Források

Teljes szövegű keresés

Források
Az annotált forrásjegyzékben használt rövidítések:
FML = Fejér Megyei Levéltár
FMTÉ = Fejér Megyei Történeti Évkönyv
HL = Hadtörténeti Intézet Levéltára
MOL = Magyar Országos Levéltár
SZfvPL = Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár
SZIKM = Szent István Király Múzeum
 
Szép Zámolyra két úton kell bemenni. Ádám László–Marosi Sándor– Szilárd Jenő: A Mezőföld természeti földrajza. Budapest, 1959. Magyarország kistájainak katasztere. II. Zámolyi-medence. Budapest, 1990. Béni Kornél–Viszló Levente (szerk.): A Vértes hegység és környéke. Egy cseppnyi Magyarország. Csákvár, 1996. Rómer Flóris: A Bakony. Természetrajzi és régészeti vázlat. Győr, 1860. Hasonmás kiadás. Budapest, 1990. Győrffy János–Paulovits Alajos: Fejérvármegye rövid földrajza. Budapest, 1917.
Számolj, Péter, bűneidért! Demeter Zsófia–Fülöp Gyula–Lukács László – Siklósi Gyula: Zámoly története és néprajza. Székesfehérvár, 1996. Siklósi Gyula: Régészeti feltárás Zámolyon, 1991. SZIKM, Régészeti Adattár. Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest, 1980. Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza II. Budapest, 1987. Képes Krónika. A magyar középkor irodalma. Budapest, 1984. Csanádi Imre: Zámoly fölött. Egy hajdani templomra. Budapest, 1989. Hatházy Gábor: A Rozgonyiaktól a Nádasdyakig. Béni Kornél (szerk.): A 700 éves Csókakő. Csókakő, 1999.
Elvitték málé s árpa kenyerünket. MOL Diplomatikai Levéltár. Vass Előd: Források a székesfehérvári szandzsákság történetéhez 1543–1688. FMTÉ 19. Székesfehérvár, 1989. Erdős Ferenc–Hári Gyula–Kelemen Krisztián: Pákozd. Száz Magyar Falu Könyvesháza, 2001. Frey Jácint: A kapucinusok Mórott (1695–1945). Esztergom, 1945. Nagy Lajos: Adalékok a Fejér megyei jobbágyság történetéhez (1543–1768). Alba Regia I. Székesfehérvár, 1960. MOL Urbaria et Consriptiones. Károly János: Csókakő vára és várbirtokai. A Fejérvármegyei és Székesfejérvár Városi Történelmi s Régészeti Egylet évkönyve 1893. évre. Székesfejérvárott, 1893.
Vérrel hizlalt ősi föld. MOL Dica Albensis. 1696. Zámoly. Arany Magyar Zsuzsanna–Klauszné Móra Magda: Fejér vármegye nemesi közgyűlésének regesztái (1692–1711). FMTÉ 25. Székesfehérvár, 1997. Kállay István: A kormányzat megszervezése Fehérvárott a török kiűzése után. 1688–1703. FMTÉ 19. Székesfehérvár, 1989. Jenei Károly: Fejér megye a Rákóczi-szabadságharc idején FMTÉ 11. Székesfehérvár, 1977. Komoróczy György: Fejér vármegye és a katonaügy a XVIII. században. Schneider Miklós–Juhász Viktor (szerk.): Fejér vármegye. Magyar Városok és Vármegyék Monográfiája XXII. Budapest, 1937.
Földes urat szolgál jobbágyság, szegénység. Helytartótanácsi levéltár. Departamentum urbariale 1150. fasc. FML Acta Locorum. Zámoly. 1745. Nagy Lajos: Adalékok a Fejér megyei jobbágyság történetéhez (1543–1768). Alba Regia I. Székesfehérvár, 1960. MOL Nádasdy család levéltára. Okiratok II. 1776. MOL Kancelláriai levéltár. Acta generalia. Dica Albensis. 1774–1775. Schneider Miklós: Fejér megye nemesi összeírásai. 1754. 1809. Székesfehérvár, 1934.
Iskolapadból deres. Szórády Gyula: Zámoly 1848–1849-ben. Székesfehérvár, 1905. FML. Fejér Vármegye Bizottmányának jegyzőkönyve és iratai. 1848–1849. Boross Mihály: Élményeim. 1848–1861. I–II. Székesfehérvár, é. n. [1881–1882.] Erdős Ferenc: Forradalom és szabadságharc Fejér megyében (1848–1849). Székesfehérvár, 1998. Demeter Zsófia: A pákozdi győzelem. A SZIKM Közleményei B sorozat 48. szám. Székesfehérvár, 1998. FML Törvényszéki iratok 1849. HL 1848–1849. évi iratok.
Haas-Hochburgok, Lambergek, Meránok. Károly János: Csókakő vára és várbirtokai. A Fejérvármegyei és Székesfejérvár Városi Történelmi s Régészeti Egylet évkönyve 1893. évre. Székesfejérvárott, 1893. Jenei Károly: A község lakossága az alapítástól a török hódoltság végéig (1030– 1687) és Jenei Károly: Mór a török kiűzésétől a szatmári békéig (1687– 1711). Mór története. Mór, 1977. Seidel, Ignaz: Chronologische Erzählung der Ereignisse und Begebenheiten in der Herrschaft Csókakö–Móor im Stuhlweissenburger Comitat in Ungarn. Steyer, 1898. Galgóczi Károly: Magyarország, a szerbvajdaság s temesi bánság mezőgazdasági statisztikája. Pest, 1855. Országos mezőgazdasági cimtár III. Felsődunántul. Kaposvár, é. n. [1937]. Schneider Miklós–Juhász Viktor: Fejér vármegye községei. Magyar Városok és Vármegyék Monográfiája XXII. Budapest, 1937. Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája II. Budapest, 1993. 302–309.
Az önkormányzó falu. FML Fejér vármegyei községek szabályrendeleteinek gyűjteménye. Zámoly. B. Szabó István és Bérczi Vilmos (szerk.): Fejérvármegye és Székesfehérvár szab. kir. város törvényhatóságainak almanachja. Székesfehérvár, 1931. Schneider Miklós–Juhász Viktor: Fejér vármegye községei. Magyar Városok és Vármegyék Monográfiája XXII. Budapest, 1937. FML Fejér vármegye alispánjának iratai. Egyesületek alapszabályai.
Pusztulás és feltámadás. FML Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának jegyzőkönyvei. 1919–1928. Lukács László: Az 1918–1919. évi forradalmi események Zámoly községben. Fejér Megyei Szemle, 1968. 42–49. Szabó István: Zámoly története I–II. 1968–1969. Kézirat. SZIKM Helytörténeti Adattár. Zámoly. FML A Fejér megyei direktórium iratai. 1919. Veress D. Csaba: A Dunántúl hadi krónikája, 1944–1945. Budapest, 1984. FML Anyakönyvi másodpéldányok. Zámoly. Halotti anyakönyvek 1941–1980. évi bejegyzései. FML. Zámoly képviselő-testületének jegyzőkönyve. 1945–1950. FML Zámoly község földigénylő bizottságának iratai. 1945–1946. FML Székesfehérvári járás főjegyzőjének iratai. 1945–1950.
Ország lappangott itt, mikor nem vala ország. Balázs László: Vértesalja. A Vértesaljai Református Egyházmegye története. Budapest, 1986. Biczó Pál: A zámolyi ev. reformált egyház története. Nagy-Kőrös, 1896. Várady József: Dunamellék református templomai. 2. rész: A Vértesaljai Egyházmegye. Miskolc, 1994. Szabó István: Zámoly története I. 1968. Kézirat. SZIKM Helytörténeti Adattár. Veszprémi Püspöki Levéltár. Canonica visitatiók. III. 1747. SzfvPL Zámolyi plébánia iratai. SzfvPL Kézirattár. Kuthy István: A zámolyi római katolikus templom története. Lukács László: Nagy Károly. FMTÉ 7. Székesfehérvár, 1973. 336–342.
Az iskola vásott padján. Balázs László: Alsófokú oktatás a Vértesalján 1816-ban. FMTÉ 10. Székesfehérvár, 1976. 113–130. Biczó Pál: A zámolyi ev. reformált egyház története. Nagy-Kőrös, 1896. Szabó István: Zámoly története I–II. 1968–1969. Kézirat. SZIKM Helytörténeti Adattár. MOL Nádasdy család levéltára. Okiratok II. 443. Gulyás Antal: Fejér megye népoktatásának története 1944–1948. FML Közleményei 27. Székesfehérvár, 1999. SzfvPL Zámolyi plébánia iratai No. 4579. FML Községi képviselő-testületi jegyzőkönyvek. Zámoly, 1945–1950.
Mándli, puruszka, majkó. Borostyán János: A zámolyi férfiak és nők öltözködési szokásai a két világháború között. Kézirat. 2001. Csanádi Imre: Összegyűjtött versek. Budapest, 1975. Csoóri Sándor: Tenger és diólevél. Összegyűjtött esszék, naplók, beszédek, 1961–1994. I–II. Budapest, 1994. Demeter Zsófia–Fülöp Gyula–Lukács László–Siklósi Gyula: Zámoly története és néprajza. Székesfehérvár, 1996. Lukács László: Népi bútorok Fejér megyében. Székesfehérvár, 1977.
Épített világ. Entz Géza Antal–Sisa Béla (szerk.): Fejér megye művészeti emlékei. Székesfehérvár, 1998. Kresz Mária: A csákvári fazekasság. Székesfehérvár, 1987. Lackovits Emőke–Lukács László–Varró Ágnes: Íme az én népem. Székesfehérvár, 1995. Lukács László: A zámolyi közös udvarok. FMTÉ 8. Székesfehérvár, 1974. 374–381. Lukács László: A népi építkezés emlékei a zámolyi szőlőhegyen. Alba Regia XV. Székesfehérvár, 1976. 237–248. Szűcs Imre: Népi építészeti felmérés Zámolyon. Kézirat. 1970. Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattára, Budapest. Lelt. sz.: EA. 11003.
Az esztendő és az élet rendje. Demeter Zsófia: Lakodalmi szokások Zámoly községben. Kézirat. 1973. SZIKM Néprajzi Adattár. 73.12. Varga Marianna: Adatok Zámoly község néprajzához. Kézirat. 1956. SZIKM Néprajzi Adattár. 56. 2.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT