Károli (Boldi) Sebestyén,

Teljes szövegű keresés

Károli (Boldi) Sebestyén,
a legelső magyar ev. püspökök egyike, szül. 1500 körül Nagy-Károlyban; 1525. aug. 4. iratkozott be a krakói egyetemre, honnét nemsokára hazatért és a kolozsvári iskola helyettes tanára lett. Az 1534–35. iskolai év első felét ismét Krakóban töltötte, mint az ottani magyar tanulók házának seniora. 1535-ben a vittenbergai egyetemre iratkozott be. A külföldről magisteri czímmel tért vissza s 1543-ban már mint gyulafehérvári kanonok működött. Később protestáns lett és jelen volt az 1554. febr. 25. tartott óvári zsinaton. 1555-ben püspökké választatván, részt vett a terjedeni kezdő ref. elvek elleni küzdelemben. Ezért volt jelen a kolozsvári 1557. luth. zsinaton is, mely után nemsokára végleg eltávozott a teljesen reformátussá lett Tiszántúlról Szászvárosra, hol már 1559 tavaszán lelkészi hivatala mellett esperesi tisztet is viselt. 1561-ben részt vett a medgyesi luth. zsinaton. Az 1568. gyulafehérvári második hitvitának a szentháromságvallók részéről egyik arbitere volt.
Munkái még nem kerültek elő.
Bod, M. Athenás 353.
Benkő, Transsilvania II. 342.
Prot. Egyh. és Iskolai Lap 1894–96. (Zoványi Jenő, Révész Kálmán és Pokoly József).
Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára II. 233. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT