1886–1900

Teljes szövegű keresés

1886–1900
BIBLOGRAPHIA HUNGARIAE
Series editionum stereotyparum
MAGYARORSZÁGI KÖNYVÉSZET
Hasonmás kiadások sorozata
1886–1900
Volumen
I.
kötet
Edidit
BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE
A FRANCISCO SZÉCHÉNYI FUNDATA
Közreadja
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
 
MAGYAR KÖNYVÉSZET
1886–1900
AZ 1886–1900. ÉVEKBEN MEGJELENT MAGYAR KÖNYVEK,
TÉRKÉPEK ÉS ATLASZOK ÖSSZEÁLLITÁSA
TUDOMÁNYOS SZAK- ÉS TÁRGYMUTATÓVAL.
SZÉKELY DÁVID KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
SZERKESZTETTE
PETRIK GÉZA
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL
KIADJA
A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYESÜLETE
ELSŐ KÖTET
A KÖNYVEK BETŰSOROS JEGYZÉKE. TÉRKÉPEK ÉS ATLASZOK.
A SZERZŐK NÉVMUTATÓJA.
BUDAPEST.
MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYESÜLETE.
1908.
 
 
EDITOR’S PREFACE
The preceding cycle of Magyar Könyvészet” (Bibliographia Hungarica) closed with the year 1885. After Sándor Kiszlingstein, it was Géza Petrik excellent Hungarian bibliographer, formerly bookseller, who was commissioned again to compile the cumulative bibliography of the following 15 years period, 1886–1900. This bulky, two-volume compilation was published also by Magyar Könyvkereskedők Egyesülete (Society of Hungarian Booksellers), the covering page, however, indicated that the edition was sponsored by Magyar Tudományos Akadémia (Hungarian Academy of Sciences). In the compilation of this period’s national bibliography Dávid Székely, bookshop assistant took also an active part.
The first volume of the cumulation was made complete in 1908 and it contained in alphabetical order the entries of Hungarian books, maps and books of maps published in the period of 1886–1900, on 985 pages. This means the publication of an estimated amount of 30-34.000 entries. The use of the volume was greatly facilitated by the inclusion of the alphabetical authors’ list and that of translators and editors.
The year 1913 is indicated in the imprint of the second volume; this contains a subject index V. of 18 groups used up to that time was abandoned, and it was substituted by the modern, serviceable and useful subject-word system.
The bibliography published in the first volume bears, of course according to the modern mind, certain deficiencies: the foreign language material published in Hungary and the documents in Hungarian language or of Hungarian concern (so called Hungarica material) published abroad are not included in this cumulation either and it must be added that they could not at all be taken into consideration, as one single author could not undertake the registration and publication of a material of such an immense quantity. At that time the excellent compiler could not reckon upon the assistance of the official and state institutions in the registration of the publications.
Pál Gulyás, internationally known Hungarian bibliographer of the 20th century, slightly rebuked Géza Petrik for having enumerated the periodicals of this cycle only accordings to titles and for having ommitted their repertory according to contents. It is quite true that the contents analysis of the periodicals would have been much more useful for the scientific research work, but, in our view, Pál Gulyás was not right in this question: Géza Petrik with his only collaborator (Dávid Székely) was not able to meet the requirements of an analytical process set before them by the ever growing masses of book – and periodical production. It must not be considered as a mistake, yet it is regrettable that, contrary to Sándor Kiszlingstein’s 1876–1885 compilation, Géza Petrik could not choose but ommitting the bibliographical registration of the Hungarian dailies and weeklies.
The reasons for these apparent deficiencies are evident for everybody: one single bibliographer, even if so excellent and talented as Géza Petrik, could not comprehend the whole and all the small details of the modern national bibliography about the turn of the century.
It is much more the good qualities of this great work that should be appraised: on behalf of the present editor we quote a statement valid even today from Petrik’s own introduction:
For people who deal with bibliography even in a slight extent, it is superfluous to prove repeatedly the inevitable necessity of the publication of this work. In want of such a comprehensive list answering to all our questions, we cannot but only try to understand the literary production of the modern world. In the present days Hungarian literature cannot be surveyed solely on the basis of memory, uncomplete book-lists compiled for certain institutions and branches of learning. In order to get and offer a clear picture of it, we need a bibliographical mirror” extending to all details, favourizing but at the same time depriciating nothing.”
In our days, at the end of the sixties of our century, nothing more should be added to the above quotation.
 
KIADÓI ELŐSZÓ
A „Magyar Könyvészet (Bibliographia Hungarica)” megelőző ciklusa az 1885. évvel zárult. Az 1886–1900 évek közé eső újabb 15 éves összefoglalás szerkesztésére – Kiszlingstein Sándor után – ismét Petrik Géza, a könyvkereskedőként indult kiváló magyar bibliográfus kapott megbízást. Ez a nagy kétkötetes összefoglalás is a Magyar Könyvkereskedők Egyesületének kiadásában látott napvilágot, de a címlap már feltüntette, hogy ezúttal már a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával jelent meg a magyar nemzeti bibliográfia eme újabb összefoglalása, aminek munkálataiban közreműködött Székely Dávid könyvkereskedő-segéd is.
Az összefoglalás első kötete 1908-ban vált teljessé s tartalmilag – természetesen ismét betűrendben az 18861900 közötti években megjelent magyar könyvek, térképek és atlaszok címanyagát tartalmazta 985 lap terjedelemben. Ez hozzávetőleges számítás szerint már 30–34 000 tétel publikálását jelentette. A kötet használatát jelentősen megkönnyítette a szerzők, fordítók és szerkesztők betűsoros névmutatója.
A második kötet impresszumában az 1913. év szerepel, s ez a kötet igen tekintélyes terjedelemben, 465 lapon tárgymutatót bocsátott az olvasók és a kutatók használatára. Ez lényeges újítás volt: felhagyott az eddigi, 18 főcsoportos szakmutatóval, s korszerűbb, mozgékonyabb, a használat szempontjából kényelmesebb tárgyszavas rendszert hozott létre.
Ami magát az első kötetként megjelent bibliográfiát illeti, mai szemléletünk szerint természetesen vannak bizonyos hiányosságai. Nem lephet meg bennünket, ha ezeket felsoroljuk: a hazai nem magyar nyelvű kiadványokat, továbbá a külföldi magyar vagy magyar vonatkozású (ún. hungarica”) dokumentumokat ez a kumuláció sem veszi – de tegyük hozzá – nem is vehette figyelembe, hiszen egyetlen szerző ilyen hatalmas anyag nyilvántartására és publikálására nem vállalkozhatott. A kiadványok begyűjtésére, hivatali és állami szervezetek segítségére a kitűnő szerző akkoriban még nem támaszkodhatott.
Gulyás Pál, a magyarországi bibliográfia XX. századi, nemzetközileg ismert művelője némileg megrótta Petrik Gézát, hogy e ciklus folyóiratait csak címük szerint sorolta fel, s tartalmuk repertorizálását mellőzte. Igaz, jobb lett volna a periodikumok tartalmi analízisét is elvégezni, ez hasznára lett volna a tudományos kutatómunkának. De szerintünk az érdemes magyar bibliográfusnak, Gulyás Pálnak ebben a kérdésben nem volt igaza: Petrik Géza egyetlen kisegítő munkatárssal (Székely Dáviddal) az egyre növekvő könyv- és folyóiratkiadás áradatában állva nem tehetett eleget ennek az analitikus feltárásnak. Nem szabad hibául felrónunk, de azt mégis sajnáljuk, hogy Kiszlingstein Sándor 1876–1885. évi ciklikus összefoglalásától eltérően Petrik ezúttal kénytelen volt mellőzni a magyar heti- és napilapok bibliográfiai nyilvántartását.
E látszólagos hiányosságok természetes magyarázata ma mindnyájunk előtt világos: egyetlen bibliográfus – legyen annyira kitűnő és munkabíró is, mint Petrik Géza – a századforduló táján már nem foghatta át a modern nemzeti bibliográfia egészét, annak minden részletét.
Sokkal inkább értékeljük és becsüljük ma e hatalmas mű pozitívumait, s a jelenlegi kiadó részéről idézzük Petrik e nagy műve bevezetőjének egy ma is érvényes megállapítását: „Bibliográfiával csak valamicskét foglalkozó ember előtt fölösleges bizonygatni azt, hogy milyen halaszthatatlan szükség diktálta ennek a munkának a kiadását. Egy ilyen minden tekintetben kimerítő, minden kérdésre megfelelő jegyzék nélkül tisztára a sötétben tapogatózunk a legújabb idők irodalmi termelésének dolgában. A magyar irodalom ma már csak úgy a memóriára, vagy hiányos, egyes … és szakok érdekében szerkesztett könyvjegyzékekre támaszkodva – nem tekinthető át. Hogy tiszta képet kapjunk és adjunk róla, ahhoz minden részletre kiterjeszkedő, semmit se favorizáló, de viszont semmit se kicsinylő bibliográfiai tükörre van szükségünk.”
A kiadó részéről ma, századunk hatvanas éveinek végén ehhez a megállapításhoz többet már nem kell hozzáfűznünk.
 
KIADÓI ELŐSZÓ
»Irodalom bibliografia nélkül olyan, mint könyvtár lajstrom nélkül«, régi, de igaz mondás.
A magyar könyvkereskedők egylete tehát nagyon hasznos dolgot művelt, amikor elhatározta az 1860 óta megjelent magyar könyvek leltározását.
Ennek a munkálkodásnak immár harmadik kötetét nyujtjuk ezennel a magyar irodalommal foglalkozóknak, a magyar tudományos világnak, a magyar könyvkereskedőknek és mindazoknak, akik alkalomadtán tájékozódni akarnak az irodalom egyes ágaiban, egyes szerzők megjelent dolgozatait illetőleg, vagy akár csak egyes művek megjelenésének ideje, terjedelmük és áruk iránt.
Aki a három kötetet összehasonlítja, annak legott szembe tünik egyfelől irodalmunk fokozatos fejlődése, erősbödése, másfelől magának e bibliografiának kötetről kötetre való tökéletesedése.
Ha való is, hogy az egylet elsősorban a magyar könyvkereskedők számára adta ki és adja ki továbbra is a magyar irodalom bibliografiáját, kétségtelen, hogy ezzel nem megvetendő szolgálatot tett a nemzeti kulturának is. Ezt elismerte a Magyar Tudományos Akadémia is, amikor e vállalatot hathatós támogatásban részesítette.
A III. kötet második része az 1866–1900-ig megjelent irodalom szakszerű bibliografiája lesz, amennyiben ez időszak irodalmát egyfelől tudomány-szakok szerint csoportosítva, másfelől jelszavak (Schlagwort) szerint rendezve fogja közölni, teljesen hozzáférhetővé akarván így tenni egész irodalmunkat.
Itt van helyén megemlíteni, hogy a magyar könyvkereskedők egylete még egy más irányú bibliografia kiadását is tervezi. A magyar zeneművek jegyzékét 1850-től máig. Ha sikerül ezt a szándékát megvalósítani, bizonyára nem kevésbbé hasznos szolgálatot fog tehetni a magyar nemzeti kulturának.
 

 

Ág, Harmatos –. Költemények. (k. 4-r. 32 l.) Bpest, 1888. Franklin-társ. ny. 2.– (Ágai Adolf.) Forgó bácsi képes könyve. Versek és mesék 24 finoman szinezett képpel. (k. ivr. 32 l.) Bpest, 1886. Singer és Wolfn… (Ágai Adolf.) Az én kis világom. Versek és mesék 20 finoman szinezett képpel. (4-r. 20 l.) Bpest, 1887. Singer és Wolfner. Kötve … (Ágai Adolf.) Fain! Java adomák tárháza. Zsidó tréfák. Sajátkezöleg elmandja Seiffensteiner Solomon. Összegyüjtötte Csicseri Bors… (Ágai Adolf.) Por és hamu. Barátaim és jó embereim emlékezete. (8-r. 366 l.) Bpest, 1892. Athenaeum. 4.80 (Ágai Adolf.) Igaz történetek. Husz elbeszélés. (8-r. 317 l.) Bpest, 1893. Lampel Róbert. 4.80 2. kiad. (8-r. 317 l.) Bpest, 1895… (Ágai Adolf.) Vizen és szárazon. Utirajzok. 2 kötet. (k. 8-r. XL és 432, 442 l.) Bpest, 1895. Athenaeum. 12.– (Ágai Adolf.) A Violka Vera és egyéb elbeszélések. Ld.: Magyar könyvtár. 24. Ágai Béla. Tárca-novellák. (8-r. 144 l.) Bpest, 1893. Révai Testvérek bizománya. 2.– Ágai Béla. A Kenderessy-urak. (16-r. 136 l.) Bpest, 1895. Deutsch Zs. és Társa. 3.– Agenda vagyis az egyházi szertartások végrehajtásának módja. Az ág. hitv. evang. egyházak számára az egyetemes gyülés megbizásábó… Aggteleki (Ullein) Ferencz. A hazáért mindent. Regény. (k. 8-r. 249 l.) Szegzárd, 1895. Nyom. Báter Jánosnál. Ágh Lajos Norbert. Kőszegi Rajnis-József élete és munkái. (8-r. 252 l.) Bpest, 1890. Franklin-társulat. Ágh Lajos Norbert. A türelmetlenség nem teremhet rózsát. (k. 8-r. 23 l) Keszthely, 1893. Farkas János könyvny. Ágh Lajos Norbert. A nemezis. Elbeszélés. (16-r. 23 l.) Szt-Gotthárd, 1900. Ny. Wellisch Bélánál. Ágh Timót Géza. Adatok Pécs város geologiájához. (8-r. 17 l. és két térkép.) Pécs, 1891. Taizs József könyvny. Ágh Timót Géza. Egy fontos élvezeti szer a kereskedelemben és háztartásban. (16-r. 42 l.) Pécs, 1893. Engel Lajos. –.60 Ágh Timót Géza. Emléklapok Pécs város multjából és jelenéből. Szerkesztette –. (8-r. 261 és 5 l.) Pécs, 1894. Tazis József. Ágh Timót Géza. Utazás a Rajnán. (8-r. 43 l.) Pécsett, 1899. Püsp. lyceumi nyomda. (Madarász Béla.) Ágner Lajos. Vachott Sándor élete és költészete. Irodalomtörténeti tanulmány. (8-r. 67 l.) Bpest, 1900. Rózsa Kálmán és neje köny… Ágoston József. A magán-biztositási vállalatokról szóló törvényjavaslat. Ld.: Magyar jogászegyleti értekezések. 112. Ágoston Miklós. A filokszera által elpusztitott szőlőterületek felujitásának módjai. A gazdasági egyesület téli vándor előadásain… Ágoston Péter, dr. A szövetkezetek. (A kereskedelmi törvény és az 1898: XXIII. t.-c. rendszeres feldolgozása.) Kézikönyv szövetke… Agrár kérdés, Az –. Magyarországon. Ld.: Reformer. Agrárizmus harca a kereskedelem és ipar ellen. Egy kereskedő véleménye. (8-r. 83 l.) Bpest, 1899. Ifj. Nagel Ottó. 1.– Agrárpolitika, Magyar –. A magyar gazdaszövetség válasza Tisza Istvánnak. (8-r. 55 l.) Bpest, 1897. Kilián Frigyes bizom. 1.– Agrippa. Modern mysticusok. (8-r. 88 l.) Bpest, 1899. Singer és Wolfner. 2.– Ahasverus. Álomvilág. Ld.: Popini Albert. Áhitat gyakorlatai imákban s énekekben a róm. kath. ifjuság épülésére. (k. 8-r. 486 és VIII l.) Bpest, 1900. Lampel Róbert. Ahn F. Gyakorlati vezérkönyv a francia nyelv gyors és könnyü megtanulására. Mutschenbacher-féle magyar átdolgozás alapján ujra át… Ahn Ferenc. Gyakorlati tanfolyam a német nyelv gyors és könnyü megtanulására. Ld.: Nagy Lajos. Ahn-Erényi. Gyakorlati tanfolyam a német nyelv gyors, alapos és könnyü megtanulására. Nyelvtani jegyzetekkel ellátva és a felső n… Ahn-Erényi. 7. átvizsgált kiad. (8-r. 178 l.) Bpest, 1892. U. o. 1.20 Ahn-Erényi. 8. átvizsgált és javitott kiad. (8-r. 178 l.) Bpest, 1896. U. o. 1.20 Ahn-Erényi. 9. kiad. (8-r. 178 l.) Bpest, 1899. U. o. 1.20 Aho János. Forgácsok. Forditotta Popini Albert. (k. 8-r. 213 l.) Bpest, 1896. Franklin-Társulat. 2.40 Aidé. Az uri körökben. Ld.: Egyetemes regénytár. I. 18. Aigner Ferencz. Az életből. Beszélyek. (k. 8-r. 208 l.) Ungvárt, 1896. Lévai Mór. 2.40 Aigner Ferencz. Szivek harca. Beszélyek. (k. 8-r.) Ungvár, 1900. Lévai Mór. 2.– Aigner Lajos. A »Corvin Mátyás az igazságoshoz« cimzett budapesti szabadkőmüvespáholy huszonötéves története 1869–1894. Irta Abaf… Aigner Lajos. Lepidopterologiai megfigyelések. Különnyomat a Természetrajzi füzetek 1895. foly.-ból. (8-r. 57–61 l.) Bpest, 1895.… Aigner Lajos. A szabadkőmüvesség története Magyarországon. Irta Abafi Lajos. 1–6. füzet. (n. 8-r. 1–288 l.) Bpest, (é. n.) Aigner… Aigner Lajos. A lepkészet története Magyarországon. (n. 8-r. VI. és 202 l.) Bpest, 1898. Természettud. társulat. (Lampel Róbert.)… Aigner Lajos. A ponoricsi barlangok Hunyadmegyében. (3 térképvázlattal. Irta Abafi Aigner Lajos. Különlenyomat a »Turisták Lapja«… Aimard Gusztáv. A vasfejű. Ld.: Olcsó könyvtár. 318. és Uj sorozat 848–49. Aischylos. A leláncolt Prometheusz. Ld.: Magyar könyvtár 27. Ld.: Aeschylos a. is. Aixinger László. A pozsonyi hajósegylet története 1862–1887. (4-r. 2 és 92 l.) Pozsony, 1888. Wigand F. K. nyomdája. Aizenpreisz Kálmán. Az állattenyészés fontossága a mezőgazdaságra általában és különösen. (Üzemtani vázlat.) 100 kor. aranynyal j… Ajándék, Pál napi –, 1898. január 25. (8-r. 2 l.) Szatmár. Pázmány sajtó. Ajándék-könyvecske az 1899-ik évre. Jó gyermekeknek adja az országos állatvédő egyesület Budaesten. (k. 8-r. 60 l.) Bpest, 1899. … Ajkay Béla. Szándék és vétkesség. Büntetőjogi tanulmány. (8-r. 38 l.) Bpest, 1888. Athenaeum ny. Ajkay Béla. Az istállótrágya és annak kezelése. Gazdasági előadás. Kiadja a sopronmegyei gazdasági egyesület. (8-r. 32 l.) Sopron… Ájtatosság liliomkertje. A magyar nép szent könyve. Szent énekek, imák és történetek I–XII. kötete; egyházi és házi használatra: … Ájtatosság. Gyónási –, és lelkitükör az ifjuság számára. (k. 8-r. 20 l.) Bpest, 1898. Nyom. és kiadatik Wimmer Mártonnál. Ajkay Béla. Jézus szent szive tiszteletére. Tartatik minden hónap első vasárnapján délután 3 órakor az angol kisasszonyok templom… Ájtatosság. Kilencnapi –, Jézus szent szive tiszteletére. (8-r. 18 l.) Nagyvárad, 1899. Szt. László könyvnyomda részvénytársaság.… Ájtatosság. Szent József tiszteletére. Az egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. (8-r. 71 l.) Szatmáron, 1893. Nyom. a »Pázmány saj… Ájtatosság. A szent keresztúti –. Függelékül néhány szent olvasó elimádkozásnáak módja. Az esztergomi főegyházmegyei hatóság enge… Ájtatosság, Szent-keresztuti –, kath. hivek számára. (8-r. 24 l.) Bpest, 1898. Ny. Heisler J. Ájtatosság. Szent-keresztuti –. (k. 8-r. 31 l.) Kalocsa, 1894. Werner Ferenc könyvny. Ájtatosság. Szent-keresztúti –, a nt. kapucinus atyák templomában. Második kiadás. Az előjáróság jóváhagyásával. (k. 8-r. 38 l.) … Ájtatosság. Szent-keresztuti –, a szatmári kálvárián. Egyházi jóváhagyással. (k. 8-r. 14 l.) Szatmár, 1898. »Pázmánysajtó.« Ájtatosságok, Közös –. Devotiones communes. (14-r. 11 l.) Miskolc, 1900. Szelényi és társa könyvny. Ájtatosságok. Reggeli, délutáni és esti közös –. (8-r. 48 l.) Miskolc, 1899. Wagner és Szelényi könyvnyomdája. Ájtatosságok. A délelőtti közös –. (4-r. 16 l.) Miskolcz, 1899. Wesselényi és Szelényi könyvny. Ajtay K. Sándor. Törvényszéki orvostani jegyzetek. A. K. S. egy ny. t. tanár ur előadásai után jegyezték és kiadják Dr. Schiff Er… Akadémia. A magyar tud. –, évkönyvei XVII. köt. 4–7. drb. (4-r.) Bpest, 1886–89. Akadémia. 4. drb. A m. t. Akadémia 1886. évi máj… Akadémia, A magyar tudom. –, elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. Ld.: Emlékbeszédek. Akadémia. A magyar tudományos –, értesitője. Szerkeszti a főtitkár. XX–XXIII. évfoly. (n. 8-r.) Bpest, 1886–1889. Akadémia. Egy f… Akadémia. A m. tud. – kiadásában megjelent munkák és folyóiratok betürendes cím- és tartalomjegyzéke 1830–1889. junius hó végéig.… Akadémia. A keleti kereskedelmi –, szervezeti szabályai. (n. 8-r. 21 l.) Bpest, 1899. Pesti könyvnyomda r.-t. Akantisz Jusztin, dr. és Kandra Kabos. Az egri alapitványi női kórház és ápolóintézet vázlatos története. A kórházi uj épület fel… Akantisz Viktor. A klasszikus ókor legszebb hősmondái. Schwab, Stoll és mások nyomán a művelt közönség számára. Szines képekkel. … Akantisz Viktor és Rozsnyai Károly. A sakkjáték legujabb kézikönyve. Teljes elméleti és gyakorlati rész kezdők és sakkozóknak, kü… Aki nem tudott busulni. (8-r. 16 l.) Bpest, (é. n.) Kosmos könyvny. Ákontz Károly, dr. A méhrákról, kórodai és kórszövettani szempontból. Közlemény Szabó Dénes tanár kolozsvári egyetemi szülészeti … Aladár. Husvéti tojás. Vigjáték egy felvonásban. (k. 8-r. 14 l.) Nagyvárad, 1899. Szent-László nyomda r.-t. Alakitsunk biztositó szövetkezetet. (8-r. 8 l.) Bpest, (é. n.) Pátria könyvny. Alakitsunk tejszövetkezeteket. (8-r. 12 l.) Budapest, (é. n.) Hornyánszky Viktor könyvny. Alapfogalmakat, Földrajzi –, szemléltető fali tábla. Pozsony-Budapest, 1891. Stampfel Károly. Vászonra vonva 8.– Alapi Gyula. Asszonyok. Tizenhárom elbeszélés. (8-r. 137 l.) Budapest, 1897. Singer és Wolfner. 2.40 Alapi Henrik dr. A húgyszervek némely betegségétől függő emésztési zavarok. Ld.: Klinikai füzetek. II. 15. Alapi Henrik dr. Kőmorzsolás a gyermekkorban. Különlenyomat a Dr. Schwimmer Ernő negyedszázados tanárkodásának emlékére kiadott ü… Alapi Henrik dr. Kis gyermekek sérveinek radikális műtéte. Különlenyomat az »Orvosi Hetilap« 1900. évf.-ból. (8-r. 2 l.) Bpest, 1… Alapi Henrik dr. Tudományos dolgozatok. Ld.: Dolgozatok. Alapismeretek, Népiskolai –. Ld.: Csizmadia J. Gyula. Alapitványok és ösztöndijak a debreczeni ev. ref. főiskolában. Ld.: Sass Béla. Alapokmányok, Az osztrák-magyar bankra vonatkozó –. (4-r. 45 l.) Bécs, 1888. Az osztrák-magyar bank saját kiadása. Alapszabályai, A magyar királyi honvédtiszti lóbeszerzési egyletnek –. (k. 8-r. 36 l.) Bpest, 1897. Pallas. –.30 Alarcon Péter. Különös történetek. Ld.: Athenaeum olvasótára III. 17. Alarcon Péter. Veneno kapitány. Ld.: Pallas könyvtár. II. 4. Alarcon Péter. A tékozló (La pródiga). Spanyol regény. 2 kötet. (8-r. 151, 163 lap.) Bpest, 1894. »Pannonia« könyvk. 2.– Alarcon Péter. A háromszögü kalap és más beszélyek. Ld.: Olcsó könyvtár. 336. és Uj sorozat. 901–903. Alarcon Péter. A botrány. Regény. Ld.: Olcsó könyvtár. 364. és Uj sorozat 976–980. Alarcon Péter. Venegas Manuel. Regény. Spanyolból forditotta Huszár Vilmos. (8-r. 160, 156 l.) Bpest, 1898. Athenaeum. 4.– Alarcon Péter. A háromszögü kalap és más beszélyek. Spanyol eredetiből forditotta Haraszti Gyula. (16-r. 259 l.) Bpest, 1900. Fra… Albach Szaniszló. Egyházi beszédek. 6. kiadás. (16-r. 309 lap.) Bpest, 1893. Franklin-Társulat. 1.60 Albericus Gentilis. Nemzetközi jog. (Repetitorium). Kérdező módszerben egyetemi előadások alapján. (8-r. 151 lap.) Bpest, 1893. P… Albert Áron. Portomentes hatóságok és a vonatkozó rendeletek kivonata. (8-r. 47 és 32 l.) Bpest, 1898. »Hunnia« könyvny. –.60 Albert József. Ünnepi beszéd a pozsonyi kir. kath. főgymnasium, ág. hitv. ev. lyceum, m. kir. állami főreáliskola és a kereskedel…

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT