Füzi Ferencz (homoród-karácsonfalvi),

Teljes szövegű keresés

Füzi Ferencz (homoród-karácsonfalvi),
unitárius lelkész, homoród-karácsonfalvi származású; tanult a székely-kereszturi és kolozsvári unitárius kollegiumban. Bordoson, majd Abrudbányán volt pap. Nőül vette Szigethi István főkormányszéki hivatalnok leányát, kitől 6 fia és egy leánya született. A szabadságharcz alatt a Hatvaniféle expeditióval menekülhetett volna, de nem akarta ekklezsiáját elhagyni. Lefejezték az oláhok 1849-ben a papi lak küszöbén; neje, leánya Ágnes, vejével Nagy Károly abrudbányai főbiróval, fiai Sándor, verespataki lelkész, Ferencz zalathnai bányahivatalnok szintén oda vesztek, utóbbi Preszokán; Mihály fia is, ki ügyvéd volt, feleségestől együtt megöletett; kis leányának (Wattay Béláné) azonban az Ágnes kis leányával együtt megkegyelmeztek; Dénes és József mint Kossuth huszárok is elkerülték a család lemészárlását; még egy testvérök Samu, megmenekült, ki később jogot végzett és Al-Fárán halt el, mint járásbiró.
Munkái:
1. A békeszerető fejedelem érdemlett végtisztelete egy halotti tanításban, melyet dicső emlékezetű néhai Első Ferencz Austriai császár, apostoli m. király ő felségének érdemlett tiszteletére felsőbb parancsolatból irt, s az Abrudbányai unitarium templomban 1835. ápr. 21. elmondott. Kolozsvár.
2. A fejedelem életével a nép boldogsága szorosan összefügg. Egy hálá-adó tanítás. Melyet... Első Ferdinand austriai császár... magyar király uralkodása szül. ünnepén irt és az abrudbányai templomban 1835. ápr. 21. elmondott. Kolozsvár.
3. Vallásos vigasztalása egy haldokló édes anyának maradékai sorsa felől... Vitéz Annának... Hanaczkó Zsigmond... feleségének végtiszteletére irt, s... jan. 31. 1836. elmondott. Nagy-Enyed.
4. A földi remény veszte, előadva egy halotti tanításban, melyet H. Szentpáli Herczegi Mihály... végtiszteletére Sz. György hava 9. 1837. a verespataki unitárius templomban mondott. Kolozsvár, 1837.
5. A püspöknek jótékony befolyása az egyház javára, kifejtve egy halotti tanításban, melyet az Erdélyi nagy Fejedelemségbeli unitárius status volt nagy érdemű püspökének... Körmöczi János végtiszteletére irt s az abrudbányai unitarium templomban január 29. 1837. el is mondott. Kolozsvár, 1837.
6. Kettős hódolási irány egy rövid egyházi beszédben foglalva, melyet az Aranyasi Thordai s A. Fejéri unitarius esperesi környékbeli egyházi rend által Első Ferdinand... Ő Felsége iránti hódolati s az erdélyi nemzeti és vallási egyességi sz. eskük letétele alkalmára... elmondott. Kolozsvár, 1838.
Petrik Bibliogr.
Koncz József és Kanyaró Ferencz szives közlései.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT