Wenckheim család. (Gróf és báró.)

Teljes szövegű keresés

Wenckheim család. (Gróf és báró.)
Egyike legjelentékenyebb, most is virágzó, főrendű honfiusított családainknak. Őseit Frankoniából eredeztetik. A család egyik legujabb leirója * a család eredetét épen a wenckheimi Hund és ennek folytán a magyar országban nemzetséget alapított Hunt és Pázmán törzsekkel igyekszik összekötni. Mi csupán a biztos adatokhoz ragaszkodván, csak megemlíteni kivánjuk, hogy Wenck Dániel 1559-ben I. Ferdinand római császártól nemességében megerősítetett, továbbá, hogy Wenck Ágoston II. Rudolf római császártól wenckheimi előnévvel birodalmi nemességre emeltetett, végre hogy wenckheimi Wenck Fülöp a svecziai hadjáratokban tűnteté ki magát, míg testvére Wenck Sebestyén tüzérségi főtiszt 1598-ban Győr ostromában szerzett érdemeket, mely utóbbiakat már a család oklevelei is őseiknek igényelik.
A Wenckheimi Hund család eredete és ivadékai Magyarhonban. Szerkesztve id. Mogyoróssy János által. Nyom. Gyulán 1864. 4-rét.
A család ismert törzse, kitől származása izről izre kimutatható, Wenck Albert volt, * kinek nejétől wiedersbachi Wiederhold Jozéfától született fia
Góthai Hist. herald. Handbuch 1855. 1068. lap.
Wenck János volt. Ez 1683-ban a batáviai tud. Egyetemnél bölcsész és orvos tudori oklevelet nyert, hasonlóan 1698-ban a gráczi t. egyetemtől is oklevéllel tiszteltetett meg; ugyan ez évben az eggenbergi herczeg is kitünteté kiváltság-levelével. Mint cs. udvari orvos Gráczban nagy tevékenységét fejtett ki, és kitünő képességeiért Sobieszki Jacobine lengyel kir. hzgnő is udvari orvosává nevezte. 1711-ben a római tud. sz. egyetem is tudori oklevéllel tisztelte meg. Érdemeiért, hová tudományos működése is tartozik, 1748. april. 27-én Mária Terézia maradékaival együtt (már „Wenckheim“ nevezettel) római német birodalmi czímeres lovagi (ritter) rendbe emelte. Nejétől eggerswaldi Gobleis Mária-Annától maradt fia
Wenckheimi Wenck János-Jozsef-Ágoston, ki császári tanácsos, és az alsó-ausztriai kormány kanczellára volt negyven évig. Nőűl vévén a gazdag báró Harrucker János-György Békes megyei főispán leányát Mária-Czeczíliát, ez által gyermekei a Békes megyei gyulai uradalomban örökösödtek. Nevezett nejétől három fia maradt, úgymint: József, János-György, és Xav.-Ferencz. A középső klagenfurti főesperes és alsó-ausztriai tanácsos volt, élt még 1798-ban; meghalt mint pap magtalanúl. A másik két testvér katonai pályán díszlett, és mindkettő 1776. dec. 18-án az ausztriai örökös tartományokra nézve Mária-Terézia cs. királyasszonytól báróságot, 1781. april. 7-én I. József császártól Magyar országra honfiusítást nyert, mely az 1791. évi országgyűlésen elfogadtatván, a 73-ik törvénybe beczikkelyeztetett. E két férfitól származik a Wenckheim-ok mostani öszves bárói és grófi ága, és pedig Józseftől (ki 1802-ben grófi rangra emeltetett) a grófi-, Xav.-Ferencztől pedig a bárói-vonal. Lássuk a leszármazást * a családfán:
Mogyoróssy id. m. és a góthai almanachok stb.
I. tábla.
Wenck Albert (ns. Wiederhold Jozéfa); Wenckheim János (ker.) 1683. 1748. lov. udv. orvos tr. (ns. Gobleis Már.-A.); I. (Ján.) József Ágost. cs. tan. és alsó-ausztr. kanczellár (báró Harrucker M.-Czeczil.); II. József báró sz. 1733. † 1803. altábornagy 1802. gróf. (báró Gruber Teréz sz. 1741. † 1801. Badenb.); János-György Klagenf. főesper. legf. törv. tanács. †; Xav.-Ferencz sz. 1736. † eles. 1794. altábornagy, báró (b. Rosenfeld Karolina) Folyt. II. táblán.; II. Ferencz † kiskorú 1784. után.; IV. József-Antal sz. 1780. † 1852. cs. kir. kamarás (1. Ns. Klempay Regina-Róza 2. Feicht Anna † 1846. 3. Scherz Krisztina † 1849.); III. Ser.-Ferencz sz. 1785. † 1838. cs. kir. kamarás (gr. Pálffy Bora csill. ker. h. † 1862.; 3-tól Krisztina sz. 1849. april. 31.; V. József sz. 1809. sept. 9. cs. kir. kam. (1. gr. Niczky Mária 2. Jankovich Stefania cs. ker. h.); Károly sz. 1811. febr. 24. cs. kir. kam. (gr. Radeczky Friderika); Antal sz. 1813. máj. 17. † 1864. cs. kir. kam. (gr. Zichy Mária-Max. csill. ker. h.); Rudolf sz. 1814. dec. 24. cs. k. kam.; Gyula sz. 1835. aug. 1861. Békes v. aljegyző.; Stef-Mária sz. 1837. (gr. Almássy Kálmán); Borbála sz. 1838. (b. Walterskirchen Ernő); Anna sz. 1840. † 1858.; Frigyes sz. 1842.; Gejza sz. 1847.; Matild sz. 1852.; Imre sz. 1854.; Ferencz sz. 1855.; Henrik sz. 1857.; István sz. 1858.; Ilona Sarolta ikrek szül. 1860.; Dénes sz. 1861.; Stefánia sz. 1863.
II. tábla.
Xav.-Ferencz, ki az I. táblán. sz. 1736. † 1794. altábornagy, báró (b. Rosenfeld Karolina † 1827.); III. József sz. 1778. † 1830. Aradi főisp. (b. Orczy Teréz csill. ker. h.); Karolina sz. 1779. (gr. Blankenstein Henrik ezred.); Henrietta (Kárász Miklós septemvir.); Francziska (gr. Festetich Vincze); Terézia hajadon †; Mária (b. Kray János); I. Béla sz. 1811. feb. 16. Békes v. főispán 1848. 61. 65.; László sz. 1814. jul. 22. (gr. Szapáry Francziska); Viktor sz. 1816. aug. 9. (1. Czindery Mária 2. gr. Apponyi Mária cs. k. h.); Paulina sz. 1817. nov. 28. (gr. Dessewffy Emil); II. János.; Mária.; VI. József.; Anna.; 1-től Leontina (gr. Andrássy Aladár); II. Béla.; 2-tól Teréz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT