IX. A felsőoszkói Csillaghegy hegytörvényei (1839)

Teljes szövegű keresés

IX. A felsőoszkói Csillaghegy hegytörvényei (1839)
(Részletek)
Felsö Oszkói T(ekintetes) N(emes) Vas vármegyei helység határában fekvő és most újonnan fel-állitandó Csillaghegynek articulusai.
Mi, alább is meg irattak, Egerváry Kristóf és Mihály, Fölső Oszkói helységnek földes urai és birtokosai adjuk tudtára mind azoknak a kiket ezen dolog most, vagy a jövendőben illetne, vagy illetni fogja, hogy mi Fölső Oszkói helyésgbéli lakosoknak több izbeni azon kéréseket, hogy a helységtől távol fekvő úgy nevezett Völgyeki curialis tábla földeinket adnánk ki nekiek szőllő be-ültetés alá, mellytől nékünk eszetndőnkint hegyvámot, s egyebb adózásokat fognak tenni, kiknek kéréseikre hajolván contractus szerint, melly már köztünk és közöttök megtétetett, által adjuk, melly Hegyben, hogy a szöllös gazdák, hegymesterek és esküttek magokat mihez tarthassák s kötelességekben kiki eljárhasson el-következendő hegy articulusokat esztendőnkint leendő megtartás végett attuk ki, úgy mint:
I. Articulus
Mindnyájan, valakik ezen Szőllő Hegyhez tartozandók lesznek, minden esztendőben bizonyos napon a többi hegységnek rende és szokása szerint hegy mestert és eskütteket válasszanak, és azokat mind elöljárókat érdemek szerint megbecsüljék, nékiek engedelmeskedjenek, akik ellenben ezen szolgálatokat fel venni nem akarnák 12 forintokat fizetni tartoznak.
II. Articulus
Minden esztendőben Szent Márton nap tájában, vagy amidőn a Hegységnek leg alkalmatosabbnak látszik lenni, mindnyájan a szőllős gazdák, akárhol légyen lakások, a hegy mester házához tartoznak öszve gyülekezni és akkor hit szerint bé vallani, ha valakit káros helyen más ember szőllejében, vagy gyümölcsössében lopásképpen tapasztalt, ezt értvén tsak a szőllős gazdákra nézve; - Ellenben, ha más tolvajokat tapasztalt valaki akár maga, akár más fundusán, tartozik a hegy mesterbek tüstint fel adni megbüntetés végett, a kár tévő büntetődik mindenkor a kár megtérítésén fellül 4 forintokban; - a ki pedig ezen kár tévőt és kártételt bé-jelenti, és a fellebb nevezett gyülésben eltagadná fel-adását és hitet reá le nem tenné, hasonlóképpen 4 forintokban büntetődjék.
XIV. Articulus
A szőllő pásztorra nézve valamint a többi szőllő birtokosoknak szőllejét és gyümölcsét, úgy az uraságok szőllejét és gyümölcsét is éjjel nappal őrizni tartozzék, a mellyért az uraságoktól ajándékot fog kapni.
XV. Articulus
A ki szőllejét elhagya pusztulni, meg lévén intve a hegy mester által, a meg intés után 15 nap alatt mégsem épitti és munkálja annak rende szerint, az uraságok hatalmában áll tőlök a szőllőt elvenni ingyen.
XVIII. Articulus
Az osztályok esetére nézve, mivel azok mind az uraságoknak, mind magának a szőllő birtokosnak igen káros, mind azon által történhetik azon eset, hogy több testvérek lévén a szőllőt is felosztani kívánják, arra nézve rendeltetik, hogy a szőllő osztályok egyedül az uraságok tudtával és enfedelmével engedtetik meg, akkor is tsak egy hold szőllő tsak két felé, s nem több részekre oszolhatik.
XIX. Articulus
Mégis minekutána a szőllő gyepüknek jókarban tartása a károknak eltávoztatására megkívántatnak, ugy hasonlóképpen a szőllő kapuk is, a ki azokon bé-megy, vagy ki jön, utána nyitva hagya, annak büntetése is négy forint lészen, mellynek fele a hegységé, fele az uraságé.
XII. Articulus
Hogy a Fölséges Mindenható Úr Isten annál inkább Hegybéli fundusainkra ingyen való kegyelmét és áldását bődégessen terjessze, s egyetemben a veszedelmes égi háborúkat és veszedelmes esőket is el távoztassa, a végre minden esztendőben Sz. Kereszt feltalálásakor a F. Oszkói fára templomban szőllős gazdáktul bé szedendő pénzből egy énekes szent mise szolgáltassék.
Ezek után, ha még a hegységbéli környülállások jövendőben több hasznos intézeteket kívánnának, azok eránt leendő rendeléseinket földes úri hatalmunknál fogva fentartjuk magunknak és maradékinknak.
Melly elöl bocsájtott hegy articulusokt Tsillag hegyi hegyvámosaink számokra két egyenlő példázatokban, egyet tudni illik magunknak, egy példázatot pedig ő nekiek használásokra ki adni elhatároztuk. Felső Oszkóban, December hó 5-ik napján, 1839-ik esztendőben.
Egerváry Kristóf
Egerváry Mihály
(Az aláírások mellett vörös viaszba nyomott gyűrűspecsétek. Eredeti példány: VaML, Ügyvédek után maradt iratok, Vegyes ügyvédi iratok. Eredeti helyesírással.)
 

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT