1911–1920/II

Teljes szövegű keresés

1911–1920/II
BIBLOGRAPHIA HUNGARIAE
Series editionum stereotyparum
MAGYARORSZÁGI KÖNYVÉSZET
Hasonmás kiadások sorozata
1911–1920
Volumen
II.
kötet
Edidit
BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE
A FRANCISCO SZÉCHÉNYI FUNDATA
Közreadja
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
 
MAGYAR KÖNYVÉSZET
1911–1920.
A M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL
KIADJA
A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK
ORSZÁGOS EGYESÜLETE
BARCZA IMRE CÍMANYAGÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL
ÖSSZEÁLLÍTOTTA
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BIBLIOGRÁFIAI OSZTÁLYA
SAJTÓ ALÁ RENDEZTE
DR. KOZOCSA SÁNDOR
II. KÖTET
AZ 1911–1920. ÉVEKBEN MEGJELENT MAGYAR KÖNYVEK,
KÜLÖNLENYOMATOK, ZENEMŰVEK ÉS TÉRKÉPEK BETŰRENDES JEGYZÉKE
L–Z
BUDAPEST, 1942
KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA
 

 

Láng Károly. A vashengerművek munkaszükséglete. Bp., 1918. Orsz. m. bányászati és kohászati egyesület. 64 l. (Klny. a Bányászati … Láng Lajos. bírálati jelentése Mattyasovszky Miklós magántanári habilitációja tárgyában. Bp., 1911. Rózsa K. 12 l. Láng Lajos. Malthusen France. U. o., 1913. Athenaeum. 51 [1] l. (Klny. a Revue de Hongrieből.). Lang Mária Kerubina. kalocsai iskolanéne csodálatos gyógyulása Lourdesben 1914. évi május hó 18-án. Kalocsa.1914. Jurcsó A. 13 l. Láng Mihály. A kisdednevelés módszertana az áll. kisdedovónőképző-intézetek számára kiadott tanterv szerint. A kisdedóvónőképző-i… Láng Mihály. Magyar nyelv- és olvasókönyv a magyar beszéd tanításához román tannyelvű isk. számára. 3. rész a 4. oszt. számára. 3… Láng Mihály. A gazdagodás útja. Ld. Olcsó kvtár, 1737. Láng Mihály. Az új állami monopóliumok. Bp., 1911. Pesti kny. Kilián biz. 25 l. (Klny. a Közgazdasági Szemléből.) Láng Mihály. Peres Sándor: A magyar irodalom ismertetése a kisdedóvónőképző-intézetek 2. oszt. számára. 3. kiad. U. o., [1913]. E… Láng Mihály. Magyar olvasókönyv. A kisdedóvónőképző-intézetek 1. oszt. számára. 3. átnézett kiad. U. o., 1914. 182 l. U. az a 2. … Láng Nándor. Herakles és Omphale. Elefántcsontrelief az Aquincumi .múzeumban. Bp., 1916. Franklin. 36 l. (Klny. a Budapest régisé… Lang Wilhelm. Ein- und Ausfälle. Pressburg (Pozsony], 1911. K. Lit. Actienges. 52 l. Lange Sven. Morell Mária rejtélye. Ld. Milliók könve, 89. Lange Sven. Sámson és Delila. Tragikomédia 3 felv. Ford.: Karinthy Frigyes. Bp., 1920. Kultúra. 136 l. 12.– Langer Albert. Az osztrák-magyar löveganyag. Ford.: Gyalókay .Jenő. Bp., 1913. Pallas. V [l] 153 1. 6 t., V [1] 181 l. Langfelder Arthur. cs. és kir. törzsorvos emlékezete. Szeged, 1917. Engel ny. 15l. Lángné Lehotzky Ida. Hulló csillagok. Jambusversek. Temesvár., 1914. Csanádegyházmegyei kny. Polatsek biz. 207 l. Langreuter Marie Luise. Kurzgefasste deutsche Sprachlehre für untere Lehranstalten. 1. rész. Bp., 1920. Franklin. 96 l. 8.– Lantos Adolf. antikváriumának könyvjegyzékei. 9-26. sz. 1911/1919. Bp., 1911–1919. Lantos. 13 füzet. Lantos Béla. Egységes középiskola. Ld. Baranyai Gyula. Lantos Béla. Magyar nyelvgyakorlókönyv. Ld. Gergelics József. Lantos Béla. Természetrajz a népiskolák 5–6. oszt. számára. Ld. Baranyai Gyula. Lantos Ernő. A silicofluoridok és egyéb anorganikus fluorvegyületek electrolizise. Elektrokémiai tanulmány. Doktori értek. Kolozs… Lantos Mihály. Bárányfelhők. (Versek.) Besztercebánya, 1913. Wolf A. 92 l. Lantos Sebestyén. Aranka története. Ld. Koszorú, 22. Lantos Sebestyén. Nővérek. Ld. U. o., 21. Lányi Bertalan. Az érdekösszeütközés befolyása az atya törvényes képviseleti jogára. Bp., 1913. Márkus S. 24 l. Lányi Bertalan. A kodifikáció szervezete. U. o., 1916. Franklin. 18 l. (Klny. a Jogtudományi Közlönyből.) Lányi Ede. A kassai vértanúk. Kőrösi Márk István kanonok, Pongrácz István és Grodziecki Menyhért jézustársasági áldozópapok. A hi… Lányi Ernő. Czakó Zsigmond színművei. Bp., 1913. Attila kny. 96 l. Lányi Ernő. Halálos nehéz köd. A háború és forradalom idején írt énekek. Szombathely, 1920. Martineum ny. 33 l. Lányi Ernő. nótáskönyve. Bp., [1914]. Klöckner E. 24 l. Kötve 2.– Lányi Jakab. Deutsches Schulbuch. Ld. Székely Lajos. Lányi Karol. Hus, Savonarola, Komensky. Bratislava [Pozsony], 1920. Slov. roln. knihkup. a naklad. 24 l. Lányi Karol. Prečo sa my tak verne pridržiavame našej evanjelickej cirkve aug. vyzn? L. S. Mikuláš [Liptószentmiklós], 1920. Tran… Lányi László. Felelet a Hámory–Mladin-pör védőbeszédére, melyet a jótékonyság leple alatt terjesztettek. Arad, 1914. Zlinszky. 71… Lányi Márton. Az állami közjótékonysági egyesület működése. (1904-15.) Bp., 1915. 27 l. (Klny. a Közjóléti kérdések háborús megvi… Lányi Márton. A háború hatása a magánjogra. Szamosújvár, 1917. Todorán E. 189 [1] l. Lányi Márton. A jóhiszem érvényesülése a magánjogban. Ld. Magyar jogászegyleti értekezések, VII., 55. Lányi Márton. A jótékonysági eszme szociális vonatkozásai a társadalomban. Bp., é. n. Pesti knyvny. 2°. 6 l. Lányi Márton. A magyar magánjog kézikönyve. Ld. Jogi zsebkönyvek, 13-14. Lányi Menyhért. A tavirózsa szerelme. Nagymegyer, é. n. Haladás kny. Bp., Galantai Gy. biz. 15 l. –.60 Lányi Sarolta. Ajándék. Verseskönyv. Bp., 1912. Nyugat. 87 l. 2.50 Lányi Sarolta. A távozó. Versek. Gyoma, 1914. Kner I. Dick biz. 16°. 90 l. Lányok naptára az 1911/12–1916/17. iskolai évre. 12–17. évfolyam. Szerk.: Berta Lajos. Bp., 1911/16. Pátria. 6 füz. Lăpădat Dimitru. Carte de cetire pentru an. 5 şi 6. de şcoală. Ld. Stroia Joan. Lăpědatu, Joan. Problemele viitoare ale băncilor noastre. Ld. Biblioteca băncilor române, 14. Larisch grófné, született Wallersee Mária bárónő. Multam. Fordította: Horváth Lili. 2. kiad. Marosvásárhely, 1919. Márványi és ts… L'Arrouge Adolf. Zajačkove dcéry. Ld. Slovenský divad. ochotník. 16. Laschober Gusztáv. Olvasó- és tankönyv nem magyar anyanyelvű evangélikus népiskolák számára. Ld. Krug Lajos. Lascu Joan J. Aceasta este Cartea vieţei aceştia şi Descoperirea fărădelegilor. Sohodol [Aranyosszohodol], 1915. Ny. n. 59 l. Laskai Mihály: Ígéret földje. Bp., 1918. Neuwald I. 140 l. Laskomerský G[ustav] K[arol]. Starý zal'úbnenec. Komedia bez zal’ubenia alebo Oklamaný klamár. Ld. Slovenský divad. ochotník, 24. Lassalle [Ferdinánd]. Alkotmány, szocializmus, demokrácia. Fordította és bevezetéssel ellátta: Kunfi Zsigmond. 2. kiad. Bp., 1919… Lassalle [Ferdinánd]. Az alkotmányról. Fordította: Somogyi Béla. Bp., 1917. Népszava. 71. l. 1.50 U. az. Ld. Munkáskvtár, 4. Lassalle [Ferdinánd]. Mi az alkotmány? Ld. Galilei kör kvtára, 10. Lassalle [Ferdinánd]. Munkásprogramm. Ld. Munkáskvtár, 30. Lassalle [Ferdinánd]. A sajtóról. Ld. Horizont-füzet, 2. Lassel, Eugen. Jugendpflege in der Stadt. Hermannstadt [Nagyszeben], 1911. Krafft W. 15 l. Lassel Rudolf. Liederstrauss. Ein Liederbuch für Schule und Haus, insbes. f. d. Schulen der ev. Landeskirche A. B. in den siebenb… Lassovszky Károly. A budapesti tud.- egyetemi csillagda sarkmagasságának meghatározása Horrebow-Talcott-módszerrel. Doktori ért. … L'assurance. sociale en Hongrie pendant l'année 1910. – Die Arbeiterversicherung in Ungarn im Jahre 1910. Hg. vom Kgl. Ung St. Ar… Lasta. narodni ilustrovani kalendar. 1916-1918. Veliki Kikinda [Nagykikinda]. 1915/17. Radak J. 3 füz. Lasta. sprski narodni kalendar. 1911/14. Novi-Sad [Újvidék]. 1910/13. Natosevié. 3 füz. Lasz Samu. Földrajz a fels. leányiskolák számára. 1. k. A fels. leányiskolák I. oszt.-nak tankönyve. Földrajzi alapismeretek. Mag… Lasz Samu. Földrajzi olvasókönyv. Ld. Földrajzi olvasókönyvek, [1]. Lasz Samu. Herman Ottó. 1835. jún. 26.–1914. dec. 27. Megemlékezés. Bp., 1915. Neuwald ny. 13 l. (Klny. az Izr. Tanügyi Értesítőb… Lasz Samu. A modern földrajz iránya, célja és a magyar középiskolák földrajzoktatásának reformja. Az országos közegészségi egyesü… Lasz Samu. A Panama-csatorna. Ld. Iparosok olvasótára. XXII., 3. László Aladár. Asszonysírás. Novellák. Bp., 1915. Lampel. 76 l. 2.– László Aladár. Basa bácsi meséi. Bevezetőt elmeséli: Basa bácsi. A képeket Tamás Elemér rajzolta. U. o., 1919. Pax. 31 l. László Antal. Német nyelvgyakorló és olvasókönyv a közvetlen (direkt) módszer alapján. Polgári és felsőbb leányiskolák számára.1.… László Antal. Német nyelvgyakorló- és olvasókönyv a német nyelv elsajátítására az elemi népiskolák számára. 1 r. 3. kiad. U. o., … László Artúr. A feltaláló útja. Ld. Műszaki kvtár, 10. László B. Jenő. Háborús színfoltok. Versek. Arad, 1917. „Délvidék“ ny. 96 l. László Béla. Folyószámlák iskolai és magánhasználatra. Ld. Révész Vilmos. László Béla. Gazdasági tárgyú értekezesek. Ld. Gyorsírói Filléres Kvtár. 27.. László Béla. Kereskedelmi levelek. Levelező és vitaírással. Szeged. 1916. Várnai. 24 l. László Béla. A magánvagyon a kereskedő könyvvezetésében. 2. kiad. Debrecen, 1912. Csáthy F. 26 l. László Béla. Személyleírás a bűnvádi eljárás céljaira. Bp., 1913. Franklin. 95 l. 1 t. László Béla. Révész Vilmos: Könyvviteltan felső kereskedelmi iskolák, női kereskedelmi szaktanfolyamok és kereskedőtanonc-iskolák… László Ede Dezső. A szőlőcukor és a cellobióz új származékai. Ld. Zemplén Géza. László Ernő. A füstgáz adatainak hyperbolái. Bp., 1920. Ny. n. 16 l. (Klny. a Magyar Chemikusok Lapjából.) László Ernő. A petróleumot alkotó szénhydrogénnek előállítása szénből. U. o., 1919. Ny. n. 16 l. László Ferenc. Négyezeréves kultúra emlékei Háromszék vármegyében. Sepsiszentgyörgy, 1911. Jókai ny. 27 l. László Frigyes. Értekezés a modern villamos gyógymódról. 4. bőv. és jav. kiad. Bp., 1916. Elektro-vitalizer rendelőint. 64 l. László Gábor. A balatonmelléki tőzeglápok és berkek. Bp., [1913]. Hornyánszky. 10 l. László Gábor. Érsekújvár és Komárom vidéke. Ld. Földtani Intézet. Magyarázatok a m. k. orsz. részletes geologiai térképhez. [113]… László Gábor. A tőzeglápok és előfordulásuk Magyarországon. Ld. Földtani Intézet kiadványai. [4]. László Gábor. Die Torfmoore und ihre Vorkommen in Ungarn. Ld. U. o., [5]. László Gyula. Marosvásárhely és kisipara. Marosvásárhely, 1914. Keresk. és Iparkamara. 21 l. László Gyula. A székely gazdasági kérdés. U. o., 1913. Révész ny. 15 l. László Gyula. Székely iparfejlesztés. U. o., 1912. Benkő L. 15 l. László Gyula. Udvarhely vármegye iparfejlesztése. U. o., 1913. 14 l. László Ignác. Archimedesnek egy eddigelé ismeretlen műve. Bp., 1912. Franklin. 87–91. l. (Klny. a Középiskolai Mathematikai Lapok… László Ignác. A számfogalom a középiskolában. U. o., 1911. Stephaneum. 21 l. (Klny. a Bpesti István-úti főgimn. 1911/12. évi érte… László Izsó. Átszámítási táblázatok a 85 és 70 kg-os zsákoláshoz. 50 és 100 kg-os jegyzésű lisztárak részére. 4. bőv. kiad. – Umr… László József. Mennyi az adónk ? Szombathely város adózó közönsége által viselt adók ismertetése. Szombathely, 1914. Vasvármegyei… László József–Nagy Mihály: A Szilágyvármegyei Általános Tanítóegyesület 40 éves fennállásának története. 1873–1913. Zilah. 1914. … László Lajos. Döntő percek. Miskolc, 1920. László ny. 32 l.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT