Somogyi család. (Gyöngyösi)

Teljes szövegű keresés

A család eredeti neve Nagy; valószinűleg a Heves megyei Gyöngyösről származott, honnan előnevét is vette. Első ismert törzse, mint e munka VIII. köt 75–76. lapján említve volt, és azóta kezemhez jutott biztosabb és hiteles adatok után tudom, gyöngyösi Nagy Egyed, kinek Kovách Judittól született fiai János és Tamás.
Nevezett gyöngyösi Nagy János Nógrád várában, Tamás pedig Drégely várában alkapitányok, valamint Jánosnak fia Ferencz a török és Bethlen Gábor elleni harczokban mutatott hű szolgálataikért, miután még őseik megnemesítettek, de ezen leveleik elveszvén, atyjok ismét Rudolf király által akkor is kezöknél volt nemes levélben ujra megnemesítetett, – ők is újra III. Ferdinand király által Bécsben 1633. január 10-én kelt czímeres nemes levélben régi nemességökben megerősítettek; és régi czímerökkel megadományoztattak. Ezen czímeres levelök Nógrád megyében 1637. maj. 25-én Losonczon tartott közgyülésen ki is hirdettetett.
A czímer – mint itt látható – a paizs kék udvarában zöld halmon álló magyar vitéz, sárga csizmában, violaszin nadrágban, vörös dormányban és zöld felöltönyben, fején fekete süveggel, melyen három daru toll leng, mellén keresztűl fehér övvel látható, ágyékához szorított balkezével levágott török fejet, a jobb kezével három nyilat (hegyeikkel fölfelé) tartva. A paizs fölötti sisak koronájából az előbbihez egészen hasonló vitéz emelkedik ki. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.
Az utóbbi czímeres nemes levelet szerző Nagy Jánosnak egyik utóbb született fia Péter, Somogyba szakadt, ott vette nőűl Pandur Katát, és lakott – mint gyanítható – Marczaliban, mert török fogságba esvén, Kaposban tartatott és szabadúlása végett a kiváltási sarczot 1686-ban Márton Istvántól kölcsönözvén, érette igali Szűcs István másfél száz tallérig kezeskedett, ezen a család kezén levő kezeslevélben pedig a következő kitétel olvasható: „lettem kezes ugyan itt Keszthelyen lakozó Márton Istvánnak másfél száz tallérig Marczali Nagy Péter kaposi keresztény rabért.” *
Itt tehát a marczali előnév csak lakási hely gyanánt áll, máskülönben az jőne kérdésbe, miért nem neveztetett „gyöngyösi”-nek.
Ezen Nagy Péternek Pandur Katalintól négy fiát ismerjük: Nagy Ferenczet, ki előbb Somogyban lakott, utóbb Győrbe szakadt, és szülőföldéről Somogyinak neveztetvén, a Somogyi család tulajdonképeni alapítója lett; továbbá Nagy Jánost és Nagy Györgyöt, kik Somogy megyei Kéthelyen laktak, és végre Nagy Istvánt, ki Keszthelyen lakott.
Nevezett Ferencz Győrbe telepedvén, Somogy vármegyétől 1742. évi január 5-én nyert nemesi bizonyítványt, mely arról is ád felvilágosítást, hogy Nagy neve Somogyi-ra változott. Ezen nemesi bizonyítványt Győr megyében 1754. maj. 6-án kihirdettetvén, Győr megyének 1755–57-ben táblabirája volt. Nejétől Huszár Évától született gyermekei közűl, kik Zala megyében Rendeken laktak, egyik I. Antal mint ügyvéd Pestre telepedett, 1765-ben april. 30-án Győr megyétől kivett nemesi bizonyítványát Pest megyében is, hol táblabiró és a József császári rendszer alatt a Judicum Subalternum elnöke volt, 1792-ben febr. 7-én fiai József és II. Antal neveikre szólólag kihirdetteté. Nejétől Szeleczky Anna-Máriától nyolcz gyermeke született, a mint következnek.
a) József, ki testvérével együtt a Pest megyétől 1792-ben kiadott nemesi bizonyítványt Nógrád megyében 1803. april 29-én kihirdetteté.
b) II. Antal, kiről alább szó lészen.
c) Anna, Gonda Jánosné.
d) Kata Ágostonné.
e) Rozália Lieszkovszkyné.
f) Erzsébet Kőrösyné.
g) Klára Miskey Ferenczné.
h) Krisztina Kubínyiné.
II. Antal Pest vármegyénél kezdé hívatalos pályáját, hol mint szolgabiró szolgált, 1815-ben a jászkún kerűlet nádori al-, utóbb főkapitánya és kir. tanácsos lett. 1817-ben nov. 8-án Nógrád megyétől két fia nevére is nemesi bizonyítványt vett ki. Meghalt 1836. évi nov. 10-én kora 68. évében Pesten. Két fija maradt: Károly és Ferencz, mindkettő Nógrád megyében szép vagyonú birtokos Petényben, Gután stb. az utóbbi fiatal korában volt huszár hadnagy, meghalt 1863-ban. Gyermekeiket a táblázat és a következő sorozat mutatja:
Károlynak nejétől báró Prónay Emmától gyermekei következők:
1. Antal (Emil Sándor Miksa) született 1830. mart. 16-án. Nőűl vette Tóth Cesarát, kitől leánya Adrienne.
2. Eleonora (Amália Paulina) szül. 1831. jan. 27.
3. László Kálmán Károly szül. 1833. aug. 10-én.
4. Gyula Mihály Lajos szül. 1834. dec. 19-én.
5. Emma-Zsófia szül. 1836. febr. 22-én. Jeszenszky Sándorné.
6. Ilona Rozália Karolina szül. 1839. maj. 17-én Mocsonyi Györgyné.
7. Gizella Vilma szül. 1851. febr. 6-án.
Ferencznek első feleségétől gróf Bethlen Rozáliától következők:
a) Francziska Rozália szül. 1829. jun. 3. – mhalt.
b) Natália-Jozéfa és
c) Emerika Mária, ikrek sz. 1830. jun. 29. – mhaltak.
d) Ferencz János szül. 1831. nov. 27. Legközelebb feleségűl vette kovásznai Kovács Annát.
e) Laura Rozália szűl. 1833. febr. 5. – mh.
f) Béla Károly József szül. 1834. sept. 17. – mh.
Ferencznek második nejétől sztregovai Madách Karolinától gyermekei következők:
g) Olga-Sarolta szül. 1846. dec. 27-én – mh.
h) Zoltán-Ödön szül. 1848. april 24.
i) Ödön Ferencz szül. 1849. sept. 16.
j) Gabriella Janka szül. 1851. jan. 30.
k) Blanka Mária szül. 1853. jan, 19.
l) Aladár Károly szül. 1834. sept. 15.
m) Károly-Árpád szül. 1856. mart. 28.
n) Géjza-János szül. 1858. jul. 28.
o) Olga szül. 1862.
A családnak Zala megyében Rendeken maradt ágából származhattak Somogyi Mózses Zala megyénél 1833-ban aladószedő, ugyan ott Ádám 1833–38. körűl megyei esküdt.
A családfa következő:
Nagy Egyed (Kovách Judit); Nagy János (de Gyöngyös) nógrádi alkapit. 1633.; Nagy Tamás palánki al-kapit. 1633.; Nagy Ferencz 1633.; Péter Somogyban 1686. (Pandúr Kata); Nagy Ferencz 1742–59. Győrben Somogyi nevet vesz fel. (Huszár Éva); Nagy János Kéthelyen; N. György Kéthelyen; N. István Keszthelyen. 1742.; Somogyi I. Antal Pesten ügyvéd, és törv. széki elnök 1765. 1792. (Szeleczky A. Mária); fi és leány testvérei Rendeken.; József 1792. 1803.; II. Antal kir. tanács. Jászkún kapit. mh. 1836. (Ürményi N.); Anna (Gonda János); Kata (Ágoston); Róza (Lieszkovszky); Erzse (Kőrösy); Klára (Miskey Fere.); Krisztina (Kubinyi); Károly (b. Prónay Emma); Ferencz † 1863. (1. gr. Bethlen Róza 2. Madách Karolina); Antal-Emil sz. 1830. (Tóth Czezára); Andrienne.; Eleonora.; László sz. 1833.; Gyula sz. 1834.; Emma sz. 1836. (Jeszenszky Sándor); Ilona sz. 1839. (Mocsonyi György); Gizella sz. 1851.; csak az élők.; 1-től Ferencz sz. 1831. (K. Kovács Anna); 2-tól Zoltán sz. 1848.; Ödön sz. 1849.; Gabriella sz. 1851.; Aladár sz. 1854.; Károly sz. 1856.; Gejza sz. 1858.; Olga sz. 1862.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT