Források

Teljes szövegű keresés

Források
Falu a magasparton. Somogyi Sándor: Magyarország kistájainak katasztere I. Budapest, 1991. Vadász István: Tiszavárkony. In: Jász-Nagykun-Szolnok megye kézikönyve Budapest, 1998. Zelenyánszky András: Szolnok megye természeti értékei Szolnok, 1989. Vadász István: Szolnok környéke, Szolnok, 1999.
Királyok átkelőhelye. Madaras László: Népvándorlás- és honfoglaláskor In.: Szolnok megye története a régészeti leletek tükrében. (Állandó kiállítás vezetője.) Szolnok, 1982. Somogyi Ágnes: Jelentés a Tiszavárkony-Hugyin-parti leletmentő ásatásról. Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adattár 118. I. II. Árpád-kori régiségek. Tiszavárkony. Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adattár 4. N. I. Fehérvári Miklós fényképalbuma. Soós Imre–Szabó László: Tiszavárkony. In: Adatok Szolnok megye történetéből II. Szolnok, 1989. Thuróczy János: A magyarok krónikája Budapest, 1980. Szikszai Mihály: Tiszavárkony: Korona és kard. In.: Új Néplap 1994. július 6. Bagi Gábor: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Mohács előtti adattára. Benedek Gyula: Oklevelek Külső-Szolnok vármegye XIV. századi történetéből. In: Zounuk 6. Szolnok,1991. Szerémi György: Magyarország romlásáról Budapest, 1961. Benedek Gyula: Oklevelek Külső-Szolnok vármegye XV. századi történetéből. In: Zounuk 5. Szolnok, 1990. Benedek Gyula: Oklevelek és iratok Külső-Szolnok vármegye XVI. századi történetéhez. In: Zounuk 8. Szolnok, 1993. Kubinyi András: Városfejlődés és városhálózat a középkori Alföldön és az Alföld szélén Szeged 2000. Benedek Gyula: Iratok Szolnok megye történetéből 1686–1715. Zounuk 4. Szolnok, 1989. Benedek Gyula: Jász-Nagykun-Szolnok megyei iratok 1527–1600. In: Zounok 15. Szolnok, 2000. Zákány Gábor: Tiszavárkony története. (Kézirat.) A fejezet megírásában igen sokat köszönök Zákány Gábornak, aki az anyagait önzetlenül a rendelkezésemre bocsátotta. Ő őrizte meg Fehérvári Miklós fényképalbumát is.
A Császár útján. Ágoston Gábor: A szolnoki szandzsák 1591–92. évi összeírása. Zounok 3. Szolnok, 1988. Kaposváry Gyula: „Oly igen szép, erős Szolnok vára vala…” A szolnoki vár a törökkorban. Jászkunság, 1956. Kaposváry Gyula: A szolnoki vár kialakulása és nyomai a mai városképben. Jászkunság, 1971. Nagy Iván: Magyarország családai L–Ö. Budapest, 1860.
A Pély Nagyok Várkonyban. A tiszavárkonyi római katolikus egyházközség historia domusa. Nagy Iván: Magyarország családi czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. A–B. Budapest, 1857. L–Ő. Budapest, 1860. Benedek Gyula: Iratok Szolnok megye történetéből 1686–1715. Zounuk 4. Szolnok, 1989. A Pély Nagy család iratai az OL Curiai Levéltár 069. alatt. Canonica visitatio 1744; Canonica visitatio 1777; Canonica visitatio 1781 (ezen református egyházlátogatási jegyzőkönyvek a Ráday Levéltárban találhatók az egyházmegyei közigazgatási iratok között); Canonica visitatio 1777; Canonica Visitatio 1781. (A római katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek fordítását Zákány Gábor bocsátotta rendelkezésemre.) Soós Imre: Tiszavárkony. Községtörténeti összefoglaló. (Kézirat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban.) Tiszavárkony urbáriuma OL. U et C.131.
Templomépítő felekezetek. Böszörményi Pál: A tiszavárkonyi református egyház keletkezésének és temploma felépítésének története Nagykőrös, 1916. Kaposvári Gyula–Rédei István (szerk.): Szolnok megye műemlékei Szolnok, 1988. Zádorné Zsoldos Mária: Az 1831. évi kolerajárvány a Jászságban. In: Zounuk 14. Szolnok, 1999. Soós Imre: Tiszavárkony község történeti összefoglalása. (Kézirat.) Zákány Gábor: Tiszavárkony története. (Kézirat.) Canonica Visitatio 1827. (ref.) Püspöki körlevél 1814 május a himlő elleni védőoltás érdekében. (A szöveget Zákány Gábor bocsátotta rendelkezésemre.) A Böszörményi család leszármazására vonatkozó irat a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Rettegi-gyűjteményében. A Böszörményi Pál halotti zászló címer másolata a tiszántúli református egyházkerület gyűjteményéből való. Canonica visitatiók és egyéb református egyháztörténeti iratok a Ráday Levéltárban.
A kastélyok új lakói. Kaposvári Gyula: A szolnoki csata leírása Komlóssy Lajos őrnagy kéziratos naplójában. Jászkunság, 1960. Kaposvári Gyula: Adatok Szolnok 1848/49-es történetéhez. Jászkunság 1974. 3–4. Kaposvári Gyula: A szolnoki csata. Szolnok, 1971. Bagi Gábor–Szurmay Zoltán: Cibakháza. Száz magyar falu könyvesháza. Budapest 2001. P. Kovács Melinda–Kozma György Bertalan–Szabó Jolán: 1848-as nemzetőrök Heves és Külső-Szolnok vármegyében. Eger, 1999. Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. Pest, 1851. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye nemes családjai. In: Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok megye múltja és jelene, Pécs, 1935. Nagy Iván: Magyarország családi czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. P–R. Budapest, 1861. Sárközy (nagybócsai) család iratai Országos Levéltár, P. szekció.
A föld rabságában. Alispáni iratok a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban. Tisza-szabályozási iratok a Víztársulatok egységben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban. Károlyi Zsigmond–Nemes Gerzson: A Közép-Tisza-vidék vízügyi múltja I., Budapest, 1975. Háy Mór: A Gerje és Perje vízszabályozó társulat története 1812–1896. Cegléd, 1896. Historia Domus. (A tiszavárkonyi római katolikus egyház története, kézirat a tószegi plébánián.) Református egyházközigazgatási iratok a Ráday levéltárban. Sárközy József: A Tiszavárkonyi református egyház rövid története 1887–1925. (Kézirat, a Ráday Levéltárban.) A víztársulatok iratai a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban. Tiszavárkony képviselő-testületi jegyzőkönyvei a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban (lakosok visszaemlékezései). Egyesületekre vonatkozó iratok a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban. Tiszavárkony képviselő-testületi jegyzőkönyvei (lakosok visszaemlékezései).
Hit, lélek, háború. Tiszavárkony képviselő-testületének jegyzőkönyvei a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban. A Magyar Korona Országainak Gazdaczímtára. Budapest, 1897. Magyarország földbirtokosai és földbérlői. A 100 katasztrális holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján, Budapest. Névjegyzéke Jász-Nagykun-Szolnok vármegye legtöbb adót fizető bizottsági tagjainak 1914. évre. Szolnok, 1913. Soós Imre–Szabó László: Tiszavárkony. In: Szolnok megye községi adattára II. Szolnok, 1989. 1925. évi szociális felmérés. Néprajzi Múzeum statisztikai adattára. St. 1219. Szikszai Mihály: Az I. világháború „hősi emlékei” Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Zounuk 14. Szolnok, 1999. 403. Tiszavárkony képviselő-testületi jegyzőkönyvek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban. Sárközy József: A tiszavárkonyi református egyházközség rövid története 1887– 1925. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok megye múltja, jelene. Soós Imre–Szabó László: Tiszavárkony. In: Szolnok megye községi adattára II. Szolnok 1989. Hovodzák Erzsébet visszaemlékezései a II. világháborúról. (Kézirat a szolnoki Damjanich János Múzeum Történeti adattárában.)
Község a maga kenyerén. Tiszavárkony képviselő-testületi jegyzőkönyvei és iratai a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban (Zákány Gábor, dr.Fekécsházy Szabolcsné, Deák József tiszavárkonyi és Kiss Béla szolnoki lakos visszaemlékezései). Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok megye múltja, jelene. Soós Imre–Szabó László: Tiszavárkony. In: Szolnok megye községi adattára II. Szolnok, 1989. A Magyar Korona Országainak Gazdaczímtára. Budapest, 1897. Magyarország földbirtokosai és földbérlői. A 100 katasztrális holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest. Soós Imre–Szabó László: Tiszavárkony. In: Szolnok megye községi adattára II. Szolnok, 1989. Tiszavárkony képviselő-testületi jegyzőkönyvei és iratai a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban. Zákány Gábor, dr. Fekécsházy Szabolcsné Székely Magdolna, Deák Józsefné Templom Margit, özvegy Tóth Pálné tiszavárkonyi és Kiss Béla szolnoki lakos visszaemlékezése. Köszönöm Szalkai László református lelkész (Jászkarajenő) és Széles László (Tószeg) plébánosok, a presbitérium és az egyháztanács segítségét.
Szolnok árnyékában. Tiszavárkony képviselő-testületi jegyzőkönyve 1944–1949. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár; Tiszavárkony tanácsi jegyzőkönyvek 1950-től. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár. Soós Imre–Szabó László: Tiszavárkony. In: Szolnok megye községi adattára II. Szolnok 1989. Tiszavárkony története 1945-től napjainkig. (Kézirat.) 1970. (Az anyagot gyűjtötte: Baricza István, dr. Fekécsházy Szabolcsné, Fehérvári Miklósné, Jándi Károly, Nagy Pál, Tihanyi György, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban található.) Hulyás László: A közös tanács létrehozásának előkészítése, szervezése, végrehajtása községünkben, a társközség érdekei érvényesülésének biztosítékai 1977/ 1978. (Kézirat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban.)
A tiszavárkonyi lakosok többsége megélte a szocializmus korszakát, de jelenleg nem szívesen beszél róla. Ugyanakkor a fényképek többsége, amelyekkel a családok rendelkeznek, ebből az időből származik,. El kell még telni egy kis időnek, hogy a történelem segítsen az emlékek rendezésében és nyilvánosságra hozásában.
Az utóbbi tíz évről szíves tájékoztatást kaptam Mészáros Zoltán polgármestertől, Hatvany Júlia jegyzőtől, Bús Istvánné és Telek Ferenc előadóktól, valamint Kurella Istvánné iskolaigazgatótól. Fotókkal, egyéb dokumentumokkal segítették a könyv anyagát, amit ezúttal is köszönök: Zákány Gábor, dr. Fekécsházy Szabolcsné, Deák Ferencné, Szabó Jánosné, Kiss Béla, Ertl Béla, özvegy Tóth Pálné, Telek Ferenc, az Általános Iskola tanárai és tanulói.
Iskolák, művelődés, egyesületek. Canonica visitatiós jegyzőkönyvek. Ráday Levéltár. A római katolikus jegyzőkönyveket Zákány Gábor bocsátotta rendelkezésemre. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok megye múltja és jelene, Pécs, 1935. Soós Imre–Szabó László: Tiszavárkony. In: Szolnok megye községi adattára II. Szolnok, 1989. Nagyné Tóth Mária: Iskolatörténet I. Tiszavárkony iskolatörténete a XVIII. századtól 1976-ig. 1999. (Kézirat az Endre Király Általános Iskolában.) Tiszavárkony története 1945-től napjainkig. 1970. (Kézirat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban.)
Ünnep s hétköznap a Tisza partján. Szabó László: Tiszavárkony. Gyűjtés Szolnok Megye Néprajzi Atlaszához. 1968. (Kézirat a Damjanich János Múzeum néprajzi adattárában.) Bizonyos témák feldolgozásra kerültek a Szolnok Megye Néprajzi Atlaszában, I. (szerkesztette: Szabó László–Csalog Zsolt), Szolnok, 1974.; II. (szerkesztette: Szabó László– Csalog Zsolt–Gulyás Éva), Szolnok, 2001.; Gulyás Éva: A Tisza eredete. In: A Tisza, Szolnok, 2000.
 
Akiknek a szerző köszönetet mond: Zákány Gábor nyugalmazott történelem–magyar szakos tanár. Megszállott kutatója a Korona és kard monda történetének, illetve a falutörténetnek. Legteljesebb munkája: Tiszavárkony története. Kéziratait még nem jelentette meg. Ehhez hozzájárult az a tény is, hogy vallási okokból a szocialista rendszerben nem kaphatott sohasem állást saját falujában. 1933-ban született Tiszavárkonyban, és jelenleg ott éli nyugdíjaséveit.
Fehérvári Miklós értékes hagyatéka sok száz fotó: a falu képes krónikája. Megírta Tiszavárkony történetét is, de sajnos nem sikerült kideríteni, hol kallódik a munka. 1957 után nemkívánatos lett a faluban, és felköltözött Budapestre. Ott halt meg.
Ertl Sándorné: Vegyes néprajzi gyűjtés a Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattárában. Ennél bővebb anyagot kaptam a családtól, nevezetesen Ertl Béla budapesti lakostól. Ertl Béláné (1921–1999) kapcsolatba került Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutatóval is, így az MTA Néprajzi Kutató Intézetében is van tőle anyag. Néhány kazetta hanganyag is maradt a szerzőtől. Családfáját összeállította Ertl Béla, a fia.
Kiss Béla Kihaló szakma, a csizmadia című néprajzi leírása a Néprajzi Múzeum Etnológiai adattárában található. Kiss Béla később saját kiadásban három kötetet jelentetett meg. Kiss Béla: Rímfaragó. Tiszavárkony, 1990.; Kiss Béla: Válogatott versek. Tiszavárkony, 1990.; Illés Kiss Béla: Tűző napon és csikorgó hidegben. Tiszavárkony, 1993. Rímfaragásai, ahogy ő nevezi, a népi életből táplálkoznak. Néprajzi szempontból értékesek prózai visszaemlékezései a harmadik kötetben. Kiss Béla 1926-ban született, jelenleg Szolnokon él.
Dr. Fekécsházy Szabolcsné Székely Magdolna az egykori főjegyző, Székely István leánya. Tanítónak tanult a kiskunfélegyházi leánynevelőben. A cibakházi határban kezdte nevelő munkáját, majd a háború idején hazakerült a faluba. Nyugdíjazásáig itt tanított, igazgatta az iskolát. A mai lakosság nagy részét ő tanította. Élő történelem és nagy tiszteletnek örvend. 1924-ben született Tiszavárkonyban, és jelenleg is ott él.
Hovodzák Erzsébet 1987–89-ben jelentkezett írásaival megyei néprajzi pályázaton. Visszaemlékezései rendkívül értékesek. Versei a népéletből vett rímbe foglalt írások.
Nagyné Tóth Mária Tiszavárkony iskolatörténetét írta meg szakdolgozatában 1999-ben. Elsősorban az 1945 utáni időkre vonatkoznak adatai. Ugyancsak az 1945–1977 közötti időszakról szól további két dolgozat: Gulyás László A közös tanács létrehozásának előkészítése…, valamint egy kollektív munka, Tiszavárkony története 1945-től. Megtalálhatók a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban. Bezzeg Enikő–Bengyik Attila– Gurics Zoltán–Székely János Róbert–Takács Attila–Vági Andor Márton: Múlt, jelen, jövő a Tisza mentén. Tiszavárkony, 2001. Ez a munka a Gyöngyösi Mezőgazdasági Főiskolára készült.
Más településen élők rövid írásai Tiszavárkonyról Rózsa Erzsébet–Reményi Judit–Kígyós Attila–Katona Zsuzsa: Tiszavárkony; Hüll Krisztina–Csollány Éva–Vécsey Gabriella–Terhes Katalin: Tiszavárkony. Mindkét, diákpályázatra érkezett néprajzi leírás a Néprajzi Múzeum etnológiai adattárában található.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT