveit őrzi az 1650–1657. és 1665–1671. évek közötti időkből. Ugy látszik, e két füzet a jegyzőkönyvek rapulaturája, melyek a vármegye történetére érdekes adatokat tartalmaznak. Tudjuk azt, hogy a vármegyei jegyzőkönyvek az 1614–1664. évekből egészen elvesztek, 1664-től kezdve megvannak ugyan, de mint eziránt a vármegyei levéltárhoz intézett megkeresésemre érkezett felvilágositás mondja, nem teljesen. E két jegyzőkönyvfüzet szövegét, tekintettel arra, hogy az 1614–1664. évektől jegyzőkönyvek nem maradtak fenn, más helyen fogjuk közzétenni; egyelőre e helyt a jegyzőkönyvek azon részeit közöljük, melyek a megyegyüléseken történt armális-kihirdetésekre vonatkoznak, hogy ezzel is adalékot nyujtsunk a vármegye nemességének történetéhez.
I. Anno 1650 feria secunda proxima post dominicam Jubilate, id est 9. mensis Maii celebrata est congregatio generalis, simul et sedes iudiciaria inclyti comitatus Posoniensis.
Certć literć armales productć publicatć sunt sub hoc tenore: Anno d. 1650 feria 2-da proxima post dominicam Jubilate, stante congregatione generali inclyti comitatus Posoniensis, prćsentes litterć armales egregii Volffgangi Friderici Anglperger, ac Elisabethć Meirlin consortis eiesdem exhibitć sunt et prćsentatć perlectćque sunt simul et publicatć, nemine pśnitus contradicente. In oppido Samaria, solito videlicet loco celebrationis congregationis generalis sedisque iudiciarić eiusdem comitatus Posoniensis, Joanne Dersffy substituto iurato notario existente.
Feria tertia proxima post dominicam Jubilate.
Armorum insignia per nobilem Joannem Sakss exhibita, pro eodem publicata sunt.
Anno 1651 feria 2. proxima post dominicam Oculi, in oppido Samaria celebrata sedes iudiciaria et congregatio generalis inclyti comitatus Posoniensis.
Michael Muher, Christophorus Sleger, Christophorus Raiter, Petrus Szilvasi, Joannes Thordai et Michael Földes, recepti in numerum nobilium comitatus huius publicatis eorundem armalibus nemine contradicente.
Anno domini 1651 die 10. mensis Maii, in oppido Szempcz celebrata generalis congregatio inclyti comitatus Posoniensis.
Literć armales nobilibus Georgio Dick, Mattheo Bakonyi, Valentino Nagy et Christophoro Geramb in comitatu hoc Posoniense publicatć sunt, iique in numerum nobilium comitatus recepti.
Anno 1651 in oppido Szempcz, feria 5. proxima ante festum s. Michaelis archangeli celebrata generalis congregatio inclyti comitatus Posoniensis.
Nobilis Franciscus Mihalyi, Elisabetha Rotol consors eiusdem, Emericus Mihalyi, Stephanus Takacz recepti in numerum nobilium huius comitatus, publicatis eorundem armalibus nemine contradicente.
Anno 1652 feria 2. proxima post dominicam Rogationum in oppido Samaria, stante inclyti comitatus Posoniensis congregatione generali et sede iudiciaria.
Ferdinandus Albertus Giebl receptus in numerum nobilium comitatus Posoniensis.
Feria 3. proxima post dominicam Rogationum. Nobilis Blasius Remetey receptus in numerum nobilium comitatus Posoniensis, publicatis armalibus suis.
Anno domini 1652 die 13 Julii in oppido Szempcz celebrata congregatio generalis comitatus Posoniensis.
Nobilis Blasius Szabo ac per eum Elias Eörves socer eiusdem, nec non Stephanus et Lucas Szabo, item Andreas Floricz ac Susanna Corony consors eiusdem etc. in numerum nobilium comitatus Posoniensis recepti sunt nemine contradicente.
Anno domini 1652 feria 2. proxima ante festum decollationis S. Joannis Baptistć in oppido Samaria stante congregatione generali et sede iudiciaria comitatus Posoniensis.
Nobiles Mathias Cselnigh, Anna Rotburnyay, Michael Haranko et Joannes Haranko, item Lucas Hamar, Maria Rieteni consors eiusdem, Andreas et Jacobus similiter Hamar, necnon admodum reverendus dominus Nicolaus Hegi, Martinus Kalmar alias Csatary, Elisabetha Hegy, consors eiusdem, recepti sunt in numerum nobilium huius comitatus Posoniensis, publicatis eorundem armalibus, nemine contradicente.
Anno domini 1652 feria 2 proxima ante festum S. Thomć apostoli in oppido Samaria celebrata est congregatio generalis inclyti comitatus Posoniensis, simul et sedes iudiciaria.
Protestatur egregius Joannes Pinnidy in nomine illustrissimi domini comitis Nicolai Pálfy etc. super publicatione armalium Michaelis Kovacz, eti subditi sui in oppido Csötörtek commorantis in insula Csalloköz facta, vel fienda.
Joannes Kovacz una cum consorte sua Sara Bödy recepti sunt in numerum nobilium comitatus Posoniensis, publicatis eorundem armalibus literis nemine contradicente.
Thomas Lukaczicz ac per eum Gregorius et Martinus Lukaczicz recepti sunt in numerum nobilium, publicatis armalibus literis, nemine contradicente.
Anno 1653 feria 2. proxima post dominicam Judica celebrata est congregatio generalis et sedes iudiciaria in oppido Samaria inclyti comitatus Posoniensis.
Pro egregio Nicolao Andicz exhibitć sunt et pićsentatć litterć testimoniales comitatus Jauriensis super nobilitate eiusdem, ećque solenniter publicatć.
Joannes Rakher receptus in numerum nobiliem comitatus, publicatis eiusdem armalibus seu nobilitaribus litteris.
Anno 1653 feria 2. proxima post dominicam Misericordić in oppido Samaria congregatio generalis et sedes iudiciaria celebrata est.
Georgius Forest cum sua consorte et liberis receptus in numerum nobilium consorte Anna Maria Lindenffalven, dandć testimoniales.
Anno domini 1653 die 3 mensis Novembris, id est feria 2-da proxima ante festum s. Emerici ducis Hengarić celebrata est congregatio generalis et sedes iudiciaria in oppido Samaria.
Egregii nobiles Andreas Zolomi et per eum Georgius et Joannes ac Laurentius Zolomi fratres ipsius 146carnales, nec non Samuel Prasko patruelis ac David Zaniator matruelis, recepti sunt in numerum et cśtum verorum nobilium huius comitatus Posoniensis, publicatis eorundem literis armalibus, nemine contradicente.
Armales publicatć pro nobili Joanne Christophoro Rottner, ac per eundem Anna Regina Raitami, consors eiusdem, nec non Maria Elisabetha, Zophia et Ursula filiabus suis, sub dato in sacri romani imperii civitate Ratisbona, die 10. mensis Julii anno 1653.
Armales publicatć pro nobili Christophoro Vinditsch, ac per eundem Regina Elisabetha consorte sua, necnon Francisco Christophoro filio eorundem, sub dato in civitate Vienna Austrić, die 15. mensis Januarii anno 1651.
Anno 1654 die 8. mensis Junii celebrata congregatio et sedes iudiciaria inclyti comitatus Posoniensis.
Paulus Koszak, per eum Joannes, Paulus et Georgius Koszak recepti in numerum nobilium publicatis eiusdem armalibus.
Anno domini 1654 die 23 mensis Martii id est feria 2-da proxima post dominicam Judica celebrata est congregatio generalis et sedes iudiciaria inclyti comitatus Posoniensis.
Egregius Michael Petten receptus in numerum nobilium comitatus Posoniensis, publicatis eiusdem armalibus etc.
Egregius Paulus Sigmond receptus est in numerum nobilium comitatus Posoniensis, publicatis eiusdem armalibus.
Ferra 3-tia proxima post dominicam Judica...
Egregii Petrus Demekovich, et Nicolaus Demekovich filius eiusdem, ac per eundem Margaretha Indianovich consors dicti Nicolai Demekovich, nec non Joannes filius eiusdem, ac Anna Catharina et Dorothea similiter Demekovich, filić eiusdem Nicolai recepti sunt in numerum nobilium comitatus Posoniensis, publicatis eorundem armalibus.
Anno 1654 die 14. Decembris in oppido Samaria celebrata est congregatio generalis comitatus Posoniensis et sedes iudiciaria.
Jacobus Luzeniczky una cum Sophia Stegrerin sua consorte et Cipriano ac Catharina Soller recepti sunt in numerum nobilium huius comitatus, publicatis eorundem litteris armalibus, nemine contradicente.
Paulus Handrovich et posteritas eiusdem recepti sunt in numerum nobilium huius comitatus, publicatis armalibus nemine contradicente.
Anno 1655 die 13. Maii in oppido Szempcz, celebrata est congregatio generalis inclyti comitatus Posoniensis.
Pro Joanne Georgio Spiller scribendć testimoniales super publicatione armalium.
Pro Michaele Barsich et consorte eiusdem Anna Buday scribendć testimoniales super publicatione armalium.
Anno domini 1655 die 18. Januarii in oppido Szempcz, stante congregatione generali inclyti comitatus Posoniensis prćsentes litterć armales seu nobilitares sacratissimć suć maiestatis pro introscriptis personis etc. eundem itaque Joannem Farkas, ac per ipsum Stephanum similiter Farkas parentem et Catharinam Thassy consortem eiusdem necnon fratrem germanum Michaelem Farkas ac coniugem Helenam Mariam, filiumque Joannem Farkas, fratrem denique eiusdem carnalem Thomam ac sorores germanas Elisabetham et Carharinam itidem Farkas suos exhibitć sunt et prćesentatć ac solenniter publicatć, etc.
Anno 1656 die 3 Aprilis celebrata est congregatio generalis in oppido Samaria.
Publicatć armales:
Nobilis Joannes Szentei et Magdalena consors eiusdem ac filii Joannes, Samuel, Michael et Andreas Szentei recepti in numerum nobilium comitatus Posoniensis, publicatis eorundem armalibus nemine contradicente, testimoniales scribendć.
Similiter Georgius Veres de Magyarbél, filius Benedictus, filii Adami Veres, ex nobili olim Anastasia Bely susceptus et Elias Zabogha (igy, nyilván Elisabetha-nak kellene állnia) Nagy, consors eiusdem, ac Michael filius, Juditha, Katharina, Susanna, filić eorum recepti sunt in nobiles comitatus Posoniensis.
Prćtera Volffgangus Rospeundtner ac per eum Christophorum Sigfridum, Honorium, Joannem, Carolum et Paulum similiter Rospeundtner, filios nepotesque eiusdem Georgium et Andream ex prćfatis Christophoro Sigefrido et Honorio susceptos, in numerum nobilium comitatus Posoniensis.
Daniel Castelmur et Susanna Solcz consors eiusdem, nec non Christophorus Kamel privignus, ac Anna filia eorundem, in numerum nobilium comitatus sunt recepti, publicatis eorundem armalibus.
Item nobiles Petrus Horvath et Catharina consors eiusdem, ac Stephanus et Helena liberi eorundem recepti sunt in numerum nobilium comitatus Posoniensis.
Confirmatio privilegii et armalium nobilium Thobić Villandt alias nobilitari prćrogativa gaudentis, sed iniuria temporum (... így!) ac per eundem Jeremiam Villandt fratrem germanum, hćredesque et posteritates utriusque sexus universć. Testimoniales dandć.
Nobiles Valentinus Béczey et Anna Huszár, ac hćredes eorundem recepti sunt in numerum nobilium comitatus Posoniensis.
Nobiles Georgius Szlezinger et consors eiusdem, necnon hćredes eorundem recepti sunt in numerum nobilium comitatus Posoniensis.
Nobiles Andreas Szternenszky et per eundem Elisabetha ac filius Georgius cum consorte sua Susanna, filius Johannes et Georgii filios Michael, Georgius et Martinus in numerum nobilium comitatus Posoniensis recepti sunt.
Georgius Georgyőczy alias Szabó et filii eiusdem recepti sunt in numerum nobilium comitatus Posoniensis.
Georgius Hezinger et Elisabetha Meszar(os?), consors eiusdem recepti sunt in numerum nobilium comitatus Posoniensis.
Nobiles Thomas Fiszer, filius egregii olim Joannes Fiszer et filius Rudolphus Fiszer recepti sunt in numerum nobilium comitatus Posoniensis, publicatis adhuc parentum suorum literis armalibus.
Nobiles Joannes Sogulnicziczi ac per eundem Margaretha Ternonczicz consors eiusdem ac hćredes et mater, nec non soror eiusdem in numerum nobilium comitatus Posoniensis recepti sunt, et publicatis eorundem armalibus; testimoniales scribendć.
Nobiles Joannes Gondol et Elisabetha Ranniger consors eiusdem et eorum hćredes in numerum nobilium comitatus Posoniensis recepti sunt, publicatis armalibus. Testimoniales scribendć.
Nobiles Georgius Longo, ac per eundem Franciscus 147filius eius et Michael frater carnalis et uterinus, ac Thobias Rosa, nec non Joannes et Franciscus filii eiusdem in numerum nobilium comittus Posoniensis recepti sunt, publicatis eorundem armalibus.
Nobilis Martinus Seuter et hćredes eiusdem in numerum nobilium comitatus Posoniensis est receptus, publicatis eorundem armalibus literis. Testimoniales scribendć in pargameno.
Nobiles Abraham German in numerum nobilium comitatus Posoniensis est receptus, publicatis eiusdem armalibus. Testimoniales scribendć in pargameno.
Anno 1657 die 8. mensis Januarii celebrata est congregatio generalis in oppido Szempcz etc. inclyti cornitatus Posoniensis.
Publicatć armales.
1. Valentini Fekete, ac per ipsum Catharinć Lipold consortis, necnon Michaelis Matthić et Georgii similiter Fekete filiorum.
2. Matthić et Joannis Osztaricz, ac per eos Marić Spettin et Annć Mihalkovicz consortum.
3. Michaelis Steuriczky ac per eundem Sophić consortis, nec non Martini et ejus consortis, item Michaelis, Pauli, Joannis filiorum, atque Annć et Catharinć filiarum.
4. Joannis Lanczkroner.
5. Petri Petrassvelniczky ac per eum Michaelis, Blasii, Andreć, Martini fratrum.
6. Joannis Fros-Ernreicz ac per eum Judithć Aradi, consortis.
7. Joannis Hellepronth ac per ipsum Elisabethć Silesell consortis ac Casparis fratris uterini.
8. Andreć Aigner ac per eum consortis, filiorumque et filiarum eorundem.
9. Gregorii Marussy.
10. Dominici Handll, ac per eum Magdalenć Branczer consortis eiusdem.
II. Anno 1666 die 12. Aprilis, id est feria 2-da proxima post dominicam Judica in oppido Samaria in generali congregatione inclyti comitatus Posoniensis dominorum magnatum et nobilium frequenti numero prćsentium, ac annixa eidem sede quoque iudiciaria.
Exhibitć sunt literć armales privilegiales sacratissimć cćsareć regićque maiestatis pro parte et ad instantiam Michaelis Wolmuth ac hćredum suorum utriusque sexus universorum, nemineque contradicente publicatć sunt.
Alić similiter armales parte Joannis Kerekes et Catharinć Tuiza consortis eiusdem, hćredumque et posteritatuum utriusque sexus universorum exhibitć et solenniter nemine contradicente publicatć sunt.
Anno 1666 die 12. mensis Augusti in generali congregatione comitatus in libera ac regia civitate Baziniensi primitus indicta et celebrata.
Exhibitć armales privilegiales familić Holovich utpota Catharinć Hornyák, relictć condam Georgii Holovich et fratruelis eiusdem Andreć Holovich pro se, hćredibusque suis, utriusque sexus universis, per suam maiestatem collatć.
Anno 1667.
Anno itidem prćnotato die vero nona mensis Maii similiter in generali congregatione comitatus ins oppido Samaria celebrata.
Exhibitć literć armales privilegiales pro parte nobilium Georgii Soós ac fratrum eiusdem Stephani et Petri similiter Soós, nemine contradicente.
Item alić similiter armales ad instantiam egregii Joannis Bernardi Egger ac per eum consorti eiusdem, Sophić Schremzerin clementer collatć, quibus licet per egregium Samuelem Kaczerium nomine civitatis liberć ac regić Posoniensis contradictum extitit, quia tamen iidem instantes personć conciviles, consequenterque sub iurisdictione eorundem minime existentes haberentur, prćmissa contradictio per inclytum comitatum fuisset rejecta.
Anno 1668 dei 30. mensis Januarii id est feria 2-da proxima post dominicam Septuagesimć in generali congregatione comitatus in oppido Samaria, una cum iudiciaria indicta et celebrata.
Exhibitć armales privilegiales egregii Petri Spacz, nemine contradicente.
Anno 1668 id est feria 2-da proxima post dominicam decimamquintam sacratissimć et individuć Trinitatis in generali congregatione comitatus in oppido Samaria una cum sede iudiciaria indicta et celebrata.
Exhibitć literć armales privilegiales sacratissimć cćsereć regićque maiestatis, domini domini clementissimi, pro parte nobilis Andreć Buchany, consortis eiusdem ac hćredum universorum clementer elargitć, nemine contradicente publicatć.
Anno 1670 die 28. mensis Aprilis in libera ac regia civitate Posoniensi ac generali congregatione inclyti comitatui Posoniensis indicta et celebrata.
Exhibitć literć armales privilegiales egregio Stephani Doka suć maiestatis sacratissimć solenniter publicatć nemine contradicente.
ÁLDÁSY ANTAL.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT