Hector,

Teljes szövegű keresés

Hector, Εχτωρ, Priamus és Hecuba legidősebb fia, Andromache férje, Apollo kegyeltje, a trójaiak legvitézebb hőse és vezére. Il. 2, 816. Maga Achilles is tanakodik, mielőtt ezt a rettenthetetlen férfiút megtámadja. Il. 3, 60. 7, 113. Ez a nemes lélek csaknem minden erénynyel ékeskedik: gyöngéd férj és atya, a legszeretettebb fiú, hűséges barát. Legfőbb czélja a város védelme, mindenét feláldozza hazájáért, bár tudja annak elkerülhetetlen bukását. Homerus kedvencze épenúgy, mint Achilles. Gyönyörű jelenet az, a mikor Andormache könnyei között vonul a harczba (Il. 6, 392 skk.), s a mikor Achilesszel vivandó utolsó harczára fegyverkezik. Il. 22. Minden ádáz tusában részt vesz, megvédi a sebesült Sarpedont (Il. 8, 680 skk), küzd a legvitézebb görög hősökkel, megostromolja a görög tábort (Il. 12), felgyújtja a görögök hajóit s megöli Patroclust. Il. 16, 816 skk. Achilles, hogy Patroclusért rajta bosszút álljon, ismét a harcztérre vonul. Hectort Apollo védi, de végórája ütött. Achilles ledöfi (Il. 22, 330), holttestét kocsijához kötözi, a város falai körül hurczolja (ezt a jelenetet mutatja a 443. ábra, domborkép az aquncumi muzeumban, v. ö. Arch. ep. Mitth. 1889, 69) és Patrochus ravatalánál az ebeknek adja étkül; azonban Aphrodite ambrosiával bekeni testét s Apollo megvédi minden földi sérelemtől. Il. 24, 15. Achilles a holttestet Zeus parancsára visszaadja Priamusnak, ki ünnepélyes temetést rendez neki. Iliumban késő időkig mint herost tisztelték és sírján halotti áldozatokat mutattak be. Paus. 3, 18, 19. H. Andromachétól született fia Astyanax v. Scamandrius (Il. 6, 400 skk.), kit a görögök Troja bevételekor a várfalakról letaszítottak, mert az volt a jóslat, hogy ő a trójaiak uralmát vissza fogja állítani. Ov. met. 13, 415. SCH. A.

443. Hector meghurczolása. Relief (Aquincum).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT