1712–1860/IV

Teljes szövegű keresés

1712–1860/IV
BIBLOGRAPHIA
HUNGARIAE
1712–1860
SEU
CATALOGUS LIBRORUM
IN HUNGARIA, ET DE REBUS PATRIAM NOSTRAM ATTINGENTIBUS
EXTRA HUNGARIAM EDITORUM
IN ORDINEM REDEGIT ET SECUNDUM GENERA SCIENTIARUM SPECIALI INDICE ADIECTO EXHIBUIT
GÉZA PETRIK
CUM INTRODUCTIONE
ALEXANDRI SZILÁGYI
VOLUMEN QUARTUM
BUDAPESTINI
TYPIS SOCIETATIS PALLAS
1892
 
MAGYARORSZÁG
BIBLIOGRAPHIÁJA
1712–1860
KÖNYVÉSZETI KIMUTATÁSA
A MAGYARORSZÁGBAN S HAZÁNKRA VONATKOZÓLAG KÜLFÖLDÖN
MEGJELENT NYOMTATVÁNYOKNAK
ÖSSZEÁLLITOTTA S TUDOMÁNYOS SZAKMUTATÓVAL ELLÁTTA
PETRIK GÉZA
BEVEZETÉSSEL
SZILÁGYI SÁNDORTÓL
NEGYEDIK KÖTET
BUDAPEST
PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA
1892
 
PÓTLÉK
A „Pótlékban levő tót irodalom legnagyobb részét Rizner Lajos ev. tanitó összeállitása alapján közlöm.
P. G.
 

 

Babilas. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1761. (Ny. n.) Tanodai dráma, előadva a besztercebányai jezsuita gymnasiumban. Bacon, Lord Franz, über die Würde und den Fortgang der Wissenschaften. Verdeutscht und mit dem leben des Verfassers und einigen h… Bácsmegyeynek öszve-szedett levelei. L.: II. köt. Kazinczy Ferenc. Bacsó, Valent. Histologisch-chemische Betrachtung über die Wurzel des männlichen Farnkrauts. (8-r. 38 l.) Wien, 1826. Gedr. bei A… Badeörter, Die besuchesten –, und Gesundbrunnen des österreichischen Kaiserthums. Ein Buch für Heilbedürftige, Freunde der Natur … (Baernkopf Ignác.) Flaminii Cephalii vindiciae coelibatus ecclesiarum occidentis etc. L.: I. köt. Cephalii, Flaminii, vindiciae. Bahil, Mathias. De allerdroevigste gestalte der protestantsche gemeentens in Hongaryen, allen leeden dier belydenissen tot eene c… Bájital, A –. Víg daljáték két felvonásban. Olaszból. Zenéjét készitette Donizetti Kajtán. (n. 8-r. 2 lev. és 58 l.) Pesten, 1838… Bajonett-Fechtschule in 21 Darstellungen. (4-r.) Hermannstadt, 1826. W. Thierry. 1.30 p. Bajza József. Replica, vagy mellyik a valódi Aurora törvény és józan ész előtt? Feleletül Horvát Istvánnak. (4-r. 4 lev.) Pest, 1… Bakai, Pavel. Ostatnj slowa nekdy Ctnosného … Pawla Pawljny z Turýho Pole, který wyplniw 23 Lét … při geho znaminítém od zwlásstn… Balás, Samuel. Nábožné Kázanj, kteréž při příležitosti kanonické visitácye … v ewang. chrámě Krupinském R. P. 1837. dne 4. Čerwna… Balásházy János. Az adó és még valami. 2. kiadás, némelly jegyzetekkel gyarapítva. (8-r. XVI, 17–92 l.) Pesten, 1831. P. Trattner… Baligovic, Karel. Chwalozpěw ku ctí Oswíc p. Jozefa Belíka, biskupa Spišského. (4-r. 7 l.) W Lewoči, 1830. Tiskem Werthmüllera. Balinth, Ant. Ecloga comiti Emmanueli Waldstein. (4-r. 8 l.) M. Karolini, 1814. Impr. Gebr. Gőnyei. Balla, Anton. Methodus scientifica absque typo aut exemplari inveniendi determinandique longitudinem orgyae Viennensis et hexaped… (Balla, Anton.) Tabula stationum distantias inter loca i. comitatus Pesthiensis singulo milliari a quatuor seu singula statione a… Balla, Károly. Vélemény a magyar játékszín körül tett néhány, Társalkodónk 87-dik számában. (4-r. 4 l.) Pesten, 1835. Esztergomi … Balleydier, Alphonse. Histoire de la guerre de Hongrie pendant les années 1848 et 1849, pour faire suite a l’histoire des révolut… (Baloghy László.) A kelet népe közt egy ember. Ld. a II. köt.-ben: Kelet népe. Balthasar. Ein Trauer-Spiel. (4-r.) [Pest, 1766.] Bancks, J. Conspendious history of the house of Austria and the german empire. With a map of the dominions and claims of the quee… Bannat, Das Temeschwarer –, aus einer grossen Zeichnung in dieses Format gebracht und nach der. vom Hrn. P. Liesganig geschehener… Bannat, Temeswarer –, abgetheilet in seine District und Process. Gestochen v. J. C. Winkler. Wien, (é. n.) Bei Artaria u. Comp. M. Bányász-kalendárium, Erdélyi –. Szerkesztette Komjátszegi Szentkirályi Zsigmond. I. és II. év. (k. 8-r. XXXVI és 182 l., XXXIV és… Barani, Daniel. Ržeč pohřebnj k blahoslawené památce Wysoce Urozeného někdy P. Dačo Pétera … dne 9 Brezna L. P. 1786 v pánu blah,… Barát, Hív lelki –. Ájtatos elmélkedések és imádságok keresztény katholikusok számára. (12-r. 245 l.) Kecskeméten, 1843. Ny. Szil… Barátság, Igaz –, és szíves szeretet tüköre. L.: Gyöngyösi István. Barbiton pierium, qvo Dno Francisco Horvát Bibithy … postquam svb avspiciis Martini Chladenii … svmmvm in philosophia doctoralem … Barderini, Joseph. Theologicorum dogmatum libri II, de peccatis et gratia. (4-r.) Graecii 1754. Typis haeredum Widmanstadii. Barderini, Joseph. Theologicorum dogmatum de fide. Liber I. (4-r.) Graecii, typis haeredum Widmanstadii. Barderini, Joseph. De bello silesiaco ab ejus initio usque ad pacem 1763, Hubertsburgi conciliatam. Libri XIV. Flumine, 1782. Barkóczy, Franc. Epistola encyclica ad clerum populumque Agriensem. (2-r. 3 lev.) Agriae, 1745. Barkóczy, Franc. Paraenesis ad clerum populumque Strigoniensem, dum archi-episcopum adiret. (2-r.) Tyrnaviae, 1762. Barkóczy, Franc. Epistola pastoralis ad archiepiscopatus Strigoniensis clerum et populum. (4-r.) Agriae, 1764. Typis Car. Jos. Ba… Barkóczy, Franc. Allocutio, nomine statuum in regni limitibus apostolicae reginae, venientis ad comitia Posonium. (4-r. 8 lev.) P… Bartha Boldizsár. Rövid chrónica, avagy oly beszélgetés, melly a közelebb elmúlt száz esztendők alatt Debreczenben esett emlékeze… Bartholomaeides, Jan Ladislav. Druhé posvěcenj chrámu ew. Uhorštanského. (8-r. 16 l.) W Banske Bystrici. 1840. Tiskem Filipa Mach… Bartholomaeides, Ladislav. Kratičká hystorye přirozenj, k pomoci a k dobrému gak učitelu tak y mládeže sskolské sepsaná, ano y k … Bártzay Klára. Jó illatú füst, melly a földről az egekig hat; az az: olly könyörgések, mellyek külömbkülömbféle alkalmatosságokra… Básne, Dve mravné –, první o šlechetné panně Krásné, kterak skrze své ctnosti s jedným zakleným knížetem velikého štěstí došla: d… (Báthory Gábor.) Az evangeliomi keresztyén tolerantzia. Két prédikátziókban előladva, mellyek közzül az elsőben az mutattatik meg… Bauer Márkfi Hermán. Selomok hasonlatai. (8-r. 155 l.) Budán, 1844. Ny. a m. k. egyetem bet. Baxay, Steph. Carmen ill. dno comiti Georgio Erdődy de Monyorókerék … in memoriam festivi ipsius in civitatem Varasdinensem die 2… Bebecus, Emericus –, et Joannes Zápolya. Ld. az I. köt.: Emericus. Beda a rata. Od jedneho úprimnjeho prjaťela ľudu pospolitjeho. Hárok 1–3. (8-r. 43 l.) W Lewoči 1846–47. Tlačom Jana Werthmüllera… Bedekovics, Casim. Vindiciae illibati conceptus Mariani. (4-r.) Tyrnaviae, 1753. Typis academicis. Bedekovics, Casim. Considerationes de incertitudine scientiarum. (8-r.) Zagrabiae, 1759. (Bedekovics, Casim.) Sensa romanorum pontificum Clementis XIV. praedecessorum, cum animadversionibus circa ejusdem Breve datum XX… Bedekovics, Casim. Hilaria collegii croatici ante cineres, seu drammata de Josepho, S. Bernardo et Justino. (8-r.) Vienna, 1778. Bedekovich, Laurent. ACVrata DELIneatIo IasIgIae et VtrIVsqVe CVManIae. (4-r.) Pestini, 1802. Sc. Franc. Karacs. M. (Bedeő, Paul.) Geschichte Ungarns mit Abbildungen der Anführer und Könige. (8-r. 136 l.) Pressburg, 1843. Alois Bucsánszky. –.24 … Bednári, Michael. Philosophia morum. 2 partes. (8-r.) Cassoviae, 1715–16. Typis academicis. Beiträge zur Geschichte der ungarischen Revolution. Ld. a III. köt.-ben: Thewrewk. Jos. Bejschlag, Ign. Comitatus Varasdinensis ichnographice delineatus anno 1801. Pesten, 1802. Karacs Ferencz metsz. M. (Beke Kristóf.) Általános tanítástudomány. Ld. a III. köt.-ben: Tanítástudomány. (Beke Kristóf.) Neveléstudomány a mesterképző intézetek számára. Ld. a II. köt.-ben: Neveléstudomány. Belehrung über Vorbeugungs- und Heilmittel der Seuchen. Ld. a III. köt.-ben: Tolnay, Alex. Bellarmin, Robertus. Christianae doctrinae copiosa explicatio. Jussu … Clementis VIII. pontificis maximi composita … Revisa & app… Bellator, Felix –, ubique sive Thomas Erdődius patriae propugnator, portaeque Ottomanicae oppugnator utrinque acerrimus. (4-r.) T… Bemerkungen, Einige –, über das «Gutachten» des Hrn. L. Schwab. L.: Horn, Ed. (Benczur, Jos.) Exposé préliminaire des droits de la couronne de Hongrie sur la Russie Rouge et sur Podolie; ainsi que de la cour… Bende, Lászlaw. Kratkj Wjpis prjhody anebeližto historíe Kragny a Králow Uherskjch od roku 475-ho po narozenj Krista pána až do w… Bene, František. Kratké poučenj o Krawjnkách (ochraňugjcých Kgahňach) sepsané skrze … a poručenjm, slawných stawn Slawné stolice … Benedicty, Karel. Památka navsstjwenj Cjrkwe Ew. B. Ďarmotské skrze P. Jana Szeberinyiho … dne 7. Oct. 1838. (8-r. 22 l.) W Lewoč… (Beneken, Ant.) Hungaria nova a veteri in jus vocata, carmine elegiaco. (k. 8-r.) Tyrnaviae, 1720. Typis academicis soc. Jesu. (Beneken, Ant.) Castor et Pollux regios declinando titulos melioris regni haeredes inaugurati sive divorum Aloysii et Stanislai g… Bengraf Josef. XII magyar tantzok klávicembalomra valók. – XII. d'nses hongroises pour les clavecin ou piano-forte. (k. 4-r. 4 le… Benkő, Nicol. Celsissimus princeps Nicolaus e comitibus Csaki summus Hungariae antistes inauguratus, Carmen. (12-r.) Tyrnaviae, 1… Benkő, Nicol. Oratio, cum Budae institutum Anglicanarum virginum induceretur. (2-r.) Budae, 1771. Benyowsky, Moritz August. Des Grafen M. A. v. Benjowsky ungarischen und pohlnischen Magnaten Schichksale und Reisen von ihm selbs… (Benyovszky, Paul.) Hungaria apostolica. Ld. a II. köt.-ben: Hungaria. (Benyovszky, Paul.) Vera christiani judicis, et advocati imago in S. Ivone Trecorensis ecclesiae judice, et pauperum advocato var… (Benyovszky, Paul.) Maria gratiae divinae mater, et filia ante peccatum Adami, electa ideaque sanctissime concepta. Ld. a II. köt… Beregszászi Pál. Keserves sírással zokogó história, mellyet gyakorlott az Isten az Áronnak háza-népe közzül egygyel, a ki a pogán… Bernolák, Ant. Linguae slavonicae per regnum Hungariae usitatae compendiose simul et facili orthographia. (8-r. 31 l.) Posonii, 1… (Berzeviczy, Alexander.) Exercitia parnassi Cassoviensis. Ld. az I. köt.-ben: Exercitia. Berzeviczy, Gregor. Nachrichten über den jetzigen Zustand der Evangelischen in Ungarn. (k. 8-r. 205 l.) Leipzig, 1822. In Commiss… Beschreibung, Ausführliche –, sämmtlicher Mineral-Bäder, Gesundbrunnen und Heilquellen des Königreiches Ungarn, Croatien, Slavoni… Beschreibung, des prächtigsten Einzugs, welchen … Karl der Sechste in der freyen königl. hung Reichs-Stadt Pressburg, den 19. may… Bessenyei György. Hunyadi László. Szomorújáték. Átdolgozta Virág Benedek. (8-r.) Budán, 1817. A kir. egyetem bet. Beszéd, Halotti –, Stromszki Adolf, 49. zászlóalji hadnagy fölött, ki az 1849. évi ápril 21. rákosi csatában kapott sebe következ… Beszédek, Egyházi –, az esztendőnek minden vasárnapjaira. Ld. a III. köt.: Végh István. Beszédek, mellyek m. b. Orczy Lörincz ur … kormányzata alatt ns. Arad vármegye részéről Aradon 1834 … tartott tisztválasztó szék … Beszédek, Magyar egyházi –, gyüjteménye. Kiadja Szalay Imre. I–IV. köt. (8-r. XVI l., 2 lev. és 239 l.; 4 lev. és 350 l.; XII l.,… Beszédek, Ujabb évfolyam. 4 kötet. (n. 8-r. XVI és 279 l.; VIII és 311 l.; VII és 300 l., VIII és 316 l.) Budán, 1840–45. A magya… Beszélgetések, Magyar és német –. (8-r.) Pest, 1855. Kilián György. Betrachtungen am Fusse des Kreuzes. Ld. a II. köt.-ben: Mann, Aem. Bé-vezetés a római keresztény katolika anya-szent-egyházzal ellenkezők némelly fontossabb taníttási tzikkelyeinek megoldására. Me… Bexheft, Joh. Konrad. Zweu Worte für die Philosophie. Den würdigsten Professoren am ev. Gymnasium zu Pressburg, Herrn Stephan Fab… Bibli Swatá rytmownjmi summownjky předstawená, gegichž slowa w tom pořadku se nalezagj že litery na mjste gistém postawené, počet… Biblia sacra, to gest: Biblí swatá aneb wssecka Swatá Pjsma starého i nového zákona, se vssj pilnostj opet přehlednutá, ponaprawe… Bibliothecarum conditoribus director bibliothecae Kishonthensis. (8-r. 8 l.) Leutschoviae, 1817. Typis Joan. Werthmüller. M. Bidermanni, Jacobi, epistolae. (12-r.) Claudiopoli, 1733. Borsos Mihály felügyelete alatt jelent meg. Bielik, Mich. Natura bombycum et mororum, das ist: Eine kurze Anweisung zu einer der Natur der Seidenwürmer und Maulbeerbäume ang… Bielik, Mich. Natura bombicum, anebošto hadbávných Chrobáčkow podle gegich nátury obssýrnegssý spusob we wychowánj negináce též o… Bildersaal, Der –. Eine Stahlstich-Sammlung, darstellend Bilder und Scenen meist aus Ungarn. Mit Text. Mit Zeichnungen von N. v. … Billeder af den ungarske frihedskamp 1848–1849. Efter en frivillig officiers memoirer. Overs, fra det tydske. (8-r.) Odense, 1852. Birkenstock, Hofrath. Sittengemälde des verstorbenen Herrn Hofraths Freyherrn von Kruft im Lapidarstyl entworfen von dem Herrn … … Biró, Georg. Oratio panegyrica D. Francisco Xaverio dicta. (12-r.) Tyrnaviae, 1735. Typis academicis soc. Jesu.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT