Dervarics család. (Egyházas-bükki).

Teljes szövegű keresés

Dervarics család. (Egyházas-bükki).
Zala megyei nemes család. Eredetét a család horvátországi túrmezei (turopolyai) kerületben fekvő Drevericz helységben és a tatárjárás korában keresi.
Az előttem fekvő hiteles okmányok nyomán bizonyos az, hogy a családot a megnemesités Zólyom vármegyében érte; ugyanis
Dervarics Balás, Mihály és János 1657-ben II. Ferdinand király által czimeres levél mellett megnemesittetvén, armalis levelök Zólyom vármegyének 1657-ki oct. 11-kén Zólyomban tartott közgyülésen hirdettetett ki.
A czimer- és nemesség-szerzők egyike Mihály mint katona leköltözött Vas vármegyébe Sárfő-Mizdóra, hol birtokot szerzett s megnősült; azonban 1664-ben a felkelő nemességgel fegyvert fogván, midőn Egyházas-bükk táján a török elleni harczban magát vitézül viselé, sebeket nyerve, foglyul esett, honnan állitólag két év mulva visszaérkezvén, hű szolgálatiért I. Leopold királytól Egyházas-Bükkön öt nemes telket nyert adományképen *, és ott 1667-ben meghalálozott. Mihálynak egyetlen fia maradt I. Mátyás, ki nejével Luther * Annával négy fiut nemzett; halála után a család két ágra szakadt, Egyházas-bükki és Sárfő-Mizdói ágra. Mátyásnak fiai voltak II. Mátyás, I. Miklós, I. András és II. János, kik közül a két első az egyházas-bükki birtokot kapván; e nevü ágat, a két utóbbi pedig a sárfő-mizdói ágat terjeszték le.
A család közlése szerint, miért köszönet.
Tán a Belotinczon lakott Luthar családból? L. Tudomány-tár 1841-ki foly. IX. köt. 253. és 321. lapon a Bánffy család naplójában.
A családfa következő:
Dervarics N.; Balás; I. Mihály 1657-ben nemes. Zólyomból leköltöz. Zalába.; I. János; I. Mátyás (Luther Anna); Egyházas-bükki ág.; II. Mátyás 1722. (Mike Erzse); II. Miklós 1722. (Mike Kata); Sárfő-mizdói ág.; I. András; II. János; János és II. András; I. György veszprémi kanonok. † 1803.; I. István ügyvéd † 1772. (Mátay Katalin); Judit (Fölnagy Andr.); Zsuzsa (Vaspöry); Erzse (Nagy Ádám); Kata (Vizy Fer.); Mihály; István †; András (Telekesen); József; György; László; János; Mihály; Mihály ügyvéd. † 1814.; Lajos hadnagy; Antal (Tuboly Erzse); Róza (Thassy Gábor); I. László † 1856. (1. Gruni Julia. 2. Bogyai Mária); János (1. Molnár Zsófia. 2. Bogyai Teréz); Teréz (Takács Gábor); András ügyvéd. † 1850. (1. Bogyai 2. Koltay Teréz); Klement. (Rogáts István); László (nős); Ákos (Hertelendy Róza † 1850.); Irén; Máté kiskoruak.; Imre; György; János; Róza; Zsuzsa (Büky István); Ferencz; Ilona; Mihály; II. György (Mátay Anna); Péter; Ferencz, Judit; Ignácz; Sándor; György; István † 1802. (Fercsák Magd.); Kata; Mihály; Anna † (Lochuchné Söjtörön); Teréz † (Czigány János); II. Lajos szül. 1795. dec. 31. (Sinkovits Anna) † 1841. april. 12.; János szül. 1824. Gyógyszerész Sárvárott. (Hollósy Berta); Kálmán szül. 1827.; Erzse (Bölcs György cs. kir. főbiró); Emilia; István; Béla
Az egyházas-bükki ágon II. Mátyásnak fia György a nagyszombathi papnöveldében tanulván a theologiát, Bajzáth veszprémi püspök alatt nyirádi plébános, utóbb veszprémi kanonok, zalai főesperes, meghalt 1803-ki mart. 5-kén, kora 73-dik évében. Ajtatos alapitványain kivül, mintegy 60 ezer forintot hagyott testvére I. István ügyvédnek gutorföldi Mátay Katalintól született utódai részére.
I. Istvánnak fiai közül Mihály hires ügyvéd és táblabiró volt; Lajos cs. kir. gyalog ezredbeli hadnagy 1788-ban Belgrádnál tanusitott vitézségeért II. József császártól arany érdemjelet nyert, meghalt 1806-ban magtalanul; – Antal Zala megye szolgabirája és táblabirája, meghalt 1818-ban, Tuboly Erzse nejével ágát tovább terjeszté. Gyermekei közül László a baltavári urodalom teljhatalmu ügyvéde, s több megye táblabirája, meghalt 1856-ban Baltavárott. Első nejétől két gyermeke él. János szintén ügyvéd, Zala vármegye táblabirája, s jelenleg azon megye árvabizottmányának elnöke, lakik terjedelmes szép birtokán Kilimánban. Első nejétől gyermekei:
Zsuzsi tárnoki Deák Károlyné; és
Ákos ügyvéd s volt táblabiró, kinek 1850-ki nov. 21-kén elhalt nejétől Hertelendy Rózától kiskoru gyermekeit a táblázat mutatja.
A másik egyházas-bükki ág I. Miklóstól jő le, ki szintén Mike leányt Katát, testvére nejének nővérét vette feleségül, ettől születtek Zsuszsa Büky Istvánné, Ferencz atyja ismét négy gyermeknek, kik kihaltak, és kik közül Judit Vas megyébe szakadt. Ilona, Mihály atyja Sándornak; és végre II. György, ki ez ágat gutorföldi Mátay Annától született fia István által fentartá.
István II. Györgynek fia 1802-ben halt meg; neje Fercsák Magdolnával nemzett gyermekei ezek:
Anna, söjtöri Lochuch birtokos neje.
Teréz, gutorföldi Czigány Jánosnő, kik elhaltak.
II Lajos szül. 1795-ki dec. 31-kén, gutorföldi és zágorhidai pusztai birtokos, Alsó-Lendván postamester, zala-lövői Sinkovits Annával, ki 1841-ki april 12-kén elhalálozott, nemzette.
a) Jánost (szül. 1824-ben) sárvári gyógyszerészt, ki 1854-ki sept. 26-kán Hollósy Bertát nőül vévén, gyermekei István és Béla.
b) Kálmán (szül. 1827-ki jun. 5-kén) ki 1847-ben megyei esküdt, 1848-ban katona (főhadn.), 1850–54-ig az alsó-lendvai cs. kir. közigazg. biróságnál helyettes. Irt néhány czikket a lapokban, költeményeket a magyar néplapban. 1852. óta néhány száz kötetnyi könyvtárt gyüjtött.
c) Erzse letenyei cs. kir. főbiró Bölcs György neje 1855. május 12-ke óta.
d) Emilia hajadon.
E két ágat, melyből jelenleg tizenegy férfiu és öt nő él, 1715-ben Egyházas-Bükkön támadt tüz által nagy csapás érte, a család házával együtt, az eredeti czimeres, és az öt telekről szóló adományos levél is elégett, azonban II. Mátyás és I. Miklós 1722-ben nemességükről Zala vármegyétől bizonyitványt nyertek.
A sárfő-mizdói ág, mely Vas vármegyébe költözött át, mint a családfa mutatja, fi-maradék hiányában elenyészik.
Czimerük, mint fölebb a metszvény mutatja, egy fenálló hadi paizs, melynek kék mezejében zöld téren hátulsó két lábán álló oroszlán látható, első jobb lábában kivont kardot tartva. A paizs fölötti sisak koronáján vörös dolmányos, kék öves, prémkalpagos magyar vitéz emelkedik ki, jobb kezében pallósa hegyén egy levágott törökfejet tartva; bal kezét csipőjére helyezi. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT