Teleki László gróf (széki)

Teljes szövegű keresés

Teleki László gróf (széki)
a hétszemélyes tábla bírája, T. József gróf és királyfalvi Roth Johanna fia, szül. 1764. szept. 2. Szirákon (Nógrádm.); magántanulók felügyelete alatt, majd a marosvásárhelyi kollegiumban gondos nevelésben részesült. Nevelésében és tudományos képzésében, lelkes atyján kívül, nagy érdeme volt a tudós Cornides Dánielnek, kivel, miután iskoláit s a törvényes gyakorlatot bevégezte, fél évet Bécsben töltött, 1783. pedig külföldre utazott. Göttingában másfél évet szentelt a tudományoknak. Aztán beutazta Német-, Angol-, Francziaországot, Svájczot és Hollandiát. 1787. gazdag ismeretekkel és tapasztalatokkal tért haza nemzete s a tudomány szolgálatára. 1789. az erdélyi kormányszéknél tiszteleti titoknok, 1791. kir. kamarás, 1792. az erdélyi kir. tábla bírája lett és időközben, az 1790. nevezetes országgyűlésre Máramaros megye küldte követté s a kolozsvári ref. kollegium megválasztotta gondnokává. Atyjának 1796. bekövetkezett halála s változott családi viszonyai miatt lakását egészen Magyarországba tette át. 1803. nov. 5. a pesti kir. tábla bírája lett. A ref. dunamelléki kerület egyházi főgondnoka volt. 1811. Somogy vármegye főispáni helyettesévé s 1819. a hétszemélyes tábla bírájává nevezte ki a király. Hivatalos nagy elfoglaltsága mellett minden szabad idejét a tudományoknak szentelte. Meghalt 1821. márcz. 24. Pesten. Atyja könyvtárának szorgalmas gyűjtője volt; azon könyvtárnak, melyet özvegye báró Mészáros Johanna és fiai az Akadémiának ajándékoztak gyarapítására és egy őr fizetésére alapítványt tettek.
Versein kívül, czikkei a Siebenb. Quartalschriftben VII. 1801. (Lebensbeschreibung des Reichsgrafen Joseph Teleki von seinem Sohne); a Tudom. Gyűjteményben (1819. I. A magyar versszerzés mesterségéről szóló gondolatai). Két levele van Kazinczyhoz írva: Pest, 1816. jan. 16. és 1819. (a Kazinczy Ferencz levelezése XIII. és XVI. k.)
Munkái:
1. Buzgó fiui tiszteletnek s szeretetnek emlékezet köve, melyet az 1796. esztendőben meghólt igen kedves édes atyának néhai gróf Széki Teleki József úrnak tiszteletére fiúi érzékeny háladatosságból felemelni kívánt. Pest, 1797. (Költemény).
2. Néhai r. sz. b. gróf Széki Teleki Ádám úr... áldott hamvainak emlékezetekre, belső érzékeny indulattal szentelte. U. ott, 1798. (Költemény).
3. Ő kir. herczegsége Magyar ország nádorispánnya József értz-hertzegnek élete párjával, Alexandra Paulowna ő cs. hertzegségével Budára való megérkezésekor... idvezlő érzékenységei. U. ott, 1800. (Költ.).
4. Egy jó asszony képe, mellyet néhai gr. Széki Teleki Mária elfelejthetetlen emlékezetű felesége áldott hamvainak tiszteletére férfi érzékenységgel felemelt. U. ott, 1801. (Költemény. Néhai gróf Széki Teleki Mária sirhalma cz. gyűjteményes munkában).
5. A magyar nyelv előmozdításáról buzgó esdeklései. U. ott, 1806. (Jutalom feleletek a magyar nyelv és egy magyar tudós társaság ügyében. Németül: U. ott, 1810. Ism. N. Annalen der Literatur. Wien, 1809. I. 268. l.).
Kéziratban maradtak: «Gróf Teleki László Három Szomorú Játékai 1784. Decz. 29.» cz. műve és levelezése (a m. tudom. Akadémia könyvtárában).
Tudom. Gyűjtemény 1819. X. 119. l., 1821. III. 118. l., 1823. I. 87. l. arczk.
M. Kurir 1821. I. 26. sz.
Gemeinnützige Blätter 1834. 3. sz.
Nagy Iván, Magyarország Családai XI. 90., 92., 95. l.
Szász Károly, Idősb gróf Teleki László ismeretlen versei. Bpest, 1882. (Értekezések a nyelv- és széptud. köréből X. 7. Ujabban felfedezett kézirati füzetéről).
Petrik Bibliogr.
Pallas Nagy Lexikona XVI. 43. l.
Voinovich Géza, Idősb gróf Teleki László irodalmi munkássága. Bpest. 1899. (Különny. az Irodalomtörténeti Közleményekből).
Bajza József összegyűjtött munkái. Bpest, 1899. III. 209. l. és gyászjelentés.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT