1886–1900

Teljes szövegű keresés

1886–1900
BIBLOGRAPHIA HUNGARIAE
Series editionum stereotyparum
MAGYARORSZÁGI KÖNYVÉSZET
Hasonmás kiadások sorozata
1886–1900
Volumen
I.
kötet
Edidit
BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE
A FRANCISCO SZÉCHÉNYI FUNDATA
Közreadja
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
 
MAGYAR KÖNYVÉSZET
1886–1900
AZ 1886–1900. ÉVEKBEN MEGJELENT MAGYAR KÖNYVEK,
TÉRKÉPEK ÉS ATLASZOK ÖSSZEÁLLITÁSA
TUDOMÁNYOS SZAK- ÉS TÁRGYMUTATÓVAL.
SZÉKELY DÁVID KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
SZERKESZTETTE
PETRIK GÉZA
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL
KIADJA
A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYESÜLETE
ELSŐ KÖTET
A KÖNYVEK BETŰSOROS JEGYZÉKE. TÉRKÉPEK ÉS ATLASZOK.
A SZERZŐK NÉVMUTATÓJA.
BUDAPEST.
MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYESÜLETE.
1908.
 
 
EDITOR’S PREFACE
The preceding cycle of Magyar Könyvészet” (Bibliographia Hungarica) closed with the year 1885. After Sándor Kiszlingstein, it was Géza Petrik excellent Hungarian bibliographer, formerly bookseller, who was commissioned again to compile the cumulative bibliography of the following 15 years period, 1886–1900. This bulky, two-volume compilation was published also by Magyar Könyvkereskedők Egyesülete (Society of Hungarian Booksellers), the covering page, however, indicated that the edition was sponsored by Magyar Tudományos Akadémia (Hungarian Academy of Sciences). In the compilation of this period’s national bibliography Dávid Székely, bookshop assistant took also an active part.
The first volume of the cumulation was made complete in 1908 and it contained in alphabetical order the entries of Hungarian books, maps and books of maps published in the period of 1886–1900, on 985 pages. This means the publication of an estimated amount of 30-34.000 entries. The use of the volume was greatly facilitated by the inclusion of the alphabetical authors’ list and that of translators and editors.
The year 1913 is indicated in the imprint of the second volume; this contains a subject index V. of 18 groups used up to that time was abandoned, and it was substituted by the modern, serviceable and useful subject-word system.
The bibliography published in the first volume bears, of course according to the modern mind, certain deficiencies: the foreign language material published in Hungary and the documents in Hungarian language or of Hungarian concern (so called Hungarica material) published abroad are not included in this cumulation either and it must be added that they could not at all be taken into consideration, as one single author could not undertake the registration and publication of a material of such an immense quantity. At that time the excellent compiler could not reckon upon the assistance of the official and state institutions in the registration of the publications.
Pál Gulyás, internationally known Hungarian bibliographer of the 20th century, slightly rebuked Géza Petrik for having enumerated the periodicals of this cycle only accordings to titles and for having ommitted their repertory according to contents. It is quite true that the contents analysis of the periodicals would have been much more useful for the scientific research work, but, in our view, Pál Gulyás was not right in this question: Géza Petrik with his only collaborator (Dávid Székely) was not able to meet the requirements of an analytical process set before them by the ever growing masses of book – and periodical production. It must not be considered as a mistake, yet it is regrettable that, contrary to Sándor Kiszlingstein’s 1876–1885 compilation, Géza Petrik could not choose but ommitting the bibliographical registration of the Hungarian dailies and weeklies.
The reasons for these apparent deficiencies are evident for everybody: one single bibliographer, even if so excellent and talented as Géza Petrik, could not comprehend the whole and all the small details of the modern national bibliography about the turn of the century.
It is much more the good qualities of this great work that should be appraised: on behalf of the present editor we quote a statement valid even today from Petrik’s own introduction:
For people who deal with bibliography even in a slight extent, it is superfluous to prove repeatedly the inevitable necessity of the publication of this work. In want of such a comprehensive list answering to all our questions, we cannot but only try to understand the literary production of the modern world. In the present days Hungarian literature cannot be surveyed solely on the basis of memory, uncomplete book-lists compiled for certain institutions and branches of learning. In order to get and offer a clear picture of it, we need a bibliographical mirror” extending to all details, favourizing but at the same time depriciating nothing.”
In our days, at the end of the sixties of our century, nothing more should be added to the above quotation.
 
KIADÓI ELŐSZÓ
A „Magyar Könyvészet (Bibliographia Hungarica)” megelőző ciklusa az 1885. évvel zárult. Az 1886–1900 évek közé eső újabb 15 éves összefoglalás szerkesztésére – Kiszlingstein Sándor után – ismét Petrik Géza, a könyvkereskedőként indult kiváló magyar bibliográfus kapott megbízást. Ez a nagy kétkötetes összefoglalás is a Magyar Könyvkereskedők Egyesületének kiadásában látott napvilágot, de a címlap már feltüntette, hogy ezúttal már a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával jelent meg a magyar nemzeti bibliográfia eme újabb összefoglalása, aminek munkálataiban közreműködött Székely Dávid könyvkereskedő-segéd is.
Az összefoglalás első kötete 1908-ban vált teljessé s tartalmilag – természetesen ismét betűrendben az 18861900 közötti években megjelent magyar könyvek, térképek és atlaszok címanyagát tartalmazta 985 lap terjedelemben. Ez hozzávetőleges számítás szerint már 30–34 000 tétel publikálását jelentette. A kötet használatát jelentősen megkönnyítette a szerzők, fordítók és szerkesztők betűsoros névmutatója.
A második kötet impresszumában az 1913. év szerepel, s ez a kötet igen tekintélyes terjedelemben, 465 lapon tárgymutatót bocsátott az olvasók és a kutatók használatára. Ez lényeges újítás volt: felhagyott az eddigi, 18 főcsoportos szakmutatóval, s korszerűbb, mozgékonyabb, a használat szempontjából kényelmesebb tárgyszavas rendszert hozott létre.
Ami magát az első kötetként megjelent bibliográfiát illeti, mai szemléletünk szerint természetesen vannak bizonyos hiányosságai. Nem lephet meg bennünket, ha ezeket felsoroljuk: a hazai nem magyar nyelvű kiadványokat, továbbá a külföldi magyar vagy magyar vonatkozású (ún. hungarica”) dokumentumokat ez a kumuláció sem veszi – de tegyük hozzá – nem is vehette figyelembe, hiszen egyetlen szerző ilyen hatalmas anyag nyilvántartására és publikálására nem vállalkozhatott. A kiadványok begyűjtésére, hivatali és állami szervezetek segítségére a kitűnő szerző akkoriban még nem támaszkodhatott.
Gulyás Pál, a magyarországi bibliográfia XX. századi, nemzetközileg ismert művelője némileg megrótta Petrik Gézát, hogy e ciklus folyóiratait csak címük szerint sorolta fel, s tartalmuk repertorizálását mellőzte. Igaz, jobb lett volna a periodikumok tartalmi analízisét is elvégezni, ez hasznára lett volna a tudományos kutatómunkának. De szerintünk az érdemes magyar bibliográfusnak, Gulyás Pálnak ebben a kérdésben nem volt igaza: Petrik Géza egyetlen kisegítő munkatárssal (Székely Dáviddal) az egyre növekvő könyv- és folyóiratkiadás áradatában állva nem tehetett eleget ennek az analitikus feltárásnak. Nem szabad hibául felrónunk, de azt mégis sajnáljuk, hogy Kiszlingstein Sándor 1876–1885. évi ciklikus összefoglalásától eltérően Petrik ezúttal kénytelen volt mellőzni a magyar heti- és napilapok bibliográfiai nyilvántartását.
E látszólagos hiányosságok természetes magyarázata ma mindnyájunk előtt világos: egyetlen bibliográfus – legyen annyira kitűnő és munkabíró is, mint Petrik Géza – a századforduló táján már nem foghatta át a modern nemzeti bibliográfia egészét, annak minden részletét.
Sokkal inkább értékeljük és becsüljük ma e hatalmas mű pozitívumait, s a jelenlegi kiadó részéről idézzük Petrik e nagy műve bevezetőjének egy ma is érvényes megállapítását: „Bibliográfiával csak valamicskét foglalkozó ember előtt fölösleges bizonygatni azt, hogy milyen halaszthatatlan szükség diktálta ennek a munkának a kiadását. Egy ilyen minden tekintetben kimerítő, minden kérdésre megfelelő jegyzék nélkül tisztára a sötétben tapogatózunk a legújabb idők irodalmi termelésének dolgában. A magyar irodalom ma már csak úgy a memóriára, vagy hiányos, egyes … és szakok érdekében szerkesztett könyvjegyzékekre támaszkodva – nem tekinthető át. Hogy tiszta képet kapjunk és adjunk róla, ahhoz minden részletre kiterjeszkedő, semmit se favorizáló, de viszont semmit se kicsinylő bibliográfiai tükörre van szükségünk.”
A kiadó részéről ma, századunk hatvanas éveinek végén ehhez a megállapításhoz többet már nem kell hozzáfűznünk.
 
KIADÓI ELŐSZÓ
»Irodalom bibliografia nélkül olyan, mint könyvtár lajstrom nélkül«, régi, de igaz mondás.
A magyar könyvkereskedők egylete tehát nagyon hasznos dolgot művelt, amikor elhatározta az 1860 óta megjelent magyar könyvek leltározását.
Ennek a munkálkodásnak immár harmadik kötetét nyujtjuk ezennel a magyar irodalommal foglalkozóknak, a magyar tudományos világnak, a magyar könyvkereskedőknek és mindazoknak, akik alkalomadtán tájékozódni akarnak az irodalom egyes ágaiban, egyes szerzők megjelent dolgozatait illetőleg, vagy akár csak egyes művek megjelenésének ideje, terjedelmük és áruk iránt.
Aki a három kötetet összehasonlítja, annak legott szembe tünik egyfelől irodalmunk fokozatos fejlődése, erősbödése, másfelől magának e bibliografiának kötetről kötetre való tökéletesedése.
Ha való is, hogy az egylet elsősorban a magyar könyvkereskedők számára adta ki és adja ki továbbra is a magyar irodalom bibliografiáját, kétségtelen, hogy ezzel nem megvetendő szolgálatot tett a nemzeti kulturának is. Ezt elismerte a Magyar Tudományos Akadémia is, amikor e vállalatot hathatós támogatásban részesítette.
A III. kötet második része az 1866–1900-ig megjelent irodalom szakszerű bibliografiája lesz, amennyiben ez időszak irodalmát egyfelől tudomány-szakok szerint csoportosítva, másfelől jelszavak (Schlagwort) szerint rendezve fogja közölni, teljesen hozzáférhetővé akarván így tenni egész irodalmunkat.
Itt van helyén megemlíteni, hogy a magyar könyvkereskedők egylete még egy más irányú bibliografia kiadását is tervezi. A magyar zeneművek jegyzékét 1850-től máig. Ha sikerül ezt a szándékát megvalósítani, bizonyára nem kevésbbé hasznos szolgálatot fog tehetni a magyar nemzeti kulturának.
 

 

Apulejus. Politika. Kérdések- és feleletekben. Ld.: Jogi ismétlő könyvek gyüjteménye. XIII. Aquila. A magyar ornithologia központi folyóirata. Szerk. Herman Ottó. I–VII. évfolyam. Megjelenik negyedévenkint. Bpest, 1894–19… Arad szab. kir. város törvényhatósága szabályrendeleteinek gyüjteménye. (n. 8-r. 266 i. és 1 lev.) Arad, 1890. Az »Aradi nyomdatá… Aradi kereskedelmi és iparkamara. Az –, jelentése a kerületét képező Arad, Békés-, Csanád- és Hunyadmegyének, továbbá Arad sz. ki… Aradvármegye és Arad szab. kir. város monographiája. Aradvármegye, Arad szab. kir. város és az aradi Kölcsey-egyesület monographi… Arago és Vermond. Az ördög naplója. Ld.: Olcsó könyvtár. Uj sorozat. 193–194. Aranka, vagy az alázatosság diadala a kevélység fölött. A francia eredeti 5. kiadása után forditotta Gyurits Antal. A magyar ford… Arany Bálint. Néhány őszinte szó a n.-atádi választókerület polgáraihoz. (k. 8-r. 13 l.) Bpest, 1896. Löbl Dávid nyomása. Arany Dániel és Szijártó Miklós. Számtan a középiskolák alsó osztályai számára. I. rész. Az első osztály részére. (8-r. 150 l.) B… Arany Gusztáv. Egyházi beszéd reformatió emlékünnepén. Irta s a kecskeméti ev. ref. templomban 1898. október 30-án elmondta –. (8… Arany Gusztáv. Egyházi beszédek. (8-r. VII és 170 l.) Kecskeméten, 1899. Tóth László könyvny. (Bpest, Kókai Lajos.) 2.40 Arany János hátrahagyott iratai és levelezése. 4 kötet. (n. 8-r.) Bpest, 1888–89. Ráth Mór. 31 K. 20 f, diszkötésben 44.– I. köte… Arany János. Összegyüjtött munkái. 8 kötet. (k. 8-r) Bpest, 1893–1899. Ráth Mór. 29 K. 60 f, vászonkötésben 40 K. 80 f diszkötésb… Arany János. Művei. Uj kiadás hat kötetben. (k. 8-r. l. 415 és 114; II. 82, 423, 85; III, 153, 85, 120, 64, 109; IV. XXXIV és 390… Arany János. Összes költeményei. 4 kötet. (k. 8-r.) Bpest, 1891–93. Ráth Mór. 16 K. vászonba kötve 22 K. 40 f, diszkötésében 25.6… Arany János kisebb költeményei. 8. kiad. (n. 8-r. 448 és XV l.) Bpest, 1890. Ráth Mór. 10 K, félbőrkötésben 16.– U. a. (8-r. 448 … Arany János. Kisebb költeményei. Teljes gyüjtemény. 2 köt. (16-r. XXVI és 357, 436 l.) Bpest, 1894. Ráth Mór. 10 K, diszkötésben … Arany János. Hátrahagyott versei. Arczképpel és facsimilékkel. (n. 8-r. LI és 556 l.) Bpest, 1887. Ráth Mór. 11 K, félbőrbe kötve… Arany János. Hátrahagyott költeményei. Őszikék. Költemények régibb évekből. Csaba királyfi. Uj eredeti kiadás Arany László beveze… Arany János. Válogatott kisebb költeményei. Arany László tanulmányával atyja költői pályájáról. Tárgyi és nyelvi magyarázatokkal … Arany János. Válogatott kisebb költeményeiből szemelvények. Ld.: Magyar könyvtár 74–75. Arany János. Elbeszélő költeményei. Toldi. Toldi szerelme. Toldi estéje. (8-r. 655 l.) Bpest, 1891. Ráth Mór. 7.20 Arany János. Elbeszélő és elegyes költeményei. Az elveszett alkotmány. A nagyidai cigányok. Rózsa és Ibolya. Losonczi István. Jók… Arany János elbeszélő és elegyes költemények. Ld.: A magyar nemzet családi könyvtára. Arany János. Drámai forditásai. (Shakspere-forditások.) Szent Iván-éji álom. Hamlet, dán királyfi. János király. (8-r. 475 l.) Bp… Arany János. Levelezése iróbarátaival. 2 kötet. (n. 8-r.) Bpest, 1888. Ráth Mór. 20 K, félbőrbe kötve 32.– I. kötet. A szülőház é… Arany János. Prózai dolgozatai. 3. kiadás. (8-r. 548 és XXII l.) Bpest, 1892. Ráth Mór. 6.80 Arany János. Hátrahagyott prózai dolgozatai. (8-r. 574 és XLIII l.) Bpest, 1889. Ráth Mór. 8.– U. a. Arcképpel, az Arany-család c… Arany János. Balladái Zichy Mihály rajzaival. Facsimile-kiadás. 24 ballada. (Royal-folio). Bpest, 1895–98. Ráth Mór. (Franklin-tá… Arany János balladái. Iskolai kiadás. (8-r. 71 l.) Bpest, 1887. Ráth Mór. Füzve –.80 f. kötve 1.20 Arany János. Válogatott balladái. Uj kiadás. (k. 8-r. 71 l.) Bpest, 1893. Ráth Mór. Diszkötésben 1.60 U. a. Ld.: Magyar könyvtár.… Arany János. Válogatott balladái. Románca, legendája és allegoriája. Iskolai kiadás. A középiskolai VI. osztály kötelező olvasmán… Arany János. Eredeti és forditott összes balladái, románca, legendája és allegoriája. Ld.: Ráth Mór isk. kiadásai. XII. a. Arany János. Bánk Bán-tanulmányok. Iskolai kiadás. A középiskolai VII–VIII. osztály olvasmánya. (k. 8-r. 74 l.) Bpest, 1900. Fran… Arany János. Birálatok. Iskolai kiadás. A középiskolai VIII. osztály olvasmánya. (k. 8-r. 137 l.) Bpest, 1900. Franklin-társulat.… Arany János. Bolond Istók. Iskolai kiadás. A középiskolai VIII. osztály olvasmánya. (k. 8-r. 116 l.) Bpest, 1900. Franklin-társul… Arany János. Buda halála. Hún rege. 6. kiadás. (k. 8-r. 153 l.) Bpest, 1893. Ráth Mór. Diszkötésben 2.– U. a. Ld.: Ráth Mór isk. … Arany János. Buda halála. Iskolai kiadás. A középiskolai VIII. osztály olvasmánya. 8. kiadás. (k. 8-r. 153 l.) Bpest, 1900. Frank… Arany János. Első lopás. Költői elbeszélés két képpel. (k. 8-r. 15 l.) Bpest, 1890. Ráth Mór. 8.– Arany János. Első lopás. Szent László füve. Jóka ördöge. (k. 8-r. 15, 12, 20 l.) Bpest, 1899. Ráth Mór. –.24 Arany János. Az első lopás. Jóka ördöge. Ld.: Magyar könyvtár. 101. Arany János. Az első lopás. A fülemüle. A bajusz. A hegedü. A hamis tanu. A tudós macskája. Hatvani. Iskolai kiadás. A középiskol… Arany János. Az elveszett alkotmány. Uj kiadás. (k. 8-r. 142 l.) Bpest, 1893. Ráth Mór. Diszkötésben 1.80 U. a. Iskolai kiadás. A… Arany János. Irói arcképek. Uj kiadás. (k. 8-r. 84 l.) Bpest, 1893. Ráth Mór. Diszkötésben 1.60 U. a. Iskolai kiadás. A középisko… Arany János. A Jóka ördöge. Népmese két képpel. (k. 8-r. 20 l.) Bpest, 1890. Ráth Mór. –.8 U. a. (k. 8-r. 20 l.) Bpest, (1899.) U… Arany János. Katalin. Költői beszély. Iskolai kiadás. A középiskolai VI. osztály olvasmánya. (k. 8-r. 39 l.) Budapest, 1900. Fran… Arany János. Katalin. Keveháza. Szent László füve. Ld.: Magyar könyvtár. 121–22. Arany János. Katona J. Bánk-bánja. (8-r. XII, 249 l.) Bpest, 1898. Ráth Mór. 4.40 U. a. Ld.: Ráth Mór isk. kiadásai. IV. c. Arany János. Keveháza. Szent László füve. Daliás idők. (k. 8-r. 73 l.) Bpest, 1893. Ráth Mór. Diszkötésben 1.60 U. a. Iskolai kia… Arany János. A magyar verselésről. A nemzeti versidomról. Az asszonáncról. Iskolai kiadás. A középiskolai VI. osztály olvasmánya.… Arany János. Murány ostroma. 5. kiadás. (8-r. 85 l.) Bpest, 1891. Ráth Mór. 1 K, kötve 2 K. 40 f, diszkötésben 3.– U. a. Ld.: Olc… Arany János. A nagy-idai cigányok. Uj kiadás. (k. 8-r. 75 l.) Bpest, 1893. Ráth Mór. Diszkötésben 1.60 U. a. (k. 8-r. 75 l.) Bpes… Arany János. Naiv eposzunk. Visszatekintés. Iskolai kiadás. A középiskolai VI–VII. osztály olvasmánya. (k. 8-r. 74 l.) Bpest, 190… Arany János. Őszikék. Gyémánt kiadás. (16-r. 124 l.) Bpest, 1894. Ráth Mór. 2 K. diszkötésben 4 K. 40 f, félbőrkötésben 4.80 2. k… Arany János. Rózsa és Ibolya. Losonczi István. Bolond Istók. Uj kiadás. (k. 8-r. 116 l.) Bpest, 1893. Ráth Mór. Diszkötésben 1.80… Arany János. Rózsa és Ibolya. Losonczi István. Uj eredeti kiadás. Iskolai kiadás. A középiskolai IV. osztály olvasmánya. (k. 8-r.… Arany János. Szent László füve. Népmonda két képpel. (k. 8-r. 12 l.) Bpest, 1890. Ráth Mór. –.8 Arany János. Toldi. Költői elbeszélés. Három képpel. (k. 8-r. 63 l.) Bpest, 1890. Ráth Mór. –.16 U. a. (k. 8-r. 60 l.) Bpest, 189… Arany János. Toldi. Költői elbeszélés 12 énekben 8. kiadás. (k. 8-r. 32 l.) Bpest, 1893. Ráth Mór. Diszkötésben 1.60 9. kiad. (k.… Arany János. Toldi. Költői elbeszélés. Nyelvi és tárgyi bő magyarázatokkal ellátta Lehr Albert. 2. változatlan kiadás. (8-r. VII … Arany János. Toldi. Toldi estéje. Ld.: Magyar nemzet családi könyvtára. VIII. Arany János. Toldi estéje. Költői elbeszélés 6 énekben. 6. kiadás. (k. 8-r. 65 l.) Bpest, 1893. Ráth Mór. Diszkötésben 1.60 U. a.… Arany János. Toldi szerelme. Iskolai kiadás. Első-harmadik ének. A középiskolai VI–VIII. osztály olvasmánya. (k. 8-r. 66 l.) Bpes… Arany János. Szemelvények A J. Toldi szerelme cimü époszából. Ld.: Magyar könyvtár. 102–105. Arany János. Toldi, Toldi szerelme, Toldi estéje. 10. kiadás. (k. 8-r. 82, 423, 85 l.) Bpest, 1897. Ráth Mór. 4.80 Arany János. Toldi. Első lopás. Szent László füve. Jóka ördöge. (k. 8-r. 62, 15, 12, 20 l.) Bpest, 1899. Ráth Mór. –.60 Arany János. Toldi. A Jóka ördöge. Szent László füve. (k. 8-r. 63, 20, 15, 12, 20 l.) Bpest, 1890. Ráth Mór. Kötve –.80 Arany János. Vojtina levelei öcscséhez. Vojtina Ars poétikája. A sárkány irányok. A magyar népdal az irodalomban. Iskolai kiadás.… Arany János. Vojtina ars poeticája. Ld.: Magyar könyvtár. 144. Arany János. Zrinyi és Tasso. A Zrinyiász népies kidolgozása. Tasso első éneke. Iskolai kiadás. A középiskolai VII–VIII. osztály … Arany János. Levelezésének cimjegyzéke. Jegyzékbe szedte Jonás Károly. (8-r. 38 l.) Bpest, 1899. Akadémia. Arany János és Petőfi Sándor levelezése Arany János Petőfi emlékének szentelt költeményeivel. Gyémánt kiadás. (16-r. XVI és 221 l… Arany László költeményei. A délibábok hőse és más költemények. (16-r. XXXV és 333 l.) Bpest, 1899. Franklin-Társulat. félbőrkötés… Arany Zsigmond, dr. Karlsbad gyógyfürdő és az oda javalt betegségek népies, szakszerü leirása. (k. 8-r. 87 l.) Bpest, 1900. Deuts… Aranybánya r.-t. Az első erdélyi –, tulajdonát képező boiczai »Rezső« czégü arany- és ezüstbánya monográphiája.) (8-r. 44 l.) Nag… Aranybegy, Az –, és a kolibri madár. Ld.: Forgó bácsi könyvtára 7. Arany-biblia, Klasszikus –. Az üdvnek ó- és ujszövetségi története rendszeres előadásban. Klasszikus mesterek alkotásai után kész… Aranycsésze. A szentek imádságaikkal mint valamely jó illatokkal teljes –, vagy: Az ó- és ujtestamentomi szenteknek fohászkodásai… Aranyfüzér. Nagyméltóságu és főtisztelendő Császka György kalocsai és bácsi érsek urnak félszázados papi oltárára fonta a kalocsa… Arányi Antal. Az iglói m. kir. állami tanitóképző intézet 25 éves története 1871–1896. Az 1896/7-iki tanév ismertetésével. 2 fény… Arányi Gyula. Bankbizományi és feles bankügyletek könyvelése (Conto mio és conto meta). (8-r. 21 l.) Arad, 1899. Réthy L. és Fia … Arányi Miksa. Du Bellay és Bonsard. (8-r. 33 l.) Bpest, 1886. Pallas részv.-társ. ny. Aranykönyv. Leporello-Album kemény papiron. (4-r.) Pozsony, (é. n.) Stampfel Károly. Kötve 5.– Aranykönyvek. I–V. kötet. (k. 8-r.) Bpest, 1900. Franklin-Társulat. Egy-egy kötet kötve –.50 I. kötet. Gyermek-mesék. Tartalma: P… Aranylant. Gyermek- és női karénekek gyüjteménye iskolai használatra. Szerkesztette Harrach József. Szólam kiadás. 3 rész. (8-r.)… Aranymondások kis deákok számára. Közli: Jóakaró tanácsadó. (16-r. 24 l.) Székes-Fehérvár, 1890. Singer Ede. –.10 Aranyosi József Celestin. Sziv és lant. Versek. (8-r. 250 l.) Pozsony, 1889. Stampfel Károly bizom. 3.– Aranyozó és aranyverőművesség. Ld.: Frecskay János Mesterségek szótára. 10. Aratás, Az –. Kiadja a »Hazánk« szerkesztősége. (8-r. 64 l.) Bpest, 1898. Európa könyvny. Arató Gyula. Cseres Józsi és Boros Rózsi szép históriája, vagy ki mint vet ugy arat. (16-r. 47 l.) Bpest, 1895. Pátria könyvny. –… Arató Gyula. Hogyan ment férjhez Gödör Julcsa, avagy: a gonosz lelkű embert megbünteti az Isten. (16-r. 39 l.) Bpest, 1896. Pátri… Arató Gyula. A magyar erdőgazdaság az ezredéves országos kiállitáson. A »Pester Lloyd« számára irta –. Különlenyomat az »Erdészet… Arató Gyula. Erdészetünk az 1896. évi ezredéves országos kiállitáson. – Különlenyomat Matlekovits Sándornak »Az ezredéves kiállit… Arató Lajos. A trágya és trágyázásról. A békésmegyei gazdasági egyesület által rendezett téli gazdasági előadások alkalmával irta… Archimedes. Szilárdságtan kérdésekben és feleletekben. Összeállitotta –. 115 ábrával. (8-r. 136 l.) Bpest, 1889. Grünbaum Ármin. … Archivum Rákóczianum. II. Rákóczi Ferencz levéltára, bel- és külföldi irattárakból bővitve. Első osztály. Had- és belügy. Szerkes… Arczképek, Politikai –. (Szociálpsychologiai felvételek.) Wekerle. Apponyi Albert gróf, Eötvös Károly és Polónyi Géza. (k. 8-r. 9… Ardai Ignác. A szeszadó kézikönyve. (8-r.) Kassa, 1889. Szerző. Ardai Ignác. Az állami egyedáruságok és jövedékek kézikönyve, tekintettel az államegyedárusági tárgyakra, a dohány-, só-, lőpor, … Ardai Ignác. A m. kir. pénzügyőrség szervezete és szolgálata iránti szabályok. 3. kiadás. Hivatalos forrás után szerkesztette –. …

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT