Adatok a Sulyok-család nemzedékrendéhez.

Teljes szövegű keresés

Adatok a Sulyok-család nemzedékrendéhez.
Nagy Iván «Magyarország családai» czímű nagy munkája X. kötetében a bekcsei és alsó-szopori Sulyok-családról írván, abban helyenként kételyét fejezi ki s adatait hiányosoknak mondja. Alulírt a Vásáros-Náményban lakó Eötvös Jenő úr szívességéből e család érdekes irattárát átvizsgálván, abban a többi iratok közt egy a Sulyok-családra vonatkozó nemzédékrendi összeállításra is akadt, mely több pontban eltér Nagy Iván érintett közleményétől s nem egy tekintetben képes azt kiegészíteni, mennyiben tartalmában kiterjeszkedik a Sulyok-család elágazására, érintvén a Kende, Csáholyi, Szentlőrinczy, Kun, Galambos, Barakonyi, Bánffy, Ujhelyi, Bay, Jászay, Bagossy, Darvay, Váradkay, Vér, Daróczy, Nagy, Balogh, Kerekes, Dombrády, Rosi, Megyery, Perneszy, Rhédey, Bethlen, Fráter, Lónyay, Tibay, Várady, Gyulaffy, Komlóssy, Pongrácz, Nagyiday, Jármy, Püspöky, Gyulay, Keviczky, Pogány, Bégányi, Ajtay, Perényi, Barkóczy, Balling, Horváth, Fornosy, Mező, Hunyady, Cserney, Kapy, Thoroczkay, Forgács, Macskásy és Osztróczy családokat.
Szerzője kiindulásúl azon Sulyok Istvánt veszi, ki Nagy Iván szerint 1552-ben halt meg s kinek neje Kende Klára volt; s nem emlékszik meg ennek hasonnevű atyjáról, kinek Nagy Iván szerint, 1470-ben enyingi Török Margit neje és ettől öt gyermeke, négy fia és egy leánya volt.
Kétségtelen, hogy ezen leszármazási adat is hiányos lehet; de a mennyiben sok amott nem érintett mellékcsaládokra vonatkozik, nem tartom azt fölöslegesnek e helyett közölni. A genealogiailag érdekes irat íme a következő:
Sulyok István, felesége Kende Klára, Kende Bán György leánya; ezeknek fia Sulyok Ferencz, ennek felesége Csáholyi Anna, kiktől származott másik Sulyok István és Kata, Kapy Sándorné; ezen Istvánnak volt két neje: első Szentlőrinczy Ilona, másik pedig Görgey Anna. Az első házasságból született ismét István, majd Balázs, János és Sára, ki osdolai Kun István nejévé lett; a második házasságból pedig született Ferencz, Sándor és György.
E III. Sulyok István neje volt Kun Anna, kitől született Péter, ki magtalan elhunyt és három leánya, úgymint:
1. Krisztina, Vitéz Gáborné, kinek leánya Vitéz Borbála Galambos Ferenczhez ment nőűl; ennek fia Galambos Gábor, ennek fiai Zsigmond és Miklós, kik 1710-ben utódok nélkül elhaltak.
2. Borbála Barakonyi Ferenczné, ennek leánya Klára gróf Gyulay Ferenczné, ennek fia gróf Gyulay 42Ferencz tábornok, kinek neje gróf Bánffy Katalin, erdélyi kormányzó leánya.
3. Kata, Ujhelyi Jánosné, kinek fia András, ennek ismét János, ennek András és László; leányai pedig Kata: Jászay Pétemé, Julianna: Bay Istvánné.
Sulyok Balázs kihalt.
Sulyok János neje Bagossy Anna, kitől született János és György, és leánya Sulyok Ilona Darvay Ferenczné.
János neje Váradkai Erzsébet, ettől született Ferencz és István, és két leány: Borbála Megyery Ferenczné és Mária Perneszy Zsigmondné.
Sulyok Ferencz elvette nőűl Daróczy Évát s születtek tőle László, János, Ferencz, Imre és József nevű öt fiu és két leány, úgymint: Krisztina, elsőben Nagy Józsefné, azután Dézsy Ádámné; Éva pedig Balogh Zsigmondné.
János neje Kerekes Mária, attól való gyermekei Borbála: Dombrády Jánosné, Krisztina: Rosi Mihályné, Ferencz, Mária, János, Julia, Zsuzsána, Éva, Sándor.
Istvánnak fia Ferencz, ennek fiai: Sándor és Ferencz és egy leánya Sulyok Éva: Ványay Jánosné.
Borbálának Megyery Ferencznének fia Megyery János.
Máriának Perneszy Zsigmondnénak: Zsigmond, kihalt; leányai pedig Borbála és Mária.
Borbála nőűl ment Bay Ferenczhez, ennek fia szintén Bay Ferencz, ennek ismét fiai: László, Ferencz és György, leánya pedig Erzsébet Szuhay Gáspárné, kinek leánya szintén Erzsébet ifju b. Patay Sámuel nejévé lőn.
Mária lett Rhédey Istvánné, ennek fia László és leánya Julianna. – Julianna lett Bethlen Miklósné, kinek fia gróf Bethlen József máramarosi főispán volt.
György fia kihalt.
Ilonának Darvay Ferencznének volt két fia: Ferencz és Miklós.
Ferencznek fiai: Ferencz ismét és Gábor, leányai pedig Éva: Fráter Lászlóné, kinek fia Fráter Sándor és leánya Klára Lónyay Istvánné; ettől született Lónyay László és leánya Kata, ki Diószeghy Samuné lett.
Miklós kihalt.
Sulyok Sára Kun Istvánné fia István, ennek leánya Ilona gróf Teleky Józsefné Erdélyben, leánya pedig Ilona gróf Bethlenné, kinek fia gróf Bethlen Mihály kihalt.
Sulyok Ferencz, holtig alispánja Szathmármegyének, magtalanúl elhúnyt.
Sulyok Sándor neje Tibay Erzsébet, ennek leánya Sulyok Borbála, elsőben Kende Andrásné, azután pedig Várady Jánosné. Kende Andrástól való gyermekei: Kende Zsigmond, Kende Sándor és Kende Éva Gyulaffy Györgyné; Várady Jónástól pedig: Várady Ferencz, Várady Klára, Ajtay Mihályné és Várady Mária Komlóssy Mihályné.
Kende Zsigmond fia Sándor, ennek István és Ferencz; leányai pedig: 1. Katalin, Lónyay Andrásné, 2. Pongráczné, 3. Ujhelyi Ferenczné és 4. Nagyiday Samuné.
Kende Sándor leányai: 1. Éva Jármy Jánosné, kinek fia Jármy Gábor, leánya pedig ugyan Éva Püspöky Samuné. 2. Borbála Kércsy Jánosné, kinek férjét tolvajok megölték. 3. Mária Keviczky Lászlóné.
Kende Éva Gyulaffy Györgyné, gyermekei: Gyulaffy László és Mária Pogány Ádámné.
Lászlónak fiai: György, ki deficiált; és Miklós, leányai pedig Rhédey Ferenczné és Bégányi Lászlóné.
Máriának Pogány Ádámnak fia szintén Pogány Ádám.
Várady Ferencznek fia, ugyancsak Várady Ferencz Kökényesden.
Várady Klárának Ajtay Mihálynénak fia Ajtay Sándor, ennek fiai Mihály, Sándor és László és leánya Borbála.
Várady Máriának Komlóssy Mihálynénak leánya Komlóssy Mária Domahidy Zsigmondné, ennek leánya Domahidy Mária báró Perényi Zsigmond nejévé lőn.
Sulyok György leányai: 1. Mária, elsőben Vér Györgyné, azután Barkóczy Zsigmondné; 2. Katalin Horváth Jánosné; 3. Zsófia, elsőben Mező Mártonné, azután Fornossy Lászlóné és 4. Sára: Cserney Istvánné.
Máriának Vér Györgytől való fiai: András és Mihály, leánya pedig Balling Lászlóné; Barkóczy Zsigmondtól való leánya Barkóczy Mária, Kende Mihály neje, kitől született Kende László, ennek gyermekei: 1. László jezsuita, 2. János, debreczeni lakos; 3. Mária Keresztes Lászlóné, 4. Éva Klobusiczky Lászlóné stb.
Katalinnak Horváth Jánostól való egy János nevű fia és Mária leánya; János elhalt, leánya pedig Kállay Ferenczhez ment nőűl.
Zsófiának Mező Mártontól való két fia: Zsigmond és László. Fornossy Lászlótól pedig Imre és Krisztina. Imre kihalt, Krisztina pedig Hunyady István feleségévé lett, kitől született Hunyady László.
Sárának Cserney Istvántól pedig Cserney Pál.
Sulyok Katának (Sulyok Ferencz leányának) Kapy Sándortól volt három fia: Miklós, György és András. Miklós és György kihaltak. Kapy Andrásnak pedig volt két fia: György és Sándor s ugyanannyi leánya, t. i. Éva és Kata.
György leányai: 1. Borbála Toroczkay Istvánné, 2. Mária Gyulay Ferenczné, kinek fia Gyulay István, 3. Anna: Macskásy Boldizsárné.
Sándor leánya Kapy Kata Forgács Istvánné, ennek fia Forgács Ádám.
Éva apácza lett. Kata pedig Osztróczy Miklósné.
Közli: LEHOCZKY TIVADAR.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT