1911–1920/II

Teljes szövegű keresés

1911–1920/II
BIBLOGRAPHIA HUNGARIAE
Series editionum stereotyparum
MAGYARORSZÁGI KÖNYVÉSZET
Hasonmás kiadások sorozata
1911–1920
Volumen
II.
kötet
Edidit
BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE
A FRANCISCO SZÉCHÉNYI FUNDATA
Közreadja
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
 
MAGYAR KÖNYVÉSZET
1911–1920.
A M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL
KIADJA
A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK
ORSZÁGOS EGYESÜLETE
BARCZA IMRE CÍMANYAGÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL
ÖSSZEÁLLÍTOTTA
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BIBLIOGRÁFIAI OSZTÁLYA
SAJTÓ ALÁ RENDEZTE
DR. KOZOCSA SÁNDOR
II. KÖTET
AZ 1911–1920. ÉVEKBEN MEGJELENT MAGYAR KÖNYVEK,
KÜLÖNLENYOMATOK, ZENEMŰVEK ÉS TÉRKÉPEK BETŰRENDES JEGYZÉKE
L–Z
BUDAPEST, 1942
KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA
 

 

Zola Emil. A malom ostroma. – Az árvíz. Ld. Világosság Könyvtár, 121–124. Zola Emil. Nana. Regény. Ford.: Julius. 2. kiad. Bp., 1917. Magyar József. 276, 237 l. Zola Emil. Nana. [Regény.] Ford.: Gergely Győző. Bp., 1920. Népszava kk. 520 l. Zola Emil. Nantas. Ld. Milliók Kve, 16. Zola Emil. Olivier. Bécaille halála. Ld. Világosság Kvtár, 151–55. Zola Emil. Az összeomlás. Az 1870/71. francia-német háború regénye. A 167. kiadásból ford.: Kunfi Zsigmond. Bp., 1916. Világosság… Zola Emil. Pascal orvos. Ld. Athenaeum Kvtár, 4. Zola Emil. A patkányfogó. [Regény.] Ford.: Bresztovszky Ernő. Bp., 1918. Népszava. 309, 282 l. Zola Emil. A pénz. [Ľargent.] [Regény.] Ford.: Schöner Rezső. [2. kiad.] Bp., 1919. Népszava. 536 l. Zola Emil. A Rougon Macquart-család. (Egy család természetrajza s szociális története a 2. császárság korában.) Bp., 1920. Révai.… Zola Emil. Termékenység. Ford.: Szini Gyula–Karinthy Emmy. Bp., 1919. Közp. antikvárium. 418 l. Zola Emil. Therese Raquin. Ld. Híres Kvek. 1. Zola Emil. A zsákmány. [La curée.] Regény. Ford.: Cselényi Erzsi. Bp., [1920]. Ifjúság. 191 [1] l. Zollner Ev. János. A lorettói litánia. Elmélkedések a litániának egyes könyörgései felett példákkal és tanulságokkal. Magyarul ír… Zolnai Béla. Mikes törökországi leveleinek keletkezéséhez. Bp., 1915. Franklin. 34 l. (Klny. az Egyet. Philolog. Közlönyből.) Zolnai Béla. Szigligeti „Szökött katonájá“nak külföldi elemei. Adalék a drámatipusok történetéhez. Bp., 1914. Franklin. 54 l. (Kl… Zolnai Gyula. A si képző eredete. Ld. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből, XXIII: 10. Zolnay Jenő. Egyházi követelések behajtása s ezzel kapcsolatos kérdésekről. Bp., 1911. Kókai biz. 36 l. (Klny. a Vármegyé-ből.) –… Zólomy Imre. Selmec- és Bélabánya thj. város erdőgazdaságának rövid leírása. Ld. Erdészeti kísérleti állomások nagygyűlése, 1914.… Zoltai Lajos. Debrecen sz. kir. város határainak kialakulása és birtokainak megszerzése. Debrecen, 1916. Debrecen város kvny. 30 … Zoltai Lajos. Debrecen város számadásai 1638–1682. Huszonöt súlyos esztendő pénzügyi gazdálkodása. Debrecen, 1917. Debrecen város… Zoltai Lajos. A Hortobágy. A legnagyobb magyar puszta ismertető leírása. Debrecen, 1911. Városi ny. 64 l., 1 t. Zoltai Lajos. A Tiszántúli református egyházkerület térképe. Mérték: 1:350.000. Bp., 1912. M. Földr. Int. 2°. 1 l. Zoltai Mátyás. Polyhymnia hangjegyfüzet. A zene elméletének rövid ismertetésével. Polg. gimn. és felsőbb leányisk. számára. Bp., … Zoltai Mátyás. Zeneelmélet és összhangzattan. Tanító- és tanízónőképző-intézetek számára. 2. rész. A 2. oszt. használatára. Horny… Zoltán Benő. Ha majd egyszer… Szatíra egy felvonásban. Színpadra alkalmazták: Hirsch Sándor–Grosz Adolf. Nagykároly, 1917. Róth n… Zoltán Ernő. Beteg, lesoványodott és elcsigázott állatok kezelése. Bp., 1918. Pátria. 5 l. (Klny. az Állatorvosi Lapokból.) Zoltán Ernő. Igazgatóság. A háború utáni legsürgősebb feladataink. Bp., 1916. Pátria. 8 l. (Klny. az Állatorvosi Lapokból.) Zoltán Elek. A prostitucióról. Bp., 1918. Franklin. 10 l. (Klny. a Gyógyászatból.) Zoltán Vilmos. Hasznos olvasmányok. Ld. Iparosok Olvasótára, XX: 2., 5/6. Zoltán Zsigmond. Harcok a ligetben. Júniusi éjszaka. Ágnes. Bp., é. n. Galántai Gyula. 80 l. Zoltáni Pál. Karácsony a táborban. Harcoló testvérei részére írta: –. Marosvásárhely, 1915. Benkő L. ny. 20 l. Zoltvány Irén. Arany János emlékezete. Bp., 1917. Stephaneum. 30 l. Zoltvány Irén. Lélektan és gondolkodástan. Ld. Hajdu Tibor. Zólyom sz. kir. város polgármesterének jelentése a városi képviselőtesület és a tisztikar. működéséről és a város állapotáról. 19… Zólyom sz. kir. r. t. város szervezési szabályrendelete. Zólyom, 1913. Náday ny. 71 l. Zólyom vármegye adóközségeinek területe és kataszteri tisztajövedelme mívelési áganként és osztályonként az 1909. évi V. t.-c. al… Zólyom vármegye földadókataszteri beosztásainak átnézeti vázlata. M. 1: 144.000. U. o., 1912. 2°. 1 l. Zólyom vármegye szabályrendelete a kéményseprési ipar gyakorlásáról. Besztercebánya, 1914. Machold ny. 15 l. Zólyomi ág. hitv. ev. egyházmegye 1911–1918. évi közgyűlésének jegyzőkönyve. Besztercebánya, 1911–1918. Machold ny. 8 füz. Zólyomi „Unio“ cs. kir. szab. vas- és bádoggyár társaság lemezgyára elemi nép- és iparostanonciskolájának értesítője, 1910–1918. … Zólyomi m. kir. áll. polg. fiú és leányiskola értesítője, 190–1917. Szerk.: Folkmann János. Zólyom, 1911–1918. Nádosy ny. 7 füz. Zombor szab. kir. város polgári fiúiskolájának 3–6. évi értesítője, 1911–1915. Közli: Baumann Antal. Zombor, 1912–1915. Oblát K. … Zombor sz. kir. város áll. felső kereskedelmi iskolájának 23–30. évi értesítője, 1910–1918. Közli: Zsulyevits Ernő, 1917–1918-ban… Zombor Izveštaj o srpskoj pravoslavnoj učiteljskoj školi u Zomboru (Somboru), 1913–1914. Zombor, 1914. Vlad. P. Bajić. 139 l. Zombor Izveštaj o srpskoj pravoslavnoj učiteljskoj školi u Zomboru (Somboru), 1910–1914. God. 1–4. Spremio: Mandrović Milan. Zomb… Zombor Izveštaj o srpskoj višoj devojačkoj školi u Somboru 1910–14. Priredio: Iovan Blagojević. Zombor, 1911–1914. Srpska pravosl… Zombor Izveštaj o srpskoj višoj devojačkoj školi somborskoj, 1914–1918. Uredio: 1914/16. Iovan Blagojević. Zombor, 1915/18. Srpsk… Zombori ker. munkásbiztosító pénztár évi jelentése, zárószámadásai és kimutatásai az 1913. évről. Zombor, 1914. Bittermann N. 4°.… Zombori m. kir. áll. főgimnázium 39–46. értesítője, 1910–1918. Összeállította: Rittinger Antal; 1911–1913-ban: Rácz Soma; 1913–19… Zombori ny. j. felruházott magán polgári leányiskola értesítője, 1910–1914. 3–6. évf. Közli: Krump Anna. Zombor, 1911–1914. Bitte… Zombory Dániel. Magyar nyelvgyakorló a helyesírás szolgálatában. az Elemi iskola 2. oszt. számára. 2. kiad. Nagykőrös, 1914. Otti… Zombory Dezső. A zsúrleány. Monolog fiatal leányok számára. Ungvár, é. n. Völgyi József. 16 l. –.30 Zombory Gyula. Vérvirágok. Gyoma, 1915. Kner. 33 l. Zombory Richárné. Ápolónők képzése. Bp., 1919. Pesti Kvny. 4 l. (Klny. a Munkásügyi Szemléből.) Zomierajúci bubennik. Z anglického … k. Odtisk zo Stráže na žiadosť Jana Medveď, kondorošského roľnika. Skalica [Szakolca], 1915.… Zongor Béla. Diadal a halálon. Nagypénteki és húsvéti üzenet katonáinknak. Szentgotthárd, 1918. Wellisch ny. 16 l. Zongor Béla. Nem vala néki helye a vendégfogadó háznál. Karácsonyi egyházi beszéd. Szentgotthárd, 1914. Wellisch B. 19 l. Zora. Poasta. Ld. Malá Knižnica, 9. Zora kalendar pre slovenský ľud na rok 1912/1918. Ročnik 3–9. T. Szt. Márton, 1911–17. Részv. ny. 7 füz. Zorkóczi József. Címnélküli strófák A 16. ezred elesett hőseinek árvái javára felajánlja: –. Besztercebánya, 1917. Machold F. ny.… Zoványi Jenő. Puritárius mozgalmak a magyar református egyházban. Ld. Magyar Protestáns Irodalmi Társaság kiadványai, 28. Zoványi Lajos. A lakóhely ismertetése és Szilágy vármegye földrajza. Ld. Egységes elemi népisk. tankvek, 5. Zöldi Márton. Bűnösök. Ld. Magyar Kvtár, 935–937. Zöldi Márton. Kalandok az Alföldön. Ld. Filléres Kvtár, 345. Zöldi Márton. Nappali komédiások. Ld. Képes Hét Kvtár, [11]. Zöldi Márton. Utazás napkeleti országokban. Elb. a magy. ifjúság számára. Mühlbeck Károly rajzaival. [Új címlapkiad.] Bp., 1914 [… Zöldi Márton. Világjáró Lábas Péter. Utazás napkeleti országokban. Két elbeszélés: Mühlbeck Károly rajzaival. Bp., 1914. Singer–W… Zöldi Márton. Világjáró Lábas Péter. Elbeszélés a magyar ifjúság számára. Mühlbeck Károly rajzaival. – Kalandok az Alföldön. [Új … Zöldszemű szörnyeteg. A –. Amerikai detektivregény. Bp., é. n. Tolnai Világlap kny. [Ingyen melléklet az Előréhez.] 64 l. Zöldy Béla. A csiszolókorongokról, azok alkalmazásáról és megválasztásáról. Bp., 1920. Pesti kny. 7 l. Zpěwnik ewanjelický ameb Pisně duchovni, Staré i nové k…nábožnosti křesťanů ewanjelických augsep. wyznáni a přídavkem modliteb. N… Zpráva o myjavskej vnútorno-missijnej slávnosti a porade, ktoré boly a Myjava dňa 4. jula 1912. Liptovsky Sv. Mikulaš [Liptószent… Zpráva o vnútorno-missiovej konferencii a službách Božich, držaných dňa 16. a 17. augusta 1911 v Pukanci. Liptovsky Sv. Mikulaš [… Zpráva o výročité účty cirkve ev. a. v. Brezovskej z r. 1911. Sostavil Jan Lichner. Myjava, 1912. Pažicki. 24 l. Zpráva o XV. vnútorno-missijnej pastorálnej konferencii a slávnosti v Trenčine dňa 30. a. 31. jula 1913. Liptovsky Sv. Mikulaš [L… Zrínyi-kiállítás. 1618–1918. Zrínyi Miklós a költő és hadvezér születésének háromszázados évfordulója alkalmából rendezi a Magyar… Zrínyi Miklós gróf művei. Ld. Kisfaludy-Társaság Nemzeti Kvtára, 14. Zrínyi Miklós. Ne bántsd a magyart. [A költő arcképével.] Újonnan kibocsátotta a Spollarich-család. Bp., 1920. Szent István-Társ.… Zrínyi Miklós emléke a magyar költészetben. A költő születése 300 ik évfordulója alkalmából kiadja a Muraközi Szövetség és a Délv… Zrínyi Miklós. nagy képes naptára. 3–9. évf. 1912–1918. Bp., 1911–17. Rózsa K. és neje. 7 füz. Zsákay József. A rendőrlegénység szolgálati és fegyelmi szabályzata. Miskolc, 1913. Klein–Ludwig ny. 152 l. Zsákbizottság. 1. A m. kir. minisztérium 3100/1917. M. E. sz. rendelete. 2. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 87.297/1917. VI/… Zsakó Gyula. A kolozsvári házsongárdi temető. Ld. Kohn Hilbel. Zsakó István. Adatok a traumás eredetű psychosisok és psychoneurosisok ismeretéhez. Bp., 1916. Franklin. 7 l. (Klny. a Gyógyászat… Zsakó István. A dicsőszentmártoni családi ápolás és a külföldi elmebeteg családi ápolási intézmények. Bp., 1913. Franklin. 18 l. … Zsakó István. A bal insula Reili szerepének kérdéséhez. Ld. Benedek László. Zsakó István. A Brown–Séquard-féle bénuláshoz. Ld. U. o. Zsakó István. Gyakorlati kérdések megoldása az elmebetegek családi ápolásában. Bp., 1916. Pesti Lloyd ny. 11 l. (Klny. a Budapest… Zsakó István. Juvenilis paralysis progressiva esete. Ld. Benedek László. Zsakó István. Nemi bajok a frontban lévő legénységnél. Bp., 1916. Pesti Lloyd ny. 7 l. (Klny. a Budapesti orv. újs. tud. közlemén… Zsakó István. A pellagra kezelése salvarsannal. Bp., 1913. Franklin. 9 l. (Klny. a Gyógyászatból.) Zsakó István. A psychiatria alapvonalai. (Tiszti- és törvényszéki orvosok, orvostanhallgatók és érdeklődők részére.) Kolozsvár, 1… Zsakó István. Pszichiatriai megfigyelések a fonton. Bp., 1916. Pesti Lloyd ny. 20 l. (Klny. a Budapesti orv. újs. tud. közleménye… Zsakó István. Pupillareactio öntudatlan állapotban. Bp., 1917. Franklin. 3 l. (Klny. a Gyógyászatból.) Zsakó István. Spasticus spinalis paralysis esete. Ld. Benedek László. Zsakó István. Több nemzedéken kimutatható öröklés néhány esete. Bp., 1916. Pesti Lloyd ny. 7 l. (Klny. a Budapesti orv. újs. tud.… Zsakula Milán. Általános elektrotechnika. Ld. Modern Technika, 2–3. Zsámár György. Adatok a hermaphroditismus ismeretéhez két eset kapcsán. Bp., 1913. Pátria. 24 l. (Klny. az Állatorvosi Lapokból.) Zsámár György. A házinyúl járulékos nemi mirigyei. Bp., 1917. Pátria. 26 l., 3 t.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT