Pálfy József A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület névtára 1853-ra (8-r. XXII és 96 l.) Pápa, 1853. A ref. főiskola bet.