Források

Teljes szövegű keresés

Források
Az annotált forrásjegyzékben használt rövidítések:
EFKL – Esztergomi Főkáptalan Levéltára
EPL – Esztergomi Prímási Levéltár
K-EMÖL – Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára
MOL – Magyar Országos Levéltár
 
Pilis kapuja. Latinum Rerum hungaricarum scriptores varii. Frankfurt, 1600. Esztergom Vármegye, Budapest, é. n. (1906 k.) Magyarország Vármegyéi és Városai. (Szerk: Borovszky Samu.) Nedeczky Gáspár: Dömös története. Esztergom. 1880. Kordos László: A magyarországi paleoklimatológiai kutatások módszerei és eredményei. Budapest, 1979. Magyarország Képekben. (Szerk: Nagy Miklós.) Pest, 1867. Szűcs Mária: Dobogókő környékének kőzettani viszonyai. Szeged, 1934.
Az őskortól a honfoglalásig. Vértes László: Az őskor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon. Budapest, 1965. Horváth István–H. Kelemen Márta–Torma István: Komárom megye régészeti topográfiája. Budapest, 1979. Dr. Révész Imre: Magyar Református Egyháztörténet. 2. fejezet. Debrecen, 1938. Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. II. Budapest, 1987. Komárom megye földrajzi nevei. (Szerk.: Balogh Lajos és Ördög Ferenc.) Budapest, 1985. Forrai Sándor: Küskarácsonytól Sülvester estig. Budapest, é.n. Vékony Gábor: Későnépvándorlás-kori rovásfeliratok… Szombathely, é. n. Kristó Gyula: Tanulmányok az Árpád-korról. Budapest, 1982. Pap Gábor: A Pilis-szindróma. Budapest, 1990. Német Péter: Ismeretlen romok a Pilisben. Budapest, 1990. Bakay Kornél: Őstörténetünk régészeti forrásai. Nyíregyháza, 1999. Zolnay László: Kincses Magyarország. Budapest, 1978. Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága. Budapest, 1981. Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok. Budapest, 1976.
Az Árpádok ősi fészke. Pap Gábor: A Pilis-szindróma. Budapest, 2000. Molnár József–Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek. Budapest, 1976. Kálti Márk: Képes Krónika. (Ford.: Bellus Ibolya.) Budapest. Baják László: Szent László király és kora. Budapest, 2000., 1986. Hármas kis tükör. Pesten, 1777. Zolnay László: Kincses Magyarország. Budapest, 1978. MOL Diplomatica XIV–XV. század Dömösön keltezett 78 okirata. Vértessy György: Árpád fejedelem sírjáról. Budapest, 1978. Monumenta Ecclesiae Strigoniensis I–III. Esztergom, 1874., 1882., 1924. TT 1909. 158. 1502 dec. 24. Bakócz Tamás esztergomi birtokába való beiktatásáról Rímely Károly: Dömös. Családi lapok, Pesten, 1853. Gerevich László: Régészeti kincsek a Dunakanyarban. Magyar Nemzet, Budapest, 1975. március 20. Cseh István: Helyreállítják a prépostság romjait Dömösön. Dunakanyar (folyóirat), Budapest, 1987/2. Gróf Teleki József: A Hunyadiak kora Magyarországon II. Pesten, 1852. Pastinszky Miklós: Dömös története a prépostság tükrében. (Kézirat.) Dömös, 1980 k. 900 éves Dömös. Vác, 1979. MOL Diplomatica 78 Dömösről keltezett levél a XIV. és a XV. századból. Horváth Henrik: A magyar szobrászat kezdetei. Budapest, 1936. Levéltárak – kincstárak. Budapest–Szeged, 1998. Virág Benedek: Magyar századok XI–XIII. Buda, 1808. Gr.Teleki család gyömrői levéltára. Szeged, 1931. (Nem véletlen, hogy a Gyömröi Telekiek levéltárában található ez a levél, mivel a XV. század folyamán a település egy része a dömösi Bothos prépost családjának birtoka volt.)
A monostor és prépostjai. Csorba Csaba: Esztergom hadikrónikája. Budapest, 1978. Zolnay László: Kincses Magyarország. Budapest, 1978. A tatárjárás emlékezete Rogerius mester: Siralmas Ének 1244. (Új kiadás.) Budapest, 1981. Sayous Edvard: Mongolok betörése Magyarországba 1241–42. (Ford.:Takács István.) Budapest, 1877. Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák 1559. évi összeírása. Budapest, 1977. Monumenta Ecclesia Strigoniensis (I. 506.). Esztergom, 1874., Budapesti Tudományegyetem. Cod lat.135. Asztalos–Pethő: A magyar nemzet története. Budapest, 1932. Bártfai :1938. 36. Fekete Lajos: Az esztergomi szandzsák 1570. évi adóösszeírása. Budapest, 1942. Esztergom vármegye története. (Szerk.: Borovszky Samu.) Esztergom, é. n. ( 1908. k.). Történelmi Tár évnegyedes folyóirat, Budapest, 1892. (299. 1621 Bécs.) K-EMÖL vm. törvényszékének iratai VII. 1744. fasc. II. No. 13., Történelmi Tár. Budapest, 1888. (345. III.) (János, Sobieski lengyel király és generális széki Teleki Mihály levelezéséből Tudósítás az Esztergom alatti ütközetről Érsekújvár és Visegrád stb. visszafoglalásáról.)
Török helyett német. Történelmi Tár – évnegyedes folyóirat. Budapest, 1892. (Eredeti az Innsbrucki Helytörténeti Levéltárban: IX. 130/24.) Villányi Szaniszló: Három évtized Esztergom megye múltjából (1648– 1714). Esztergom, 1892. MOL (12 X No. 92.) Pallas Nagy Lexikona, Budapest, 1894. 8. k. Magyarország képekben. (Szerk.: Nagy Miklós.) Pesten, 1967. Asztalos–Pethő: A magyar nép története. Budapest, 1932. K-EMÖL Evl. VII. Proc civiles 1744. Dunakanyar tájékoztató. Hrenkó Pál cikke. Vác. 1982/1. MOL S 12. X. No. 92., Dunakanyar tájékoztató: Pastinszky Miklós írása nyomán. Budapest, 1975/2. Villányi Szaniszló: Három évtized Esztergom megye és város múltjából, Esztergom, 1892. Báró Láng Lajos: A statisztika története. Budapest, 1913.
Forradalomtól a háborúig. Magyar Hadtörténeti Levéltár 22/463/9. (Német nyelvű osztrák hadiparancs.) MOL H-92.2027.4361. Dömösi Historia Domus. (Kézirat 1848. Prisztics, 105 l.) Magyarország Vármegyéi és Városai. Esztergom Vármegye. (Szerk.: Borovszky Samu.) Budapest, é. n. (1908 k.) Kovács Dániel: Emlékezéseim 1914–1975. Dömös, 1976. (Magnetofonra mondott emlékezés géppel lejegyzett változata.) Dömösi plébánia Historia Domusa és a Katolikus Egyházközség Iskolaszékének jegyzőkönyve 1914–1957. K-EMÖL Képviselő-testületi és végrehajtó bizottsági jegyzőkönyvek. 1914–1957. Vitéz (kovács) Lajos és Király Sándor dömösi lakosok visszaemlékezései. Dömös. 2000 december. K-EMÖL Képviselő-testületi jegyzőkönyvek. 1909–1912. K-EMÖL Képv.- test. jkv. Pilismarót, 1907. K-EMÖL Esztergom Vármegye jegyzőkönyve. 1823/219 és 1831/2.
Háborútól a forradalomig. Magyar Királyi Csendőrség zsebkönyve. Budapest, 1943. Kovács Dániel magnetofonra mondott élményei. (Kéziratban is.) Emlékezéseim. 1914–1975. Dömös, 1976. (Pálmai P. József gépírásos lejegyzése után.) Dunakanyar tájékoztató. Budapest, 1972/2., Zsidó Lexikon. Budapest, 1927. Erdészeti Zsebnaptár. (Szerk.: Horváth Sándor.) Budapest, 1915–1919. Király Sándor (74) dömösi lakos visszaemlékezései. Lejegyezte: L. Kecskés András. Dömös, 2000. december. Vertel József saját kezű írása a lengyelekről. Dömös, 1976. K-EMÖL . Képviselő-testületi és végrehajtó bizottsági jegyzőkönyvek. 1914–1957. Vitéz (kovács) Lajos és Király Sándor visszaemlékezései. Dömös, 2000. december.
Falu a Duna mellett. Nedeczky Gáspár: Dömös Története. Esztergom, 1880. K-EMÖL Képviselő-testületi jegyzőkönyvek. 1910–11–14., Dobos Károly: A mezőgazdaság helyzete ma. (Kézirat.) 2000. december. Zolnay László i. m. Vitéz (kovács) Lajos (84) visszaemlékezéseit L. Kecskés András jegyezte le Dömösön 2001 januárjában. MOL, Helytartótanácsi Levéltár, C szekció, Departamentum Urbariale, C 59.Tabellae Urbariales. Comit. Strig. Dömös, 1768. Török Kálmán: A magyarországi katolikus egyházi vagyon tulajdonjoga. Budapest, 1900.
Gazdaság, bányák, kézművesség. Erdészeti zsebnaptár. (Szerk.: Horváth Sándor.) Budapest, 1915–19., Lajos Árpád: Este a fonóban. Budapest, 1974. Nedeczky Gáspár: Dömös története. Esztergom,1880. Dobay Pál: Erdőkerülőben. Budapest, 1994. Zolnay László: Kincses Magyarország. Budapest, 1978. 32. Vadászati Lapok, CXXIX. évf. 7-8. Dobay Pál nyugalmazott erdőfelügyelő szives közlése. Esztergom, 2000. december. Erdészeti Zsebnaptár. (Szerk.: Horváth Sándor.) Budapest, 1915–1919. Dunakanyar Tájékoztató. Budapest, 1972/2. Király Sándor visszaemlékezései. (Lejegyezte L. Kecskés András.) Dömös, 2000. december. Kolossváry Szabolcsné: Az erdőgazdaság története Magyarországon. Budapest, 1975. K-EMÖL Esztergom Vármegye jegyzőkönyve, 1810/1148.
Az ökumené békéjében. Jeles napok, vigasságok. Nedeczky Gáspár: Dömös története. Esztergom, 1880. Dunakanyar folyóirat Péterffy Ida: Egy jeles Maróti prédikátor. Vác, 1983/2. Zsoldos Gábor tiszteletes és Dobos Károly presbiter szíves közlései. Dömös, 2000 december. Bíró–Tóth– Bucsay Varga: A magyar református egyház története. Budapest, 1949. Jeles napok: Reiszig é. n. b. 219. és Pázmán 1629. 87., Turul XIX. kötet. 181. Budapest, 1901–1903. MOL Vanyó Tihamér: Belgrádi püspökök jelentései a magyarországi hódoltság viszonyairól 1649–1673. Levéltári közlemények 1971. 324. Csorba Csaba: Esztergom hadikrónikája. Budapest,1978. Karácsonyi Béla: Bozóky Mihály emlékezete. Esztergom, 1901. Katolikus Plébánia História Domusából részletek. Dömös, 1733– 1957. Bozóky Mihály: Adventus Domini. (Kéziratos kántorkönyv, 1775 k.). Katólikus kar-béli kótás ÉNEKES KÖNYV… Vác, 1797. Bartók Béla és Kodály Zoltán: A Magyar Népzene Tára III./A Lakodalom. Budapest, 1955. Magyar néprajzi lexikon. Budapest, 1981. L. Kecskés András: Nemes nemzetes Bozóky Mihály kántor élete és munkássága. Dömös, kézirat és CD-felvétel. „Evangyéliomi szent lant”. PannonTon Szekció No. 8. Bozóky műveiből. 1996. Bán Aladár: A finnugor népek pogány istentisztelete. Budapest, 1908., Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok. Esztergom, é. n. Diószegi Vilmos: A sámánhit emlékei a magyar nép műveltségben. Budapest, 1958.
Játék és iskola. Az iskolaügy története Magyarországon 996–1777 között. Budapest, Historia Domus. (Kézirat.) Dömös, 1863. Schramm Ferenc: Bozóky Mihály emlékezete. Magyar Nemzet, Budapest, 1979., 1981. A dömösi iskolaszék jegzőkönyve 1912–1949. Nedeczky i. m. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Budapest, 1894. Mészáros István: Középkori kolduló diákjaink. Filológiai Közlöny, Budapest, 1961/1-2 sz.
Egy királyi vidék. Thirring Gusztáv: Budapest környéke. Budapest, 1900. A Pilis és a Visegrádi-hegység. (Szerzőcsoport.) Budapest, 1999. Emlékkönyv. (Szerk.: Dvihally Géza.) Esztergom, 1915. Pilis útikalauz. (Szerk.: Dr. Mezei István.) Budapest, 1967. „Királyi vidék ez!” (A Dömös Barátainak Köre szerkesztésében.) Budapest, 1997. Horváth István: Dömös és környéke. Vác, 1979. Pastinszky Miklós: Dömös. Vác, 1979.
Köszönjük Király Sándor és Vitéz Kovács Lajos énekes adatközlők, Szőke Mátyás, Dobay Pál, Pastinszky Miklós, Pálmai Porubszky József, Vertel Beatrix, Püspöky István, Dobos Károly, Zsoldos Gábor tiszteletes, Tóth Kálmán plébános, Kládek Gusztáv és Irma, Kiss Józsefné Dittert Rózsa, Erős Miklós, Kovács Dániel, dr. Horváth István és Kelemen Márta, Bánhidi Vajk, Dreska Gábor, feleségem, Kecskésné Pastinszky Krisztina, Pastinszky Miklósné segítségét, köszönetet mondunk az Országos, a Komárom-Esztergom Megyei és az Esztergomi Prímási Levéltár munkatársainak és azoknak a dömösieknek, akik családi fotográfiáikat a rendelkezésünkre bocsátották.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT