Kocsi Sebestyén István,

Teljes szövegű keresés

Kocsi Sebestyén István,
ev. ref. lelkész, szül. 1761. márcz. 6. Mezőtúron (Jász-Nagy-Kún-Szolnokm.); 1776. ápr. 25. lépett a debreczeni collegium felső osztályába, 1784-ben Kún-Szent-Miklóson lett iskolaigazgató, 1878. deczember 1. Odera-Frankfurtban iratkozott be az egyetemre s 1790-ben Monoron segédlelkész, 1792. okt. a debreczeni ev. ref. főiskolában az exegesis, zsidó nyelv és zsidó régiségek tanára lett. 1797. nov. 28. a papi hivatalra képesítést nyert és a debreczeni egyházmegyébe kebeleztetett. 1803. máj. 1. hajdú-böszörményi, 1806. márcz. 4. hajdú-szoboszlói, 1808. ápr. 15. kecskeméti, 1814-ben monori pappá lett. 1815-ben Pápán volt a hittan és szentírást magyarázó tanár; az maradt 1841. jan. 25. ugyanott történt halálaig.
Értekezés: Észrevételek a vallásra egy Kantianus philosophustól világosításokkal feltett definitióra (Egyházi Értekezések 1824. III. IV.)
Munkái:
1. Messiologia, avagy az ó testamentumi sz. könyvekben meghirdettetett Messiásról szóló nevezetesebb jövendöléseknek, az eredeti zsidó nyelv szerént rövid megvilágosítása s chronologiai előadása, egy értekezéssel a Messiásról elől és utól chronologiát szem elibe terjesztő táblával. Buda, 1835.
2. Kézi könyvecske, melyet a zsidó nyelvet és theologiát tanuló ifjak számára toldalékul a messiologiához írt.
Kézirti munkái: Apologeticus, vagy mentő feleletek, melyekben a protestánsoknál levő kert. hitforma némely mai róm. kath. tudósoknak és különösen tiszt. Rácz András úr által magyar nyelvre fordított ily czímű könyvének: «Fenmaradjon-e még tovább is a közfal, mely a katholikusoktól a protestánsokat elválasztja», nevezetesebb vádjai, ellenvetései és szemrehányásai ellen oltalmaztatik, s a prot. vallás és ekklésia fennállásának helyes és igazságos volta kivilágosíttatik. Hite sorsosinak számukra írta. 1825. 4rét 537 lap (Bakóczi János hajdú-böszörményi ev. ref. lelkész birtokában. Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 1844. 1194. h., 1848. 1619. h.); Hebraizáló Etymologus, mely a magyar tudós társaság által ivenként 3 arany tiszteletdíjjal nyomtatás végett 1836-ban elfogadtatott; Dogmatica theologia. (Ezen kéziratot Kiss János hittanár is használta Keresztyén hittan. Pápa, 1863. cz. munkájában, a mint ezt előszavában a források megjelölésénél maga is mondja); Ecclesiastica historia; Ecclesiasticum, melyet 1826-ban tanított először, 12 ív. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 1844. 1194. h.)
Arczképei: olajfestés a hajdú-szoboszlói ev. ref. lelkészi lakban és a pápai ev. ref. főiskola könyvtárában.
Prot. Egyh. és Iskolai Lap 1842. 398. h. (ifj. Vári Szabó) 1847. 1351 h.
Halotti beszédek, melyek utolsó tisztességtételekor Pápán 1841. Télhó 28. tartottak. (Tóth Ferencz, Széki Béla).
Czelder Figyelője 1887. 392. l.
Prot. Szemle 1889. 201. l.
Bakóczi János, Töredék Adatok a hajdú-böszörményi ref. egyház életéből. (Kézirat.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT