Károly János,

Teljes szövegű keresés

Károly János,
kanonok és cz. apát, szül. 1834. ápr. 22. Ráczkevén (Pestm.) polgári szülőktől; a gymnasiumot Budán, Nyitrán, Selmeczen és Székesfejérvárt, a bölcseletet pedig a pesti egyetemen végezte. 1851-ben a székesfejérvári püspöki egyházmegye papnövendékei közé vétetett föl. 1860-ban Nádasdy Lipót gróf agárdi birtokára nevezték ki administrátornak, hol hét évet töltött, mely idő alatt a grófi család levéltárát rendezte. 1867-ben tétényi plébános lett és 1868-ban az esperesi kerület iskoláinak felügyeletével bíztatott meg; majd esperessé neveztetett ki s az érdi kerület iskoláinak magyarosításában is buzgólkodott. 1885-ben székesfejérvári kanonok s a papnevelő igazgatója lett, a hol az egyházjogot és az egyháztörténelmet tanította.
Beszéde egy zsidó család megkeresztelésénél (M. Állam 1887. 87., 60. sz.); a Borromaeus egyházszónoklati folyóiratnak és a Hittudományi Folyóiratnak munkatársa.
Munkái:
Isten, haza, király. Egyházi beszéd, melyet 1875. aug. 20. a székesfejérvári püspöki templomban mondott... Bpest, 1875. (Ugyanez németűl. U. ott, 1876.)
Emlékkönyv a székesfehérvári püspökmegye százados ünnepére. Székefejérvár, 1877. (Nyirák S. ettyeki plébánossal együtt.)
Oklevelek Nádasdy Ferencz gróf nádasd-ladányi levéltárából. A székesfejérvári 1879. orsz. kiállítás alkalmából. Bpest, 1879. (Egy fénynyomattal.)
Bucsú-szavaim tétényi hiveimhez. U. ott, 1885.
Isten újja a történelemben. Egyházi beszéd, melyet 1885. évi szent István király ünnepén mondott. Székesfehérvár, 1885.
Az egyház viszonya a theologiai tudományokhoz. Papnöveldei megnyitó beszéd. Bpest, 1885.
Egyházi beszéd, melyet az 1886. év utolsó estéjén Budapesten a szent-Ferencziek templomában mondott. U. ott, 1887.
A magyar nemzet vallási és nemzeti hivatásáról. egyházi beszéd, melyet Simon János bibornok herczeg-primás meghívására 1887. sz. István király ünnepén Budapesten a helyőrségi templomban mondott. (U. ott. (2. kiadása u. ott.)
Vegyes egyházi beszédek. I. Kiadta Talabér János. I. Bpest, 1887. II. Székesfejérvár, 1890.
Egyházi beszéd, melyet ő szentsége XIII. Leo pápa 50 éves papságának jubiláris ünnepén 1888. jan. 1. Székesfejérvárott mondott. U. ott.
Az ős keresztény irodalom monographiája. I. kötet. Bevezetés. II. k. Bpest, 1888–1890. Két kötet. (Ism. 1880: Religio I. 23. sz., Irod. Értesítő 8. sz., Egyetértés 57. sz. 1890: Irodalmi Szemle 10. szám, Nemzet 288. szám, magyar Állam 209., 210., 223. sz., Katholikus Egyh. Közlöny 19. sz. melléklete, Pesti Napló 312. sz. 1891: Hittudom. Folyóirat.)
Elmélkedések az Úr Jézus Krisztus élete, halála és föltámadása felett, nagybőjti beszédek. Székesfejérvár, 1890.
Szeged a Istennek. Egyházi beszéd a szegedi belvárosi templom felszentelése alkalmával. Szeged, 1890.
A keresztény család a házasságban. Sennyey Béla báró és Nádasdy Julia grófnő esketése alkalmával mondott Budapesten. Székesfejérvár, 1890.
Csokakő vára és várbirtokai. U. ott, 1893. (Különny. a fejérm. és székesfejérvárvárosi történelmi és régészeti egylet Évkönyvéből.)
Oklevelek alapi Salamon vincze családi levéltárából. U. ott, 1893. (Különny. ugyanazon Évkönyvből.)
A Fejérmegyében levő plébániák összeírása 1753 és 1754-ből. U. ott, 1893.
Bveszéd, melyet kéthelyi Hunyady Károly gróf és Nádasdy Irma grófnő esketése alkalmával Nádasd-Ladányban mondott 1894-ben. U. ott, 1894.
Fejérvármegye története. I. kötet, U. ott, 1896.
Pauer, Historia Dioec. Alba-Regalensis 468. l.
Némethy Lajos, Dicsbeszédek 186. l.
M. Könyvészet 1888.
Kiszlingstein Könyvészete.
M. Sion1893. 628. l. és Moenich Károly szives közlése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT