III. A legelő elkülönítésének módjáról 1863. szeptember 22-én népgyűlésen határoztak

Teljes szövegű keresés

III. A legelő elkülönítésének módjáról 1863. szeptember 22-én népgyűlésen határoztak
1. A község minden birtoka meghagyassék, megjegyezvén, hogy ameny-nyiben a Tárnokhajlás a tjkv-ben kevesebb terjedelműnek jegyeztetett be, kiigazíttassék.
2. Egyházak egyházi személyek jelenlegi birtoka meghagyassék.
3. A közös legelőből két tanító részére egyenként fél, összesen egy telki állomány a legelő járandósággal együtt kiadassék.
4. Minthogy a lakosoknak az úrbér szerint tűz és épületi fájuk volt és azt gyakorolták is erdőbeli illetékül, minden telki állományra a szecsői erdőből 1 1/2 hold adassék.
5. A szilvások a lakosok birtokában maradjanak, de a rajtok fekvő terheket megváltják.
6. Minthogy a szőlők úrbéresek, a nyolcad dézsma megszüntettessék, fenntartván magoknak a lakosok a volt földes uraság által 1848 év óta szedett dézsmának vissza térítése iránti követelési jogát.
7. Oskolai alapítványokra a közlegelőből 50 hold kivágattassék.
8. A mostani temető 10 holddal megnagyobbíttassék.
9. Tégla, cserép égető, vályogvető és földhordó helyül 40 hold, homok hordó helyül pedig 10 hold a közös legelőből kivágattassék.
10. Községi alapítványul a közköltségek fedezésére a közös legelőből 100 hold kivágassék.
11. Epreskert és faiskolának a közös legelőből 10 hold kivágassék.
12. A káposztás és kender földek minthogy a telki állományba beszámítván a lakosoknak birtokában maradjon.
13. A helység körül 20 öl szélességű út kivágassék.
14. A védtöltések kiigazítására az egész töltések mentében mindenütt 10 öl szélességű térség hagyassék ki.
15. A közlakosok birtokában lévő szilvásokon keresztül menő Maros átmetszés mellett szükségelt törvényes mértékű út az egyeseknek kárpótoltassék.
16. Hol a volt jobbágyi birtok a Maros folyót érinti, ottan a Maros part a községé legyen, kihagyatván a közös legelőből a hajóhúzó lovak számára fölsőbbi rendeletek értelmében a 10 öl szélességű út.
17. Kiszolgált vagyon nélküli Cs. Kir. katonák számára a közös legelőből egyenként 200 nagyszögöl házhelynek kivágassék.
18. Az uraság által a közlegelőből tett foglalások ún. dohánykertek, takarmánykert, magtár nelletti térség, nagyvendéglő beltelke a volt földes uraság birtokában maradjon, de úgy, hogy legelő járulékába beszámítassék.
19. Az uraság a mérnöki munkálatot adja át a községnek.
20. A legelőből a lakosok minden telki állományra 19 holdat kívánnak, melybe a haszonvehetetlenségek be nem számíttathatók.
21. Az uradalom legelő illetőségébe a Püspök ugarbeli szántót vegye át.
22. Hogy minél fog az érdekelt lakosság egy egész kültelek után követelendő holdak száma tekintetéből megállapodni, s mennyit fog egy kültelek után ad minimum kérni, ezen nyilatkozatot fönntartja magának a Magas Kir. Kincstár: kiküldött úrral leendő egyezkedés alkalmára.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT