Palojthay család. (Felső-palojthai és kelecséni †.)

Teljes szövegű keresés

Palojthay család. (Felső-palojthai és kelecséni †.)
kihalt régi nemes család; ősi fészke Hont vármegye, melyben a családnevet adó (felső, közép és alsó) Palojta helység, az utóbbit jelenleg a rosnyói káptalan, felső és közép Palojtát jelenleg is a Palojthay család leányági örökösei birják nagyobb részben.
Családfáját a XV. század elejeig biztosan fölvihetni.* Ekkor élt Palojthay Ágoston, kinek ivadékát mutatja a következő táblázat:
Eredeti okmányok s káptalani átiratok után készitve és perben fölmutatott genealogia szerint.
Ágoston 1400. körül.; György; Dávid; I. István; Márton 1567.; Farkas 1557.; II. István; II. Ágoston; Ferencz a verebesi curia szerzője.; Péter 1567.; Anna (Nagy László); Folyt. köv. ábrán.; N. N. (Szelényi Menyhért)
II. István, ki az előbbi ábrán.; Miklós 1567.; Tamás; András. †; III. István; Anna 1579. 1. Dubraviczky Miklós 2. Pethő Imre 1558 1569; Gáspár; Zsófia (Gyürky Benedek első neje); Anna (Palásthy Miklósné); IV. István 1654. (Szelényi Anna); Anna (Madách Pálné); Bora.
Az e táblán állók közűl IV. István leányaival Anna és Borbálával 1654-ben Felső máskép Farkas-Palojtha helység fele részébe, és ottani két telek és malom birtokába uj adomány-czimen előbb fi-, ennek kihaltával leányágra is beiktattatnak, Gyürky és Baloghy Gáspár ellentmondása mellett.*
Sz. benedeki Convent 1654. capsa A. fasc. 4. nro 26.
1611-ben Palojthay Péter és Osyk Osvaldnak magvaszakadtán Gyürky János és Benedek Zólyom vármegyei N.-Szalatnya és Zolna helységben egy egy curia birtokába fiágra beiktattatnak, ellentmondván a kir. ügyész.*
Sz. benedeki Capsa G. fasc. 2. nro 10.
1612-ben Palojthay Boldizsárnak (ez 1597-ben még élt) és fiának Pálnak magvaszakadtán, (kik a családfán nem állanak, de úgy látszik Farkas ágából származtak) Hont megyei F.-Palojthán a Verbes udvara nevű curia felébe fiágra Gyürky Benedek beiktattatik.*
Sz. benedeki Capsa V. fasc. 3. nro 15.
Nem találjuk a családfán azon Palojthay Lőrinczet sem, kinek magvaszakadtán Ináncsy máskép Ebeczky Imre Simonfia-Palojta egész helységbe és Luka-Palojtán és Zseltezkán curiába és birtokrészbe fiágra beiktattatik, ellentmond a beiktatásnak Palojthay György, Kürtössy Zsigmond, Gosztonyi Márta Gyürky Miklósné és többen 1590. tájban.*
Sz. benedeki Convent Capsa E. fasc. 1. nro 13. Az évszám a registrumban csak 159. számmal áll, az utolsó szám tollhibából elmaradván.
1557-ben élt kelecséni Palojthay János, kinek nevét a táblázaton szintén nem találjuk; ez 1557-ben farkasvarbóki azon birtokrészét, melyet néhai Varbóky Ferencznek leányától Margittól megvett, az emlitett 1557. évben bevallotta néhai Varbóky Ferencz leányainak: Juliannának Kürthössy Balásnénak, Katalinnak Sós Bertalan özvegyének, Kisztinának Csery Gáspárnénak, továbbá varbóki Vas Istvánnak, nemkülönben Thúry Pálnak nejétől néhai Varbóky Annától származott gyermekeinek Thúry Fruzsinának és Borbálának.*
Eredeti okmány.
A család mint látszik, a XVII. század közepe táján enyészett el.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT