Károlyi Lajos, (nagy-károlyi gróf),

Teljes szövegű keresés

Károlyi Lajos, (nagy-károlyi gróf),
jogi doktor, cs. kir. kamarás, valóságos belső titkor tanácsos, főispán, a vaskoronarend I. oszt. vitéze, gróf K. József főispán és gróf Waldstein-Wartenberg Erzsébet fia, szül. 1799. szept. 15. Bécsben; a pesti egyetemen 1819-ben végezte jogi tanulmányait. Egyike volt azon főuraknak, a kik az 1826-ban Pozsonyban alakult és a magyar gazdasági egyesület legelső magvául szolgált «pályafutási társaság» legelső bizottságát képezték. Közhivatalnokoskodását a magyar udvari kanczelláriánál kezdette; rövid idő mulva Pestmegyénél aljegyzővé neveztette ki magát. 1830. márcz. 19. Csongrádmegye főispáni helytartójává neveztetett ki. 1841. szept. 16. Abauj-megye főispánja, 1845-ben Nyitramegye főispánja lett; a főispánságot 1848-ban a felelős magyar miniszterium alatt is megtartotta. Az állattenyésztő társaságnak 1832. május 27. közgyűlésén alelnökévé, 1835. május 27. közgyűlésén pedig, a hol az egyesület nevét gazdasági egyesület czímre változtatta, elnökévé választatott. 1839. márczius 17. öcscse K. György váltotta fel, a ki után 1862. márcz. 18. ismét ő következett. Emlékét az egyesületnél először is 4200 frtos, 1863. jan. 1. végrendeletében pedig 50,000, forintnyi alapítványa tartja fenn. A politikát illetőleg a conservativ párthoz tartozott. Rendes lakását Magyarországon már 1848 előtt tótmegyeri kastélyában tartotta; 1862-ben elhatározta, hogy ezután Pesten fogja főszállását tartani, s a nemzeti múzeum és lovarda tőszomszédságában pompás kastélyt építtetett. Meghalt 1863. aug. 28. Bécsben. (1822. nov. 4. lépett házasságra Kaunitz-Rietberg Ferdinandine hrczegnővel, ki 1862. máj. 20. meghalt; fia: gr. K. Alajos, a londoni ngykövet).
Munkái:
Tentamen publicum ex doctrina religionis, logica, psychologia empirica, historia Hungariae pragmatica, geometria pura, et practica, literatura hungarica, quod ... subivit mense Augusto 1816. Pestini.
Tentamen publicum ex doctrina religionis, metaphysica, physica, mathesi applicata, historia universali et literatura hungarica, quod ... subivit Pestini 3. Apr. 1817. U. ott.
Materia tentaminis ex jure patrio, jure ecclesiastico, criminali, civili romano, item statistica practica, monarchiae austriacae generali et speciali, regni Hungariae, ... atque jure metallico, quod subivit Pesthini anno 1819. U. ott.
Dissertatio inaug. historico juridica de juribus, et praerogativis palatinorum in Regno Hungariae... 21. Nov. 1819. U. ott.
Tek. ns. Csongrád vármegyének, mélt. nagy-károlyi gróf Károlyi Lajos ur...főispánság helytartója...kegyes kormányzása alatt 1835. Kisaszony hava 31. Szegvár helységben tartott tisztválasztó széke alkalmával mondott Beszédek. Szeged. (Többek beszédével együtt.)
Mélt. n.-Károlyi gróf Károlyi Lajos úr. t. ns. Abauj megye főispánya által 1843. Szent-György hava 19. tartott közgyűlés alkalmával mondott megnyitó beszéd. Kassa.
Arczképe: rézmetszet a Rajzolatok 1836. II. 71. számához; kőnyomat Fischer R. és Decker K. M.-től Bécs, 1845.
Ország Tükre 1863. 10. sz. kőnyom. arczk.
Szinnyei Könyvészete.
Galgóczy Károly. Az országos m. gazdasági egyesült Emlékkönyve. Bpest, 1883. III. 1–11. l.
Magyar Nemzetségi Zsebkönyv. Bpest, 1888. 138. l.
Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT