Dolgozatok, Különféle viszonyokra vonatkozó papi –. Szerkesztő Fördős Lajos. 1-12. füz. (8-r.) Kecskeméten, 1849-58. Ny. Sziládi …

Teljes szövegű keresés

Dolgozatok, Különféle viszonyokra vonatkozó papi –. Szerkesztő Fördős Lajos. 1-12. füz. (8-r.) Kecskeméten, 1849-58. Ny. Sziládi Károly. (Bpest, Kókai Lajos.) M.
1. füz. Szilády László egyházi beszédei. (2 lev., 188 l. és 1 lev.) 1849. 1.-
2. füz. Szenci Fördős Lajos egyházi beszédei. (1 lev., 192 l. és 1 lev.) 1850. 1.-
3. füz. Szilády László arcképével. (201 és 3 l.) 1852. 1.20 p.
Nagy Áron. Kinek miért és mikép kell uj év napján könyörögni? Uj évi egyházi beszéd.
Theologiae candidatus. Jézus a várost látván, síra. Virágvasárnapján. - U. a. Kicsoda, kiknek jő el? Adventben. - Elmúlik a gazdag, mint a fűnek virága. Kaszáláskor. - U. a. Megtérésről Bűnbánatkor.
Parragh János. Miként éljünk, hogy a Jézussal halhassunk meg? Nagypénteken. - U. a. A feltámadás bizonyos voltáról. Husvétkor. - U. a. A sz. lélek ereje a mi napjainkban. Pünkösdben. - U. a. Keresztyéni előkészület az aratáshoz. - U. a. Keresztyéni útmutatás az élet okos folytatására. Vásárkor. - U. a. A rágalmazás utálatos vétek.
Fördös Lajos. Jézus a világ világossága. Adventben. - Jézus bölcsője mire tanít? Karácsonkor. - U. a. Mit az isten egybeszerkesztett az ember el ne válaszsza. Farsangban. - U. a. Lelki vendégségről. Urvacsoráláskor. - U. a. Minden helyeken vannak az Urnak szemei.
Kulifay Zsigmond. Mire kötelez minket protestánsokat a mi külső isteni tiszteletünk egyszerűsége? Bőjtben. - U. a. A szolgai állapotról.
Nagy Áron. Isten hatalma, bölcsesége, jósága az idő változásaiban. Aratáskor.
Szivos Mihál. Takarékosság hasznairól. - U. a. Elégületlenségről.
Dorka Illés. A paráznaság vétkes, gyalázatos és káros voltáról. - U. a. Káromkodásról.
Józsa János. Megbocsátás vagy keresztyéni nagylelkűségről.
Győri Lajos. Van Isten. - U. a. Ne ölj.
Szilágyi Antal. Az angyalokról. - U. a. Az ördögökről.
4. füz. Kiss Bálint arcképével, (404 l. és 2 lev.) 1853. 1.40 p.
Zágoni Albu Ferenc. Isten és a sátán. Uj év elején.
Győri Lajos. Isten bölcs czéljai a tél rendelésében és ezen vizsgálásából származó kötelességeink. Téli, egyházi beszéd. - Fohász az idő urához a tavaszszal is télszínt mutató föld színének megujitásáért, Tavaszi. - U. a. Tudomány, vigasztalás és üdvesség Jézus e szavaiból: Tudjátok, hogy közel vagyon a nyár... tudjátok, hogy közel vagyon a Krisztus. Nyári. - U. a. Micsoda igazságokra s kötelességekre vezet e bibliai egy pár szó: Elvégződött a nyár. Őszi.
Helmeci József. Mire tanít a természet téli időszaka? Téli egyházi beszéd.
Szilágyi Antal. Mi az oka, hogy korunkban oly kevesen házasodnak s oly sokan irtóznak a háazs élettől? Farsangban.
Kulifay Zsigmond. A szökőnap története s tanulságos volta. Szökő évi. - U. a. A gyermekeiért áldozó Jób példája mire tanit? Farsang végén. - U. a. Növekedjetek a kegyelemben. Tavaszi. - U. a. Hála a nyárért. Nyári. - U. a. Aratási érettség az erkölcsi világban. Aratáskor. - A bolond gazdag. Aratáskor. - U. a. Nehány - az emberekre, mint megannyi gyümölcsfákra vonatkozó - fontos igazságok. - Bő gyümölcsterméskor. - U. a. Miért és mennyiben mondotta és mondhatta Jézus, hogy ő annak igazi szőlőtő? Uj bori urvacsorára. - U. a. Üstökös csillagokról. - U. a. Asztalmozgásról. - U. a. Szertartási beszédek. 1. Urvacsoráláskor. 2. Házasulók esketésekor.
Kiss Bálint. A böjtről. Bőjti vasárnapon. - U. a. Miket lehet az isten munkáiból megtanulnunk? Tavaszi. - U. a. Az ősz oktatásai. Őszi.
5. füz. Kulifay Zsigmond egyházi beszédei. 1. füz. Szerző arcképével. (215 és 1 l.) 1854. 1.20 p.
Mellékletül: Konkordanci, vagy szentirati szókönyv. 1. és 2. ív.
6. füz. Kulifay Zsigmond egyházi beszédei. 2. füz. (2 lev., 194 l. és 1 lev.) 1855. 1.20 p.
Mellékletül: Fördős konkordanciája. 3. és 4. ív.
7. füz. Szívos Mihály arcképével. (4 lev. és 180 l.) 1856. 1.36 p.
Mellékletül: Magyar protestáns egyházi irodalmi ismertetések és birálatok. 3-6. ív. - Fördős Lajos konkordanciája. 8-10 ív.
Kulifay Zsigmond. Az uj évi igazság és jó tanács. Év első napján. - U. a. Mint gondolkozik és miképen viseli magát a jó keresztyén a világi ditsőségre és az emberektől származó külső tisztességre nézve? Virágvasárnapi. - U. a. Judás nem volt oly elvetemedett ember, mint a milyennek közönségesen tartatik. Nagypénteki. - U. a. Mi az, a mit a bölcs és erényes embernek a feltámadásra nézve ohajtani vagy nem ohajtani szégyen. Husvéti.
Mihó László. Miképen lehetünk hívek mind halálig, hogy elnyerhessük az örök életnek koronáját. Áldozó csütörtökön, confirtimatióra előkészítő. - U. a. Bethlehem és Golgotha. Karácsoni.
Parragh János. A mai prédikációk kevés sikerének okai. Pünkösti. - U. a. Becsüljétek meg azokat kik szolgálnak és munkálkodnak az egyház szolgálatában. Bucsúzó. - U. a. Kereszteléskor tartott beszéd.
Nagy István. Vegyetek szent lelket. Pünkösti.
Szívos Mihály. Mikép eszközlötte Jézus, földre jöttével Isten dicsőségét s az emberek boldogságát? Karácsoni. - U. a. Mikép kerülhetjük el a judási csókokat? Farsangi. - U. a. A jó lelki pásztorban megkivántató tulajdonok. Beköszönő. - U. a. Kereszteléskor tartott beszéd.
László József. Jézusnak dorgálása, figyelmeztetése, tanácsa az igéretéről megfeledkezett keresztyénhez. Confirmatió előtt.
Győri Lajos. Komoly szózat a szülőkhöz a nevelés ügyében. Iskolai év kezdetén. - U. a. Segéljétek az erőtleneket.
Daróci Mihály. Iskolatanítói hivatal fontossága és kellékei. Iskolai közvizsgálatkor.
Fördős Lajos. Esketéskor tartott szertartási beszéd.
Kossa Károly. Esketéskor tartott szertartási beszéd.
8. füz. Tompa Mihály arcképével. (2 lev., 157 és 1 l.) 1856. 1.36 p.
Mellette: Magyar protest. egyház irodalmi ismertetések és birálatok. 7. ív. - Fördős Lajos konkordánciája. 11-16 ív.
Kulifay Sigmond. Mellyek az igaz vallás csalhatlan megismertető jegyei? Adventi. - U. a. Az élőfák hányféleképen dicsérik teremtőjüket? Tavaszi.
Daróci Mihály. Mikép járuljunk a Krisztus által megengeszteltetett Istenünkhöz? Adventi.
Széless Lajos. Párvonal a földi és mennyei birodalmak sorsa közt. Adventi.
Parragh János. Keresztyéni ajándék Jézus születése ünnepén. Karácsoni.
Simony Imre. Jézus királyságáról. Virágvasárnapi. - U. a. Jézus mennybemenetelén való örömünk okairól. Áldozó csütörtöki. - U. a. A téli idő vizsgálásából származó hasznos és tudományteljes igazságokról. Téli. - U. a. Az Isten hozzánk atyai indulattal viseltetik. Nyári. - U. a. A szőlőtőről és szőlőmunkásról. Ujbori urvacsorakor.
Albu Ferenc. Miképen kell feltámadnunk bűneinkből? Husvéti. - U. a. Melyek a felejteni, melyek a tanulni való nyelvek? Pünkösti. - U. a. Miért kell kevés és miért nem kell sok bort inni? Szüreti. - U. a. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj uram!
Dienes Balázs. Mint kell várni a szent lelket? Áldozó csütörtök utáni vasárnapon.
Révész Imre. Erős buzgóság és lelkesedés nélkül semmi nagyszerűt és dicsőt nem lehet e földön kivinni. Pünkösti. - U. a. Az aratásról.
László József. Aratási gondolatok.
Szívós Mihály. Őszi tanulságok.
Jézus önkénytes önfeláldozásáról. Nagypénteki. O. E. - A minden napi kenyér. Uj kenyéri urvacsorakor.
9. füzet. Fördős Lajos egyházi beszédei. 2. füz. Szerző arcképével. (139 és 1 l.) 1857. 1.36 p.
Mellette: Fördős L. konkordánciája. 29-27. ív.
10. füzet. Révész Imre arcképével. (2 lev. és 208 l.) 1857. 1.36 p.
Mellette: Halka Sámuel. Templomi imák advent köznapjaiban. (95 l.) Kecskeméten, 1857. Szilády Károly.
Liszkay József. Mit tesz e kérdés: Valyon Jézus közinkbe lépvén, találna-e bennünk hitet?
Győri Lajos. A biblia olvasása, tanulmányozása protestáns keresztyénre nézve mulhatatlan szükséges. - U. a. Az eső az Isten hatalmának, jóságának és irgalmasságának tüköre.
Miskolczy Szígyártó István. Hogy tarthatjuk meg az élet szélveszei közt a belső nyugalmat? - U. a. Fösvénység munkái. Drágaság idején. - U. a. Kötelességünk a mások hasznával is gondolni. Mihó László. A valódi templombajárókról.
Albu Ferenc. A kevélységről.
Szilády László. Miért nem fogamzik az ige egyenlően minden szivben? - U. a. A vallás egyez az okossággal, ennélfogva okos ember meg nem vetheti azt. - U. a. Utána függeszti Jézusnak ma is minden igaz híve szemeit. Áldozó csütörtöki. - U. a. Jézus vallása minden ember nyelvén tud s szól. Pünkösti.
Kolmár József. A szívnek teljességéből szól a száj. - U. a. A fejedelem vallásossága, a templomnak szent dolgaiban való gyönyörködése őrző angyala a nemzet boldogságának. A fejedelem név- vagy születés napján. - U. a. Isten vezérli az ember útait. Ujévi.
Tóth Ferenc. A gyermekek beoltására kötelező okok.
Kulifay Zsigmond. A beoltás ellen tetetni szokott nehézségek. - U. a. Miképen szokott az Isten az igazaknak a segitségből még ma is világosságot támasztani? Husvéti. - U. a. Jézus az igaz világosság. - karácsoni.
Kocóh Ferenc. A három pásztori áldás újév napján mint út és igazság a jövő küszöbén. Ujévi.
Basa Bálint. Az aratás feletti örömérzetet Istenre gondolás által nemesítenünk s magasabb fokra emelnünk kell. Aratási. - U. a. A borrali helyes és helytelen élésről. Szüreti.
László József. Bírák kötelességei s kötelességeik elmulasztásának következménye. Uj biró hivatalba léptekor.
11. füzet. (149 és 1 l.) 1858. 1.36 p.
Mellette: Kecskeméti protestáns közlöny. 1. füz. (114 és 1 l.) 1858.
Peti József. Jézus Krisztus az igaz fundamentom. - U. a. Az imádkozásról. - U. a. Az emberi nyelv fönsége.
Kiss Gábor. Az egyház körüli szolgálatban mutatkozó hidegségről.
Czelder Márton. A keresztény vallás szabaddá teszen s a világosság és igazság terjesztésére indít.
Basa Bálint. Az isteni gondviselésről.
Kulifay Zsigmond. A rágalmazás bűnének iszonyú és rettenetes voltáról. - U. a. A hálátlanságról - U. a. Mire, mikor, mi módon és kinek kell az embert tanítani.
Kiss Bálint. A káromkodásról. - U. a. Az Isten nem személy válogató.
Parragh János. Keresztyéni nevelés kellékei.
Simony Imre. Azon szülék boldogságáról, kik gyermekeik oktatásukról igaz lelkiismerettel gondoskodnak.
Miskolczy Szígyátó István. Egyházi gyűlésekről. Egyházmegyei gyűlést megelőző vasárnapi oktatás.
Győri Lajos. Jézus tudománya eledele a léleknek az örök életre. Úrvacsoráláskor, - ujkenyér innepén.
Kovács József. A szent bor mint békesség, vigasztalás, bűnbocsánat forrása. Újbori úrvacsorakor.
Obernyik József. A fogadástételről. Úrvacsorakor.
Hérodes bűne és büntetése. Névtelentől.
12. füzet. (2 lev. és 131 l.) 1858. 1.36 p.
Mellette: Kecskeméti protestáns közlöny. 2. füz. (126 és 1 l.)
Helmeczi József. Uj évi kérdés.
Kulifay Zsigmond. Husvéti öröm. - U. a. A szivárvány és Jézus közti hasonlatosság. Áldozó csütörtöki. - U. a. Isten irgalma, melyet az emberi nem irányában a szent lélek kitöltése és a Jézus halála által megdicsőitett. Pünkösti. - U. a. Jézus négy rendbeli eljöveteléről. Adventi.
Liszkay József. Egyezik-e a keresztyénség mai élete vallásos fogalmai - s ismereteivel? Advent első vasárnapjára.
Szász Károly. Komoly vizsgálat az iránt: méltók vagyunk-e az eljövendő Jézus hívei közé számíttatni? Advent 4. vasárnapjára. - U. a. Jézus szenvedései. Bőjt első vasárnapján. - U. a. Az emberi sors változandósága. Virágvasárnapi.
Végh Sándor. Mit adjunk a született Jézusnak? Karácsoni.
Dorka Illés. Hitünk nagy titkáról. Karácsoni. - U. a. Jézus a kánai menyegzőben. Farsangi.
Győri Lajos. Napjaink mulandósága mire tanít? Esztendő utolsó vasárnapján.
Peti József. Az ó és uj emberről. Év utolsó napján.
Miskolczy Szígyártó István. A házas állapot becse és méltósága, és azon következések, melyek abból a mi magunkviseletére nézve származnak. Farsangi.
Márk Pál. Az örömnapja könnyen válhatik vétek alapjává.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT