I. A felső vonal.

Teljes szövegű keresés

I. A felső vonal.
E vonal alapitója IV. Miklós Liptó vármegye alispánja volt. Neje Révay Erzsébet. Ettől többi közt három gyermeke Zsigmond, (VI. táblán) György (VII. táb.) és Kristóf (IX. táb.) három külön ágazatot terjesztett le.
Zsigmond ágán, melynek egyik ága utódai Gömör vármegyében Baloghfalván élnek Gedeon és Miklós személyeikben, látjuk Menyhértet a XVII. század végén élt jesuita szerzetest.
Györgynek ágazatán (VII. tábla) a tábla élén álló Györgynek Plathy Dorottyától egyik unokája György 1637-ben már házasságban élt Székely Borbálával, úgy látszik, Biharban, s 1655-ben Erdélyben honfiusitást nyert,* de onnan ismét Magyarországra szakadt. Utódai között két Sámuelt látunk.
1655. sept. 25. articulus 31.
Györgynek Plathy Borbálától másik fia Sámuel, a ki feleségével Bulyovszky Magdolnával négy gyermeknek lőn atyjává, úgymint Ádámnak, Pálnak, Imrének és Sámuelnek. Ezek közűl
Páltól a Bihar megyei ág terjedt le, ugyanis ennek unokája Mátyás, ki a váradi püspökségnek meghatalmazottja Bihar s több megyék táblabírája volt, s ugyan ott az alispánságra is több ízben kijelöltetett.* Két neje volt, az első Simonyi Erzsébet, a második kölcsei Kende Rozália; az elsőtől egy fia volt János, előbb Bihar vármegye aljegyzője, azután a nagyváradi káptalan főjegyzője lőn, élt még 1806-ban is, két neje volt, az első Csernyánszky Julia, a második Baranyi Magda, az előbbitől leánya Julianna báró Dessewffy Károlyné, az utóbbitól Teréz Dessewffy Ignáczné születtek.
L. ezen egész ágról B. Vay László Némethívség 476. 487–550. köv. l.
Pongrácz Mátyásnak második nejétől Kende Rozáliától következő hat gyermeke volt:
1. György Bihar vármegyénél előbb aljegyző, majd alügyész, azután a sárréthi járásban főszolgabíró, végre táblabíró. II. József császár rendszere alatt a föld mérő bizottság elnöke, innen Szabolcs vármegye alispánja, végre innen a pozsonyi kerületben a séllyei publ. politico fundus javak kamarai igazgatója. Meghalt nejével Heher Rozáliával együtt 1796-ban, magtalanúl.
2. Mátyás szintén Bihar megyében előbb aljegyző, majd al- s főszolgabíró, innen Temes vármegyében fizetéses táblabíró, hol mint nőtlen még 1806-ban is élt.
3. Magdolna előbb Micske Baranyai Miklósnak, utóbb Fekete ezredesnek neje, és 1808-ban ez utóbbinak özvegye.
4. Klára előbb Beliczay Józsefnek, ennek 1789-ben történt halála után báró Kosztolányi László ezredes és M. Terézia rend vitézének neje; meghalt 1806. jan. 6-án, férje pedig azon évi junius 30-án.
5. Francziska előbb Béra Mihály nagyváradi püspökségi, majd kalocsai érsekségi prefectusnak, ennek holtával Száraz Mihály kamarai ügyésznek lőn nejévé, élt még 1806-ban.
6. Rozália, pribéri Jankovich Jánosnak a gróf Károlyiak pesti ügyvédének volt neje.
Pongrácz Sámuelnek nejétől Görgey Zsuzsannától származott ágán (VIII. tábla) Lajos m. kir. testőr volt M. Terézia alatt. Élők most Adeodat, és ennek, valamint testvérének Dénesnek szintén volt testőrnek gyermekei Liptó vármegyében.
Kristófnak (a IX. táblán), ki Liptó vármegyének alispánja volt, nejétől Báan Zsófiától öt gyermeke volt: 1. János, ki unokáiban kihalt. 2. István, kinek nejéül Kossuth Anna és Szelényi Dora íratik némely táblázaton, s magnélkül halt meg; 3. Ferencz, kinek ága máig él. 4. Dániel és 5. Gábor,* kinek ágán Istvánt, a jesuitát látjuk, – utódaiban szintén máig él.
Még némely táblázatokon 6-ik fiául Kristóf is íratik.
Az emlitett Ferencznek, ki 1670-ben halt meg, négy fia közűl András atyja volt Ádámnak, a katonának, ki 1783. jan. 7-én halt meg, s ki atyja volt Jakabnak az 1758-ban Sveidnitznál elesett kapitánynak.* Ádám testvérének Lászlónak fia Sándor Prágánál esett el.*
Lehoczky Stemmat. II. 313.
Ugyan ott.
Ferencznek fia Gáspár (X. táblán) Nógrád megyébe házasodott, elvévén a XVIII. század végén a kihalt Terchy család egyik sarjadékát Terchy Juditot; ettől öt gyermeke volt: 1. János, kí leányában Máriában kihalt; 2. Ferencz, ki Hontban Pribélyen lakott, elvévén Tihanyi Borbálát, azonban unokájában kihalt; 3. László, kiről alább; 4. Zsófia Ebeczky Istvánné; 5. Mária Sárközy Gáspárné.
Nevezett László (1725–35.) nejétől Meskó Annától nemzé Sámuelt, Jóbot, ki gyermekeiben kihalt, Erzsébetet Tattay Imre nejét, és Pált kiről alább.
Sámuel Hont megyében maradt, neje Meskó Éva volt. Négy gyermeke maradt, ezek közűl egyik ismét Sámuel Tarcsányi Judittal nemzé Józsefet, a ki Szedlenics Borával több gyermeknek lőn atyjává, azok közűl Sámuel lakik Gyürkiben, Hont megyének 1861-ben volt r. sz. esküdtje; Miklós pedig, ki F.-Pribélyen lakik, volt honvéd; négy élő gyermeknek atyja.
Nevezett Pál, feleségével Plathy Johannával két fiút nemzett, Pált, (kihalt) és Boldizsárt, ki Lóczban lakott, s Nógrád vármegyének táblabírája volt. Első neje Sulyovszky Anna volt; a második Dubraviczky Antonia, utóbb Jaán Zsigmondné. Az első házasságból születtek:
1. Antal 1832-től 1839-ig Nógrád megye főszolgabírája, 1839-ben egy ideig főjegyzője, a midőn Zomborban kamarai igazgatósági ülnök lőn.* Egy fia Ede, és egy leánya nógrádi Horváth Valérné.
Testvérével Károlylyal Nógrád megyétől 1829. nov. 24-én vett ki nemesi bizonyitványt.
2. Ferencz volt nógrád megyei alügyész, meghalt kora 25. évében.
3. Alajos meghalt kora 18. évében.
4. Menyhért szintén ifjú korában halt meg.
5. Károly volt Nógrád megyei táblabíró, 1850. után cs. kir. catastralis tanácsos Pozsonyban, 1861. dec. óta Nógrád megye kinevezett első alispánja. Neje Dubroviczky Apollónia.
6. Tivadar* 1842-ben Nógrád megye rendszerinti esküdtje, tiszteletbeli alügyész, 1850. után cs. kir. járásbíró. Neje Plathy Ágnes.
1838. jan. 12-én vett ki Nógrádtól nemesi bizonyítványt.
Boldizsárnak második házasságából:
7. István 1848-ban volt honvéd hadnagy. Lak. Lóczon.
8. Ádám.
9. Zsuzsi gr. Buttler Henrikné és végre
10. Paulina.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT