Fábián Mihály,

Teljes szövegű keresés

Fábián Mihály,
ev. ref. lelkész, szül. 1834. aug. 11. Nagy-Berényben Somogymegyében, hol atyja kovácsmester volt. 1837-ben szülei Kilitibe költözvén át a veszprémi káptalani uradalom szolgálatába, 1843 őszén a gyönki gymnasiumba vitetett, hol az alsóbb hat osztályt végezte; azután Kecskemétre ment, hol a felsőbbeket hallgatta. 1856 tavaszán akadémiai rektor lett Baranyamegye Kopács községében, hol három évet töltött el. 1859. május 1. az első papi vizsgát letevén, Pesten lett tanítókáplán a IV. fiúosztályban, egyúttal a IV. gymnasiumi osztályban is tanított némely tantárgyakat. Miután itt egy évet töltött, Laczkó helységbe (Baranyamegye) ment káplánnak, honnét 1861. máj. Öszödre (Somogym.) választatott lelkészül; innét 1872. május 12. Harkányban (Baranyam.) lett lelkész, hol jelenleg is működik.
Egyházi s neveléstani czikkei megjelentek a Pesti Naplóban (1855. Baló B., Keresztyén hittan cz. munkájának birálata), a Házi Kincstárban (1862. A protestáns elnevezés honnan származik?), a Prot. Egyh. és Isk. Lapban (1862–71. és 1878. részint saját, részint M. Sinahegyi és Kis egyházi káplán álnevek alatt több czikke), a Sárospataki Füzetekben (1862. Sokrates élet- és jellemrajza és de Wette nyomán: Vezérelvek a bibliai történetek, mint az isteni kijelentés történelmének oktatásában, 1863. A filioque toldaléktörténete, Mózes küldetése, A kérdések kérdése, 1864. Az olvasás tanítása, Öt pálmalevél Wieland után, 1866. Granvella bibornok, Az örmények egyházi tekintetben, 1867. A dunamelléki ref. egyházkerület története, néh. Tormássy János püspök kézirata után), a sárospataki Prot. Népiskolai Közlönyben (1866. Utmutatás a nevelés körében). A Vasadi Balog Lajos által szerkesztett Gyakorlati Lelkészetben (Székesfehérvár, 1874–75.) több eredeti s átdolgozott egyházi beszéde jelent meg.
Munkái:
1. Halottí búcsúztatók. Eszék, 1855. (Németh János kórogyi és Tomori Szabó Sándor laczkói rektortársaival együtt; ez volt az első magyar könyv, mely Eszéken megjelent.)
2. A szent föld, különösen Jeruzsalem képe földrajzi és történeti tekintetben. Plitt Th. után. Pest, 1860. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 404 l., Sárospataki Füzetek 1861.)
3. Kalauz a földgömb használatára. Néptanítók számára. Pest, 1864. (2. kiadás. Pest, 1870. Ism. M. Prot. Figyelmező. 3. kiadás. Budapest, 1881. Tót nyelvre is lefordíttatott.)
4. Kis természetrajz. Pest, 1864.
5. Gusztáv Adolf svéd király, a prot. keresztyén hit hős bajnokának s vértanújának életrajza. Pécs, 1874.
6. Az Isten országa az evangeliumi példázatok szerint egyházi beszédekben. Schweizer S. nyomán. Pécs, 1875.
Kéziratban: Hellen régiségek, a m. t. akadémiához 1869. benyújtott pályamű.
Szinnyei Könyvészete.
Uj M. Athenás 123. l.
Petrik Könyvészete és Bibliogr.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT