Károli András,

Teljes szövegű keresés

Károli András,
ev. ref. lelkész, 1556. júl. 8. a vittenbergai s az 1557–58. közti télen a krakói egyetemre iratkozott be. Hogy hazájába visszatérte után eleinte hol működött, nincs tudva; 1575 kezdetén Kassán lett magyar prédikátor. Innét kalvini irányú nézetei miatt hoszszas viszály után 1580. jún. elbocsátották. Miután egy ideig Krakóban tartózkodott, 1581. elején Korlátfalvára ment lelkésznek. 1588-ban már Sárospatakon volt tanár. 1591-ig és innen küldött Vittenbergbe a magyar társulat pénztárának három év alatt két forintot és fél tallért. Meghalt 1594-ben Gyulafejérvárt.
Munkái:
Epistola ad praestantem pietate, nobilitate, omniq. uirtutum genere, Dominum Franciscum Suliok pannonium, optimé de artium liberalium studiosis merito. Scripta ab Andrea Carolio significandae gratitudinis causa ij die Maij. Witebergae, M. D. L. VII.
Ez mostani wisza wonasokrwl ualó kis konwecke. Zereztetet Caroli Andras altal az hiueknek eppuletekre. Anno 1580... Cracoba. (A 46. levelen következő czímlap áll: Zep ekes koniorgesek. Caroli Andrastwl, Craccoba irattattak 1580. 4. Nouembris).
Sírverseket írt Károli Péterhez, a tiszavidéki püspökhöz (meghalt 1576. április 10-kén), Károli László jóltevője emlékére kettőt, egyik Bod Tymbaulesében is olvasható (meghalt 1580), Szini István emlékére (meghalt 1587), mely szintén megvan a Tymbaulesben, Bocskay Klárához néhai eszeni Csapi János özvegyéhez (meghalt 1586. febr. 23.)
Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 32. l.
Frankl Vilmos, hazai és külföldi iskolázás. Bpest, 1873. 148. l.
Irodalomtörténeti Közlemények 1891. 257. l.
Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár I. 92., III. 132. l.
Zoványi Jenő, theolog. Ismer. Tára II. 233.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT