Károlyi Péter,

Teljes szövegű keresés

Károlyi Péter,
ev. ref. püspök, szül. 1543-ban Nagy-Károlyban; tanulmányait itthon végezve, külföldre ment és 1564-ben a vittenbergai egyetemre iratkozott be. Hazatérte után Kolozsvárt kapott tanári állomást, hol a latin, görög és zsidó nyelven kívül egyéb tudományokat is tanított. Nagy vitába elegyedett az unitarismus elveit mind nyiltabban hirdető Dávid Ferenczczel. 1568-ban nagyváradi esperes-lelkész és iskolaigazgató lett. Részt vett a gyulafehérvári második és a nagyváradi hitvitában. Ez utóbbinak évében, de azt megelőzőleg János Zsigmond fejedelem adománynyal tüntette ki. Az 1572. év végén elhunyt Melius Péter helyébe a tiszántúli egyházkerület püspökévé választotta. Meghalt 1576. ápr. 10.
Munkái:
Grammatica Graeca. Claudiopoli, 1567. (Későbbi kiadásai: 1591. u. ott: elementa Graecae Grammatices, In Breve Compendium ex prolixoribus Grammaticorum praeceptis contracta cz., Debreczen, 1607., Szeben, 1622., Lőcse, 1647.)
Az egesz Vilagon való keresztyeneknec Vallasoc az ez igaz Isten felöl, ki Atya, Fiu es Sz. Lelek; melly fundaltatott a Prophetaknac es Apostoloknac fundamentomokon. Debreczen, 1569. (Czeglédi Györgygyel együtt. Egyetlen példánya a Schlauch Lőrincz püspök könyvtárában.)
Az eg igaz Istenreol, es az Jesus Christusnak eoreok istensegereol és fivsagarol valo predicatiok, az szent irasbol szedetettek. U. ott, 1570. (Egyetlen példánya a sárospataki ev. ref. collegium könyvtárában.)
Bonus Pastor, seu Pastoris optimus vivendi agendique modus. An. 1570. (Bod Péter szerint.)
Brevis ervdita Et Perspicva Explicatio Orthodoxae Fidei de vno vero Deo, Patre, Filio & Spiritu sancto, aduersus blasphemos Georgij Blandratae, & Francisci Dauidis errores, Libris duobus compraehensa. Vitebergae, 1571. (Ez ellen írt Sommer János kolozsvári iskolai lector 1582-ben, mely munka nyomtatási helye Ingolstadt, tulajdonképen Kolozsvár.)
Az Halalrol, Fel Tamadasrol es az örök eletről hasznos, es szükseges könveczke, az Kereztienek epoeletekre es vigaztalasokra, az Szent Irasbol ki szedegettetet. Carolj Peter ... Debreczen, 1575.
Az Apostoli Credonak avagy Vallasnak igaz magiarazattia Praedicatiok szerint, az Kereztieneknek eppületekre irattatott U. ott, 1584. (U. ott, 1600. Hodászi Lukács debrevczeni prédikátor adta ki.)
Nevét Caroli Carolj és Carolinus Péternek is írta.
Bod, magyar Athenas 57., 132. l.
Horányi, Memoria I. és Nova Memoria 633. l.
Benkő, Transsilvania II. 342. l.
Tóth Ferencz, Helvét vallású Túl a Tiszai református Püspökök élete, Győr, 1812. 62. l.
Magyar Tudományos Értekező, pest, 1862. II. 259. l.
Frankl, Hazai és külföldi Iskolázás 114., 172. l.
Figyelő VII. 145–147. l.
Uj M. Athenás 537. l. (Fabó András).
Szabó-Hellebrant, régi M. Könyvtár I. 37., 39., 63., 105., 149., II. 27., 60., 90., 118., 187., III. 179. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT