Fábián Ambrus,

Teljes szövegű keresés

Fábián Ambrus,
szent Benedek-rendi áldozópap és tanár, szül. 1809. aug. 22. Bozzaiban Vasmegyében; 1827. okt. 16. lépett a rendbe s theologiai tanulmányait Pannonhalmán végezte; 1835. jul. 13. misés pappá szenteltetett föl; 1835–36-ban hitszónok volt u. ott, 1836–46 tanár Sopronban, 1846–50 Pozsonyban, 1850–54 hitszónok és tanár Pannonhalmán, 1854–59 tanár Győrött. 1859–70 hitszónok Sopronban, hol 1878. decz. 9. meghalt.
Programmértekezései: Erény és tudomány, Kalászat a magyar irodalom terén (Győri r. k. gymnasium Értesítője 1857 és 1859); czikkei: a Religio és Nevelésben (1841. A belbéke, 1843–44. Iskolaügy Sopronban, Kötelességeink önmagunk iránt, hét czikk, 1846. Egyházi helyek, 1847–49. Önsanyargatás a szentirás értelmében, Iskolaügy Nagyszombatban), a Kath. Néplapban (1848–52., 1855., 1861–62. nevelés- és erkölcsi irányú elbeszélések és egyházi tárgyú czikkek), a Religióban (1851. Viale nuncius és Hauer főispán Pannonhalmán, 1854. A hazai szent legendák tárgyában, 1855. Győri missiói tudósítás, 1856. Iskolaügy Győrött és Győri tudósítás Ferencz József király utazásáról, 1857. Rózsafüzér-társulat, Simor győri püspök beigtatása, 1858. Szent-Márton, Rimely főapát bérmálásáról), a Családi Lapokban (1853–54. Demetrio kapitány története, Párbaj, és több külföldi beszély fordítása), a Tanodai Lapokban (1856. Eszmetöredékek az ész és szív öszhangzatos képzéséhez. 1858. Martin K., A kath. religio cz. tankönyvének birálata), a Pázmány-füzetekben (Pest, 1855–59) hat beszéde s a Garay Alajos, Magyar egyházi Szónok cz. folyóiratában (Pest, 1861–64) 28 egyházi beszéde jelent meg; 1846-ban a Nemzeti Ujságnak rendes levelezője volt; ebbe és a fönt említett lapokba még több politikai s vegyes tartalmú czikket irt (1841–61.); az Egyetemes M. Encyclopaediának munkatársa volt.
Munkái:
1. Ó- és új-szövetségi történet. Schmid Kristóf nyomán a tanuló ifjúság számára. Pozsony, 1845. (2. kiadás Pozsony, 1845.)
2. Örömdal Cherrier a pozsonyi tankerület főigazgatójának beigtatásakor. Pozsony, 1846.
3. A kath. egyház története és az isteni tiszteletnek szelleme. Hepp és Terklau után, az ifjúság és nép hasznára. Pozsony, 1847.
4. A kath. egyház története, a középtanodai ifjúság számára, kiadta a jó és olcsó könyvkiadó-társulat. Pest, 1850. (2. kiadás Eger, 1863.)
Kéziratban: Magyarok története (a m. n. múzeumban).
Ferenczy és Danielik, M. Irók I. 125.
Szőllőssy Károly. Szerzetes Rendek I, 77.
Petrik Könyészete és Bibliogr.
Scriptores Ordinis S. Benedicti 84. I. és gyászjelentés.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT