László ága.

Teljes szövegű keresés

László ága.
László hosszabb ideig Vas vármegye főszolgabirája volt. Nejétől Csapody Máriától négy gyermeke közűl egyik János és annak utóda Ferencz a házi gazdászat mellett maradtak, másik fia Ferencz Vas megyénél hivataloskodván, 1760–1770-ig első alispán, egyszersmind kir. tanácsos volt. Ennek egy leánya s két fia maradt: János kereszthelyi plébános s hahóti apát volt, Pál pedig eleintén a katonai pályán szolgált, utóbb Vas megyei táblabiró, nejével nedeczky Annával ősi vagyonát tetemesen szaporitá. A Martinovicsféle körbe elegyedvén, miután az ellene emelt vád csak arra szoritkozott, hogy a tiltott Káté egy példánya nála is találtatott, Pesten a szervita zárdában egy évi fogságra itéltetett. Megnevezett nejétől egy leánya s két fia Károly és Albert maradtak; amaz a Blankenstein huszár ezredben szolgált és egyike volt a lipcsei ütközetben herczeg Schvarzenberg fővezér segédnyargonczainak; utóbb az orosz sz. Anna, a bajor Miksa rendek vitéze s a lipcsei kereszt tulajdonosa, cs. kir. kamarás, mint nyugalmazott őrnagy halt meg 1835-ben. Testvére
Albert több éven át Békés vármegye főjegyzője, és alispánja, miután hivatalát letette, Pesten lakott, részt vévén a megyei ellenzék sorában. Különös pártolója volt a zenészetnek. Meghalt 1847-ben kora 68. évében. Nejétől Eckstein Annától gyermekei: Ágnes báró Eötvös Józsefné, Ilona Trefort Ágostonné, Anna Amadené és Pál (szül. 1830.), ki 1848-ban a gr. Károlyi huszár ezredben szolgált, fegyver letétel után előbb Münchenben majd Párizsban tartózkodott, s a természettudományokat s festészetet tanulmányozván, utóbb Amerikát két évig tette utazása tárgyává, honnan megtérve, önkészitette amerikai nagybecsü fényképek albumával a nemzeti muzeumot gazdagitá, és utazási tapasztalatát jeles képmellékletekkel „Úti emlékezetek Amerikából” czím alatt disz album alakban kiadá; a m. akademia által pedig lev. tagúl választatott.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT