Kaczvinszky Viktor,

Teljes szövegű keresés

Kaczvinszky Viktor,
a jászóvári praemontrei rend prépost-praleatusa, szül. 1817. okt. 27. Nagy-Sároson (Sárosm.); gymnasiumi s bölcseleti tanulmányai befejezése után a jászóvári praemontrei kanonok rendbe lépett. A theologiai tanfolyamot a pesti központi papnevelő intézetben 1834–39-ben végezte s mint ennek növendéke egyik alapvető tagja volt a seminarium kispapjai közt ma is virágzó magyar iskolának. 1840-ben Senyei Károly báró két fiának nevelője volt. 1841. szept. 21. pappá szentelték. A 40-es években egyik legtekintélyesebb tanára volt a kassai kir. jog- és bölcseleti akadémiának. A kassai akadémiának a Bach-Thun korszak alatt történt feloszlatása után előbb a kassai főgymnasiumnak volt tanára. E tanintézetet a német uralom elvette a szerzettől, mert tanárai nem akarták elvállalni a német tannyelvet és így K. többed magával a nagyváradi főgymnasiumba került. Innét 1856-ban Rozsnyóra, 1865-ben Kassára ment igazgatónak a rend ottani főgymnasiumába. 1867. okt. 20. prépost és praelatus, egyszersmind nagyvárad-hegyfoki prépost a főrendiház tagja lett és e méltóságában a főrendiház legújabb törvényes rendezése is megerősíté; ő felsége pedig a Ferencz-Józsefrend lovagkeresztjével tüntette ki. Aranymiséjét 1891. szept. 21. tartotta. Meghalt 1893. febr. 5. Jászóvárott.
Programmértekezései a nagyváradi főgymnasium Évkönyveiben (1854. és 1855. Elmélkedés a mennyiségtan elemei felett) és a rozsnyói nagygymnasium Tudósítványában (1856. Róma és Karthago, történeti rajz, 1858. Budavár ostromai s visszafoglalása 1686-ban, mindkettő névtelenül.) Az 1883. középiskolai törvény tárgyalása alkalmából a főrendiházban beszédet mondott.
Munkái:
A mennyiségtan elemei. Kassa, 1847. (Kőnyomatban.)
Nem olyan nagy baj az az új pénz! Biztos útmutató a jelen pénzkörülményekben a nép számára. Rozsnyó, 1858.
Szöllőssy Károly, Szerzetes Rendek I. 43. l.
Schematismus Ord. Praemonstratensis de Castro Jászó. Cassoviae, 1891. 139. l.
M. Állam 1891. 214. sz., 1893. 30., 32. szám.
Sturm Albert, Országgyülési Almanach 1892–97. Bpest, 1892. 18. l.
Vasárnapi Ujság 1893. 7. sz.
Kassai praemontrei főgymnasium Értesítője 1893. (Heffler K.) és gyászjelentés.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT