Források

Teljes szövegű keresés

Források
Az annotált forrásjegyzékben használt rövidítések:
AO 6. = Anjou-kori okmánytár. 6. köt. Szerk. Nagy Imre. Bp. 1891.
AO 7. = Anjou-kori okmánytár. 7. köt. Szerk. Tasnádi Nagy Gyula. Bp. 1920.
AR 1–14. = Archívum Rákóczianum I. Osztály: Had- és belügy. Pest, Bp. 1873–1961.
BÁNDI = Bándi Zsuzsa: Körmend a középkorban. Körmend, 1987.
BEDY = Bedy Vince: A győri székeskáptalan története. Győr, 1938.
CSÁNKI = Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában, 1–5. Bp. 1890–1913.
FEJÉR = Fejér, Georgius: Codex diplomaticus ecclesiasticus ac civilis... Buda, 1829–1844. Tom. XI. Vol. 43.
Gravamina 1681 = Gravamina Evangelicorum (1681) (fénykép): Die Obere Wart. Szerk. Triber, Ladislaus. Oberwart, 1977. 384.
KEMPELEN 9. = Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 9. köt. Bp. 1915. 348–350.
LUKCSICS = Lukcsics Pál: XV. századi pápák oklevelei. V. Márton pápa (1417– 1431). 1. köt. 52., 54.
MStK = Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat. 1–116. köt. [Bp. 1900–1940]
NI = Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. 10. köt. Pest, 1863. 177–181.
PATAKY = Pataky László: Az őrségi református egyházmegye története. [Bp.] 1992.
SAS = Horváth József Elek: Felső és Alsó Surányi gróf Sigray József cs. kir. kamarás, belső titkos, s a Fő-Méltóságú Magy. Kir. Helytartó Tanács tanácsosa, T. N. Somogy Vármegye fő ispánjának életirása. In: Sas, 1831. 5. sz. 74–102.
STAHL, 1970 = Stahl Ferenc: Vas megyei török hódoltság összeírása a XVII. sz. közepéről. 2. közlemény. In: VSz, 1970. 2. sz. 298–307.
STAHL, 1974 = Stahl Ferenc: Az Őrség jogállása 1. rész. In: VSz, 1974. 2. sz. 218–223.
SZINNYEI 12. = Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 12. köt. Bp. 1908. 988–990.
SZINNYEI 4. = Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 4. köt. Bp. 1896. 1250–1252.
TITUS = Horváth József Elek: Titus Amália ligetében. Szombathely, 1817.
UB 1–5. = Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. 1–5. köt. Wien, Köln, Graz. 1965–2000.
VASS, 1982 = Vass Előd: Vas megyei helységek III. Murad szultán korabeli török adóösszeírása 1574–1595. (Vas megye múltjából 2.) Szombathely, 1982. 33–52.
VME = Vasi műemlékek. Szerk. C. Harrach Erzsébet, Kiss Gyula. Szombathely, 1983.
VMLF = Vas Megyei Levéltári Füzetek
Zso 1–5.= Zsigmondkori oklevéltár, 1–5. Bp. 1951–1997.
Folyóiratok, hírlapok:
FA = Folia Archaeologica
RV = Rábavidék
Sz = Századok
TGy = Tudományos Gyűjtemény
VHK = Vasi Honismereti Közlemények
VN = Vas Népe
VL = Vasmegyei Lapok
VSz = Vasi Szemle
Vvm = Vasvármegye
Levéltárak:
1. MOL = Magyar Országos Levéltár.
P 1314 Missiles = MOL Batthyány család levéltára. P 1314. Missiles.
P 1322 = MOL Batthyány család levéltára. Körmendi központi igazgatóság.
Dica 1–3. köt. = MOL E 158 A Magyar Kamara Archívuma. Conscriptiones portarum. Vas megye. Comitatus Castriferrei.
Levelek = MOL E 200 A Magyar Kamara Archívuma. Archivum familiarum Nadasdi. Levelezések. 11. cs.
DL. = Diplomatikai levéltár.
UC 29/1 = MOL E 156 A Magyar Kamara Archívuma. Urbaria et Conscriptiones. Fasc. 29. Nr. 1. (1690)
2. VaML = Vas Megyei Levéltár
Közgy. jkv. = Vas Vármegye Nemesi Közgyűlésének ir. Köz- és kisgyűlési jegyzőkönyvek
Közgy. ir. = Vas Vármegye Nemesi Közgyűlésének ir. Köz- és kisgyűlési iratok
Főisp. ir. = Vas vármegye főispánjának iratai
Alisp. ir. = Vas vármegye alispánjának iratai
Javak 6/21 = Vas Vármegye Nemesi Közgyűlésének ir. Árvaügyi ir. Javak összeírása 6. Köt. 21. Szám.
Tvall = Vas Vármegye Nemesi Közgyűlésének ir. Tanúvallomások
PP = Vas Vármegye Törvényszékének ir. Polgári pörök
Úrbéri iratok = A Szombathelyi Törvényszék ir. Úrbéri törvényszék iratai.
Kpt = A vasvár-szombathelyi káptalan hiteleshelyi levéltára.
Jkv = Jegyzőkönyvek
Litt. Instr. = Litterae Instrumentae
3. SzPL = Szombathelyi Püspöki Levéltár
4. IPL = Az ivánci plébánia levéltára
 
Ahol a Rába a hegyháthoz ér. A Vas megyei történeti kistájak elnevezéseit önkényesen kezeli, de pontosak a kistáji elhatárolásai: Magyarország kistájainak katasztere. Szerk.: Marosi Sándor és Somogyi Sándor. 1. köt. Bp. 1990. 434-440. A legrészletesebb földtani leírás: Láng Sándor: Geomorfológiai tanulmányok a Rába-völgyben. In: Hidrológiai Közlöny, 1950. 11–12. sz. 465-462. A Rábát érintő kérdésekben eligazít: Kecskés Tibor: Alpokalja folyóvízhálózatának kialakulása. In: VSz, 1975. 2. sz. 269–278. Hegyhát tájnév első írásos említése 1568-ban: VaML Kpt. Metales 2/17. Rába-szabályozás, mederátmetszés a XIX. században: VaML Közgy. ir. 282/1816., 3187/1828.; Beszédes József: Gyakorlós inzsenéri értekezés. In: TGy, 1830. 4. sz. 49–59.; Vásárhelyi Pál: Próba visgálat. Beszédes úrnak a Tudományos Gyűjtemény 1830dik esztendei IV. V. VIdik köteteiben kiadott próba értekezéseiről. In: TGy, 1831. 3. sz. 69–79. A legősibb vízrajzi nevek Iváncon: MOL DL 103265; MOL DL 44143.
Öntésrétek, patakvölgyek, erdőségek. Kiváló helynévgyűjtés: Vas megye földrajzi nevei. Szerk. Balogh Lajos et al. Szombathely, 1982. 468-475., 479-481.; Jól bővíthető az előbbi: VaML Térképtár K 91 ; U 247; U 248. Réfy Károly iskolamester és községi jegyző helynévgyűjtése 1865-ből : VaML Mikrofilmtár Pesty Frigyes helynévgyűjtése, Ivánc. Egyes dűlőkről részletesebben is. Puczafölde: MOL P1314 Missiles 24480; A „maláka” köznévről: Nemesnépi Zakál György: Eőrséghnek leirása ugymint annak természete, története, lakosai, ezeknek szokásai, nyelvszokása. [1818] Reprint. Szombathely, 1985. 86. A további legfontosabb idézett helyek: VaML Tvall 1/55., 11/62., 1/70.; MOL DL 103306; VaML Tvall 8/129.; VaML Kpt. Litt. Instr. 8/30.; VaML Javak 6/21. A közel teljes körű helynévgyűjtés, minden egyes levéltári forráshely felsorolásával: Benczik Gyula: Történeti helynévtár. Kézirat.
Őrők földje, határvidék. A megtelepülés körülményeiről: MOL DL 103269; STAHL, 1974; Valter Ilona: Szentgotthárd története a mohácsi vészig. In: Szentgotthárd. Szerk. Kuntár Lajos, Szabó László. Szombathely, 1981. 31–39, 59–66.; Major Jenő: A magyar városok és a városhálózat kialakulásának kezdetei. In: Településtudományi Közlemények, 1966. 48–90. A Miskolc és a Gatal nemzetségről Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Bp. 1900–1901. 2. köt. 4–5., 364–365.; AO 6. 32. sz. 61–62.; UB 1. 117. sz. 83.; Ivánc nevének etimológiája: Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp. 1978. 295.
Az ajakosok, akik Ivánczyak lettek. A falu a középkorban. Bors ispánról és a Gatalok vásárlásáról Fránek Dömötör: A borsmonostori apátság az Árpádok korában. Eger, 1910. 35–36.; Karácsonyi: i. m.; Anonymus: A magyarok cselekedetei. Kézai Simon: A magyarok cselekedetei. Budapest, 1999. (Millenniumi Magyar Történelem. Források.) 23., 59.; III. Béla király 1181. évi privilégiumának említése: MOL DL 103289; AO 6. 32. sz. 61–62.; Benczik Gyula-Feiszt György: Pusztatemplomok Vas megyében. In: Vasi Szemle, 2000. 1. sz. 82–83.; VAML Kpt. Jkv. 84/1554. E két fejezet többi forrásait – az elenyésző mennyiségű irodalmi feldolgozás miatt – összevontan kezeltem. A hivatkozott okleveleket, illetve oklevélközléseket az egyszerűség kedvéért az alábbiakban kronológiai rendben sorolom fel ( a kiadatlan latin oklevelek feldolgozásában nyújtott segítséget dr. Kóta Péternek köszönöm): 1309, 1317: A Balassa család levéltára 1193–1526. Szerk. Borsa Iván. Bp. 1990. 68., 69. sz., 31.; 1328: FEJÉR VIII/7. 212.; 1329: UB 4. 125. sz. 63.; 1335: UB 4. 291. sz. 186–187.; 1336: UB 4. 340. sz. 216.; 1339: UB 4. 409. sz. 260– 261.; 1339: UB 4. 428. sz. 271–272.; 1344: MOL DL 103265.; 1346: MOL DL 103269.; 1353: AO 6. 32. sz. 61–62., 65. sz. 105–106.; 1354: MOL DL 41237.; 1355: MOL DL 103289, MOL DL 103290.; 1358: AO 7. 147. sz. 281.; 1358: AO 7. 164. sz. 306.; 1359: CSÁNKI 3. 682.; 1360: MOL DL 103306.; VaML PP 175/22. (másolat); VaML DL 15.; 1377: MOL DL 103344.; 1380: VaML DL 26.; 1384: FEJÉR X/8. 152.; 1386: FEJÉR X/8. 216.; 1388: ZsO 1. 853. sz.; 1403: MOL 10405.; 1404: ZsO 2/1. 3070. sz.; 1409: ZsO 2/2. 6672. sz.; 1410: ZsO 2/2. 7846. sz.; 1411: ZsO 3. 555. sz.; 1416: ZsO 5. 2272. sz.; 1417: MOL DL 50414.; 1418: LUKCSICS 52, 54.; 1419: MOL DL 103480.; MOL DL 102011.; 1431: Áldásy Antal: A Dobry család czimeres levele 1431-ből. In: Turul, 1906. 78–79.; 1436: MOL DL 14116.; 1437: MOL DL 44143.; 1442: Veress Endre: Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai, 1221–1864. Bp. 1941. (Olaszországi magyar emlékek; 3.) 155–156.; 1448: A Hédervári család oklevéltára. 1. köt. Szerk. Závodszky Levente. Bp. 1909. 197. sz. 260–262.; 1450: Hazai okmánytár. 4. köt. Szerk. Nagy Imre et al. Győr, 1867. 260. sz. 362–364., BÁNDI 46.; 1454: MOL DL 14782.; 1463: MOL DL 103667.; 1475: MOL DL 102224.; 1481: VaML DL 91.; 1483, 1498: BÁNDI 68.; 1487: MOL DL 102234.; 1494: BEDY 249–250.; 1496: MOL DL 101790.; 1497: MOL DL 104074.; 1499: BÁNDI 39.; 1500: MOL DL 101277.; 1513: VaML PP 167/6. (másolat); 1525: MOL DL 67970. A „tenárok”-ról a jelenlegi legjobb, friss összefoglaló: Horváth Sándor: Tanárok, tonorok, tenárok. In: VSz, 2000. 1. sz. 99–121. Az ősi úthálózat: Kiss Gábor-Tóth Endre: A vasvári római sánc és a Katonák útja időrendje és értelmezése. Adatok a korai magyar gyepűrendszer topográfiájához. In: Communicationes Archeologiae Hungariae, 1987. 101-173.; „Németek uttya”, „Katonák uttya” emléke a XVIII. században Lugosnál: VaML PP 174/22. A fölöstömi „kishatárforgalom”: Prickler, Harald: Die Rudersdorfer Dreissigstregister von 1538 bis 1555. Eine Quelle zur Geschichte des ungarisch-steirischen Grenzhandels im 16. Jahrhundert. In: Mitteilungen des Steiermarkischen Landesarchivs. 28. köt. Graz, 1978. 72, 81, 92, 102, 104, 112, 122, 124. A helyi gyümölcskultúra: Nádasdy Tamás nádor családi levelezése. Szerk. Károlyi Árpád és Szalai József. Bp. 1882. 24, 103.; MOL E 200 Ivánczy Péter 217. fol. Erdő: VaML Kpt. Jkv. 127/1554. A teljes körű névkataszter, benne a korai jobbágynevekkel Benczik Gyula: Történeti személynévtár. Kézirat. Papgyilkosság: MOL E 200 Ivánczy Péter levelei (1559) 186. fol.; VaML Kpt. Litt. Instr. 40/16. (csak gépelt regeszta, az irat elveszett).
Megérkeznek a Sigrayak. Pusztásodás: MOL Dica 1. köt. 105. fol.; VaML Kpt. Jkv. 127/1554, 145/1554. A zsellér a telkes jobbágy háza mögött lakik: MOL E 200 Ivánczy Péter levelei 104. fol. (1562). Német katonák kártétele: MOL E 142 A Magyar Kamara Archívuma. Acta Publica Fasc. 34/24. 85. fol. (1567). Ivánczy Péter alispánról és a család szentmártoni kastélyáról saját anyaggyűjtésem felhasználásával készült ezt feltüntető, tömör összefoglalás: Horváth István: A hegyhátszentmártoni Ivánczy-kastély története a 15–16. században. In: VHK, 1994. 2. sz. 55– 58. Ivánczy Mihály a grazi egyetemen (1599, 1601): Andritsch, Johann: Studenten und Lehrer aus Ungarn und Siebenbürger an der Universitat Graz 1586–1782. Graz, 1965. (Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark 22. köt.) 28, 281. Lukácsról és a fiáról, Péterről: MOL E 200 11. cs. Ivánczyak levelei. Ivánczy István latin verse: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Kézirattár Ms 10.1717/43-45. fol. Szilády Áron hagyatéka, levéltári másolat (az eredeti lappang). Ivánczy István Batthyány Ádám szervitora négy-hét lóval: MOL P 1322 Familiárisok 706. sz. (1645). Elszegényedését árulják el levelei: MOL P 1314 Missiles 21099, 21100, 21101 (1645). Haláláról: „megholt már ezelőtt” (1648): MOL P 1322 Familiárisok 855. sz. Ivánczy János nagyprépost: Mikó Árpád: Ivánczy János győri nagyprépost sírköve. In: Művészettörténeti Értesítő, 1995. 2. sz. 266–268.; BEDY 400–401. A zálogbirtokosok a rovásjegyzékekből fedezhetők fel. Tapolczay, Sárospataky (1598): MOL Dica 2. köt. 568. fol. Tarródy: (1610) MOL Dica 3/2. köt. 407. fol.; Németh Adél: Burgenland. [Bp. é. n.] (Panoráma „mini” útikönyvek) 132–134.; MOL P 1314 Missiles 27921 (1621). Nagymagyari János Szentmárton birtokában: VaML Kpt. Jkv. 145/1642; MOL P 1314 Missiles 33379. Győri Péter zálogot szerez: VaML Kpt. Jkv. 60/1648. A szentmártoni templom elhordása: Benczik-Feiszt: i. m. A Sigray család a XVII. század közepén: SZINNYEI 12., NI, KEMPELEN. Sigray János elnyeri Iváncot: VaML Kpt. Litterae Statutoriae. Sigray János (1650). Első levele: MOL P 1322 Missiles 43273. Széchenyi-zálog: Fehér Mátyás: A hétszázados vasvári Szent Domonkos-rendi kolostor története 1241– 1941. Bp. 1942. 211.
Egy évszázad hódoltságban. A „török torkában”: SZPL Herzan iratok. Kapronczay Istvánnak, a szombathelyi vár provizorának jelentése (1570); VaML Kpt. Jkv. 117/1573. Török adó: VASS, 1982; ezen belül Ivánc: VASS, 1982. 46. Török portya 1583-ban: Istvánfi Miklós: Magyarország története 1490–1606. 1. köt. Debrecen, 1867. 624. A Lugos menti falvak és Viszák pusztulása (1588): MOL Dica 2. köt. 1036. fol.; (1598) MOL Dica 3. 17. fol. Az úthálózat megváltozása, a csákányi híd és végvár felépítése: Tóth Péter: Vas vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1595–1600. (VMLF 2.) [Szombathely, 1989] 88., 242., 243., 258., 259. sz.; Uo: Vas vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1601–1620, 1631–1641. 2. köt. Szombathely, 1992. (VMLF 5.) 770. sz.; Benczik Gyula: Fentő és góré. Hódoltság kori védelmi munkálatok emlékei a Felső-Rábavidék dűlőneveiben. In: VHK, 1995. 1. sz. 42– 48. Az 1664. évi hadjárat szűken helyi vonatkozásairól a kortárs szemtanú: Esterházy Pál: Mars Hungaricus. Bp. 1989. 171. Elásott ezüstpénz: Savaria Múzeum. Éremtani Gyűjtemény 68. 3. 1–334. (1465 ezüst- és 1 bronzérme). Ágyúkerék a Kastély-hegyről: RV 1925. augusztus 23. 3. A tatár előhadak emlékéről: MOL UC 29/1 177–180.; VaML Határozások 1/16. (1734). Csákányba menekült ivánciak kiűzése 1682-ben: MOL P 1314 Missiles 4903. Marsigli hadmérnök a Rábánál: MOL P 1322 Földesúri fogalmazványok 775. sz. (1683. május 24.). 1685-ben a falu néptelen: MOL Magyar Kancelláriai Levéltár. Magyar Királyi Kancellária regisztratúrája. A 27 Litterae comitatuum. Vas megye 10. cs. (1685. május 20.). Ősszel már lakott, mert Heister császári tábornok adóztatja: MOL P 1322 Familiárisok 1403. sz. (1685. november 16.). A kanizsai török uralmának végnapjairól Szita László: Újabb adatok a kanizsai blokádharc és kapituláció történetéhez. In: Zalai Gyűjtemény 36/1. köt. Zalaegerszeg, 1995. (Hadtörténelmi tanulmányok) 59., 75. Szentmártoni Tancz György Buda visszafoglalásában: VaML Tvall 38/5. A három török adóösszeírás: VASS, 1982, STAHL,1970, MOL UC 29/1. Az ivánci bíró kémkedése: MOL P 1314 Missiles 24453. Csányi véleménye keresztény árulókról: MOL P 1314 Missiles 8849. Az 1643-as úrbéri szerződés Ivánczy Istvánnal: VaML Kpt. Jkv. 11/1643. Pénzen kezeskedő ivánci jobbágy: Úriszék. Szerk. Varga Endre. Bp. 1958. 117. sz. 252. Az Ivánczy családtagok panaszai: MOL P 1314 Missiles 21098; 21116.; Körmend, Rába Helytörténeti Múzeum. Missilis (1640. június 17.). A Rába menti hajdúkról, rendtartásukról és a hajdúkiváltságokról: Zimányi Vera: Adatok a dunántúli hajdúk történetéhez. In: Sz, 1960. 186–302.; Benczik Gyula: Az őrimagyarosdi és a tótfalusi kastély a török elleni védelemben 1609–1681. In: VHK, 1992. 2. sz. 45–56. Az ivánci hajdúk: MOL P 1314 Missiles 24362.; P 1322 Kérvények 79/8. sz., 105/9.; 10 sz., 350/6.; 7. sz. Az első adat a protestáns lelkészre 1601-ben: MOL Dica 3/1. köt. 181/v fol. A falu református prédikátorai: PATAKY 36, 37, 40, 104, 115–120, 232, 236.; A vallási küzdelmek váltakozó eredménnyel: Gravamina 1681; GYÜRKI: i. m. ; IPL Irattára.
Rákóczi zászlót bont. Török robot után német robot Kanizsán: VaML Közgy. ir. 1697. február 11. A kurucok a Hegyháton és az Őrségben: AR 4. 746–747; AR 5. 72, 785; AR 10. 465. Ivánciak Rákóczi seregében: VaML Közgy. ir. 1707. június 18. Nehem parancsa: VaML Elegyes tárgyak 1/28. Költözések, menekülések: VaML Tvall 7/39, 7/38, 5/67.
Sigray József szerepléséről: AR 5. 23, AR 1. 479, 483, AR 14. 46.; MOL P 1314 Missiles 96302.; Várkonyi Ágnes: A Dunántúl felszabadítása. In: Sz, 1952. 406.; VaML Közgy. ir. 1711. november 27.; Bártfai Szabó László: Gróf Széchenyi György levelei báró Ebergényi Lászlóhoz (1697– 1724), 1. köt. Bp. 1929. 168.; AR 5. 23.; AR 1. 483.; AR 1. 479.; AR 14. 46. A surányi kastély lerombolása: VaML Tvall 6/72.; Gróf Esterházy Antal kuruc generális tábori könyve 1706–1709. Közli Thaly Kálmán. Bp. 1901. 419. Monyorókeréki rejtőzködés: MOL P 1314 Missiles 96298.
Egy nagybirtok közepén. Családtörténet, címerleírás: NI, KEMPELEN 12. Sigray Károly születésének és halálának pontos dátuma, helye: VaML Anyakönyvek mikrofilmje. Kőszeg, Ivánc. A surányi kastély építése: Bél Mátyás: Vas vármegye leírása. 7. közlemény In: VSz, 1977. 3. sz. 448.; (Vme 479-481.: nem ismeri az építtettőt). Bosicskó plébános: SzPL Zinzendorf-visitatio (1731); VaML Tvall 11/61., 62., 66. Viszák megtelepítése: VaML PP 53/4. Az 1733. évi felsősurányi úriszék: VaML Úriszéki perek 1/9. Irtásföldek, határperek: VaML PP 18/33., 38., 60.; PP 89/39.; PP 174/22.; VaML Tvall 18/78., 19/92. A surányi kastély eladása és a család Iváncra költözése: VaML Kpt. Jkv. 341/1750.; VaML PP 107/1. A lugosi major kialakítása: VaML Tvall 18/78.; Szentjakab és Boldog-asszonyfa megszerzése: VaML Úrbéri kilenc kérdőpontok, Szentjakab; Az úrbérrendezés előtti Vas megyei forradalmi mozgalmak: Vörös Károly: Az 1765–1766-i dunántúli parasztmozgalom és az úrbérrendezés. In: Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon 1711– 1790. Szerk. Spira György. Bp. 1952. 299–383. Ugyanekkor Ivánc község panasza a Helytartótanácshoz: VaML Közgy. ir. 1765. november 18.; VaML Urbáriumok. Ivánc (1767). A plébániához tartozó falvak korabeli jobbágyságának házassági preferenciáiról Benczik Gyula: Történeti személynévtár. Kézirat; Sigray Károly dunántúli birtokai: Felhő Ibolya: Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon Mária Terézia korában. 1. köt. Dunántúl. Bp. 1970. 126–127, 186–187, 330–331. A XIX. század elejének véget nem érő úrbéri pereskedése (egy része hiteles másolatokban): VaML Úrbéri iratok. Ivánc. A bebörtönzöttekről és az akkori börtönviszonyokról: VaML Fenyítő jkv. 2. köt. 8. sz. 1813. dec. 4.; Hegedűs Sándor: Tekintetes Vas Vármegyének Szombathelyen ujan épitett börtönei s abban felállitott javitó intézet története. Kőszeg, [184?]. 2. A Vas megyei honvédség teljes történetéről a legkiválóbb tanulmány Hermann Róbert: A 44. és 45. honvédzászlóaljak története. In: VMLF 9 (2000) 377–411. Az ivánci nemzetőrök, honvédek: VaML Újoncozási iratok 1. cs. 110., 139. fol., 2. cs. 48., 152. fol.; VaML Főisp. elnöki ir. 183/1867. A megtorlás formái: VaML Fenyítő törvényszéki jkv. 300/1849. aug. 6.; VaML Belig. ir. 43/1849.; VaML Belig. jkv. 374/1849.; VaML A Vas Vármegyei cs. kir. Megyehatóság ir. 8348/1852.
A birtokrendezéstől az orosz megszállásig. A birtokstruktúra: VaML Úrbéri iratok, Ivánc.; VaML Térképtár K 91. Iparosok: A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara 1876. évi statisztikai jelentése. Sopron, 1878. 29. A takácscéh említése: VaML Árvaszéki ir. 796/1891. Kivándorlás: VaML Az Útlevélkiállító hatóság ir. (1907, 1908, 1909, 1912. évi iktatókönyvek). Sigray Antalné kórházától: SZU 1914. december 25. 10. A Kommün Iváncon leírása Moldova Görgy: Az Őrség panasza. Bp. 1974. 210–211. Miske Kálmán leltára: Zsámbéky Monika: Két Vas megyei kastély műkincsállománya 1919-ben. In: VSz, 1989. 1. sz. 112–121. Régészeti feltárások: Az ivánci ásatások meglepő eredménye. In: Vvm, 1928. dec. 14. 5.; Bónis Éva: Császárkori halomsíros temetkezés Iváncon. FA, 1957. 67– 80. A paraszti gazdaság és népesség számokban: MStK 42. köt. 54–55. (1910); 83. köt. 118–119, 287. (1930); 86. köt. 26–27., 130–131. (1930); 99. köt. 86–89.; 350–254. (1935). A Hangya hiánytalan iratanyaga: VaML Cégbírósági iratok T 724 (Az Ivánci Hangya Szövetkezet). A nyilaskeresztes párt kampánya: VaML Körmend fszb. ir. 3215/1938.; VaML Alisp. ir. 7720/1938.
Szocializmus és ami utána következik. A malenkij robot: Hadtörténelmi Levéltár. A Külügyminisztérium Hadifogolyosztálya, 14. doboz. Ivánc.; VaML Főisp. ir. 68/1945., 248/1946.; Továbbá Benczik Ferenc kézirata. A Sigray-birtok sorsa: VaML A Vas Megyei Földhivatal iratai. Ivánc. 104. doboz; VaML Pártarchívum XXIII. ffcs. 40/2. fcs. 86., 87. d.; VaML Vas Megye Tanácsa Végrehajtóbizottsága titkárságának ir. 25. doboz.; Vigh Károly: Sigray Antal embersége. In: Magyar Nemzet, 1989. május 29. 3. A család levéltára: VAML Levéltári irattár 864–465/1952.; Komjáthy Miklós: Tűzvész az Országos Levéltárban. In: Levéltári Híradó, 1956. 4. sz. 5. A szociális otthon létesítése: VaML Vas Megye Tanácsa. Igazgatási osztály 3271–501/1951. A községi irattár elégetése: VaML Ivánci körjegyzőség ir. 858/1945. Pártok a hatalomátvétel idején: VaML Ivánci körjegyzőség ir. 1967/1949. A katolikus egyház helyzete: VaML Egyházügyi titkár ir. 1. doboz.; VaML Pártarchívum XXXIII. ffcs. 27. f. 92. őe. Az ötvenes, hatvanas évek: VaML Ivánc Községi Tanács Tanácsülési Jkv., VB Jkv., TÜK ir., Általános ir. A forradalom a tanácstitkár beszámolójában: VaML Ivánc Községi Tanács Végrehajtóbizottsága ir. 44./1957. Az események részletes krónikája: Benczik Ferenc kézirata. A téeszszervezés, községfejlesztés stb. összefoglalása: VaML Ivánc községi tanács. ir. TÜK. 1967. január 23. Az utóbbi évek számszerűsíthető viszonyaira: Vas megye statisztikai évkönyve 1998. Szombathely, 1999. 272–273., 282–283., 292–293., 301.
Népesség, családok, nevek. A „megfutásra” példa, hogy a falu népes (1599, 1601), egyszer-másszor néptelen, de abban az évben már újra lakott (1601): MOL Dica 223., 469., 471. fol.; A többi hivatkozás megtalálható az előző fejezetekben. Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. Szerk. Kovacsics József. 4. köt. (Vas megye) Bp. 1993. 142. A fejezetnek a családokról, azok „törzsökösségéről”, elvándorlásáról szóló része: Benczik Gyula: Történeti névtár. Kézirat. A helynevek magyarázó értékéről Benczik Gyula: Történeti helynévtár. Kézirat. Cigány elüldözése 1745-ben : VaML Tvall 9/29. 1708-ban paráznaságvád cigányokkal összekapcsoltan: Pataky 120. Benedek Zsigmondról és feleségéről: Vvm, 1934. június 19. 7., Vvm, 1940. január 12. 6.; A vasi zsidók emlékére. A mártírhalált szenvedett Vas megyei zsidóságnak. [Jaffa] 1974. 157.
Technika és gazdaság az uradalomban. Az első uradalmi alkalmazottak: VaML Többféle úrbéri tárgyak 1/49 (1754).; Az 1931. évi részletes hagyatéki leltár: Javak 6/21. Az erdő kulcsszerepe: Bedő Antal: A magyar állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi leírása. 1. köt. 2. rész. Bp. 1885. 29.; Fényes Elek: Vas vármegye mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben 1836. Szombathely, 1991. (VMLF 4.) 10, 52.; VaML Mikrofilmtár. Pesty-helynévgyűjtés, Ivánc. Az uradalom nagyságrendje, felszereltsége: A magyar korona országainak gazdaczímtára. Bp. 1897. 122–123.; Magyarország földbirtokosai és földbérlői (Gazdacímtár). Bp. 1925. 348–349., 436–437.; Magyarország földbirtokosai és földbérlői (Gazdacímtár). Bp. 1937. 322–325., 408–409. Az uradalom költségvetése az ifjú gróf gyámsága idején: VaML Vas vármegye Számvevősége 194/10. (1876–1901) 112. doboz. Az építkezések: VaML Árvaszéki iratatok II. 3505/1878.; VaML Szombathelyi építkezési vállalkozók ir. 5. doboz. A villanytelep: Észak-dunántúl áramszolgáltatásának 75 éve. Szerk. Péchy Kálmán. Győr, 1971. 30. Autóösszeírások: Szalay István: Emlékeink Vas megye autótörténetéből (1895–1914). In: VHK, 1995. 3. sz. 51–59.; VaML Alisp. elnöki ir. 23/1912., 31/1913.; VaML Foisp. elnöki ir. 7/1904., 84/1912.; VaML Alisp. ir. XVI. 14742/1910. Telefonrongálás, autódobálás: VaML Körmend jr. fszb. ir. 4833/1912., 5472/1912., 7295/1913. (iratok híján csak az iktatókönyvből).
A prédikátoroktól a plébániáig. A török hódoltság előtti plébánia: LUKCSICS: i. m.; Benczik-Feiszt: i. m.; Czaich Á. Gilbert: Regeszták VI. Sándor pápa korából. 1. közlemény. In: Történelmi Tár, 1904. 170.; Tamás pap: MOL Dica 1. köt. 260. fol. (1549). A plébánia erdeje: VaML Kpt. Litt. Instr. 42/2 (1553); A régi templom Rómer ábrázolásában: Országos Széchényi Könyvtár. Kézirattár. Folia Hungarica 1110. Tomus V. 62. lap. A templom mindenkori állapotáról a SzPL Egyházlátogatási jegyzőkönyvei szólnak: Kazó (1698) 701–706.; Sinzendorf (1731) számozatlan; Batthyány (1758) 1376–1410.; Szily (1779) 204–237.; Somogyi (1813) 43–57.; Bole (1831) 48–68.; Kiegészítő adatok: IPL Irattár 1885. évi leltár; VaML Javak 6/21. Az új temlom építése:VaML Körmend fszb. ir. 977/1918.; Gyürki László: Ivánc, plébániatemplom. Bp. 1989. (Tájak – Korok – Múzeumok Kiskönyvtára 360. sz.); A plébánosok jegyzékéhez Géfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye történte 1777– 1935. 3. köt. Szombathely, 1935. 60, 49, 310, 117–118, 159, 405. Népi vallásosság: Avas Kálmánné: A kereszt. Pankasz, 1973. Kézirata Savaria Múzeum Néprajzi Kézirattárában.
A művelődés ösvényein. A protestáns iskola: Gravamina 1681 és PATAKY: i. m. Kölkedi János református tanító: VaML Tvall 7/1. A SzPL előző fejezetben tételesen felsorolt összes egyházlátogatási jegyzőkönyvét felhasználtam iskolai adatok gyűjtésére, ezenfelül az 1848. évi iskolai ösz-szeírás: SzPL Kancelláriai ir. 1848. augusztus 30. Az elégett iskolaház: VaML Iskolabevallások. Ivánc, 1857. Az új iskolaépület: VaML Alisp. ir. 1857/1869. Szőllőssy pályázata: SzPL Iskolai pályázatok, 1864. A „közmondásos” tanítólak: VL 1870. szeptember 4. 121. Az iskolai tanítás állapotáról, annak színvonaláról jó összeírás: VaML Vas vármegye tanfelügyelőjének ir. Iskolagondnoksági iratok 1875. Vörheny: VL, 1884. január 13. [2.]; VaML Anyakönyvek mikrofilmje, Ivánc. Viszáki „zugiskola”: VL, 1884. február 3. [2]. Orvosi jelentés: VaML Körmend jr. fszb. ir. 4320/1912. A háború előtti áttekintés: VaML Vas vármegye tanfelügyelőjének ir. 1942. évi iskolai összeírás, Ivánc. Olvasókör: RV, 1883. július 8. 15.; RV, 1884. április 13. 15. Az összes egyesület alapszabálya: VaML Egyesületi alapszabályok gyűjteménye (a Kalot és a Kalász alapszabálya elveszett a negyvenes években). Feloszlatások: VaML Alisp. ir. 8414/3/1946.
Amiben és ahogy éltünk. VaML Körmendi cs. kir. Vegyes Szolgabíróság. Polgári törvénykezési iratok és perek (1854–1860) IV. Hagyatéki ir. 2279/1853., 178/1854., 641/1854., 912/1954., 304/1856., 972/1856., 973/1856., 974/1856., 976/1856., 1362/1856., 229/1857., 2182/1867., 1532/1858., 76/1859., 538/1859., 1927/1859., 2386/1860., 3098/1860.; VaML Tótsági járás őrségi kerülete alszolgabírájának iratai. Polgári peres ir. (1861-1867). IV. Hagyatéki ir. 124/1862., 125/1862., 134/1862., 171/1863., 307/1863., 350/1863., 10/1864., 192/1864., 42/1865. A házak, telekformák: VaML Térképtár K 91 Ivánc. A két háború közötti viszonyokról: MStK 42. köt. 54–55. (1910); 83. köt. 118–119., 287. (1930); 86. köt. 26–27., 130–131. (1930); 99. köt. 86–89., 350–254. (1935).
Örökségünk osztályai. VaML Kpt. Metales 10/8. (1638).; VaML PP 175/22. (1756).; VaML Közgy. ir. 1799. február 24. Nr. 4. A római katolikus templom: VaML Körmendi jr. fszb. ir. 1683/1917.; IPL Irattára. Végh József ivánci plébános kéziratai.; Gyürki: i. m.; Köszönöm Balogh Péter építésznek a templom leírásához, értékeléséhez nyújtott szíves segítségét. Népi műemlékről: Avas Kálmánné: i. m. A kastély előtörténetéről az időrendi fejezetekben szóltunk. Az újjáépítés: VaML Árvaszéki iratok II. 3505/1878.; VaML Körmendi jr. fszb. ir. 4245/189. Természeti értékek említése: Őrség Tájvédelmi Körzet (ÖTVK) alapító határozata. In: Tanácsok Közlönye, 1978. 22. sz. 535, 537.; Gayer Gyula: Öreg fák védelmének ritka példái. In: Természettudományi Közlöny, 1931. 1. sz. 15–17.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT