Fábián János,

Teljes szövegű keresés

Fábián János,
esztergomi tiszt. kanonok, szül. 1832. jan. 20. Sirákon Hontmegyében polgári szülőktől; gymnasiumi tanulmányainak végeztével a bölcseletet Nagyszombatban hallgatta s theologiára a pesti központi papnevelőbe küldetett. 1855. márcz. 14. fölszenteltetett; segédlelkész volt Nagy-Ölveden, 1858. nov. 25. helyettes lelki igazgató és tanár lett az esztergomi papnevelő intézetben, 1862. máj. 15. alsószemerédi, 1874. okt. 27. esztergom-vizivárosi, 1880. máj. 20. érsekujvári plébános és 1882. decz. 23. esztergomi tiszt. kanonok lett.
Folyóiratokban és lapokban megjelent czikkei: a Pesti növendékpapság Munkálataiban (1853. Jézus társasága különös tekintettel hazánkra, 1854. Lippay György esztergomi érsek élete, Kalászok az egyháztörténelem mezején), a Családi Lapokban (1853. Becket Tamás halála), az Ifjusági Plutarchban (I. Eger, 1858. Szent Ágoston, II. Bécs, 1859. Nagy szent Gergely, IV. Pápa, 1859. Kopácsy József); a Religióban (1858. I. Ujszövetségi áldozat, pályadíjas mű, 1870. A szentirás a világi hivek kezében. Természettani érvek a pápai tévmentesség ellen, 1872. A római pápa csalhatatlansága a vatikáni szent zsinat előtt és után, Hitterjesztés, 1873. Miért utálja a katholikus egyház az úgynevezett polgári házasságot, A házasság polgári oldalai és viszonyai, Tiltakozás az amerikai rendszer ellen, 1877. A vegetarianusok és a katholikus egyház), a Népn. Közleményekben (1858. A szeplőtelenűl fogantatott Szűz Mária, Egy fontos tanóra), az István bácsi Naptárában (1859. Két testvér), a Kath. Néplapban (1860. Egy ifjú levelei édes anyjához, 1862. Egy ifjú elmélkedései, A mester és tanítványa, 1864. Az egyházasfalvi plébánia története), a M. Sionban (1864. Alsó-Szemeréd, Visk. 1865. Csepregi plébánia, Felső-szemerédi templom felirata, Kratochvila Mihály, 1866. Egy plébános mint hitvalló az egri börtönben, Egegh, Börzsönyi, hontm. plébánia története, 1867. Gyerk Hontmegyében, Pereszlény Hontm., 1868. Felső-Zsember), a Kath. Lelkipásztorban (1866–68. egyházi beszédek), az Uj M. Sionban (1873. A lourdesi kegyhely, Szent V. Pius pápa, 1875. A fonteti nő és V. Henrik), az Egyházi Lapokban (1868. Menyasszony avatása), az Érsekujvár és Vidékében (1887. 14. sz. Érsekujvár 1787.), a M. Sionban (1888. Az érsekujvári erőd alapítása.)
Munkái:
1. Nagyméltóságú gróf Nádasdy Ferencz néhai kalocsai érsek élete. Pest, 1854.
2. Első vagyis Nagy Szent Gergely pápa lelkipásztorkodásának könyve. Pest, 1858. (A pesti hittani kar által megkoszorúzott pályamű.)
3. Felelet egy tizenegy éves levélre, megküldve egy magyarhoni helvét hitvallásu atyafinak. Esztergom, 1869. (Ism. M. Sion.)
4. A vatikáni szent zsinat az 1871–72-iki egyházi évhez alkalmazott szent beszédekben. Pest, 1871–72. Három füzet. (Ism. Irod. Értesítő 1876.)
5. Constitutiones dogmaticae ss. concilii Vaticani. A vaticáni sz. zsinat által hozott határozatok. Esztergom, 1877. (Ism. Religio II. 2. sz.)
6. Érsekujvár hajdan és most... 1888.
Szerkesztette az Isten igéje szent beszédekben czímű folyóiratot 1876-tól 1880-ig Esztergomban.
M. Könyvészet 1876–77. 1885.
Petrik Könyvészete és Bibliogr.
Uj M. Sion 1886. 10. l.
Zelliger Alajos, Esztergom-Vármegyei Irók. Bpest, 1888. 39. l. és Egyházi Irók Csarnoka, 1893. 116. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT