Füredi (Fuchs) János,

Teljes szövegű keresés

Füredi (Fuchs) János,
kegyes tanítórendi áldozópap és tanár, szül. 1846. decz. 27. Csőszteleken Torontálmegyében; gymnasiumi tanulmányait Szegeden kezdette; miután 1862. szept. 1. a rendbe lépett és Váczon a szokásos próbaévet kiállotta, azokat Kecskeméten fejezte be. 1867-ben Magyar-Óváron próbaéves tanár volt és a rendnek nyitrai intézetében a theologiát hallgatta. 1870. aug. 29. miséspappá szenteltetett föl; tanított Nyitrán, Selmeczbányán, Temesvárott, Nagy Kanizsán, Nagy-Becskereken, Kis-Szebenben, Trencsénben, Sátoralja-Ujhelyben, Budapesten és jelenleg a temesvári főgymnasiumnál a latin és görög nyelv tanára. Trencsénben tartózkodása alatt kieszközölte, hogy a kegyesrendiek templomában minden ünnepnapon a német egyházi beszédek helyett magyar szónoklatok tartassanak és 1881. dec. 25. ő tartotta ott az első ily szent beszédet.
Programmértekezései a kis-szebeni gymnasium Értesítőjében (1880. A régi iskolák módszere, a modern paedagogiai ferdeségek a philologiai oktatás terén), a sátoralja-ujhelyi r. kath. gymnasium Értesítőjében (1883. Cicero szónoki pályája, 1886. Tanitsuk gymnasiumainkban a klassikai nyelveket?)
Munkái:
1. Egyházi beszéd szent István Magyarország apostoli királyának ünnepén 1882. aug. 20. Trencsén, 1882.
2. Egyházi beszéd szent István... ünnepén a s.-a.-ujhelyi plébánia-templomban 1884. aug. 20. S.-A.-Ujhely. 1884.
3. Egyházi beszéd szent István ünnepén... S.-A.-Ujhely, 1885.
M. Könyvészet 1882. 1884. 1886. és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT