Perneszy család. (Osztopáni).

Teljes szövegű keresés

Perneszy család. (Osztopáni).
Somogy vármegyei főbbrendű kihalt család, elágazva Erdélybe is. Nevezett megyében fekszik Pernesz és Osztopán helység, honnan a család vezeték- és előnevét vette.
Adatok hiányában teljes származási táblát nem közölhetvén, csak egyes ágazatok, izek kimutatását, és a nevezetesebb személyek megemlitését teljesíthetem.
A XVI. század elején Perneszy Miklós az 1518-ki bácsi országgyülés által II. Lajos király mellé egyik tanácsosul rendeltetett.*
1518: 39. törv. cz.
Farkas 1550-ben Csanádnál sebet kapott s élete hosszáig sánta lett.* 1558-ban Babocsa vára kapitánya volt,* s mint ilyen 1562-ben a monoszlói diadalban vett részt.*
Istvánffy 1685-ki kiadás 191.
M. Akademia Évkönyve III. 136.
Istvánffy id. kiad. 273.
1560. táján élt Perneszy Imre, kinek neje enyingi Török Ilona volt.*
Wagner Collectanea general. dec. III. 127.
András az 1569. évi országgyülés által az ország határának Austria felől megvizsgálásra rendelt küldöttség tagja volt.* 1577-ben alsó-lindvai kapitány.* Tőle Lehoczky szerint ivadéka ily renddel származott.
1569. évi 42. törv. czikk.
Lehoczky Stemmat. II. 301.
«» Perneszy András 1557. (Brodarich N.); János; Ferencz 1635–47. Zala, somogyi alispán.; István.
E táblázaton állók közűl Perneszy Ferencz Zala és Somogy vármegyének alispánja és többször országgyülési követe 1635. és 1647-ben* a száraz vámok eltörlésére nézve, 1638-ben pedig az Austria felül határok megvizsgálására kiküldött egyik országos biztos volt.*
72. és 91. törv. czikk.
37. törv. czikk.
Ugyan ez ágból tán Ferencznek fia volt János, a ki szintén mint Somogy és Zala vármegyék alispánja és 1681-ben az országgyülés által Stiria felől az ország határainak megvizsgálására kirendelt biztos volt.*
1681. évi 23. törv. cz.
A családnak egyik ága Erdélybe is beszármazott, és ott egyik tagja már 1589-ben Udvarhely széki főkapitány volt. István 1584-ben várhegyi commendans.*
Kállay Székely nemz. 277.
Gábor az idősb már 1607-ben jun. 10-én a kolosvári gyülésen megbélyegeztetett.* Még később is azonban Dóczy András alatt Bethlen ellen törve, főleg Huszt várának megvételével volt megbizva.* Neje Surányi Bora volt, ettől fia ifjabb Gábor, kinek Ujhelyi Máriától leánya Borbála ludányi Bay Ferenczhez ment férjhez 1709. táján. Ugyan ez ágból származott Mária 1710-ben Szentpály Benjaminné.*
Ugyan ott.
Engel Monumenta 375. 380.
Szirmay C. Ugocsa 161. 162.
Perneszy Erzsébet előbb Gálfy Jánosné, ennek kivégeztetése után Keserű Jánosné, végre Szilvásy Boldizsárné több jószágát 1630. febr. 15-én Zólyomy Dávidnak és Apaffy Györgynek engedte át.*
Báró Bornemisza cs. levéltár.
Perneszy Zsigmond Királyfalván lakott Erdélyben,* ájtatos ember lévén, Avenarius imáit magyarra forditá, és több munkát is adott ki.* 1686-ban egyik követ az erdélyi fejedelem részéről a bécsi udvarral kötendő szerződésre.* Ő kapta Kassai Borbálától Keresztessy Sámuelnétől a bátosi jószágot, mely azonban az ő kihaltával Lázár Györgynek adatott.*
Kállay Székely nemz. 277.
Benkő Transylv. gen. II. 407.
Ugyan ott I. 307.
B. Bornemisza levéltár Török A. közlése szerint.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT