Tárca.

Teljes szövegű keresés

Tárca.
A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság f. évi január hó 28-án Br. Radvánszky Béla elnöklete alatt választmányi ülést tartott. Elnök megnyitván az ülést, üdvözli a választmányi tagokat s bejelenti azon nagy veszteséget, mely Br. Nyáry Albertnek a f. év első napján történt halálával a társaságot érte. A választmány a veszteség fölött érzett fájdalmát a családdal részvétirat útján tolmácsolja. Az elhunyt 43nagyérdemű férfiúról folyóiratunk más helyén emlékezünk meg.
A felolvasásokra kerülvén a sor, titkár bemutatja Dr. Wertner Mór-nak «Adalékok a genealogia történetéhez» czímű nagy tanulmányokra valló terjedelmesebb dolgozatát, melynek közlését folyóiratunk jelen számával kezdjük meg.
Ezután Dr. Szádeczky Lajos vál. tag bemutat néhány czímeres-levelet eredetijében, u. m. a Bánó, Chaply, Bikafalvi Máthé, Szigethi Litteráti és Uj családokét, melyekről alább adunk számot. A választmány ez alkalomból elhatározta, hogy az ily bemutatott vagy társulatunknak beküldött armálisok szövege lemásoltassék, a czímer pedig körvonalaiban lerajzoltassék; s az így nyerendő másolatok a társaság irattárában őriztessenek.
Fejérpataky László vál. tag bemutatja a M. Nemz. Múzeum levéltárának galvanoplastikai úton készült pecsét-lenyomat gyűjteményét, mely idővel kiegészíttetvén, hivatva van sphragistikánknak becses és igen tanulságos kútforrását képezni. Ugyanő bemutatja Mikes Kelemen pecsétnyomójának lenyomatát, melynek eredetije Konstantinápolyban egy török szolgálatban levő katona-orvosnál van. A pecsétnyomó az akkori idő szokása szerint egy háromszögletes prizma, melynek két vége egy felfüggeszthető tartóba van erősítve, úgy hogy a prizma forgatható. Egyik felén Mikes czímere van, másik oldalán török betűkkel e felírás: « eneral Mikes, bašbu ma arlejan» (azaz Mikes tábornok, a magyarok vezetője). Az érdekes emlékről Kunoss Ignácz Konstantinápolyban időző hazánkfia tudósította Dr. Réthy Lászlót, ki szíves volt ezt társulatunkkal közölni.
A folyó ügyekre kerülvén a sor, titkár bejelenti a következő tagajánlásokat: Alapító tagúl: Gr. Károlyi Tibor Budapesten 200 frtnyi alapítványnyal (ajánlja Br. Radvánszky Béla). Pártoló tagokul (évi 10 frttal): Helbig szül. Ányos Ida Győrött, Endrényi testvérek könyvkereskedése Szegeden (ajánlja a titkár); Br. Podmaniczky Gézáné szül. Gr. Degenfeld Berta Kis-Kartalon (ajánlja Br. Radvánszky Béla). Évdíjas tagokul (évi 5. frttal): A képviselőház könyvtára Budapesten, Lisznyay Endre Budapesten, Hornyánszky Viktor könyvkereskedése Budapesten (aj. a titkár); Pósta Béla Budapesten (aj. Dr. Szádeczky Lajos); Palásthy Géza S.-A.-Újhelyen (aj. Kecskés Dezső). Az ajánlottak a társaság tagjaivá választattak.
A titkár ezután jelenti, hogy a múlt évről szóló pénztári kimutatás az expeditio elkésése és a pénzek lassú befolyása miatt még nem készülhetett el; ennek következtében határozattá lőn, hogy az, a számadás vizsgáló bizottság jelentésével együtt, egy f. évi márczius hó elején tartandó rendkívüli vál. ülés elé terjesztessék.
Felolvastatott ezután a Nemzetségi Zsebkönyv előmunkálataira kiküldött bizottság jelentése, mely elfogadtatván elhatároztatott, hogy a Nemzetségi Zsebkönyvnek még a folyó évben megjelenendő első füzete azon főrendi családokat foglalja magában, melyek a magyar főrendi ház reformjának végrehajtásáról alkotott törvényczikkbe mint a főrendi házi tagságra örökös joggal bíró családok beczikkelyeztettek, megjegyeztetvén, hogy az indigéna családok közül csupán azok vétetnek föl, melyek Magyarországon birtokosok. Ehhez képest a bemutatott kérdőívek kinyomtatása és szétküldése elrendeltetett.
A titkár felolvassa a szepesmegyei történelmi társulatnak a választmányhoz intézett levelét, melyben társulatunk eddigi kiadványainak megküldését kéri. A választmány, bár méltányolja az új társulat működési irányát, még nem érzi magát azon helyzetben, hogy a kérést teljesítse.
Az évi nagygyűlés ideje f. évi október havára tűzetett; egyik tárgya pedig a Deák Farkas vál. tag által Br. Nyáry Albert fölött tartandó emlékbeszéd lesz.
A br. Nyáry Albert halála által megürült szerkesztő társ helyét a választmány nem látta szükségesnek betölteni és folyóiratunk további szerkesztését a titkárra bízta.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Bánó József és Csontosi János vál. tagok kéretvén föl, az ülés véget ért.
A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság f. évi márczius hó 6-án br. Radvánszky Béla elnöklete alatt az 1885. évi pénztári kimutatás és a számadás-vizsgáló bizottság jelentésének meghallgatása czéljából rendkívüli választmányi ülést tartott.
A kimutatás a következőkép tünteti föl a pénztár állapotát 1885. évi decz. 31-én:
Bevétel.
Pénztármaradvány 1884-ről 1076 frt 99 kr.
Értékpapirok kamatai 145 « – «
Alapítványi kamatok 300 « – «
Pártoló tagdíjak 1769 « – «
Évdíjak 1060 « – «
A Turul egyes füzeteinek eladásából 6 « – «
Összes bevétel 4356 frt 99 kr.
Kiadás.
Személyi, irodai stb. költségek 758 frt 67 kr.
A folyóirat költségei:
Nyomtatás 1123 frt 14 kr.
Színnyomatok, metszetek stb. 490 « – «
Expediálás 40 « 38 «
Irói tiszteletdíjak, szerkesztés 671 « 50 «
Összesen 2325 frt 2 kr.
Tőkesítés 381 « 58 «
A Nemzetségi Zsebkönyv költségeire takarékpénztárba téve 400 frt – kr.
Összes kiadás 3865 frt 27 kr.
Készpénz maradvány 491 frt 72 kr.
44A társaság vagyona.
Befizetett alapítványok és tőkésítés 2900 frt – kr.
Aláírt alapítványok 5600 « – «
A Nemzetségi Zsebkönyv költségeire félretéve 600 « – «
Készpénz maradvány az 1885. év végével 491 « 72 «
Összes vagyon 9591 frt 72 kr.
E kimutatás felolvastatván, Csontosi János vál. tag mint a számvizsgáló bizottság előadója a következőkben terjeszté elő a bizottság jelentését:
Tisztelt Választmány!
A Magy. Herald. és Gen. Társaság 1885. évi nov. hó 26-án tartott vál. ülése által alulírottak az 1885. évi pénztári kezelés megvizsgálására és a pénztári állás kimutatására kiküldetvén, feladatunkat f. évi márczius hó 2-án teljesítettük, s a társulati pénztári könyvek minden egyes tételét átvizsgálván, az utalványokkal, és egyéb mellékletekkel összehasonlítottuk.
A számadásokat hibátlanoknak, a kiadásokat az utalványokkal összehangzóknak s egyáltaljában a pénztári kezelést szabatosnak találtuk.
A pénztári állapot 1885. decz. 31-én
4356 frt 99 kr. Bevételt
3865 frt 27 kr. kiadást
és így 491 frt 72 kr. pénztári maradványt mutatott.
Ha ehhez hozzáteszszük, hogy a társulat részben befizetett alapítványokból, részben pedig saját vagyonából 5 %-ot jövedelmező papirjáradék kölcsön-kötvényekben 2900 frtot tőkésített, s hogy az aláírt de be nem fizetett alapítványi összegek, melyeknek kamatai pontosan fizettetnek, 5600 frtra rúgnak, valamint ide értve a társulat által a Nemzetségi Zsebkönyv költségeire takarékpénztárba tett 600 frtot, a társulat actualis vagyonát 1885. deczember 31-én 9591frt 72 krra tehetjük.
Megjegyezzük még, hogy a t. választmány által a múlt évi tiszta pénztári maradvány hovafordításáról javaslat tételre utasíttatván, indítványozzuk, hogy a 491 frt 72 krnyi maradványból 200 forint a Nemzetségi Zsebkönyv költségeire szánt összeghez csatoltassék, 100 frt tőkésítessék, a többi pedig, azaz 191 frt 72 kr., a f. év számlájára vitessék át.
Mindezeknél fogva indítványozzuk, hogy a mélyen tisztelt elnökség Czanyuga József pénztárnok úr részére a szokásos évi fölmentést kiszolgáltatni méltóztassék.
Végül a titkár által említett napon tartott ülésünkben bemutatott 1886. évi költségvetés tételeit, melyek 4571 frt 72 kr. bevétellel szemben 3696 frt kiadást tüntetnek föl, meghallgatván és megvizsgálván, szerencsénk van az előirányzatot pártolólag a t. választmánynak ajánlani.
Budapesten 1886. márcz. 2-án.
Deák Farkas s. k.
számvizsgáló.
Szinnyei József s. k.
számvizsgáló.
Csontosi János s. k.
számvizsgáló mint a bizottság előadója.
A számadás-vizsgáló bizottság jelentése elfogadtatván, a pénztárnoknak a szokásos évi felmentvény kiadása elhatároztatott, a számvizsgáló bizottság tagjainak pedig buzgó és fáradságos munkájukért köszönet szavaztatott.
Egyúttal a bizottság elnökének indítványára határozattá lőn, hogy az alapító tagok eddig be nem fizetett alapítványaik befizetésére vagy az alapszabályok 4. §-ában meghatározott kötelezvények kiállítására fognak fölkéretni.
Az 1885. évi pénztári maradvány hova fordítására nézve a számvizsgáló bizottság javaslata elfogadtatván, a titkár a folyó évi költségvetési előirányzat tételeit a következőkben terjeszté elő:
Bevétel.
1.Készpénz maradvány 1885. év végével 491 frt 72 kr.
2.Tagdíj-hátrálék az 1884–5. évekről 730 frt, ebből valószínűleg befolyik 300 « – «
3.A társaság tulajdonát képező 2900 frtnyi névértékű 5 % papírjáradék kölcsön-kötvényeknek kamatja 145 « – «
4.5600 frtnyi aláirt de be nem fizetett alapítványnak 5 % kamatja 280 « – «
5.A társaság által 1886. elején tőkésített 100 frtnak 5 % kamatja 5 « – «
6.186 pártoló tag tagdíja 1860 « – «
7.263 évdíjas tag tagdíja 1315 « – «
8.Év folytán várható tag-szaporulat, 10 pártoló és 15 évdíjas tag után 175 « – «
Összes bevétel 4571 frt 72 kr.
Kiadás.
1.Tőkésítés az 1885. évi maradványból 100 frt – kr.
2.A Nemzetségi Zsebkönyv költségeire takarékpénztárba teendő 200 « – «
3.Személyi járandóságok (titkár, pénztárnok) 500 « – «
4.Irói tiszteletdíjak és szerkesztés 696 « – «
5.Nyomdai költség 1100 « – «
6.Színnyomatok készítése 600 « – «
7.Metszetek és rajzok 250 « – «
8.Expeditio költségei 50 « – «
9.Irodai költség, póstadíj, pénzbehajtási díjak, szolgák bére, másolások stb. 200 « – «
Összes kiadás 3696 frt – kr.
Előirányzott maradvány 875 frt 72 kr.
A költségvetés tudomásul vétetvén, alapul elfogadtatott.
A titkár ezután bejelenti új tagokúl a következő ajánlatokat: Alapító tagúl 200 frt alapítványnyal Gr. Tisza Lajos Budapesten (ajánlja Br. Radvánszky Béla). Pártoló tagúl (évi 10 frttal): Berczik Árpád min. osztálytanácsos (aj. a titkár). Évdíjas tagokúl (évi 5 frttal): Dr. Hampel József Budapesten, Berczyk Gyula Budapesten (aj. a titkár); Beleházi Bartal Ferencz Etre-Karcsán (aj. Eözbéghi Nagy Ignácz), Grimm Gusztáv Budapesten és ifj. Berger Sámuel Nagyváradon (aj. Czanyuga József). Az ajánlottak mind megválasztattak.
Ezután felolvastatott Fraknói Vilmosnak, a. M. Tud. Akadémia főtitkárának a társasághoz intézett átirata, melyben tudatja az igazgató tanács azon határozatát, hogy jövőre az akadémia palotájában ülésező tudományos és irodalmi társulatok a fűtési és 45világítási költségek megtérítésétől fölmentetnek. A választmány ezért köszönetet szavaz az Akadémiának.
Végül elhatároztatott, hogy elhunyt társunknak Br. Nyáry Albertnek kéziratban maradt pályanyertes művét, a heraldika magyar műnyelvének megállapítását, melyet folyóiratunkban leendő közzétételre a család átengedett, a társaság külön is kiadja, ezzel is akarván leróni a kegyelet adóját elhúnyt jelesünk iránt. A sajtó alá rendezés elintézésére bizottság küldetett ki, melynek tagjai Deák Farkas, Tagányi Károly, Nagy Gyula és a titkár; mint nyelvész szakértő pedig segédkezésre Dr. Szinnyei József kéretett föl.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Deák Farkas és Nagy Gyula vál. tagok kéretvén föl, az ülés véget ért.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT