ESZTERHÁZA.

Teljes szövegű keresés

ESZTERHÁZA. A’ leg ékessebb, ’s leg méltóságosabb lakóvára Eszterházy Miklós Uraságnak, Sopron vármegyében. Épűlt Sarod (Srollen), és Széplak, Sőjtör (Süttern), és Szent Miklós között, Sopronhoz három, Posonyhoz pedig hat mértföldnyire. Építtette néhai Eszterházy Miklós 620Uraság, azon a’ helyen holott az előtt a’ Sarodi vadászati Váratska vala, ’s emlékezetét általa halhatatlanná tette; el változtatván e’ lakó Várnak újj méltóságos voltához képest a’ helynek régi Saród nevezetét is, ’s Eszterházának neveztetett. A’ kik e’ Várnak belső Hertzegi épűlettyeit a’ nagy kertekkel, ’s külömbféle válogatott izlésű alkotásait szemlélhették, mind tsudálva ’s tisztelve itélnek annak méltóságos voltáról, ’s magyar Ország paraditsomának, vagy a’ magyar hírmondónak szóllása szerént Magyar Verszáliának méltan nevezik. Külömbféle nyelveken le írtak immár e’ Hertzegi szép lakó helyet, még az idegenek is, és a’ Hazában is sokkal esméretesebb, mint sem annak ritka ékességeit ez írat nyilváníthatná, (a) Bővebb le írását, ’s az épűleteknek rajzolattyait is, lásd e’ munkában: Besreibung des Hochfürstlichen Schlosses Eszterház im Königreiche Ungarn. Presburg 1784. in 4to.) Rövideden mind azáltal imé néminémű képe e’ hasonlíthatatlan szépségű olasz ízlés szerént épűltt Hertzegi lakó Várnak. A’ mint az útazó Sopronbol Eszterháza felé megy Széplaknál egy 500. ölnyire terjedő két sor elő fák között vezet az út a’ nevezett helyre, közelebb a’ két sor élő fák között pedig, gyönyőrűen épűlt alházak között, mellyek a’ Hertzegi Várhoz meg kívántató kűlömbféle Mester embereknek számokra készíttettek. Jobb felől ezek a’ kis házak a’ nagy Vendégfogadóig terjednek, mellyben húsz szobánál több találtatik, az útazoknak számokra, istállókkal, és minden meg kívántató eszközökkel gazdagon felkészíttetve. E’ Vendégfogadóval által ellenben van már, egy a’ Várhoz tartozó nagy épűlet, mellynek hoszsza 80. öl, és 250. személyekre szolgáltat alkalmatos lakó helyet. Itt laktak a’ Hertzegi Orvoson kivűl, az éneklő játszó személyek, itt van a’ muzsikálásra rendeltt palota, és egy Patika is. Ez után következik a’ nagy Hertzegi Istálló, mellyben 100. lovakra készíttetett alkalmatos hely, ’s kivűlröl is jeles ábrázolással ékesíttetett, ’s egy ló fővel, melly az ajtó felett tűnik a’ nézőnek szemébe. Bé menvén pedig a’ drága kotsiknak, ’s lovaknak ékesítéseire, és a’ lovaglásra 621rendelt külömbféle drága eszközöknek meg szemlélésekre, tusdálkozásba merűlve jő el a’ szemlélő azoknak helyeiről. Az itt lévő udvarban egy verő óra van, tovább pedig a’ futtató lóoskola, és egy kováts ház. E’ nagy épűletnek szegeletein vagynak jobb, és bal felől az útszára két őr alló házak, közelebb pedig a’ Várban a’ Hertzegi Uraságnak drága szobái, ’s palotái. Bal felől pedig a’ nagy kert. Tovább az Ország úttyában Sőjtör felé jobb felől vagynak ismét az udvariaknak lakásai, mellyek között két őr álló házak vagynak. Ezután van a’ Kaszárnya, mellyben a’ Hertzegi Testőrző katonáknak egy része van; más része pedig Kis Mártonban szokott tartózkodni. Ruházattyok kék, és sárga színű, ’s egy Kapitány, egy fő, és al Hadnagy által vezéreltetik. E’ Kaszárnyától kezdődvén, ismét alházak vannak Sőjtör felé olasz ízléssel építtetve, mellyek mint egy két szász ölnyire terjednek. A’ Várnak mind a’ két oldala felől őrházaknál, szép rendbe ültettetett élő fák, és kerti ékesítések szemléltetnek. A’ Hertzegi Várnak fő kapuja a’ fertő felől való részén van, melly egy nagy vas rostélyos kapuból, és két mellette lévő kissebb kapukból áll. Ez előtt van két épűletben a’ Hertzegi őrálló ház, rendbe ültetett szép élő fákkal körűl vétettetve. A’ Várnak udvarában bélépvén, azonnal szemébe tűnik a’ nézőnek mint egy hatvan ölnyi távolságban a’ Hertzegi Várnak homloka, ékes tzímerével egyetemben, valamint a’ falból ki álló méltóságos rostélyozat is, mellyre négy nagy garáditsok vezetik a’ szemlélőt. Itt van a’ Belvéder is, melly a’ Várnak tetőjéig méltoságosan látszatik. Azután vagynak jobb, és bal felől az óldal épűletek, és a’ tornyotskával meg külömböztettetett Kápolna, mellyhez hasonlíto bal felől is építtettetett az épűleti egyenlőség végett. Mint egy hat ölnyire látszatik az említett nagy felvezető garaditstól a’ kapu felé, egy tavas kút, az udvarnak közepén, mind a’ kétfelől az épűleteknek falai felé szökő kútakkal ékesíttetve. Az egész Vár olasz ízléssel építtetett, ’s tetője nem látszatik, körűl pedig minden felől, nagyobb és kissebb faragott álló képekkel 622ékeskedik. Az udvarnak szélessége, melly tojás görbeségű formán hajlik öszve, mint egy 42. ölnyi. Hertzegi épűleteiben a’ Zálák, és Belvedéren, vagy képes palotán kivűl, száz huszon hat úri szobák vannak; az egész épűlet pedig két részre osztattathatik, egy része a’ Vár, másik része pedig az óldal épűletek; a’ Vár pedig ismét a’ nagy épűletekből, és az óldal vagy szárnyas épűleteiböl áll, jobb, és bal felől vagynak a’ nagy kapunál a’ földön épűlt szobák, mellyek mind öszve 46. egy részen pedig 23, zőld színű róstélyozattal ékesittetik. Jobb felől a’ nagy kapunál vagynak azok a’ szobák, mellyekben a’ házi eszközök, ritkaságok, mesteri remek darabok, drágaságok tartattatnak. Az után vannak a’ szobákra vigyázónak lakására rendelt alkalmatosságok, e’ mellett pedig a’ portzellán ház, mellyben 14. álló ládák, ’s asztalok gazdagon meg rakattattak, a’ külömbféle Chinai, Japponiai, német Országi drága portzellánokkal, egyéb sokféle ritka alkotmányokkal, apróbb festésekkel, ’s mindenféle ki gondolható Hertzegi asztali készűlethez megkivántató eszközökkel, és külömbféle figurákkal, vagy képezetekkel. A’ többek között egy mesterségesen készűlt feszűlet vagyon itten, fejér portzellánbol alkotva; ezenkivűl két mejjig lerajzoltt képek, mellyek F. MÁRIA TERÉZIA, és IIdik JÓZSEF Tsászárt példazollyák, van egy nagy kalitka is portzelanbúl, külömbféle jeles virágokkal körűl vétettetve, a’ portzélán házból a’ Könyvtárba van a’ bé menetel, melly három szobákra osztattatott, ’s mind öszve 28. álló ládákban vagynak, a’ külömbféle, és jeles számú könyvek, Báder volt Hertzegi könyv örzőnek intézete szerént. Mellette van egy szegelet forma kabinét, mellynél vagyon a’ Várnak épűletén kivül észak felé egy menedék a’ képes palótába; itten pedig 348. külömbféle válogatott, és némelly remek képek is vagynak, mellyek rész szerént eredeti külső Országokban készáltek, rész szerént pedig a’ Hertzegi képírónak munkái, ’s mind gyönörködtető érzettel legelik a’ nézőket; kivált pedig azokat, a’ kik az illy jeles munkáknak belső érdemeit meg foghattyák. Némelly darabokat kivált igen természetesen 623eltaláltak azoknak jeles készítőji. A’ képtár mellett van a’ nagy Vár két emeletre, melynek jobb felől való részén három külömbféle nagy Uraságoknak szomokra rendelt Úri lakások vannak, ezeknek közepén vagyon a’ falból, egy reá ki állható rósztélyozat, melly a’ Várnak udvarába szolgáltat kilátást. E’ mellett van pedig a’ Hertzegnek kis könyvtárja, a’ Vár óldal épűletének egy szegeletében. E’ kissebb könyvtárban kilentz igen szép diófából készűlt ’s meg aranyozott álló könyves ládák vagynak, ’s a’ külföldi gyönyörködtető angoly, frantz, és nevezetesebb német könyvszerzőknek munkáit foglallya magában, melly szerzőknek munkái a’ Nemzeteknek külömbségeik szerént a’ bé köttetés által is megkülömböztettek. A’ könyvtartó ládák felett hét külömbféle metszett, és három mejj képek, ’s két alabástromból készűlt rajzolatok vagynak. A’ mellette lévő szobában pedig két tsigákból készűlt igen drága rajzok, mellynek egyike egy olasz halászt, másika pedig ugyan ollyan halásznét képzeltet, magosságjok egy ölnyi, ’s 3000. forintba kerűltek, ezeken kivül van itten egy muzsikáló óra, melly tántzoló személyeket is mutat, mellette két nagy, és 68. drága képek. Nem meszsze van ide a’ Várbéli Kápolna, melly szürke forma színú márványozást mutat, díszesen meg aranyozva, ’s boltozati fedezete gyönyörű festéssel ékesíttetik. Az óltár felett van egy olasz képíró által készítve Boldogságos SZŰZ MÁRIÁNAK menybe menetele. E’ mellett vannak a’ Kabinétok indiai falakkal bé vonattatva, mellette ismét a’ Hertzegi háló szoba; itt kezdődik a’ Várnak valoságos épűlete, melly a’ kert felé 12. ölnyire terjed, szélessége pedig 27. ölnyire, ’s e’ vala a’ régi Sarodi mulató Várnak is régi szélessége. Ebben az épűletben vagynak az említett kabinétok mellett a’ társasági Zálák, és egy bévezető szoba holott a’ garadits a’ kissebb udvarba vezet. Közepén vagyon a’ fő garadits felé, az ebedlő Zála, a’ kert felől pedig a’ Hertzegi drága Zála fejér marvány színben, ’s gazdagon meg aranyozva, ékesítései hadi készűleteket, és külömbféle dolgokat példáznak. E’ Zálának közepén függenek 624öt nagy kristályból készűlt gyertyatartók, és 12. kissebb, mellyekben mind öszve száz gyertyák égnek; négy szegeleteiben vagynak az időnek négy részei rózsa színű márványbol készűlt tartalékokon. Ezeken kivűl szembe tűnők még négy képek, hat nagy tűkrök, két tüzelő helyek, külömbféle órák, drága űlő székek, és egyebek; mellyek a’ nézést valóban eléggé legelik, és gyönyörködtetik. E’ Zala alatt van a’ régi mulató Várnak maradékából, az úgy nevezett Zála terrena, mellyet 8. négy szegeletű oszlópok tartanak, közöttök vagynak ékességűl négy faragott képek alabástromból függő virágokkal feltzifrázva. E’ Zála fejér falainak bészegése zőld színű, festett fedezete pedig külömbféle költeményi oktatásokat mutogat. A’ falakon 15. nagy tűkrök függenek, holott a’ sárkányok, a’ tsiga, a’ hattyú, és a’ golya vizet eresztenek, mellyeknek szemlélése eléggé mulattattya a’ nézőket. Itten szoktak játszani nyárban a’ Hertzegek, az előtte lévő Zálában pedig 36. Hertzegi musikusok jádzanak, hogy az Uraságokat gyünyörködtessék; ezekből áll mintegy fele a’ híres Hertzegi lakó Várnak.
Sőjtör felé való részében pedig a’ gyönyörű Zálán kivűl van a’ bévezető szoba, és azok az elő szobái a’ Hertzegnek, mellyekben úri vendégeit elszokta fogadni; holott ismét egy garádits vezet a’ kis udvarba. Eddig tart a’ Várnak épűlete, melly a’ régi sárodi Várra építtetett, ’s terjed a’ kert felől 12. ölnyire, ’s két szegeletet formál. E’ szegeletektöl kezdvén terjed az oldal épűlet a’ kertnek homloka felé 15. ölnyire. A’ Vár épűletének egész külső szélességje pedig 54. ölnyi. A’ kis garádits mellett által ellenben a’ Kápolnával vagynak a’ ruháknak tartásokra rendeltetett szobák, a’ Bileárd ház, az ezüstöt tartó szoba, mellyben tsudalkozásra méltó mindenféle asztali készűletekhez tartozó eszközök, és ékességek, nagy bővséggel tartattatnak. E’ részen is három külömbféle Uraságoknak rendeltt lakó alkalmatosságok vagynak. Ezeknek végénél pedig Sőjtör felé van egy kimenetel a’ téli kertbe. Azután következnek a’ föld színén épűlt szobák, és egymás mellett számos nagy 625konyhák, majd az udvari Tiszteknek szobái, és a’ tészta mívház, a’ nagy kapunak bal felől való oldalában. Mind ezeknek az említett Hertzegi lakásoknak, záláknak, ’s egyébféle szobáknak belső készűletei, alabástrommal, márvánnyal, ’s festésekkel, ’s egyéb drága készűletekkel tett ékességei, és azoknak tartó alapjai, a’ leg méltóbb, és lehetőbb ékességgel, ’s nagy gazdagsággal, és ízléssel intézettek; úgy hogy belső ékességei e’ Várnak külső igen jeles formájához, nem tsak hasonlítanak: hanem a’hoz valóban eléggé méltók, ha felűl nem haladgyák. Magának a’ Hertzegnek számára készűlt szobák között, kettőben fekete színnel fényesített japponiai táblázatok vagynak, mellyek aranyos virágokkal meggazdagíttatva, és külömbféle festéseket mutató ékességekkel vagynak készítve; ’s egynek e’ táblázatok közzűl ezer forint vala az ára, egy szobában pedig tíz illyen forma japponiai festésű táblák is vagynak. Az illyen leg drágább, ’s leg megválogatottabb ritkaságú ékességeken kivűl álmélkodást indítanak még a’ nézőben, a’ drága fedezetű ágyak a’ mindenféle ritka, és betses házi eszközök, a’ drága kövekkel kirakott ékességek, a’ sok tűkrök, sőt még a’ szobáknak alsó padolattyai is. A’ több házi ékességek között, mellyeknek magyarúl való megnevezése, annyival inkább elő számlálása sokra vezetne tzélunktól, nevezetesebb az az ezüst, és gazdagon megaranyozott asztal, és éjjelre rendeltt arany készűletek, mellyekkel élt vala itten néhai Felséges MÁRIA TERÉZIA MDCCLXXVdik esztendőben, ’s a’ t’. Egy nevezetes arany óra is vagyon itten, mellyen tiszta aranyból készűlt feszűlet van, és egy szív, napkeleti jóféle gyöngyből; egy ezüstből készűlt, ’s megaranyoztatott lovon lévő képezet, egy tengeri tsigából készűlt hegedű, mellynek lassú, ’s kellemetes hangzattya van, egy ülő szék, melly a’ flautához hasonlító kedves hangzatú musika szót ád, mihelyt valaki reá ül, egy hegyes magosságú óra (piramiden Uhr) mellynek az ára Parisban 100 Luisdor vala; egy nagy zseb óra, melly flautázási hangzatú musikálást tesz, egy más magoss tetejű óra, melly 626bíborból készűlt világnak példázati gömbölyegét tartya, egy fonó guzsaly, vagy rokka, melly mihelyt forgattatik, azonnal gyönyörű muzsikálást tesz. Ezeken kivűl szemlélhetők négy Római Tsászároknak mejj képei brontzból megaranyozott külömbféle ritka képezetek, és koronás felkentt személlyeknek artzúlattyai; Fő Hertzeg Krisztina Aszszonynak, ’s Fő Hertzegi Férjének képeik; egy szobában pedig nehai Hertzeg Eszterházy Antal Uraságnak tartott vadászattyai, drága festéssel, mellyek esztendőnként 40000. forintba kerűlének, több külömbféle festésekkel, ’s drága rajzolatokkal egyetemben. Kivűlröl szemléltetik a’ verő óra a’ Hertzegi tzímerek, és némelly jeles épűleti tzifraságok, ’s ékesítések. Nevezetes épűletek továbbá ez osztályban a’ Komedia ház, mellyben a’ Hertzegi űlő hely (Loge) és a’ Gavallérok, vagy más Uraságoknak helyei, kiváltképen szembe tűnők, alól pedig 24. széken, 100. személyre való hely van készítve. Nevezetes vala a’ Khinai tántzház is, melly 1781ben történt tűz által emésztete meg. A’ kavéház is jeles, mind szépen, és tsinosan elintézett épűletére nézve, mind pedig a’ vendégeknek méltóképen való fogadtatásokért. Annakutánna van az úgy nevezett (marionetten Theater) a’ kertben, mellynek épűlete valamint költséges vala, úgy jeles, és gyönyörű is, a’ benne lévő ékesítések, és rajzok olly mesterséggel intéztettek Paversbach feltalálója által, hogy hirtelenséggel harmintzhatszor változtattathatik, ’s jelesebb, és tökélletesebb is vala, mint Párisban a’ híres Nikolaié. A’ játék daraboknak által változtatásait többnyire maga Paversbach szerzette, a’ musikát pedig hozzá hajden alkalmaztatta: a’ nézőknek helye egy kellemetes üreg alkotmányt (grotte) mutat, mellyben a’ viz ugrások azonnal elkezdődtek, mihelyt az Uraságok jelen valának. A’ Várnak mind a’ két oldalánál kis kertek, és virágos szép ágyazatok vannak. Itten is az egész Vár körűl vagynak a’ gyönyörű, ’s mintegy 164. pomarants fák, jeles terméseikkel díszesíttetve. A’ kert nagy osztályának hoszsza mintegy 200. ölnyire terjed, és húsz fejér márvány 627színű, vagy alabástrom, ’s 32. faragott képek, 5. víz állások, négy zőld virágos ágyazatok, és számos kissebbek vagynak. A’ kertnek ez osztállyában a’ leg szebb virágok vagynak, és minden hónapban mást mást virágoztatnak. Végezeténél van egy fél hoszszas kerekdedségű hely, 34. kerekre nyírott hársfákkal ékesítve, és hat faragott nagy képekkel, mellyek kőszirt darabokra vagynak helyheztettetve. A’ kertnek kezdeténél vagynak az úgró kútak, mellyekben a’ víz 35. ölnyire emeltetik, ’s tíz emeleteken omlik a’ víz tartóba, minden illyen úgró kút 60000. forintra betsűltetik.
A’ mulató erdőn által vagynak három szélessebb hoszszú tsinált útak, ’s mindenik ezer, és egynéhány száz ölnyíre terjed, ’s nagy faragott képekkel ékesíttettek. A’ középső nagy úton jobb, és bal felől tizenkét róstély ajtók vagynak, mellyek mind hoszszú Angolyok’ ízlése szerént készűlt görbés útakra vezetnek, az után pedig igen jeles mulató helyekre. A’ Vártól mintegy 400. ölnyire van a’ nagy közép úton a’ Bagatella, vagy Chinai fa ház, melly két emeletre épűlt, ’s igen jeles nyári mulató ház, belső alkotmányai olly díszesek, hogy alig tudgya a’ néző hirtelen, mire tekéntsen. Ez épűletetskéhez bal felől egy nyóltz szegeletű helyen, öt mesterséges kútak vagynak. A’ napnak temploma pedig mintegy 250. ölnyire van a’ Vártól, holott három nap szemléltetik, egy az épűletnek tetőjén, másik az órán, harmadik pedig az épűletnek alapján. E’ Templomnak közepén van egy külömbféle kövekböl kirakott régi ízléssel készűlt asztal Agat kőböl, és metszett Lavábal, falai öt egészszen megaranyozott táblázatokkal ékesíttettek. E’ Templomtól mintegy száz ölnyire van a’ remete ház, melly egy mesterségesen tövissel békerítetett erdőben áll. Kivűlröl látszatik KRISZTUS Urunk’ képe, keresztre feszítve, egy felől mellette Bóldogságos Szűz Mária, más felől pedíg Szent János. Az ajtónál áll, egy kóldús, kalapját tartván az alamizsnáért. A’ remete házhoz közel imádkozik a’ remete, egy könyvből, nem meszsze pedig egy fejér személy ülve olvasgat, ’s imitt 628amott metszett jeles képek vagynak, az emberekhez hasonlító nagyságban. Belől az épűletben van egy szép fejér portzellánból készűltt feszűlet az oltáron. Mintegy húsz lépésnyire van e’hez egy fa épűlet szalmával fedve, mellynek egy kis tornyotskája van, és egy harangja, belől szépen kifestetett; és egy orgonáló óra van benne. Diánnának temploma is, olly forma meszszeségre van a’ Vártól, nem meszsze a’ balra lévő tsinált úttól a’ nap templomától mintegy 200. ölnyire. Zőld színre van fényesítve, és gazdagon megaranyoztatott. Alapján Diánnának története van lefestve, három Kararézi márványból készűlt asztalok is vagynak benne, mellyeken portzelánból tsinált állatoknak részei vagynak. A’ középső tsinált úton vannak továbbá a’ Vártól, mintegy öt száz ölnyire jobbra, és balra a’ kissebb tsinált útak, holott külömbféle mulatsági játékok tartattattak, és találtatnak. A’ mulatató erdőnek szélénél van a’ Várhoz mintegy 800. ölnyire, Fortunának, és Vénusnak templomok, mind a’ két helyek 38 zőld róstély ajtókkal vagynak körűl vétettetve, azután pedig külömbféle képek, ülő, és pihenő helyek, ’s rajzok szemléltettetnek. A’ szerentsének templomán Fortunának képe szemléltetik, és más metszett képek, belől pedig a’ Khiniaiaknak módgyokhoz képest van kifestve. Vénusnak Templomán pedig ugyan Vénusnak képe, és hat faragott rajzok vagynak, belől az isteneknek történetei a’ felűletre vagynak festve. Nem meszsze van ez épűlettől a’ vadas, és fátzán kertbe vezető ajtó, mintegy hat száz ölnyire pedig tovább a’ második ajtó, melly Szent Miklósra vezet rövid úton, mintegy 1800. ölnyire, egész Eszterházának kerűlete 6000. és egynéhány száz ölnyire terjed. Nevezetesebb vígasságok valának Eszterházán MDCCLXXIIIdik esztendőben, midőn a’ Frantz követ Hertzeg Rohán jelen vala. Ennél nevezetesebb pedig MDCCLXXV. midőn néhai bóldog emlékezetű Felséges MÁRIA TERÉZIA, Királyi udvarának nagy részével, és sok idegenek is jelen valának itten, ’s a’ kertet leábrázoló árnyék tartók osztogattattak ki, a’ kertbéli útaknak könnyebben lehető megtarthatásokra. Minémű 629Hertzegi, és ritkán szemlélhető múlatság vala ez, megtetszik abból a’ leírásból, melly e’ tzím alatt nyomtatásban nyilváníttatott: Eszterházy vigasságok. Nevezetes vala továbbá MLCCXCIdik esztendőben Hertzeg Eszterházy Antal Uraságnak Fő Ispányi méltóságába lett béiktattatásakor tartatott örvendező pompa, mellynek leírását lásd, a’ hadi, és más nevezetes történetek Vdik Szakaszának 177dik laptól fogva, 184dik lapig. Jeles, és nagy mester itten Ő Hertzegségének Könyvőrzője, és udvari Papja, Tiszt Niemetz Primitiv Úr, a’ ki olly nevezetes musikáló órákat készít, mellyeket a’ híresebb Bétsi nagy mesterek is tsudálnak, ’s nem követhetik mindenben. Még külső Országokon is esmérik, és nagyra betsűllik e’ szép tehetségét.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT