Testi

Teljes szövegű keresés

Testi H. bászár, g. pszükhikosz (»érzéki test«), szarkinosz, szarkikosz. Az ÓSZ-ben a fogalom ismeretlen. Az a gondolat, hogy az ember porból lett (vö. 1Móz 2,7; Jób 8,19; Zsolt 103,14; Préd 3,20; 12,7) és testben (Zsolt 78,39; 103,14) éli le az életét, csupán gyengeségét, segítségre szorultságát, halandó voltát jelenti, ami Isten irgalmas szeretetét váltja ki. Semmiképpen nem jelenti azonban az ember bűnös, »testi« mivoltát. Ez a gondolat csak fokozatosan alakult ki, elsősorban az intertestamentális kor zsidó gondolkozásában. A test nem csupán mulandó, hanem bűnös is, szemben áll mindazzal, ami nem »lelki«, nem »mennyből való« (Qumrán, Filón).
Ez a formális szóhasználat megmutatkozik Pál apostolnál is, aki az 1Kor 15,44-49-ben párhuzamosan használja az »érzéki test« (pszükhikosz) és a »földi« (khoikosz) kifejezéseket (vö. még Jak 3,15: epigeiosz), szembeállítva velük a »lelki« (pneumatikosz), »lelki test« (szóma pneumatikon) és a »mennyei« (ouraniosz, ill. anóthen katerkhomenosz) kifejezéseket (ugyanez történik az 1Kor 2,13kk-ben és 15,44.46-ban is, ahol a pszükhikosz és a szarkikosz áll szemben a pneumatikosszal). Mindez azonban nem azt jelenti, hogy az ember testénél sokkal értékesebb volna a lelke. A pszükhé ui. az ÚSZ-ben minden embernek a saját élettörténetét jelenti, amihez döntő fontosságú ajándékként társulhat Isten Szentlelke. A kérdés csupán az, hogy a Lélek a földi emberlétnek már természeténél fogva adatott valamilyen módon, tehát része annak, vagy pedig az eszkhatológiai idő csodálatos ajándéka és akkor nem része az emberlétnek. Az 1Kor 15,44-49 szerint ez utóbbi az igaz, azaz az ember mint testi lény (1Móz 2,7) szemben áll Isten Lelkével. A testi ember (»érzéki test«) önmagában véve nem bűnös, hanem mulandó, ezért nem találhat utat Isten országába. Vele szemben áll a feltámadott Krisztus (pneuma zóopoioun), aki helyreállítja a földi, testies világ és a mennyei, lelki világ közötti kapcsolatot. Pál hangsúlyozza korinthusi ellenfeleivel szemben, hogy az eszkhatológiai, pneumatikus lét még nem valósult meg, Krisztus még nem jött vissza, Isten ígérete az a Krisztusban hívőknek. De a beteljesedéskor sem leszünk Krisztussal azonosak (1Kor 15,48b), nem teremtő Lélek (pneuma zóopoioun), hanem »lelki test« (szóma pneumatikon) leszünk. (Ld. még LÉLEK; TEST; LELKI TEST)
VG

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT