I. Ádám ága.

Teljes szövegű keresés

I. Ádám ága.
I. Ádám (II. Jánosnak a tüzér dandárnoknak legidősb fia (született 1690. october 27-én. * Derék atyja jeles neveltetéséről gondoskodván, őt testvérével Jánossal együtt külföldön iskoláztatta; Ádám nevezetesen Berlinben tanúlt, és ott időzvén még a magyarországi harczok végén is, a porosz királyi gyalog őrségben hadnagy volt. E ranggal jött haza is a magas termetű, barna, 22 éves ifju testvérével Jánossal együtt Drezdán, * Prágán, * keresztül 1713-ban, az atyja által gróf Pálffy János m. orsz. főkormányzótól eszközölt útlevél mellett. * Haza érkezvén, miután – úgy látszik – hívatalt nem vállalt, megnősült, feleségűl vévén Trencsin megyéből a szedlicsnai Lipszky családból Lipszky Juliannát, kitől fia született Mihály, maga pedig Ádám – úgy látszik – az 1755. évet sem érte el. nevezett fia
Az atyjának imakönyvébe jegyzett adat szerint.
Drezdai útlevele kelt 1713. maj. 16.
Prágai útlevele kelt 1713. maj. 30-án, és tartalmazza személyes leirását, mindkettőben porosz kir. hadnagynak nevezve.
Kelt 1713. febr. 20-án.
I. Mihály Nógrád vármegyénél hívatalos pályára adván magát, 1762-ben főpénztárnok, utóbb, még 1788-ban is, tbiró volt. Nejétől Bossányi Juliannától három gyermeke maradt: 1. Éva, előbb nagypalugyai Plathy Imrének, utóbb Ócsai Balogh Péternek felesége. 2. II. Ádám, 1792-ben Nógrád megye alszolgabirája, ki nőtlenül halt meg, és 3. II. Mihály, ki 1792-ben Nógrád megye első aljegyzői hívatalát viselte. Ez ősi birtokai mellé az 1/6 részben öröklött T. Sz. Imrei pusztán még korszerü gazdálkodása által ottani birtokát mintegy 10 ezer holdnyi terjedelemre szaporitotta és gyermekeit kitünő vagyonosságra emelte. Nejétől losonczi Gyürky Klárától következő nyolcz gyermeke maradt:
a) István fiatal korában katona, mely pályától huszár hadnagyi ranggal elbúcsúzván, az 1848. előtti időkben megyei táblabiró volt. Nejétől kis-bózsvai Berhelyi Klementinától gyermekei István és Klára.
b) Péter, meghalt 1824. körűl magtalanúl.
c) Mihály fiatal korában 1828. oct. 8-ától 1834. julius 18-ig Nógrád megye alszolgabirája volt. Utóbb táblabiró. Gazdaságra adván magát, sz. imrei jószágát kezeli. (Nőtlen.)
d) Éva előbb Dubraviczkyné Osgyánban, utóbb Szontagh Sámuelné.
e) Miklós táblabiró, meghalt 1840. táján; neje Sréter Terézia († 1833-ban) leányuk: Teréz Voxith Horváth Tamásné.
f) Petronella Losonczy Lászlóné.
g) Klára Borbély Miklósné Derzen.
h) Amália Fazekas Károlyné.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT