Fábián József,

Teljes szövegű keresés

Fábián József,
ev. ref. lelkész és veszprémi esperes, szül. 1762. febr. 19. Alsó-Örsön Veszprémmegyében nemes szülőktől; Debreczenben tanult, hol 1779. ápr. 23. a felső osztályokba lépett. A theologiát is elvégezvén, az algymnasiumban tanító s 1789. szept. 19-től főiskolai senior volt. Megtakarított pénzével a külföldi (genfi s berni) egyetemeket is fölkereste s ezen helyeken két évet töltött el. 1793-ban haza érkezvén, kevés ideig a nagy-szokoli ekklezsiában hivataloskodott; onnét a veresberényi gyülekezet meghivását fogadta el és ott jó ideig lelkészkedett, míg utóbb Tót-Vázsonyba költözött át. Egyházmegyéje 1800-ban tanácsbirájaúl, 1805-ben pedig espereséül választá. Meghalt 1825. jan. 29. Tót-Vázsonyban 64 éves korában.
Irt egy czikket A kenyérsütésről (Tud. Gyűjtemény 1817. VI.). Inkább fordító s átdolgozó, mint önálló művelője a természettudományoknak; azonban nem elégedett meg a természetnek könyvekből való tanulmányozásával, hanem a veresberényi lelkészi lakban egy egész kis természettani szertárt rendezett be; itt kisebb-nagyobb földtekéken s egyszerűbb természettani és vegytani készülékeken, a laterna magican és Cartesius ördögén kivül volt még egy villany-gép is, mely akkoriban hazánkban a ritka dolgok közé tartozott.
Munkái:
1. Természeti historia a gyermekeknek. Némely hozzáadásokkal és változásokkal a maga költségén magyarúl kiadta. 14 rajztábla rajzolattal Veszprém, 1799.
2. Természeti tudomány a köznépnek. A babonaságnak orvoslására és a köznép közül való kiirtására. Egy rajztábla rajzolattal. Veszprém, 1803.
3. A boroknak termesztésekről, készítésekről és eltartásokról való értekezés, melyet franczia nyelven irt nemrégiben Louis Chaptal, most pedig magyarra fordított... Veszprém, 1805.
4. Vizsgálódó és oktató értekezés a szőlőmivelésről. A bor, égetbor, közönséges és fűszeres eczetek készítésének mesterségével együtt. Chaptal, Rozier, Parmentier és Dussieux által, 11 réztáblával. Franczia nyelvből fordította, és külömb-külömbféle jegyzésekkel, azok között a szőlő-czukor, és szőlőmag-olaj csinálásának módjával megtoldotta... Veszprém, 1813–14. Két kötet.
5. Columella Lucius Junius Moderatus XII. könyve a mezei gazdaságról és egy különös az élőfákról, melyet nemzete javára magyar nyelvre fordítva felfedezett. Pest, 1819. Két kötet.
6. Étek-eltartás mestersége... Appert után ford. Pest, 1833. (Kiadta fia F. Gábor.)
Szerkesztette és kiadta a Prédikátori Tárházat (Veszprém, 1805. Négy fogás, Látzai Sz. József társaságában. Tervrajza Hazai Tudósítások 1806. 12. sz.) és a Lelki Pásztori Tárházat (Pest, 1818. Négy kötetben, ebben jelentek meg egyházi beszédei.)
Kis János, Emlékezései II. 105.
Prédikátori Tárház III. IV. 173. l.
M. Kurir 1825. I. 13. sz.
Hazai s Külf. Tudósítások 1825. 13. sz.
Ver. Ofner-Pester Zeitung 1825. I. 12. sz..
Tudom. Gyűjtemény 1825. VI. 120. l.
Katona, Historia Critica, XLII. 580. l.
Danielik, M. Irók II.
Prot. Egyh. és Isk. Lap 1879. 31. sz. (Szentkuty.)
Jancsó Benedek Fábián Gábor élete. Arad, 1885. 4. l.
Uj M. Athenás 122. l.
Petrik Bibliogr. és Bakoczi János szives közlése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT