1911–1920/II

Teljes szövegű keresés

1911–1920/II
BIBLOGRAPHIA HUNGARIAE
Series editionum stereotyparum
MAGYARORSZÁGI KÖNYVÉSZET
Hasonmás kiadások sorozata
1911–1920
Volumen
II.
kötet
Edidit
BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE
A FRANCISCO SZÉCHÉNYI FUNDATA
Közreadja
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
 
MAGYAR KÖNYVÉSZET
1911–1920.
A M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL
KIADJA
A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK
ORSZÁGOS EGYESÜLETE
BARCZA IMRE CÍMANYAGÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL
ÖSSZEÁLLÍTOTTA
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BIBLIOGRÁFIAI OSZTÁLYA
SAJTÓ ALÁ RENDEZTE
DR. KOZOCSA SÁNDOR
II. KÖTET
AZ 1911–1920. ÉVEKBEN MEGJELENT MAGYAR KÖNYVEK,
KÜLÖNLENYOMATOK, ZENEMŰVEK ÉS TÉRKÉPEK BETŰRENDES JEGYZÉKE
L–Z
BUDAPEST, 1942
KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA
 

 

Zsámár György. A kryptorchismus okai és következményei. Bp., 1914. Pátria. 35 l. (Klny. az Állatorvosi Lapokból.) Zsámbéki polgári leányiskola, internátus, elemi népiskola és kisdedóvóda értesítője. A Szent Keresztről címzett irgalmas nővérek … Zsámboky Gyula. Magyarázatok a művészettörténeti faliképekhez. 3. sorozat. Bp., 1912. Franklin. 44 l. Zsarnovitzky Árpád. A sporthorgászat vagy halászás horoggal. Bp., 1912. Ifj. Nagel Otto biz. 118 l. 3.– U. az. 2. kiad. U. o., 19… Zsasskovszky Ferenc–Endre. Egri dalnok. Válogatott komoly és víg dalok gyűjteménye. A tanuló ifjúság és minden dalkedvelő használ… Zsasskovszky Ferenc–Endre. Egri ének-káté, vagyis az ének elemei kérdések- s feleletekben. Az elemi tanodák s minden kezdő haszná… Zsasskovszky Ferenc–Endre. Énekkönyv. Magyar és latin egyházi énekek és imák gyüjteménye a kat. tanuló ifjúság számára. Négyes ha… Zsasskovszky Ferenc–Endre. Harmonia. Komoly és víg dalok szemelvénye. A honi dalárdák s minden dalkedvelő számára. Férfikarra átí… Zsasskovszky Ferenc–Endre. Karénekes kézikönyv. (Manuale musico-liturgicum.) A római mise-, szer-, zsolzsma- s egyéb bevett közáj… Zsasskovszkyak emlékezete. A –. A námesztói Zsasskovszky emléktáblának 1911. ápr. 23-iki leleplezése alkalmából. Eger, 1911. Érse… Zscacke Hermann. Zur Flechten flora von Siebenbürgen. Hermannstadt. [Nagyszeben, 1913]. Ny. n. 111–166 l. Zsebatlasz naptárral és statisztikai adatokkal az 1912–1919. évre. Szerk.: Kogutowicz Károly–Hermann Győző–Bátky Zsigmond. Bp., 1… Zsebnaptár tanítók számára az 1910/11–1915/17. isk. évre. Szerk.: Papp Sándor. 23–29. évf. Bp., 1911–1917. Athenaeum. 7 köt. Zsebnaptár tanítók számára az 1912/13. évre. Összeállította: Vajna Károly. Kézdivásárhely, 1912. Turóczi I. 86 l. Zsebszámoló táblák. Bp., 1911. Kunstädter Márk ny. 31 l. Zsélyi Aladár. A gázturbina. Kísérletek új hőerőgép megalkotására. Bp., 1913. Pátria. 61 [3] l. Zsélyi Aladár. Mechanika. Összeállította: –. Gépészmérnököknek. Bp., 1911. Ny. n. 4°. 520 l. Zsélyi Aladár. A nagy aeroplánok kérdése aviatikai szempontból. Ld. Aeroplánok. Zsélyi Aladár. A repülőgéptechnika alapelvei. 3. kiad. Bp., 1911. Nagel. 102 l. Zsembery Gyula. A fertő-balatoni útunk. Bp., 1914. Kertész József. 44 l. Zsengeri Samu. Hittani hármaskönyv. Nép-, polgári és középiakolai zsidó tanulók számára. 1. köt. Népiskol. használatára. 23. kiad… Zsengeri Samu –Gabel Jakab: Bibliai történet. Hit- és erkölcstan. Elemi, polgári és középiskolai zsidó tanulók számára. 4. jav. k… Zsidó deákok könyve. Szerk.: Szabolcsi Lajos. A címlapot rajzolta: Várady Albert. A reprodukciókat készítette: Wottitz Vilmos. 19… Zsidó problémák. Szerk.: Guttmann Mór és Henrik. Bp., 1916. Politzer. 1. Guttmann Henrik: A haldokló falu. 1916. 55 l. Zsidó Renaissance Könyvtár. Szerk.: Lukács Zoltán. Nagyvárad, 1918–1919. Sonnenfeld ny. 1. Gilányi Mór: Zsidó zeneköltők. 1918. 3… Zsidóveszedelem, vagyis: a Talmud magyarul. Ford. és kiadja: Szentesy Alfonz. Bp., [1913]. Pátria. 4°. 6 füz. Zsidóvilág. Antiszemitától. Pozsony, [1911]. Kath. irod. rt. 57 [1] l. Zsigmond Ferenc. Daloskönyv. Ld. Egységes elemi népisk. tankvei, 9. Zsigmond János. Skandináviai emlékek. Veszprém, 1911. Egyházmegyei ny. 141 l. Zsigmond János. Hollandia. Veszprém, [1913]. Egyházmegyei ny. 159 l. Zsigmond János. A Pyreneusok körül. Veszprém, 1915. Egyházmegyei ny. 233 l. Zsigmond Sándor. Református népisk. olvasókönyv. Ld. Tiszántúli Ref. Egyházkerület Népiskolai Könyvkiadványai, 12. Zsigmondy Árpád. Görögországi vasérctelepek. Bp., 1914. Franklin. 289–296. l. (Klny. a Földtani Közlönyből.) Zsigmondy Árpád. Griechische Eisenerzvorkommen. Bp. U. o., 1914. 386–396. l. (Klny. U. abból.) Zsigmondy Árpád. Szénelőkészítés. Az „Országos Bányászati és Kohászati Egyesület“ által a gróf Teleki Géza-díjjal kitüntetett pál… Zsigovits Béla. Az élet sója. Ld. Keresztény Kiskvtár, 34/35. Zsigovits Béla. Az örökszép természet. Ld. U. o., I: 9. Zsigovits Béla. A papi nőtlenség (coelibatus) története Magyarországon. Bp., 1914. Élet. 155 [5] l. Zsigovits Béla. Szenvedések iskolája. A keresztény magyar nép megvigasztalására. U. o., 1915. Szent István-Társ. 63 l. –.30 Zsilinszky Endre. Militarizmus, pacifizmus. Ld. Védelmi Tanfolyam, 3. Zsilinszky Endre. Nemzeti újjászületés és sajtó. Bp., 1920. Táltos. 123 l. 15.– Zsilinszky Gábor. Káliummanganát keletkezése káliumcarbonátból és barnakőből. Bp., 1913. Pesti Lloyd. 4 l. (Klny. a Magyar Chemia… Zsilinszky Gábor. A nitrogén oxidációja, alacsony hőmérsékleten mangánperoxid jelenlétében. U. o., 1911. 4 l. (Klny. U. abból.) Zsilinszky Mihály. Keresztyén hit- és erkölcstan. Az evangéliumi keresztyén életfelfogás tanítása. főgimnáziumi és főreáliskolai … Zsilinszky Mihály. Még egyszer a kat. autonómiáról és a papi vagyonról. U. o., 1912. 37 l. Zsilinszky Mihály. Az országos egyházi alapok és alapítványok kérdéséhez. Kiadja az Evang. Önálló szerk. Rákosliget, 1914. Kókai … Zsilinszky Mihály. A római katol. autonómiáról. Történelmi tanulmány. Bp., 1911. Hornyánszky. 45 l. Zsilinszky Mihály. Tisza Kálmán emlékezete. U. o., 1915. 24 l. Zsilinszky Mihály. Visszapillantás a hazai evang. egyházak 14. századbeli zsinataira. Pozsony, 1915. Wigand ny. 31 l. Zsinati bizottság javaslata a magyarországi ág. hitv. evangélikus egyházalkotmány 2. és 6. részének módosítása és kiegészítése tá… Zsinka Ferenc. Losonczi Bánffy Dénes és kora. Ld. Történeti Értekezések, 4. Zsíripari központ. A magyar olaj- és – központ r.-t. alapszabályai. Bp., 1916. Grünhut–Steiner ny. 30 l. Zsivny Viktor. Gömörmegyei ásványok chemiai elemzése. Bp., 1915. Nemzeti Múzeum. 20 l. (Klny. az Annales Muzei nationalis Hungari… Zsivny Viktor. A kazánkorrózió elektrokémiai okairól. U. o., 1912. Ny. n. 4°. 2 l. (Klny. a Vegyészeti Lapokból.) Zsivny Viktor. Módosított Jannasch-féle szulfid-feltárókészülék. U. o., 1914. [Pesti Lloyd.] 2 l. (Klny. a Magyar Chemiai Folyóir… Zsoldos Andor. Összefoglaló tankönyv. A középiskola alsó négy osztályának tananyaga. Magántanulók, önkéntes vizsgára készülők szá… Zsoldos Benő. Angol poéták. Ld. Tevan kvtár, 29. Zsoldos Géza. A bankkoncentráció. Bp., 1914. A Pénzvilág kiad. Benkő biz. 80 l. 4.– Zsoldos Géza. Kamattáblázatok. Ld. Berkovits Jenő. Zsoldos László. A boldogság szigete. Bp., [1918]. Grill. 240 l. 7.– Zsoldos László. Fölfelé megyünk. Ld. Magyar Kvtár, 941/943. Zsoldos László. Gyermekszínház. Ld. Benedek Elek kis kvtára, 1919. Zsoldos László. Háromkirályok. Regény. Bp., 1912. Kertész J. ny. 309 l. 5.– Zsoldos László. A kacsaorrú leány. Ld. Érdekes Ujság kvei, [5]. Zsoldos László. Kedves órák. Lurkó generális és egyéb mesék. Bp., [1918]. Tolnai Világlapja ny. 96 l. Zsoldos László. A kegyelmes úr feleségei. Ld. Képes Hét kvtára, [12]. Zsoldos László. A muskátli és egyéb történetek. Ld. Benedek Elek kis kvtára, 140. Zsoldos László. Az ürge. Bp., 1918. Franklin. 173 l. U. az. Ld. Legjobb Kvek, 97. Zsoldos László. Vica regénye. Regény. Bp., 1912. Franklin. 208 l. 3.– Zsolnai áll. főreáliskola 18. értesítője. A –. 1910/18. Közzéteszi: Bicsovszki Károly, 1911/12-től Borzay Zoltán. Zsolna, 1911/18… Zsolnai A – m. kir. áll. polgári leányiskola értesítője, 1912/18. 1–6. évf. Szerk.: Szántó Géza, 1916/17-től Fodor Dániel. Zsolna… Zsolozsma a bold. Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának tiszteletére. Celldömölk, 1911. Dinkgreve N. 16 l. Zsolozsma a boldogs. Szűz Mária szeplőtelen foglantatásának tiszteletére. Nagyszombat, [1915]. Goldmann. 12 l. Zsolozsma és Litánia a lurdi szeplőtelen Szűz mindenkori ájtatos tiszteletére. Bp., 1915. Bartalits I. 29 l. Zsolt Béla verseskönyve. Komárom, 1915. Jókai ny. 77 [2] l. Zsolt Béla. Lohengrin bukása. Regény. Bp., 1918. Pallas. 134 l. Zsoltárok a szeplőtelen Szűz Máriához sz. Bonaventurától, boldog halál elnyeréséért, a hétnek minden napjára. 2. kiad. Kivonat, m… Zsombolyai áll. s közs. polgári fiúiskola értesítője. A –. 1910/18. Szerk.: Bősz Ede. Zsombolya, 1911/18. Perlstein kny. 8 füz. Zsombolyai A szent keresztről nevezett irgalmas nővérek vezetése alatt álló – Jesuleum-intézet értesítője, 1910/16. 9–14. év. Sze… Zsombor Géza. Westungarn. Zu Ungarn oder zu Oesterreich. Sopron, 1919. „Corvina“ ny. 70 l. Zsögön Zoltán. Régi versek. Márton Ferenc rajzaival. Bp., 1912. Singer–Wolfner. 94 l. 3.– Zsuzsanna Mária. Arany bárkán, ezüstös vizeken. (Versek.) A könyvdíszeket és az illusztrációkat Ferenczy Sándor rajzolta. Bp., 19… Zsuzsanna Mária. Harag nélkül. Versek. U. o., 1920. Színházi Élet. 51 l. 25.– Zuber Oszkár. Sziklaösvényeken. Bp., 1911. Hornyánszky. 14 l. (Klny. a Turisták Lapjából.) Zuber Marianna. A hazai németnyelvű folyóiratok története 1910-ig. Ld. Német Philologiai Dolgozatok, 17. Zubriczky Aladár. A Horváth Jüzsef-féle alapítvány története és tanulságai. Bp., 1913. Stephaneum. 91 l. Zubriczky Aladár. Vasárnapok a Tátrában. U. o., 1911. 89 l. 1.– Zuckerrübenbau. Der –. Kaposvárer Zuckerfabrik Actiengesellschaft für landwirtschaftliche Industrie in Budapest. Kaposvár, 1911. … Zulawszki Andor. Auszug aus der Geschichte des k. u. k. Infanterie-Regiments Parmann No. 12. Komárom, 1915. Jókai ny. 24 l. Zulawszki Andor. A Komárom és Nyitra vármegyei cs. és kir. 12. gyalogezred rövid története. U. o., 1915. 19 l. –.50 Zulawsky Baby. Lélekharangok. Versek. Bp., 1919. Korvin ny. 79 l. 15.– Zurek Eugen. Praktische Winke in Steuersachen für Industrielle, Kaufleute und Gewerbetreibende. 6. umgearb. Aufl. Wien, [1914]. R… Zvarinyi Andor. Az aegyptomi szembetegség (Trachoma) és a szemkankó elleni védekezésről. Bp., 1920. Budapesti Hirlap ny. 11 l.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT