Kabai Bodor Gellért,

Teljes szövegű keresés

Kabai Bodor Gellért,
ev. ref. lelkész, debreczeni származású, hol 1657-ben léptt a felső osztályokba (subscribált); 1664-től kecskeméti rektor volt. Innét külföldre ment és 1665. okt. 16. Leydenben, 1666-ban Utrechtben és 1667. ápr. 20. Franekerában iratkozott be az egyetemre. Hazajövén 1677-ben kassai lelkész lett, hol a templomban a népet és az ifjúságot oktatta mindaddig, míg az 1673. vallásüldözés alatt ki nem zaklatták. Ekkor Debreczenben vonta meg magát és 1674. máj. 28. ugyanott lelkésznek választották meg. Meghalt 1681. febr. 9. Debreczenben.
Üdvözlő verset írt Czeglédi istván, Sion vára s Martonfalvi György, Tanító és czáfoló theologia cz. munkája elé.
Munkái:
De fide... Franequerae, 1667.
Lelki Flastrom... Debreczen, 1677. (Ismeretlen.)
Traditionum Flagellatio ex Matth. XV. V. 9. In qua cultus divinus omnis, qui per inventa humana sit, generaliter damnatur, in specie autem plurimae ad huc Papisticoru inventorum in cultu eoru, qui Reformati dicuntur, reliquiae deteguntur & damnantur, ac, út in ferali hocce belli sacri tempore simpliciter ad Ecclesiis nostris proscribantur, idoneis rationibus suadetur, ad extremum vero Apostolica simplicitas In cultu Dei commendatur. Opera et Studio Gerardi B. Kabai P. E. D. Debrecini, 1677. (Egy példánya a debreczeni ref. collegiumban.)
Hegyes Ösztön. A Sátánnak Angyala. Kinek az Isten választotti ellen való külömb külömb praktikai fel-fedeztetnek, és azok ellen s azokon lehető diadalomnak mind módgyai s mind eszközei nagy részben, Szent Pál 2. Corinthusban írt levelének 12-dik részének 7, 8, és 9-dik verseiből csináltatott öt idvességes Predikatiokban elő adattatnak Kabai Bodor Gellert Debreczeni Lelki tanító által. U. ott, 1678. (Egyetlen példánya a pápai ref. collegiumban. 2. kiadása u. ott, 1682.)
A Jó Elől-Járóknak. A nép közűl való ki-eséseknek káros voltáról való edgyügyü Elmelkedés, Mellyet Amaz nagy és igen bóldog emlekezetü Néhai nemzetes Idősbik Dobozi István Uram. Tisztességes el-takarittatásának alkalmatosságával tött a sír felett. Anno 1679. 2. Augusti. U. ott, 1679. (Egyetlen példánya a sárospataki ref. főiskola könyvtárában.)
Kéziratban maradt: Lelkes lelki pásztor, 4 rét kötet.
Bod Péter, M. Athenas 125 l.
Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. Cent. II. Pars II. 406. l., IV. 133, 139. l.
Horányi, Memoria II. 267. l.
Katona, Historia Critica XXXVI. 733. l.
Egyházi Almanach 1836. 78. l.
Szücs István, Debreczen város történelme. Debreczen, 1871. II. 573. l.
Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 499., 504., 525. l., II. 383. l.
M. Könyv-Szemle 1879. 290. l. és Bakóczy János szives közlése a debreczeni ev. ref. egyház és főiskola jegyzőkönyveiből.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT