Fabriczy (Fabricius) András,

Teljes szövegű keresés

Fabriczy (Fabricius) András,
ág. ev. lelkész, F. Dávid lelkész és Jeney Anna Mária fia, szül. 1751. aug. 20. Pazdicson Zemplénmegyében; tanult Pazdicson, Eperjesen és Sopronban; bevégezvén a bölcseleti, theologiai s jogi tanfolyamot, az 1774–75. éveket a jenai egyetemen töltötte. Mint az Ujházy-család nevelője Holló-Lomniczon, Budaméren és Budán nyolcz évig működött. 1784-ben Nagy-Lomniczra (Szepesm.) hívták meg lelkésznek, hol az ő buzgalmából épült a templom. 1789-ben Poprádra ment lelkésznek, hol ottani működése alatt új iskolát létesített és az új templom alapköve letétetett. 1805-ben Nicolai Sámuel superintendens mellett az összes szepességi ev. egyházi községeket látogatta s ezen kanoni egyházlátogatásoknak történeti adatokban gazdag jegyzőkönyveit szerkesztette. A tiszai evang. kerület egyházrendezete összeállításában Berzeviczy Gergely kerületi felügyelővel oly kiváló részt vett, hogy ezen egyházrendezet Fabriczy-Berzevicziana coordinationak neveztetett el. A XIII szepesi városok esperességének élén 1810–13-ig mint alesperes, 1813–25-ig mint főesperes állott és annak történetét megirta; 1808-ban superintendensnek volt kijelölve. Templomfölszenteléseknél és egyéb ünnepélyes alkalomkor a megyében mint kedvelt szónok ő tartotta a szent beszédeket. Neje Abhortis Augustini Klára volt, A. A. Sámuel szepesszombathi lelkész és híres geologus leánya, kivel 41 évig élt. Meghalt 1830. jan. 23. Poprádon és jan. 27. temetésén Klein Sámuel felkai tudós lelkész tartott fölötte német halotti beszédet. (Parentation... Lőcse, 1830.)
Munkái:
1. Das Verlangen der Frommen nach dem Hause des Herrn. Eine Predigt... welche bey dem ersten Gottesdienste in dem neu errichteten Bethause zu Gross-Lomnitz im Jahre 1785 den 2. Weinmonat... ist gehalten worden. Leutschau.
2. Lieder, welche bey dem ersten Gottesdienste in dem... neu errichteten Bethause zu Gross-Lomnitz abgesungen werden im Jahre 1785. den 2. Weinmonath. Leutschau.
3. Catechismus Dr. Martini Lutheri. Leutschau, 1795.
4. Gradus consangvinitatis et affinitatis aug. et helv. confessioni addictis in Hungaria prohibiti, quos ex edicto matrimoniali enodavit. Cassoviae, 1814.
5. Coordinatio rei religionalis ecclesiasticae aug. conf. evangelicae Tibiscanae secundum leges religionales, canones synodales, usum et habito respectu recentiorum benignarum resolutionum regiarum. Leutschoviae, 1815.
6. Predigt den 2. Juny 1817. bey der Einweihung unserer neuen Kirche... gehalten. Leutschoviae, 1817. (Drei Predigten von Sam. Klein, nebst einer vierten von...)
Kéziratban maradt: Supplementa ad historiam executionis Eperiessiensis anno 1687. sub comissione Caraffiana peractae és Annotationes ad theatrum Eperiessiense anni 1687.
Egy czikke: Beschreibung eines halbversteinerten Ochsenkopfes, megjelent a Bredetzky, Beiträge zur Topographie des Königreichs Ungarn (IV. Wien, 1805.) cz. gyűjteményes munkában.
Zeitschrift von und für Ungern III. 1803. 381. l.
Haan, Jena Hungarica 82.
Petrik Bibliogr. I. II.
Kazinczy Levelezése I. és Dianiska András szives közlése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT