1911–1920/II

Teljes szövegű keresés

1911–1920/II
BIBLOGRAPHIA HUNGARIAE
Series editionum stereotyparum
MAGYARORSZÁGI KÖNYVÉSZET
Hasonmás kiadások sorozata
1911–1920
Volumen
II.
kötet
Edidit
BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE
A FRANCISCO SZÉCHÉNYI FUNDATA
Közreadja
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
 
MAGYAR KÖNYVÉSZET
1911–1920.
A M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL
KIADJA
A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK
ORSZÁGOS EGYESÜLETE
BARCZA IMRE CÍMANYAGÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL
ÖSSZEÁLLÍTOTTA
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BIBLIOGRÁFIAI OSZTÁLYA
SAJTÓ ALÁ RENDEZTE
DR. KOZOCSA SÁNDOR
II. KÖTET
AZ 1911–1920. ÉVEKBEN MEGJELENT MAGYAR KÖNYVEK,
KÜLÖNLENYOMATOK, ZENEMŰVEK ÉS TÉRKÉPEK BETŰRENDES JEGYZÉKE
L–Z
BUDAPEST, 1942
KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA
 

 

László Márton. A háború hatása a magánjogra. Szamosújvár, 1917. Todorán E. .189 l. 3.– László Sándor. Utolsó március. Versek. Miskolc, 1914. László kny. 112 l. László Szigfrid. Kitartás a szabadkőműves munkában. Ld. Demokratia-páholy kvtára, 97. László Zoltán. Az albán nyelv szótára. (Északalbán, maljiszor tájszólás.) Bp., 1913. Franklin. 51 l. László Zoltán. A Jehova földjén. Utirajzok. U. o., 1914. Singer–Wolfner. 187 l. 3.50 László Zoltán. Turcizmusok és arabizmusok. A balkáni szerb-horvát nyelven előforduló idegen, de szlavizált szavak gyűjteménye. U.… László Zoltán. A vérvád átka alatt. U. o., 1914. Lengyel L. 256 l. László Zsigmond. A dévai nemzeti kaszinó monográfiája. Az igazgatóválasztmány megbízásából írta. –. Déva, 1911. Laufer V. 49 l. 1… László Zsigmond. A kuruc balladák. Bp., 1917. Hentschel H. 48 l. Látcsöves puska. A –. Bp., 1917. Pallas. 28 l. 1 t. U. az. A 8502/I.–1918. sz. alatt kiadott segédlet. U. o., 1918. 43 l. 1 t. Latin és görög iskolai classicusokhoz való praeparatio. Szerk.: Dávid István. Bp., 1911–1915.Lampel. 1. M. Tullii Ciceronis orati… Latin és görög szertartású róm. kat. elemi népiskolai tanító- és tanítónőképző-intézetek osztályképesítő és befejező tanképesítő … Latin és görög szertartású róm kat. polgári iskolai tanítás terve s a reá vonatkozó Utasítások. A –. Kiadja az Orsz. Kath. Tanügy… Latin nyelv tanításáról. A –. Bp., 1912. Egyetemi ny. Orsz. Közokt. Tanács. 4° 12 l. Latin stílusgyakorlatok. Gyakorlókönyvek a gimnáziumi latin autorokhoz. Szerk.: Csengeri János. Bp., 1911–1912. Franklin. 2. Stíl… Latin szertartású róm. kat. kisdedóvó-intézeteknél alkalmazott óvók és óvónők fegyelmi szabályzata és a róm. kat. kisdedóvó-intéz… Latinca Sándor. Háború az uszító sajtó ellen. Bp., 1918. Pallas. 22 l. 1.20 Latkóezy Imre. Adatgyüjtés a fiatalkorúak jellemrajzához. Ld. Angyal-szeminárium kiadványai, 10. Latkóczy Mihály. A magyarok mythologiája. Ld. Csiky Gergely. Latkóczy Rezső. latkóczi. m. kir. honvéd huszárszázados emlékezete. Kunszentmiklós. 1915. Schwarcz L. 15 l. Látod-e Jézust? Bp., [1918]. Londoni vall. trakt. társulat. 4 l. Lattyák Sándor. Római limes a havasokban. Bp., 1912. Pátria. 13 l. (Klny. az Erdészeti Lapokból.) Latzer Samu. Kereskedelmi földrajz a fontosabb áruk ismertetésével. Ld. Kereskedelmi szakismeretek kvtára, 1. Latzko Andreas. Emberek s a háború. Ford.: Moly Tamás. Bp., 1919. Franklin. 165 l. 14.– Latzkó Hugó. Angol-magyar és magyar-angol zsebszótárak. Ld. Lingua zsebszótárak, [6–7]. Latzkó Hugó. Ben Jonson. Bp., 1914. Franklin. 19 [1] l. (Klny. a Magyar Shakespeare-Tárból.) Latzkó Hugó. Francia nyelv- és olvasókönyv kezdők számára. Ld. Mébold-Ujváry. Latzkó Hugó. Írók harca Shakespeare korában. Bp., 1916. Franklin. 14 l. (Klny. a Magyar Shakespeare-Tárból.) Latzkó Hugó. Magyar-angol és angol-magyar kéziszótár. Ld. Schenk kéziszótárai, [3]. Latzkó Hugó. Thomas Heywood. Bp., 1915. Franklin. 22 l. (Klny. a Magyar Shakespeare-Tárból.) Latzkó Hugó. Honti Rezső: Francia nyelvkönyv és kereskedelmi levelező felső kereskedelmi iskolák használatára. 1. rész. Az alsó o… Latzkó Hugó. Francia-nyelvkönyv. És a kereskedelmi levelező francia leckéinek fordítása. Ford.: Bródi Károly 1. rész. 2. kiad. Ar… Latzkó Hugó. Rózsa Dezső: Angol nyelvtan és olvasókönyv. 1. rész. Bp., 1915. Lampel. 88 l. Lauber H. Szemüveggel való sérülésekről. Bp., 1914. Pesti Lloyd. 9 l. (Klny. a Budapesti Orvosi Ujságból.) Laufs Carl. Blázinec na cestach. Ld. Slovenské divadlo, 8. Lauko Desider. Mad’arsko-slovenský odborný slovník výrazov úradných administracie daňovej a finančnej. Sostav. –. Též. mad. titul… Laur Ernő. Parasztdemokrácia Svájcban. Bp., 1919. Stephaneum. 32 l. Lauran Ágoston. Dr. Plopu pantheismusa. Nagyvárad, 1911. Szent László ny. 14 l. Laurentzi Vilmos. Magyarország oknyomozó története. 75 kérdésben (Érettségi segédkönyv.) Brassó. [1912]. Herz. ny. IX, 181 l. 2.– Laurie A. A délafrikai aranykeresők. Regény. Franciából ford.: Hegedüs Pál. Bp., 1911. Franklin. 325 [2] l. Lauschmann Gyula. Lórodi Eduard. Székesfehérvár, 1912. Csitári K. 28 l. Lauschmann Gyula. Székesfehérvár két háborús éve a tizenhetedik század kezdetén. U. o., 1918. 24 l. Lauschmann Gyula. A székesfehérvári önk. tűzoltóegyesület negyven éve. U. o., 1913. 101 l. Lavedan Henri. Sire. Ld. Magyar kvtár, 622/24. Lavotta János. Emlékkönyv halálának századik évfordulójára. Bp., 1920. Ny. n. 38 l. Lavotta János. halálának századik évfordulójára 1920. aug. 10. Összeállította: Markó Miklós. Bp., 1920. Franklin. 19 l. Lavotta János. halálának századik évfordulója alkalmából kiadja a Területvédő Liga. Bp., 1920. Eberle J. 32 l. Lavotta Rudolf. Általános zenetörténet. Ld. Zenetudományi kvtár 7. Lavotta Rudolf. A programmzenéről. Ld. U. o., 4. Lavotta Rudolf. A tánc pszichológiája. Ld. U. o., 11. Lavotta Rudolf. Zeneesztétika. Ld. U. o., 20. Lax Lajos. A boldogulás. Tapasztalati bölcsészet. Bp., é. n. Dick M. 320 I. Lázár Andor. Birtokreform. Bp., [1920]. Stephaneum. 14 l. Lazar Aurel. Chestiunea de nationalitate. Arad. 1914. Concordia. 35 l. Lazár Béla. Bernhard Strigel: II. Ulászló és családjának arcképe. Ld. Ernst Múzeum kiadványai, 2. Lazár Béla. Courbet [Gustave] et son influence à l'étranger. Bp., 1911. Pallas. [Paris, Floury.] [2] 95 [1] l., 17 t. Lazár Béla. Irók és művészek között. Száz vidám história. Képekkel. Bp., 1918. Pallas. 164 l., 8 t. 6.– Lazár Béla. Kilényi Hugó gyüjteménye. Ld. Ernst-Múzeum aukciói, 2. Lazár Béla. A magyar művészet jövője. Bp., 1916. Dick m. 176 l. 5.– Lazár Béla. Szinnyei Merse Pál, a pleinair-festés előfutára. Ld. Modern kvtár, 248/52. Lazár Béla. Tájékoztató a klasszikus festészetben. Bp., 1912. Athenaeum. 52 l. Lazár Béla. Tizenhárom magyar festő. Lyka Károly előszavával. U. o., [1912]. Singer-Wolfner. 220 [4] l., 24 t. 4.– Lazár Béla. Új csapáson. Regény a művészéletből. 2. kiad. U. o., 1916. Pallas. 223 l. 2.– Lazár Béla. ünneplése. 1869–1919. U. o., [1919]. Légrády. 12 l., 1 t. Lázár Elemér, csíktapolcai. A „Restitutio in integrum“. [Borítékon még: Elfajzott, aki el nem olvassa.] Gyulafehérvár, é. n. Papp… Lázár Ferenc. Zöldségtermesztés. Bp., [1919]. Légrády. 140 (4] l. 10.– Lázár Gyuláné (szül. Kasztner Janka). Emlékeim. Bp., 1911. Hornyánszky. Kilián biz. 174 l. 3.– Lázár István. Betulia virága. Regény az asszir-babilon korból. (Kr. e. 670.)Bp., 1912. Bpesti Hirlap ny. 282 l. 1.60 Lázár István. Dániel. Napkeleti történet. U. o., 1917. 94 l. Lázár István. Erdély. (Novellák.) U. o., [1920]. Légrády. 240 l. 55.– Lázár István. Eszter. Napkeleti történet. 3. kiad. U. o., 1915. Bpesti Hirlap ny. Rényi biz. 208 l. 3.– U. az. Ld. Legjobb könyve… Lázár István. A fekete grófné. Regény. Bp., [1917]. Légrády. 164 l. U. az. 3. kiad. U. o., [1918]. 164 l. U. az. 4. kiad. U. o., … Lázár István. Floarea Betuliei. Roman. In româneste de Alexandru Ciura. Orastie [Szászváros]. 1913. „Tipografia Nouă“ I. Mota. 22… Lázár István. Hágár. Napkeleti történet. Nagyvárad, 1915. Sonnenfeld. Bp., Rényi biz. 103 l. 2.– U. az. Ld. Legjobb könyvek. 51. Lázár István. Hunor és Magor. (Napkeleti történet.) Bp., [19I9]. Légrády. 221 l. 12.– Lázár István. A kékhajú fantóm. Detektívtörténet. U. o., 1915. Pátria. 3 [1], 167 [1] l. Lázár István. A kém. U. o., 1915. Tolnai. 155 [1] l. Lázár István. Koppány. – Fekete csillag. – A kék szempár. – Sátán. U. o., [1920]. Légrády. 214 l. 25.– Lázár István. A levélszekrény. U. o., [1918). 232 l. Lázár István. A papagály. Regény. U. o., [1918]. 254 l. 14.– Lázár István. Paula. Ld. Tolnai világkvtár, [12]. Lázár István. Ruth. Napkeleti történet. Bp., 1918. Légrády. 154 l. 6.– Lázár István. Sámson. Napkeleti történet. Regény. U. o., [1920]. 163 l. 24.– Lázár István. A vörös számum. Regény. U. o., 1920. 231 l. 30.– Lázár István. Ld. Emlékbeszéd. Lázár László, csíktapolcai. Egy természettörvény és az emberiség jövője. Déva, 1920. Laufer V. 59 l. Lázár László, csíktapolcai. Szervezzük egységes alapon mezőgazdaságunk szakoktatását. Bp., 1912. Pátria. 14 l. Lázár Miklós, csíktapolcai. A bestia. Színmű. Bp., [1916]. Korvin ny. Singer–Wolfner biz. 109 l. 2.50 Lázár Miklós. Fronton. Bp., 1915. Dick M. 190 l. –.50 U. az 3. kiad. U. o., 1915. 192 l. 3.50 Lázár Miklós. József főherceg honvédei. U. o., 1917. M. Keresk. Közlöny. 183 l. 2.50 Lázár Miklós. Magyarok dalolnak. Bp., 1916. Dick M. 187 l. 3.50 Lázár Miklós. Varieté. Ld. Modern kvtár, 401/402. Lázár Szilárd. Adalékok a tanulás pszichológiájához. Ld. Pedagógiai pszichológiai kvtár, 5/6. Lázár Szilárd. Az ergograph a kísérleti paedagogia szolgálatában. Bp., 1911. Franklin. 325–341. l. (Klny. a Magyar Paedagogiából.) Lázár Z.: Mining and Stowey-industrie of Hungary. Ld. Böckh Hugó. Lazarevié Milorad. A propilitosodás. Ld. Löw Márton. Lazarus József. Tengerhajózásunk járműveinek regisztráló hivatala. Ld. Magyar szent korona országai kereskedelmi és iparkamaráina… Länder der ungarischen heiligen Krone. Die –. Mért.: 1:240.000 Bp., 1918. M. Földr. Intézet. 2°. 1 l. Le az álarccal. Bp., 1919. Ny. n. 23 l. Leadbeater C. W.: Mindazoknak, akik gyászolnak. (Fordítás angolból.) Kiadja a Magyar Teozófiai Társaság „Besant“ páholya. Bp., 19…

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT