Palocsay család. (Báró.)

Teljes szövegű keresés

Palocsay család. (Báró.)
E családból már e munka V. köt. 155. lapján Horváth nevezet alatt szólottam, miután a család előbbi, vagy teljes nevezete palocsai Horváth.
Eredetileg Horvátországból származik, innen első nevük Magyarországba „Horvát” volt; amott Kissevich nevet viseltek. Felső ismert törzsük lomniczai Horváth Mihály, a Szapolyai-ak Árva várának várnagya, a ki Árva várát bizonyos összegben beiratképen (inscriptio) Corvin Jánostól birta, és a mely várat nevezett lomniczai Horváth Mihály, Frangepán Beatrix Corvin János özvegyének beleegyezésével is özvegy Szapolyay Istvánnénak, Hedvig tesseni herczegnőnek és fiainak Jánosnak és Györgynek visszaadta; miért viszont pénzének némi megtéritéseül, és érdemei tekintetbe vételével Hedvig herczegnő meg a Sáros megyében fekvő Palocsa várát a hozzá tartozó jószágokkal 1505-ben lomniczai Horváth Mihálynak adta és adományozta.*
Wagner, Dipl. Sáros p. 76. és Katona Hist. critic. tomo XVIII. 411.
E Mihálynak egyik fia volt János, ki azon 1505. évi oklevélben, melyben Hedvigtől s fiaitól Szapolyay Jánostól és Györgytől a szepesi sz. Mártonról czimzett prépostságot kapta, csak Lomniczai-nak (de Lomnicza) neveztetik; hasonlóan ugyan azoknak szintén azon évi levelében is, melyben egyházi javadalmak adományozására jogot nyert, szintén csak Lomniczai-nak iratik.*
Wagner, Analecta Scepus. P. III. p. 73. és I. 355. Katona XVIII. 409. 410.
Mihálynak unokáiban a család kétfelé oszlott, az egyik ág megtartá ősi Kissevich nevét, hozzá vévén még a Horváth nevet, s lomniczai praedicatumot; a másik ág a palocsai előnév mellett maradt.
Mihálynak egyik unokája: palocsai Horváth György 1589-ben a Laskó családtól Szepes vármegyében Dunajecz várát megvevé, nagybátyja néhai Horváth János jogán.* Ugyan csak ő szerzé 1593-ban Szepes vármegyében Landek helységet is.*
Wagner Anal. Scepus. P. I. 186.
Wagner Anal. Scepus. P. I. 439.
Palocsai Horváth Györgytől, kinek néhol nejéül Sulyok Krisztinát olvassuk,* másutt meg első nejeül Büdy Klárát, másodikúl Bocskay Krisztinát,* – következőleg számazott le a mult századig a családfa:
Szirmay C. Zemplin. not. top. 71.
A geneal. auth. I. k. Györgynek nejeül egyszer 1. Bruntal Kata, 2. or Bocskay Kata van irva, ismét ott egy másik táblán 1. Büdy Kata, és 2. Bruntalka Kata; – mindkétszer bizonyosan hibásan. – Hogy Györgynek nejei 1. Büdy Kata, és 2. Bocskay Krisztina voltak, Wagner után e munkában az illető család táblázatain láthatjuk. Volt-e Sulyok Krisztina is neje? – el nem határozhatjuk.
György 1593. (1. Bocskay Krisztina 2. Büdi Klára); 1-től Kata (Dessewffy Ferencz); 2-től Gábor (Apponyi Ilona); István (Jakusics Kata); András. †; Ilona. †; Zsuzsa.; Anna v. Krisztina (1. Kendy István 2. Báthory Gábor); M.-Anna (Batthyány Kristóf); István (Károlyi Judit); György (1. Bagossy Éva 2. Forgách Julia); Klára †; Erzse (Joanelli József); Mihály (Perényi Krisztina); István (Csáky Bora); Zsigmond (gersei Pethő Róza); 1-től László †; Krisztina (Perényi Farkas); Klára (Dessewffy Sámuel); Róza (b. Sennyey Imre); 15 gyermek közűl; Ferencz sz. 1699. apr. 19. (Lusinszky Bora); Sándor sz. 1702. mart. 13.; Julianna sz. 1703. (Berthóty Miklósné 1728-tól); Klára-Róza sz. 1704.; József sz. 1708. febr. 2.; Anna-Klára sz. 1716. (Szent-Miklósy Ferencz); Bora.; Emerentia; József tán ettől a család.; Magdolna; Anna.
Palocsay Mihály egy általam birt Bonfini historiájának kiadásában jegyzé be a következő családi jegyzeteket, melyek szerint 1695. aug. 15-én jegyzé el magának Perényi Istvánnak 14 éves leányát Perényi Krisztinát Ujhelyben, és 1696. juliusban volt a lakadalom Királyházán Nyaláb vára alatt. E nő meghalt 1732. máj. 9-én. Ettől született 15 gyermeke:
1. Éva szül. 1697. mart. 4-én Palocsa várában; ugyan az nap meghalt.
2. József szül. 1698. febr. 5-én, meghalt ugyan azon napon.
3. Ferencz szül. 1699. april 19-én; kinek fiai a táblán állanak, s valószinűleg tőle származott a legutóbbi korig élt Palocsay család.
4. József, szül. 1700. oct. 3-án. Utóbb meghalt.
5. Sándor szül. 1702. mart. 13-án.
6. Julianna szül. 1703. máj. 28-án, 1728. máj. 10. férjhez ment Berthóty Miklóshoz.
7. Klára-Rozália szül. 1704. nov. 2-án, utóbb meghalt.
8. Boriska szül. 1705. sept. 19-én, meghalt 1714. sept. 8-án. (1707. nov. 4-én – mint irja – királya igaz hivségeért elbujdosott Szileziában, visszajött 1710. oct. 19-én).
9. József szül. 1708. febr. 2-án.
10. Anna-Mária szül. 1711. sept. 11-én, kimúlt 1715. mart. 24.
11. és 12. Antal és János ikrek születtek 1714. jun. 7-én, az első meghalt jun. 18. a másik jun. 21-én.
13. Anna-Klára szül. 1716. jan. 13-án.
14. Pál-János szül. 1717. jan. 25-én.
15. András szül. mint idétlen 1717. nov. 13-án, és azonnal meg is halt.
Mint jő le Mihálynak tán Ferencz fiától a későbbi nemzedék, azt adatok és családfa hiányában nem tudjuk.
A családfán nem találjuk Palocsay Krisztinát, ki homonnai Drugeth Bálint neje volt.*
Szirmay Szatmár várm. II. 138.
Az 1597 : 33. 1604 : 15. és 1608 : 63. törv. czikkek szintén a Palocsay családról szólnak.
Báróságot a család 1700-ban nyert,* tehát ugy látszik Mihály volt szerzője.
Lehoczky Stemmat. I.
Az ujabb időben báró Palocsay Józsefnek fia gróf Fáy Ágoston leányát vette el.
Báró Palocsay Ferdinandnak szomolányi Nagy Alojzától fia Tivadar meghalt 1835-ben kora 26. évében.
A legutóbbi időben b. Palocsay Sándor meghalt 1856. jan. 24-én kora 36. évében Pesten a hirlapi gyászjelentés szerint ő volt családja utolsó tagja, e szerint a család kihalt.
Czímere ugyan az a családnak, a mi a Horváth Kissevich családé, t. i. kék udvarban arany koronából kiemelkedő grif, első lábaival koronát tartva; ugyan ez alak látható a paizs fölötti sisak koronáján is.
Miután a Palocsi Horváth családdal a Horváth-Kissevich család egy törzséből eredt, ugyan azon czímerrel is élt, s ugyan csak szintén báróságig emelkedve, szintén kihalt, s miután ennek is leszármazása a munka V. köt. 152. lapján hiányosan volt adva; érdekes lesz azt itt ujra közölni; annál is inkább, mivel – úgy látszik – a következő táblázat élán álló László testvér volt palocsai Horváth Györgygyel, kitől a fölebbi táblázat származott; ime a táblázat:
Lomniczai Kissevich Horváth László szepesi alispán 1604–1616. (1. Czéczey Kata 2. Móricz Kata özv. 1627); 1-től Mihály (Sóos Erzse); 2-tól Anna 1627.; Kristóf 1627. (Abrahamfalusy Kata ); György 1677. 1686. báró.; Zsigmond.; Klára (Kubínyi); György (Czingely Bora); Gábor (Boreczky Teréz); Anna M. (Barvulszky János ) 1760.; Gáspár.; Klára (Tőke Tamás); József.
A lomnizai Kissevich Horváth család ezen származási táblázata csak a mult század végéig terjed, ugyan látszik, ezekben a fiág is kihalt. Egyes tagjaitól ismert adataim már e munka V. köt. 152. lapján eléadvák. Ott áll, hogy ez ágból is Mihálynak fia György báróságot nyert 1686-ban, az előtt a pozsonyi kamaránál mint tanácsos szolgált.
Czímerök teljesen egyez a Palocsayakéval.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT