Paksy család. (Pákosi †.)

Teljes szövegű keresés

Paksy család. (Pákosi †.)
Tolna vármegye mezővárosa Paks, hajdán Pákos nevezet alatt volt ismeretes. Innen vette vezeték- és előnevét a nevezetes, de már kihalt pákosi Paksy család. Neve hajdanában Paxy-nak is iratott. Első tudható törzse Olivér, ki I. Lajos királytól nyert az említett Pákosra adományt, és e helyről nevezte magát.* Úgy látszik – előbb Apostag-ról irta nevét.* Ezen Olivértől a család származási rendje annak magvaszakadásáig* következő:
Wagner Tab. geneal. t. XLIV.
Fényes Geogr. szótár III. 185.
Wagner id. hely. összevetve a Geneal. auth. II. – továbbá a Curialis levéltárban lévő perbeli genealogiával; valamint Lajos ágára nézve Bossányi contra Esterházy per 396. lap. És végre Mss. Mss. fol. lat. nro 213. Nyári Ist. gen.
Olivér 1345. de Pákos; Ferencz 1381.; Leustak 1381.; Domokos de Pakos; Miklós.; Ilona 1422. (hom. Drugeth János); I. Miklós 1422.; I. László 1422.; I. Imre 1422.; Mihály dictus Zemere belgrádi szörényi bán elesik Sarnónál 1515. (Haraszthy Anna 1508); I. János. †; László 1486. tárnok m.; I. Imre (Hederváry Agata); I. Gáspár 1526. Aradi főispán; I. Lajos 1488. (Parlaghy Luczia); Ferencz. †; II. János Tolnai főisp. kir. tanácsos elesett 1526. (Fejérvári N.); Balás győri püsp. elesett 1526.; Pál 1509. (Hagymássy Krisztina); Folyt. köv. ábra.; Luczia (Gara Lőrincz); Judit (Zichi Benedek); III. János 1551. Komáromi főisp. 1560. báró (Csúzy Sára); I. György †; Lajos (los. Bánffy Sára); Anna (Révay Ferencz); Bora (csulai Kende Péter); V. János (Sándor Fruzsina) özv. 1637.; Gáspár.; Margit (1. Zeleméri István. 2. sámsoni (Kőrössy Mihály); Péter. †; III. György 1589. Tatai kapit. (Gregoróczy Krisztina); Bora (Ferrando Zamaria); Sára (1. Amade István. 2. Mérey ifj. György); IV. György †; Mihály. †
Pál 1509, ki az előbbi ábrán. (Hagymássy Krisztina); Jób 1552. (1. hom. Drugeth Margit); 1-től Mihály 1583. török fog.; 2-tól Miklós szabolcsi alisp. 1608. (Dóczy Anna); Pál 1608. (Dóczy Erzse); IV. János (Edönffy Judit); II. György. †; Anna. †; Sára (Nyakas György); Kata (szolnoki Jármy András); László (Farkas Erzse); Anna (Daróczy István); Judit (Becsky György); Klára (Krompachi Holló Zsigmond)
Olivérnek* öt gyermeke volt, négy fiu, és egy leány: Ilona 1422-ben már Homonnai Drugeth János özvegye.* A fiúk közűl csak Domokosnak ismerjük gyermekeit; ezek Miklós és László; amaz Imre fiában kihalt. László pedig nemzé Mihályt és Jánost.
A Paksyakat Dalmátiából eredezteti Tubero libr. 4. Lehoczky szerint.
Szirmay C. Zemplin not. top. 77
Nevezett Mihály, Zemere-nek is neveztetett, ennek neve mellett némely táblázatokon 1453. évet találunk, és hogy e korban élt legyen, annál valószinűbbnek látszik, mert unokáit a XVI. század elején (1515. 1526 körül) látjuk szerepelni. Ez oknál fogva nem merem állítani, hogy e Mihály egy személy volna azzal, ki 1505-ben a rákosi országgyülésen jelen volt,* ki 1510-ben belgrádi és szörényi bánnak iratik*, és ki végre Gáspár öcscsével 1515-ben Sarnó alatt esett el;* miután azon Mihálynak táblázatunkon Gáspár nevű fia igen, de öcscse ily nevű nem volt. Mivel azonban mégsem lehetetlen, hogy e Mihály életét Mátyás király korán végig II. Ulászló korában 1515-ig nyujtotta volna, és a táblázati adatok szerint neje Haraszthy Anna volt, valószinű hogy ő volt azon Mihály, ki 1515-ben Gáspárral Sarnonál esett el. Az említett adatokon fölül Mihályról olvassuk, hogy Haraszthy Ferencz 1508-ban némely javait Dóczy Zsófia* nejétől született leányainak Haraszthy Katának Lévay Cseh Zsigmondnénak és Haraszthy Annának Pákosi Mihálynénak és ennek Gáspár nevű fiának örökösen bevallotta.* Mihálynak nevezett Haraszthy Annától több gyermeke volt, kikről mielőtt alább szólnánk, meg kell említenünk Mihály testvérét
Jászay M. nemzet napjai 156.
Lehoczky Stemmat. I. 293.
Pethő Gergely M. krónika 96. lap. Hihető, hogy Mihálynak csakugyan volt öcscse is Gáspár, ki vele esett el, mert fia Gáspár, mint alább látandjuk, még 1526-ban is élt.
Dóczy Zsófia, Dóczy Lászlónak leánya volt.
Sz.-benedeki Convent 1508. Fasc. 93. nro 12.
I. Jánost is, ez 1518-ban a bácsi országgyülésen II. Lajos király mellé egyik tanácsosúl rendeltetett.* 1526-ban pedig Mohácsnál elesett.* Utódai nem maradtak.
1518. évi bácsi orsz. gyülés.
Pethő Gergely M. krón. 99.
Mihálynak négy fia maradt: László, Imre, Gáspár és Lajos. Ezek közűl Imre és Lajos által a család két fő-ágra oszlott, úgy hogy Imre ága a Dunántúl, Lajos ága pedig a Tiszántúlra terjedt el.
Nevezett László 1486-ban tárnokmester volt.* Testvére
Az 1486. évi végzemény záradéka. Wagner szerint 1459-ben fő komornok mester.
Gáspár 1526-ban Arad vármegye főispánja.*
Jászay M. nemzet napjai 141. Még egy harmadik Gáspár is élt e családban, mert Budai Lex. III. d. szerint egyik Paksi Gáspár a mohácsi vész után előbb Szapolyai híve, utóbb 1527-ben I. Ferdinand vezére volt.
A dunántúli ág alapitója Imre Hederváry Anna nejével nemzé Ferenczet, II. Jánost és Balást.
Ferencz magnélkül halt meg. Balás 1518. budai prépost, 1525-ben lett győri püspökké, 1526-ban aug. 29-én elesett Mohácsnál.*
Jászay id. h. és Pethő Gergely M. krón. 99.
II. János Szapolyai híve, Solt vármegye főispánja volt 1526-ban*, ez nyert czímerében bővitésül pellikánt. Ennek három fia és két leánya maradt. u. m. III. János, II. Lajos, és I. György (ki magnélkül halt meg); Anna Révay Ferenczné, és Borbála csulai Kende Ferenczné.
Jászay id. h.
II. Lajosnak nejétől losonczi Bánffy Sárától (kinek anyja nagymihályi Bánffy Anna volt), gyermekei Gáspár, (kihalt) Margit előbb Zeleméry Istvánné, utóbb sámsoni Kőrösi Mihály; és harmadik gyermeke, kit legelőbb kellett volna említenünk: V. János, kinek özvegye Sándor Fruzsina 1637-ben Hont megyében Siglisbergen 3 telket vesz zálogba Dóczy Zsigmondtól.* Ezekben II. Lajos ága kihalt.
Sz.-benedeki Convet Prt. M. p. 5.
III. János előbb Veszprém, utóbb Komárom vár kapitánya s azon megye főispánja 1552-ben, igen barátságos sőt levelezési viszonyban állt Veranchich Antallal. 1560-ban pedig báróságot nyert.* Nejétől Csúzy Sárától gyermekei közűl Péter magnélkül mult ki. Bora Ferrando de Zamaria neje, Sára pedig előbb Amade István, utóbb Mérey ifj. György neje lett; végre III. György 1589-ben Tata vár kapitánya volt.* Ennek Gregoróczy Krisztinától fiai IV. György és Mihály török fogságba estek, és magnélkül haltak el; és igy ezekben a dunántúli ág kihalt. Azonban egy táblázat szerint ezen két testvérnek még lett volna egy János nevű testvérük is, kitől ily nemzedék* számaztatik:
Kaprinai Mss. B. tom. XXVIII. 304.
Istvánffy 1594. p. 390.
Geneal authent tomo II.
János; János; Sámuel; János; Zsófia (Madarász Györgyné); János.; György.
Mennyire állhat meg az összeköttetés? meg nem határozhatom. Az is bizonyos, hogy 1738. táján egy Paksy István György keletkezett, ki a kihalt Paksy család birtokaihoz a birtokló leányág ellen igényeket formált, azonban az egybeköttetést kimutatni nem tudván, igényéről a kir. kuria itélete által elmozdíttatott.
A tiszántúli ág alapitója I. Lajos házassága által, elvévén Parlaghy Györgynek leányát Lucziát, a tiszántúli vidéken nyert jószágokat, élt 1488-ban. Két leánya Luczia és Judit, Gara Lőrinczhez és Zichi Benedekhez ment férjhez. Fia Pál 1509-ben élt, Hagymásy Krisztinával nemzé Jóbot,* ki 1552-ben Báthori Bonaventúra egyik hadnagya volt; és birt Biharban is.* Ennek első neje Homonnai Drugeth Margit volt,* kitől egy fia Mihály született, és török fogságba szenvedett 1583-ban. Második neje Both Margit; ettől Miklós és Pál fia maradt. Ez utóbbinak 1608-ban neje Dóczy Kelemennek leánya Dóczy Erzsébet volt, de fiai nem maradttak.
Kit Istvánffy hibásan Jakab-nak is nevez.
Bielek, Majores Hungarorum.
Szirmay C: Zemplin not. top. 78.
Miklós Szabolcs vármegye alispánja volt 1608-ban,* és szintén a Dóczy családból vett nőt, névszerint Dóczy Annát; kitől két fia: IV. János, II. György (ki kihalt), és három leánya Anna, Sára Nyakas Györgyné, és Kata szolnoki Jármy Andrásné maradtak.
Lehoczky Stemmat. I.
IV. János házastársúl Eödönffy Juditot választá magának, ettől lett Anna Daróczy Istvánné, és fia László, ki Farkas Erzsébettel két leányt nemeztt: Juditot Becsky Györgynét, és Klárát krompachi Holló Zsigmondnét; a pákosi Paksy család utolsó leányivadékait.
Daróczy Istvánnénak leány-utódai most a sz.-györgyi Horváth, Kiss, Rosty, Aszalay családokban élnek.
Becsky Györgyné és Holló Zsigmondné leány-utódai pedig a Cseh, Egerer, Kornis családokban léteznek.
Igy látván férfi ágon kihaltnak a pákosi Paksy családot, mely Paxynak is iratott, ettől különböző családbelieknek vagy legalább nagyon távol elágazó sarjadéknak kell tartanunk azon Paksy-akat, kiknek emlékezetét még a XVII. század végén is találjuk, és azon Paksy családot, mely Hont megyében most is él.
A XVII. század második felében Léván élt Paksy Ferencz,* ki talán egy személy azon P. Ferenczczel, ki 1565-ben mint kapitány említetik.*
Oklevél.
Szirmay C: Zemplin not hist. 239.
1665-ben Paxy Mária Dubraviczky Benedek neje volt.*
Sz.-benedeki Conv.
Az 1711-ki Nógrád megyei nemesi összeirásban azok közt találjuk Paxy Mihályt, ki Rákóczyhoz ragaszkodva, a megyében jelen nem voltak.*
Nógrád várm. 1711. évi Protocol.
Még egy Paksi nevű család ismeretes, melynek mellékneve Szatmáry; ebből Mihály 1576-ban sárospataki tanár volt.*
Szirmay C. Zemplin not. top. 212. 217.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT