Decii

Teljes szövegű keresés

Decii, tekintélyes pleb. nemzetség Romában. – 1. A család tagjainak egyik legnevezetesebbike P. Dec. Mus, 343. Kr. e. mint hadi tribunus megszabadította a samnitáktól körülzárt római hadsereget és nagy része volt a végleges győzelemben (Liv. 7, 33 sk), ezért gazdagon megjutalmazták és kiválóan tisztelték. 340-ben consul volt T. Manlius Torquatusszal együtt, a latinusok ellen való háborúban nagyszerű győzelmet aratott, a mennyiben álomlátástól ösztökélve önkéntes halálra szánta magát. Liv. 8, 6 sk. cic. div. 1, 24, 51. tusc. 1, 37, 89. – 2. Fia P. Dec. Mus, 312-ben Kr. e. consul, 309-ben L. Pap. Cursor dictatorsága alatt a samniták ellen, 308-ban mint consul az etruscusok ellen harczolt, 300-ban kieszközölte a plebejusok számára a pontifex hivatalra szóló jogosultságot. Liv. 10, 7 sk. 297–295 években újolag a samniták és szövetségeseik ellen harczolt, a sentinumi ütközetben esett el; állítólag szintúgy, mint atyja, az alvilági isteneknek szentelte magát és az ellenség legsűrűbb sorai közt hősies halállal végezte életét. Lelkesítő példája következtében katonái győzelmet arattak. Liv. 10, 27 sk. – 3. Fia P. Dec. Mus, a Pyrrhus ellen való háborúban (279. Kr. e.) mint consul szerepelt, résztvett az asculumi csatában és állítólag atyja és nagyatyja példáját követve szintén az alvilági isteneknek áldozta föl magát. Zonar. 8, 5. Eutr. 2, 13. Liv. ep. 13. Cic. tusc. 1, 37, 89. – 4. P. Dec., 121-ben Kr. e. mint néptribunus erőszakoskodás miatt vádolta be L. Optimius consult; 115-ben Aemilius Scaurus consul, mert nem tanusított iránta kellő tiszteletet, meggyalázóan bánt vele. Cic. de or. 2, 30, 132. Aur. Vict. vir. ill. 72. Cicerónál (Brut. 28, 108) eléggé tehetséges, de nagyon hirtelen természetű szónoknak van feltüntetve. – 5. Egy másik P. Dec.-ról Cicero gúnyosan emlékszik meg, mivel mintegy őseire való emlékezésből feláldozta magát adósságai miatt, azaz, hogy megszabaduljon adósságaitól, Antoniushoz csatlakozott. A mutinai háborúban fogságba esett, de Octavianus szabadon bocsátotta. Cic. Phil. 11, 6, 13. App. b. c. 3, 80. – 6. C. Messius Quintus Trajanus Dec., római császár Kr. u. 249–251-ig, Pannoniából származott Sirmium vidékéről, római vagy még valószínűbben rómaivá vált családból. Philippus alatt a gótok ellen hadakozott, a 218. év végén a csapatok császárrá kiáltották ki; Philippus a vele szemben vesztett veronai csatában életét is veszté. Aur. Vict. Caes. 28. Eutr. 9, 3. Oros. 7, 21. Zonar. 12, 20. Zos. 1, 22. Császárkorában is sokat hadakozott a birodalmába tömegesen betörő gótok ellen. Mikor nem sikerült nekik Nicopolis elfoglalása, a hol D. állott velük szemben, a balkánvidékre vonultak vissza. D. utánuk ment, de a macedoniai Beroea mellett legyőzték és csak nagy nehezen menekült meg. A dobrudzsai mocsarak vidékén vívott harczok alatt fiával Herennius Etruscusszal együtt esett el; mint mondják, egyik vezére Trebonianus Gallus áruló módon hagyta őt cserben. Jordan. Get. 18. Zonar. 12, 20. Zos. 1, 23. Aur. Vict. Caes. 29. ep. 29. Eutr. 9, 4. K. B.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT